Бланки: Опростена форма на договор за наем.

Облигационни отношения. Престации. Договори. Съдържание на договорите. Изпълнение и неизпълнение на договорите. Обезпечения. Обективно и субективно основание на гражданската отговорност. Отделни видове облигационни отношения: продажба, наем, поръчка и др. Извъндоговорни източници на облигационни отношения.

Разработки по Облигационно право

Бланки: Опростена форма на договор за наем.

от atanassoff » Пон Май 11, 2009 4:16 pm

Това е най-опростената форма на договор за наем на недвижим имот, която ми се наложи да съставя наскоро. Одобрена е от действащи юристи.


ДОГОВОР ЗА НАЕМ


Днес, ................................... година в град СОФИЯ,
въз основа на член 228 до чл. 239 от Закона за задълженията и договорите, между:

1. ................................................................................................, ЕГН ..........................................., л.к. ......................................... издадена на .......................... от МВР ......................................................,
наричан по-долу за краткост НАЕМОДАТЕЛ.

от една страна и от друга:

1. ................................................................................................, ЕГН ..........................................., л.к. ......................................... издадена на .......................... от МВР ......................................................,
наричан по-долу за краткост НАЕМАТЕЛ.

се сключи настоящия договор.
Страните се споразумяха за следното:

1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване следния недвижим имот:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ срещу заплащането на следната

НАЕМНА ЦЕНА ............................................................... лева за месец

Цената следва да се заплаща на ........................................... число всеки месец.

3. Настоящият договор се сключва за срок от ............................ , считано:

от ............................... г. до ......................... г.
4. Наемателят НЕ може да отдава под наем целия или част от имота – предмет на договора, без изричното предварително писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
5. За неуредените в настоящия договор отношения се прилага Закона за задълженията и договорите.

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните и се подписа както следва:


НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ:


......................................... .........................................
(подпис) (подпис)
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта