Конспект по Вещно право

Вещи. Вещни права. Способи за придобиване на вещни права. Защита на владението и държането. Право на собственост. Съсобственост. Етажна собственост. Ограничени вещни права. Защита на вещните права - ревандикационен иск, иск за определяне на граници, петиторни и посесорни искове.

Разработки по Вещно право

Конспект по Вещно право

от stancho_83bg » Вто Мар 25, 2008 7:37 pm

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ВЪПРОСНИК
по ВЕЩНО ПРАВО

1. ПОНЯТИЕ ЗА ВЕЩНО ПРАВО.ВЕЩНОТО ПРАВО КАТО ЧАСТ ОТ ОБЕКТИВНОТО
ГРАЖДАНСКО ПРАВО И КАТО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА. ПРЕДМЕТ.СИСТЕМА И
ИЗТОЧНИЦИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО.
2. ПОНЯТИЕ ЗА ВЕЩИ.ВИДОВЕ ВЕЩИ.НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ.
3. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ГРАНИЦИТЕ И ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА.
4. ВЛАДЕНИЕ И ДЪРЖАНЕ.ПОНЯТИЕ.РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ВЛАДЕНИЕ И
ДЪРЖАНЕ.ВИДОВЕ ВЛАДЕНИЯ.ПРИДОБИВАНЕ И ИЗГУБВАНЕ НА
ВЛАДЕНИЕТО И ДЪРЖАНЕТО.
5. ДОБРОСЪВЕСТНО ВЛАДЕНИЕ.ПОНЯТИЕ.ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ НА
ДОБРОСЪВЕСТНОТО ВЛАДЕНИЕ.
6. ЗАЩИТА НА ВЛАДЕНИЕТО И ДЪРЖАНЕТО.
7. ПОНЯТИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ.ПРАВОТО НА
СОБСТВЕНОСТ КАТО ОБЕКТИВНО И СУБЕКТИВНО ПРАВО.ФОРМИ И ВИДОВЕ
ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ.СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРАВОТО НА
СОБСТВЕНОСТ.ВИДОВЕ СУБЕКТИВНИ ВЕЩНИ ПРАВА.СЪОТНОШЕНИЕ И
РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ И И ДРУГИТЕ ВЕЩНИ
ПРАВА.
8. ПРАВО НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
9. ПРАВО НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
10. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ НА КООПЕРАЦИИ И ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
11. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.
12. СЪСОБСТВЕНОСТ:ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ.СЪПРИТЕЖАНИЕ НА ДРУГИ ВЕЩНИ
ПРАВА.СПОСОБИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ.ПРАВА И
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ. ОСОБЕНОСТИ НА СЪСОБСТВЕНОСТТА
13. УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНАТА ВЕЩ. ОСОБЕН РЕЖИМ НА СЪСОБСТВЕНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ЗАСТРОЯВАНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ НА ПАРЦЕЛИ И СГРАДИ НА САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТТА. ПОНЯТИЕ И СПОСОБИ.
14. ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛ ОТ СЪСОБСТВЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ.СПОСОБИ ЗА
ИЗКУПУВАНЕ ПО ЗС,ЗУТ,ГПК. ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ИЗКУПУВАНЕТО.
15. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ.ПОНЯТИЕ И ПРАВЕН РЕЖИМ.ВЪЗНИКВАНЕ И
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
16. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.ОРГАНИ НА ЕТАЖНАТА
СОБСТВЕНОСТ.КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
17. ПРАВО НА СТРОЕЖ.ПОНЯТИЕ. ПРЕДМЕТ.СЪДЪРЖАНИЕ.УЧРЕДЯВАНЕ И
УПРАЖНЯВАНЕ.ПРЕКРАТЯВАНЕ.
18. ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ.ПОНЯТИЕ.ПРЕДМЕТ.СЪДЪРЖАНИЕ.УЧРЕДЯВАНЕ
И УПРАЖНЯВАНЕ , ВЕЩНО ПРАВНИ И ОБЛИГАЦИОНО ПРАВНИ
ПОСЛЕДИЦИ.ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО И УПРАЖНЯВАНЕТО.
19. ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ. ПОНЯТИЕ.
ВИДОВЕ.ПРЕДМЕТ.СЪДЪРЖАНИЕ.УЧРЕДЯВАНЕ .УПРАЖНЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ.
20. ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИТЕ ВЕЩНИ
ПРАВА.ВИДОВЕ:АДМИНИСТРАТИВНА ,НАКАЗАТЕЛНА И ГРАЖДАНСКО
ПРАВНА ЗАЩИТА.ВЕЩНОПРАВНА ЗАЩИТА.РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА
ПОСЕСОРНА И ПЕТИТОРНА ЗАЩИТА.РЕВАНДИКАЦИОНЕН ИСК.
21. НЕГАТОРЕН ИСК.ИСК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИ .УСТАНОВИТЕЛНИ
ИСКОВЕ.ИСКОВЕ ЗА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН.
22. ПРАВА НА ВЛАДЕЛЕЦАИ ДЪРЖАТЕЛЯ ЗА РАЗНОСКИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА
НАПРАВЕНИ В ЧУЖД ИМОТ.
23. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЛАДЕЛЕЦА И ДЪРЖАТЕЛЯ ЗА ДОБИВИТЕ И
ПЛОДОВЕТЕ КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ ОТ ЧУЖДИЯ ИМОТ.
24. СПОСОБИ ЗА ПРЕДОБИВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА.ВИДОВЕ.
25. ПРИДОБИВАНЕ ЧРЕЗ ПРАВНИ СДЕЛКИ.ПРАВНА СЪЩНОСТ.
26. ПРИДОБИВАНЕ ПО ЧЛ.78 ЗС.ПРАВНА СЪЩНОСТ.
27. ПРИДОБИВАНЕ ПО ДАВНОСТ.ПРАВНА СЪЩНОСТ.
28. ПРИДОБИВАНЕ ЧРЕЗ КОНСТИТУТИВНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ.ПРАВНА
СЪЩНОСТ.
29. ПРИДОБИВАНЕ ПО НАСЛЕДСТВО /ПО ЗАКОН И ПО ЗАВЕЩАНИЕ/ .ПРАВНА
СЪЩНОСТ.
30. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ.СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА.УСЛОВИЯ И РЕД.
31. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА.УСЛОВИЯ И РЕД.
32. ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ГРУПОВ
СТРОЕЖ.
33. ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В ЖСК.
34. РЕГУЛИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ-ОБЩИ И
ПОДРОБНИ ПЛАНОВЕ.
35. ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ.ВИДОВЕ.СЪЗДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ
.ИЗМЕНЕНИЕ :УСЛОВИЯ И РЕД.
36. ЗАСТРОЯВАНЕ НА УРЕГУЛИРАНИ И НЕУРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ
ИМОТИ.РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.УСЛОВИЯ И
РЕД.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ.СТРОИТЕЛЕН
НАДЗОР И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИЯ
СТОЕЖ.СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА.
37. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ И ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМИТЕ
ИМОТИ ПО ЗУТ.

38. ОЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ
НУЖДИ.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ОЧУЖДАВАНЕТО И
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕТО.
39. ОЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ
НУЖДИ.УСЛОВИЯ И РЕД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.
40. ПРИРАЩЕНИЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ.
41. КОНФИСКАЦИЯ И ОТНЕМАНЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
42. АКТОВЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.ВИДОВЕ АКТОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ.КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ.
43. НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ.ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ.ПРАВНА СЪЩНОСТ НА АКТУВАНЕТО.ДЕАКТУВАНЕ-
УСЛОВИЯ,РЕД И ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ.
44. ВПИСВАНЕ НА АКТОВЕ В НОТАРИАЛНИТЕ КНИГИ.РЕАЛНА И ПЕРСОНАЛНА
СИСТЕМА ЗА ВПИСВАНЕ: ИСТОРИЯ ,ЦЕЛ И ОБХВАТ.ПРАВЕН РЕЖИМ НА
ВПИСВАНЕТО АКТОВЕ , ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ: АКТОВЕ ЗА
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА; ДРУГИ
ДОГОВОРИ И АКТОВЕ ; ИСКОВИ МОЛБИ И СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ; И ПОТЕКИ И
ВЪЗБРАНИ.
45. РЕД ЗА ВПИСВАНЕ .ОРГАНИ НА ВПИСВАНЕТО.КНИГИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ВПИСВАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПО ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И
ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР. ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ НА ВПИСВАНЕТО В
НОТАРИАЛНИТЕ КНИГИ И ДЕЙСТВИЕТО МУ.
Ноември 2005 г
Велико Търново Доц.д-р Иван Велинов
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron