Предложение на съда по дело за делба

Вещи. Вещни права. Способи за придобиване на вещни права. Защита на владението и държането. Право на собственост. Съсобственост. Етажна собственост. Ограничени вещни права. Защита на вещните права - ревандикационен иск, иск за определяне на граници, петиторни и посесорни искове.

Разработки по Вещно право

Предложение на съда по дело за делба

от _fz » Съб Фев 19, 2011 2:20 am

Здравейте.
Дали е редно тук да задам един въпрос? Ако не - моля за извинение.

Искам да попитам нещо във връзка с чл.134(2), т. 7 от ЗУТ

(2) Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по ал. 1, и когато:
......
7. има предложение на съда по дела за делба на урегулирани поземлени имоти;

Бихте ли ми обяснили какво означава 'предложение на съда по дела за делба'?
Как изглежда това предложение?
Кой към кого го отправя?
На някаква специална бланка ли се написва?
Някакъв специален текст ли се изписва в бланката?
Как да предизвикам 'предложение на съда' по дело за делба на парцел?

Благодаря!
 
Мнения: 3

Re: Предложение на съда по дело за делба

от atanassoff » Съб Фев 19, 2011 10:54 am

По мое мнение, този текст следва да се тълкува в смисъл, че ако за 1 имот е в сила 1 ПУП и същият този имот е предмет на съдебна делба, то когато се подели и се определи граница, можете въз основа на този член от ЗУТ да поискате от съда да направи такова предложение.

От тук насетне със заверено копие на съдебното решение или на протокола от заседанието, в което е направено предложението, актуална скица и скица с предложение за изменението, документи за собственост върху имота отивате в общината и подавате заявление за изменение на ПУП. Там би трябвало да имат образци на заявлението. Трябва да отбележа, че въпреки, че законът не изисква актуална скица на имота в общинските администрации практиката е да изискват (не мога да коментирам съображенията).

* * *

По принцип ако към момента няма заведено дело за делба, може би ще е по добре да подходите с процедурата по т. 6 изменение при съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Предложение на съда по дело за делба

от _fz » Съб Фев 19, 2011 2:52 pm

atanassoff написа:По мое мнение, този текст следва да се тълкува в смисъл, че ако за 1 имот е в сила 1 ПУП и същият този имот е предмет на съдебна делба, то когато се подели и се определи граница, можете въз основа на този член от ЗУТ да поискате от съда да направи такова предложение.

Благодаря за включването Ви в темата!
Допустимо ли е да си позволя да не се съглася с Вас. Моля за извинение, но ще ще се опитам да аргументирам несъгласието си:
Самата подялба на УПИ е уредена в чл. 201 ЗУТ. (По моето скромно мнение - уреждането е частично; и с много противоречиви текстове в различните алинеи на чл. 201.)... Та, според чл. 201, "поделянето и определянето на нови граници" технически се осъществява не в съда, а в Общината.
Т.е, дори и в хипотезата на чл. 201 ЗУТ, техническото разделяне на УПИ трябва да се направи по строго административна процедура. Неспазването на която процедура, прави резултата от нея недействителен; най-малкото - атакуем на основание 'неспазена процедура'.
А процедурата в Общината (макар и в хипитезата на чл. 201 ЗУТ), трябва да започне на основание, чл. 134(2), т.7. А за да сме в синхрон с основанието по т. 7 - трябва да имаме "предложение на съда по делба на УПИ".
В този смисъл... подновявам питането, поставено в първия ми постинг.

atanassoff написа: По мое мнение, ..., можете въз основа на този член от ЗУТ да поискате от съда да направи такова предложение.

В чл. 201 ЗУТ никъде не се упоменава, че ищецът следва да иска от съда каквото и да "предложение от съда по дело за делба на УПИ"; а и не виждам основание, въз основа на което съдът да е длъжен да дава подобно предложение.
Въпреки това, ако приемем, че съдът даде "предложение" как изглежда самото предложени; с какъв текст, на каква бланка; с какво съдържание...?

* * *

atanassoff написа:По принцип ако към момента няма заведено дело за делба, може би ще е по добре да подходите с процедурата по т. 6 изменение при съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях.

Благодая за препоръката Ви. Знаех за процедурата по чл. 134(2), т. 6. Tя е неосъществима поради липса на съгласие между всички съсобственици.

Нека се върнем пак на т. 7.
Как изглежда "предложението"? Има ли строго определена форма и съдържание? Кой го прави и към кого го отправя? Някой виждал ли е подобно "предложение"? Що за документ, по форма и по съдържание, е то?
Благодаря!
 
Мнения: 3

Re: Предложение на съда по дело за делба

от atanassoff » Съб Фев 19, 2011 4:39 pm

Благодаря Ви и за направените възражения - накарахте ме да се поровя по-надълбоко в съдебната практика по въпроса. Прав сте, че по-горното ми мнение не беше акуратно, а преценката по-скоро - "на око". Ще си позволя да направя кратко обобщение на проучванията ми, по което ще можем да коментираме.

Текстът на чл. 134, ал. 2, т. 7 ЗУТ предвижда възможността процедурата за изменение на ПУП да бъде инициирана по предложение на съда, пред който е висящо дело за делба на конкретния имот. От практиката по тази разпоредба установих, че съдът може и дори трябва да направи предложението за изменение служебно, което значи, че няма пречка всяка от страните да поиска това от него. Съдът следва да изпрати писмо до компетентната общинска служба, в която да бъде образувано производството. Процедурата по делба и тази по изменение на ПУП са две отделни и различни по характера си производства.

Тази разпоредба се прилага в контекста на чл. 201 ЗУТ.

При съдебна делба на урегулиран поземлен имот с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти съдът изисква становище от общинската (районната) администрация относно поделяемостта на имота.

Ако главния архитект изрази становище за неподеляемост на имота, но съдът прецени, че становището е необосновано и че не са налице пречки за разделяне на имота, той дава задължителни указания за изменение на плана. От това може да се направи по-общия извод, че е без значение кой оформя технически изменението на ПУП - основанието за изменение са задължителните указания на съда.

Когато урегулираният поземлен имот е поделяем, главният архитект на общината (района) с мотивирано предписание до страните нарежда да внесат проект за изменение на действащия план за регулация. В случай (като Вашия) че страните не постигнат съгласие относно проекта за изменение, съдът назначава експертиза и вещото лице определя дяловете, като изготвя скица-проект. В случай, че съдът кредитира експертното заключение, на основание чл. 134, ал. 2, т. 7 ЗУТ съдът изпраща предложение до главния архитект на общината/района за изменение на ПУП. От липсата на уредени реквизити на предложението, следва че текстът на предложението е свободен (а не се изготвя по образец или бланка).

В процедурата за изменение, която вече няма отношение към производството по делба, всеки от съделите може да предяви възраженията си пред административния орган, който след разглеждането им издава заповед за изменение на ПУП.

Заповедта за изменение на плана за регулация влиза в сила по реда на чл. 15, ал. 6 и се прилага след влизане в сила на съдебното решение за делба.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Предложение на съда по дело за делба

от _fz » Съб Фев 19, 2011 6:34 pm

Eто и моят коментар по постинга Ви:

Като казвате
atanassoff написа:Текстът на чл. 134, ал. 2, т. 7 ЗУТ предвижда възможността процедурата за изменение на ПУП да бъде инициирана по предложение на съда, пред който е висящо дело за делба на конкретния имот.

мисля, че трябва да уточните инициатора. Дали е съдът? Или инициатор е ищецът? Все пак – това е важно от гледна точка на скоростта, с която се предвижва административната процедурата в Общината. Искането по чл. 134(2), т. 7 трябва ли да е подадено от лицето – ищец по делото за съдебна делба? Или съдът e този, които предприема процедурата по техническото реализиране на делбата на УПИ?

atanassoff написа:От практиката по тази разпоредба установих, че съдът може и дори трябва да направи предложението за изменение служебно, което значи, че няма пречка всяка от страните да поиска това от него. Съдът следва да изпрати писмо до компетентната общинска служба, в която да бъде образувано производството.

Да погледнем алинеи 1 и 3 на чл. 201 ЗУТ. В тези, по същество най-важни за процедурата по съдебната делба, алинеи, никъде не става дума за никакво ‘предложение’ на съда, което, той – съдът, да отправи служебно до Общината. Още по-малко в тези алинеи става дума, ищцовата страна по делото да изисква за себе си от съда документ, опреличим на „предложение”-то, за което се говори в чл. 134(2), т. 7.
Не! Не Ви противореча. Само коментирам; без да вземам отношение.
Освен това, бихте ли обърнал внимание на чл. 135(1) ЗУТ и препратката към лицата по чл. 131 ЗУТ. Съдът, май, не е сред субектите /лицата/ по чл. 131.

atanassoff написа:Процедурата по делба и тази по изменение на ПУП са две отделни и различни по характера си производства.

Спор няма.

atanassoff написа:Когато урегулираният поземлен имот е поделяем, главният архитект на общината (района) с мотивирано предписание до страните нарежда да внесат проект за изменение на действащия план за регулация.

Въпрос: В израза „...с мотивирано предписание до страните нарежда да внесат проект за..”
думичките „страните” и „внесат” са числово съгласувани - в множествено число! А думичката „проект” е в единствено число. Следователно трябва да направим извод, че задължително ВСИЧКИТЕ страни по делбата трябва да внесат ЕДИН проект. Какво, според Вас, следва, ако някоя от страните (ей така – на инат) откаже да внесе проекта (тя просто – по някакви си нейни съображения - не иска да има делба). А какво ще стане, ако някоя от страните откаже общия проект; и внесе неин си проект? (Т.е. внесеният проект е не един, а два... или три? И всяка страна настоява за нейния си проект?)
И още нещо МНОГО съществено: Ако поради някаква причина УПИ не е поделяем технически така, че за всеки съсобственик да има самостоятелен УПИ, а се налага възникването на нова съсобственост в един или в повече новообразуващи се УПИ – как се процедира?

atanassoff написа: В случай, че страните не постигнат съгласие относно проекта за изменение, съдът назначава експертиза и вещото лице определя дяловете, като изготвя скица-проект.

Странна теза! Бихте ли посочил ПРАВНО основание в нейна защита? Не дописвате ли закона? А, ако се окаже, че изготвената СТЕ няма качествата на проект за изменение на плана за регулация? Все пак, не мислите ли, че компетентният орган по качеството на проекта за изменение на плана за регулация, е Главният архитект на Общината?

atanassoff написа: В случай, че съдът кредитира експертното заключение, на основание чл. 134, ал. 2, т. 7 ЗУТ съдът изпраща предложение до главния архитект на общината за изменение на ПУП.

Виждам, че отново наблягате на тази доста странна теза.

atanassoff написа:От липсата на уредени реквизити на предложението, следва че текстът на предложението е свободен (а не се изготвя по образец или бланка).

Т.е. съдебната практика показва ли, че трябва да има ИЗРИЧНО (специално) НАПРАВЕНО предложение на съда?! Или това е Ваш, правно обоснован, извод?!

В моя коментар, се опитах да не вземам отношение по Вашия коментар. Макар че ще Ви се стори, че естеството и същността на зададените от мен въпроси, противоречат на Вашата теза. Уверявам Ви, нямам за цел да Ви противореча; просто - показвам още една гледна точка.

Приемете моите почитания към Вас!
 
Мнения: 3


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта