Конспект по Облигационно право (ПУ)

Облигационни отношения. Престации. Договори. Съдържание на договорите. Изпълнение и неизпълнение на договорите. Обезпечения. Обективно и субективно основание на гражданската отговорност. Отделни видове облигационни отношения: продажба, наем, поръчка и др. Извъндоговорни източници на облигационни отношения.

Разработки по Облигационно право

Конспект по Облигационно право (ПУ)

от Nelly » Съб Сеп 22, 2007 8:54 pm

ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


КАТЕДРА ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

ВЪПРОСНИК ПО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

1. Облигационно право. Термин. Гражданско право и облигационно право. Система на облигационното право. Източници на облигационните отношения.
2. Облигационно отношение. Понятие. Облигационното отношение - вид гражданско правоотношение. Относителен характер на облигационното отношение. Структура на облигационното отношение.
3. Претенция. Дълг и отговорност. Цел на облигационното отношение.
4. Основания за възникване на облигационното отношение.
5. Договорът - определение, същност и значение. Видове договори.
6. Автономия на волята и задължителност на уговореното.
7. Предварителни договори.
8. Договор в полза на трето лице. Обещаване действието на трето лице.
9. Договор при общи условия. Тълкуване на договорите.
10. Сключване на договорите.
11. Преддоговорни отношения и преддоговорна отговорност.
12. Престацията. Видове престации. Начини за определяне на съдържанието на престацията.
13. Задължения за индивидуално и родово определена престация. Задължения за прехвърляне на собственост.
14. Задължения с право на избор и факултативни задължения.
15. Парични задължения и задължения за лихва.
16. Действие на задълженията. Изпълнение. Същност и значение.
17. Субекти на изпълнението.
18. Предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение.
19. Срок за изпълнение. Начин за изпълнение.
20. Място на изпълнението. Разноски и доказване на изпълнението.
21. Право на задържане и възражение за неизпълнен договор.
22. Изпълнение с встъпване в правата на удовлетворения кредитор.
23. Неизпълнение – същност и форми.
24. Невиновна невъзможност за изпълнение.
25. Причини за неизпълнение, за които длъжникът отговаря.
26. Забавено изпълнение. Лошо изпълнение.
27. Отговорност за вреди. Договорна и деликтна отговорност.
28. Вредата. Поправяне на вреди. Поправяне на верди при парични задължения.
29. Граници на гражданската отговорност. Компенсация на вини.
30. Разваляне на двустранните договори поради неизпълнение.
31. Неустойка.
32. Задатък. Отметнина.
33. Забава на кредитора.
34. Прихващане на насрещни вземания.
35. Подновяване. Опрощаване.
36. Делегация. Сливане.
37. Прехвърляне на вземане.
38. Поемане на дълг.
39. Солидарност и неделимост.
40. Упражняване на правата на длъжника от кредиторите му.
41. Отменителен иск.
42. Поръчителство. Обща характеристика. Сключване на договора.
43. Отговорност на поръчителя. Права на поръчителя.
44. Привилегии.
45. Залог. Същност и видове. Учредяване.
46. Съдържание на заложното право.
47. Ипотека - същност и значение. Видове ипотеки. Съдържание на ипотечното право.
48. Вписване на ипотеката. Подновяване и заличаване. Погасяване на ипотеката.
49. Продажба. Определение. Характеристика и значение.
50. Страни по договора за продажба. Забрани за купуване.
51. Предмет на договора за продажба. Цена. Срокът при договора за продажба.
52. Задължения на продавача.
53. Отговорност на продавача при съдебно отстранение.
54. Отговорност на продавача при недостатъци.
55. Задължения на купувача.
56. Продажба на наследство. Продажба на имот срещу задължение за гледане и издръжка.
57. Продажба под уговорка за опитване и преглеждане. Продажба на изплащане. Договори за периодични доставки.
58. Замяна.
59. Дарение - понятие, сключване на договора, действие, отмяна.
60. Договор за изработка - същност, характерни особености и видове.
61. Права и задължения на страните по договора за изработка.
62. Наем - понятие и сключване на договора за наем.
63. Задължения на страните по наемния договор.
64. Прекратяване на наемните отношения. Пренаемане.
65. Специални правила за наем на имоти и вещи, държавна и общинска собственост.
66. Заем за послужване и заем за потребление.
67. Договор за влог и необходим влог.
68. Дружество.
69. Спогодба. Публично обещание за награда.
70. Договор за поръчка.
71. Неоснователно обогатяване. Недължимо дадено и принципът за равностойност на престациите. Отграничаване на неоснователното обогатяване от сродни правни институти. Понятие за липса на основание.
72. Вземания за връщане на получено без основание.
73. Вземания от неоснователно обогатяване за чужда сметка.
74. Доброволно водене на чужда работа без пълномощие.
75. Непозволено увреждане. Обща характеристика на института. Функции.
76. Задължението да не се вреди другиму.
77. Отговорност за вреди, причинени от друг.
78. Отговорност за вреди, причинени от вещ.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта