Конспект за изпит по Семейно и наследствено право (ВТУ)

Брак. Съпружеска имуществена общност. Брачен договор. Отношения между родители и деца. Осиновяване. Наследяване. Завещание. Запазени части.

Конспект за изпит по Семейно и наследствено право (ВТУ)

от stancho_83bg » Нед Апр 06, 2008 5:49 pm

Конспект за изпит по Семейно и наследствено право

1. Предмет, система и източници на Семейното право. Историческо развитие. Връзка и отграничения от Вещното, Облигационното, общата част на Гражданското право. Семеен кодекс- предмет, цели, принципи и функции на Семейното право.
2. Брак. Граждански брак и църковен ритуал. Съгласие на встъпващите в брак. Място на сключване на брака. Ред за сключване на брака.
3. Брак. Фамилно име на съпрузите. Възраст за встъпване в брак. Пречки за сключване на брак.
4. Отношения между съпрузите. Лични отношения.
5. Отношения между съпрузите. Съпружеска имуществена общност. Лично имущество на всеки от съпрузите. Преобразуване на лично имущество.
6. Управление и разпореждане с общи имущества. Разпореждане със семейното жилище – лична собственост на един от съпрузите.
7. Прекратяване на имуществената общност. Определяне на по-голям дял от общото имущество. Получаване на дял от личното имущество.
8. Произход. Произход от майката. Произход от бащата. Искове за установяване на произход.
9. Оспорване на бащинство. Припознаване. Форма на припознаването. Оспорване на припознаването.
10. Родство. Родство по право и съребрена линия. Степени на родство. Сватовство.
11. Осиновяване. Възраст на осиновявания и осиновяващия. Забрана за осиновяване.
12. Осиновяване. Предпоставки. Съгласие за осиновяване. Мнение за осиновяване. Осиновяване без съгласие на родителя.
13. Осиновяване. Подсъдност. Пълно и непълно осиновяване.
14.Прекратяване на осиновяването. Основание. Прекратяване на осиновяването при смърт на осиновителя.
15. Отношение между родители и деца. Отношение между дядо и баба и внуци. Упражняване на родителските права и задължения.
16. Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване на родителските права. Лишаване от родителски права.
17. Издръжка. Предпоставки и лица, които могат да търсят издръжка.
18. Издръжка. Кръг на лицата, които дължат издръжка. Издръжка на деца от родители. Издръжка на бивш съпруг.
19. Издръжка. Размер. Издръжка за минало време. Забрана за прихващане. Изгубване правото на издръжка. Издръжка изплащана или поемана от държавата.
20. Прекратяване на брака. Основание. Унищожаване на брака. Основание за унищожаване. Предявяване на иска за унищожаване и последици от унищожаването.
21. Развод. Видове. Развод по исков ред. Вина. Значение. Искане за непроизнасяне по вината.
22. Развод. Развод по взаимно съгласие. Съдържание на споразумението между съпрузите.
23. Развод. Правни последици от развода. Фамилно име на съпрузите след развода. Отказване от наследяването. Отмяна на даренията. Родителски права след развода. Предоставяне на семейното жилище след развода.
24. Настойничество и попечителство. Условие за учредяване. Орган по настойничеството и попечителството.
25. Наследство, наследодател, наследник. Недостойнство за наследяване.
26. Наследяване по закон. Кръг и ред на лицата, които могат да наследяват. Наследствени дялове.
27. Наследяване по закон. Заместване в наследяването. Държавата и общините като наследник.
28. Права на наследниците, които са живели заедно с наследодателя и са се грижили за него и наследници, които са допринесли за увеличаване на наследството.
29. Наследяване по завещание. Способност за разпореждане чрез завещание. Видове завещателни разпореждания.
30. Форма на завещанието. Нотариално завещание.Начини на извършване и предпоставки за валидност. Обявяване.
31. Форма на завещанието. Саморъчно завещание. Предпоставки за валидност. Обявяване.
32. Запазена и разполагаема част от наследството. Наследници със запазена част. Размер на запазената част.
33. Възстановяване на запазената част. Намаляване на завещателно разпореждане. Намаляване на дарение.
34. Отменяване на завещанието. Недействителност на завещанието.
35. Приемане и отказ от наследство. Форма на приемането. Срок на приемането. Приемане по опис.
36. Отказ от наследство. Форма на отказа. Правни последици.
37. Делба на наследство. Видове. Делбена маса. Дялове. Недействителност на делбата.
38. Съдебна делба. Фази на съдебната делба.


Проф. дюн Владимир Богдонов Петров
Ст. ас. Кристиан Пламенов Русев
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта