Конспект по Облигационно право (СУ)

Облигационни отношения. Престации. Договори. Съдържание на договорите. Изпълнение и неизпълнение на договорите. Обезпечения. Обективно и субективно основание на гражданската отговорност. Отделни видове облигационни отношения: продажба, наем, поръчка и др. Извъндоговорни източници на облигационни отношения.

Разработки по Облигационно право

Конспект по Облигационно право (СУ)

от atanassoff » Нед Сеп 23, 2007 11:19 pm

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


КОНСПЕКТ ПО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

I. ОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ОБЛИГАЦИОННОТО ОТНОШЕНИЕ

ПОНЯТИЕ ЗА ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

(i) 1. Понятие за облигационно право. Облигационното право като обективно право и като наука. Система и източници на обективното облигационно право

ОБЛИГАЦИОННО ОТНОШЕНИЕ. ОБЛИГАЦИОННО ЗАДЪЛЖЕНИЕ (ПРЕСТАЦИЯ)

(i) 2. Облигационно отношение. Вземането като относително субективно право. Защита срещу действия от трети лица.
(i) 3. Престацията – понятие. Задължения за резултат и задължения за поведение. Определеност на престацията. Начини за определяне.
(i) 4. Видове престации – задължения с еднократно и с продължително изпълнение; лични и предметни престации, заместими и незаместими престации; положителни и отрицателни престации: индивидуално определени и родови престации.
(i) 5. Задължение за прехвърляне на вещно право.
(i) 6. Алтернативни и факултативни престации.
(i) 7. Парични задължения. Пари – понятие. Особености на паричните задължения. Лихви.
(i) 8. Претенция, дълг и отговорност. Интересът на кредитора.
(i) 9. Възникване на облигационните отношения. Класификация на източниците.
(i) 10. Особености на извъндоговорните източници на облигационни отношения.

ДОГОВОРЪТ

(i) 11. Договор – понятие. Граждански, търговски и трудови договори. Процесуални договори. Административни договори.
(i) 12. Едностранни, двустранни и несъвършено двустранни договори. Консенсуални, реални и формални договори. Алеаторни договори.
(i) 13. Свобода на договарянето. Ненаименовани договори. Каузата в облигационното право. Абстрактни сделки.
(i) 14. Сключване на договора.
(i) 15. Типови договори, бланки и договори при общи условия.
(i) 16. Преддоговорни отношения. Отговорност за вина при договарянето.
(i) 17. Предварителни договори.
(i) 18. Договор в полза на трето лице. Обещаване действието на трето лице.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

(i) 19. Изпълнение – понятие. Интерес от изпълнението. Правна същност на изпълнението. Принцип на точното изпълнение, принцип на реалното изпълнение, принцип на добросъвестното изпълнение.
(i) 20. Субекти на изпълнението.
(i) 21. Предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение.
(i) 22. Място на изпълнението. Доказване на изпълнението. Прихващане на изпълнението.
(i) 23. Изискуемост и изпълняемост на задължението.
(i) 24. Възражение за неизпълнено насрещно задължение.
(i) 25. Право на задържане.
(i) 26. Изпълнение с встъпване в правата на удовлетворения кредитор.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

(i) 27. Неизпълнение – понятие и форми. Причини и последици на неизпълнението. Средства за защита на кредиторира при неизпълнение.
(i) 28. Невъзможност за изпълнение. Последици. Невъзможност, за която длъжникът не отговаря. Случайно събитие и непреодолима сила. Последици от невиновната невъзможност, проблема за риска. Стопанска непоносимост.
(i) 29. Причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря. Вината в облигационното право. Дължимата грижа. Отговорност на длъжника без вина. Отговорност за действията на привлечени лица. Клаузи за ограничаване на отговорността.
(i) 30. Забава на длъжника. Частично изпълнение. Лошо изпълнение.
(i) 31. Забава на кредитора.
(i) 32. Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение.

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

(i) 33. Вредите – понятие. Имуществени и неимуществени вреди. Претърпяна загуба и пропусната полза. Поправяне на вредите. Особености при поправяне на вредите от неизпълнението на парични задължения.
(i) 34. Договорна и деликтна отговорност. Кумулация и конкуренция.
(i) 35. Граници на гражданската отговорност. Каузалност на вредите. Преки и косвени вреди. Предвидими и непредвидими вреди. Компенсация на вини.
(i) 36. Неустойка – понятие, функции, видове.
(i) 37. Задатък. Отметнина.
(i) 38. Прихващане на насрещни дългове.

ПОГАСЯВАНЕ НА ОБЛИГАЦИОННИТЕ ОТНОШЕНИЯ

(i) 39. Подновяване.
(i) 40. Делегация.
(i) 41. Опрощаване. Сливане.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(i) 42. Прехвърляне на вземания.
(i) 43. Поемане на дълг.

МНОЖЕСТВО НА КРЕДИТОРИТЕ И ДЛЪЖНИЦИТЕ

(i) 44. Солидарност и неделимост.

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА

45. Обезпечения. Лични и реални обезпечения. Привилегии.
(i) 46. Упражняване на правата на длъжника от кредиторите му.
(i) 47. Отменителен иск.
(i) 48. Поръчителство. Обща характеристика. Сключване.
(i) 49. Отговорност на поръчителя. Права на поръчителя.
(i) 50. Залог. Видове залози. Особени залози.
(i) 51. Залог върху вещи.
(i) 52. Залог върху вземания. Залог върху ценни книги.
(i) 53. Ипотека – обща характеристика. Видове ипотеки.
(i) 54. Учредяване на ипотека. Вписвания, отбелязвания и заличаване на ипотеката.
(i) 55. Съдържание и същност на ипотечното право.

II. ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ ОБЛИГАЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ

ПРОДАЖБА. ЗАМЯНА. ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНЕ

56. Догвор за продажба . Характеристика. Видове.
57. Страни, предмет и форма на договора за продажба.
58. Задължения на продавача.
59. Отговорност на продавача при санкция.
60. Отговорност на продавача при недостатъци.
61. Защита на купувача – потребител.
62. Задължения на купувача. Последици от неизпълнението.
63. Особени правила на ЗЗД и договорите за някои продажби на вещи. Договор за замяна.
64. Продажба на наследство.
65. Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане. Алеаторност.
66. Съдържание на задълженията на приобретателя. Съдействие на кредитора. Неизпълнение. Последици от неизпълнението.

ДАРЕНИЕ

67. Дарение. Понятие. Особени основания за недействителност. Формално и ръчно дарение. Отграничение от спонсорството.
68. Кауза на дарението. Незаинтересовано, обичайно и възнаградително дарение. Дарение с тежест. Действие и отмяна на дарението.

ИЗРАБОТКА

69. Договор за изработка. Обща характеристика. Отграничения. Сключване.
70. Задължения на страните. Отговорност. Особености при прекратяването.

НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ. ЗАЕМ ЗА ПОСЛУЖВАНЕ И ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ. ВЛОГ

71. Наемни отношения. Договори за наем, аренда и лизинг. Отграничения на договора за наем от други договори по ЗЗД.
72. Договор за наем на вещи. Сключване. Задължения на страните.
73. Пренаемане. Прекратяване на наемните отношения.
74. Договор за заем за послужване.
75. Договор за заем за потребление.
76. Договор за влог. Необходим и неправилен влог.

ДРУЖЕСТВО

77. Договор за гражданско дружество. Характеристика. Отграничения. Фингирана правосубектност.
78. Вноски. Дружествен имот. Разпределение на печалби и загуби. Управление на дружествените работи. Отношения на съдружниците с трети лица.
79. Прекратяване на дружеството. Последици.

СПОГОДБА

80. Договор за спогодба.

ПОРЪЧКА

81. Договор за поръчка. Характеристика. Страни. Сключване.
82. Действие и прекратяване на договора за поръчка.
83. Отграничения на договора за поръчка от упълномощаването, от персоналната симулация, от комисионния и спедиционния договор и от договора за изработка.

ОБЕЩАВАНЕ НА НАГРАДА

84. Обещаване на награда.

ДРУГИ

(i) 85. Неоснователно обогатяване. Обща характеристика. Понятие за основание при неоснователното обогатяване.
(i) 86. Връщане на даденото без основание, при отпаднало основание и неосъществено основание.
(i) 87. Неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД.
(i) 88. Доброволно водене на чужда работа без възлагане.
(i) 89. Непозволено увреждане. Обща характеристика. Обективно основание на отговорността . Принцип на генералния деликт. Специални деликтни състави.
(i) 90. Субективно основание на отговорността. Принципът без вина няма отговорност. Проблемът за обективната деликтна отговорност.
(i) 91. Отговорност за лични виновни действия (чл. 45 ЗЗД)
(i) 92. Отговоност за вреди, причинени от неспособни. Отговорност на родителите, осиновителите и настойниците.
(i) 93. Отговорност на възложителя, за вреди причинени при или по повод възложената работа.
(i) 94. Отговорност за вреди причинени от вещи и животни.
(i) 95. Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани. Правна уредба. Фактически състави. Регресни претенции на държавата.


2003г.
КАТЕДРА ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

* обособен на раздели от екипа на legaltheory.org
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Облигационно право (СУ)

от atanassoff » Чет Сеп 11, 2008 6:26 pm

Разработките

Доколкото ми е известно, разработките на northern-star са по учебника на проф. Кожухаров.

(->) Аз съм включил два варианта за повечето разработки.
(->) Едните са писани по помагалото на доц. Марков и учебника на проф. Калайджиев.
Източник на вторите разработки са лекции, които наши колеги ми изпратиха наскоро - това са лекции на доц. Конов и П. Попов, които са наистина доста подробни. Уверен съм за качеството им, поради което ги публикувам без редакция. В случай на забележки или пропуски пишете в съответната тема.

(#) Разработките в които не съм означил автор (от 85-95 впр.) са подходящи и за първи и втори поток. Лично аз бях изпитан от Тр. Конов, въпреки, че титуляр цяла година ми беше М. Марков. Авторите признават чужди тези, които обаче трябва да аргументирате. Успех!
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Облигационно право (СУ)

от peter877 » Съб Ное 08, 2008 12:38 pm

Съжалявам, ако въпросът ми не е зададен на правилното място, но тъй като се сблъсках с проблема при подготовката си по облигационно право реших да го задам тук. Та обръщам се за съвет къде мога да намеря съдебна практика без да е нужно да заплащам някакви абонаменти, ако е възможно разбира се (bigsmile) .Конкретно търся МАД 26/2001г.
 
Мнения: 9

Re: Конспект по Облигационно право (СУ)

от atanassoff » Съб Ное 08, 2008 1:05 pm

В юридическата библиотека на СУ може да използваш безплатно някоя от правните информационни системи, инсталиране на компютрите там.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Облигационно право (СУ)

от balletlover » Съб Юни 06, 2009 11:20 am

29 въпрос е "Причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря."
Аватар
 
Мнения: 86


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта
cron