Страница 1 от 2

Казус от изпит - юни 2008

МнениеПубликувано на: Сря Юни 18, 2008 5:44 pm
от atanassoff
Облигационно право


Казус от юнската сесия 2008
СУ „Св. Климент Охридски” – юридически факултет

Господинова, съсобственик с ½ идеална част от недвижим имот в село Говедарци, сключила предварителен договор, с Лечева за продажба на идеалната си част за сумата от 30 000 лв. Купувачката се съгласила да сключи договора при положение, че и другия съсобственик – Никола Ненков участва при сключването на окончателния договор и й продаде своята идеална част за същата цена. Тъй като Ненков бил в чужбина, Господинова обещала, че ще го уговори да продаде идеалната си част на тази цена, още повече, че той самият се нуждаел от пари и искал да продава.

Освен това Господинова обещала на купувачката, че общината ще й издаде необходимите за желаното от нея строителство документи – виза за проектиране, разрешение за строеж и т.н.

При завръщането си от чужбина Ненков отказал да продаде частта си на обещаната цена, тъй като искал 40 000 лв. Изтъкнал, че уговорката между Господинова и Лечева не го обвързва и не може да му вмени задължения.

При това положение Лечева предявила пред съда иск за разваляне на сключения с Господинова предварителен договор поради неговото неизпълнение. Съдът отхвърлил иска, обосновавайки решението си с аргумента, че не е налице неизпълнение от страна на Господинова. В решението освен това се изтъквало, че редът за защита по предварителния договор е предявяване на иск за обявяването му за окончателен, а не неговото разваляне.

ВЪПРОСИ:

1. Определете характера на сключения между Господинова и Лечева договор.
2. Допустим ли е предмета на обещаните по него действия и защо? Какъв е ефектът му по отношение на Ненков и на техническата служба от общината?
3. Основателен ли е предявения от Лечева иск и защо?
4. Правилно ли е постановено съдебното решение и защо? Основателни ли са изтъкнатите в него аргументи за отхвърляне на предявения иск?

Re: Казус от изпит - юни 2008

МнениеПубликувано на: Чет Юни 19, 2008 10:41 am
от northern-star
Много е интересен казусът. Мисля си обаче, че ако през годината не се решават практически задачки, в деня на изпита се усеща несигурност и лека стъписаност.
Наско, вие получихте ли отговори на въпросите към казуса или само си видяхте оценката "да" или "не"?

Re: Казус от изпит - юни 2008

МнениеПубликувано на: Чет Юни 19, 2008 2:33 pm
от atanassoff
Казусът е лесен. Смятам скоро да пусна решенията - защото те са поне 2. Ест. преди това ще се консултирам и с някой преподавател да ги погледне.

Иначе накрая е само с Да/Не.

Re: Казус от изпит - юни 2008

МнениеПубликувано на: Чет Юни 19, 2008 3:07 pm
от northern-star
И значи в крайна сметка преподавателят ви не ви дава отговорите.
Пусни решението/решенията, може да се провокира дискусия. Не, че напливът към секцията ОП е несекващ :)

Re: Казус от изпит - юни 2008

МнениеПубликувано на: Сря Авг 13, 2008 11:21 am
от Josefinne
Използвам темата, да уведомя тези, на които им се налага да се явят на изпит през септември, че датата за редовно обучение е 10.09.2008г 08.00ч . Не е посочена аудитория.
Успех на всички!

Re: Казус от изпит - юни 2008

МнениеПубликувано на: Вто Авг 26, 2008 7:01 pm
от may
Благодаря, Жосефинче :)

Re: Казус от изпит - юни 2008

МнениеПубликувано на: Сря Дек 03, 2008 1:37 pm
от ralira4eva
МИСЛЯ СИ , ЧЕ СПОРЕД ЧЛ. 33 ОТ ЗС , ГОСПОДИНОВА НЯМА ПРАВО ДА ПРОДАВА СЪСОБСТВЕН ИМОТ, БЕЗ ДА ИМА ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА , ЧЕ ГО Е ПРЕДЛОЖИЛА НА СЪСОБСТВЕНИКА СИ . ТАКА ЧЕ САМ ПО СЕБЕ СИ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР Е НИЩОЖЕН - ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНА. И НЕ МИ СЕ ПРИСМИВАЙТЕ , ЗАЩОТО ДОСЕГА НЕ СЪМ ХОДИЛА НА УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ. АКО НЯКОЙ ПРОЧЕТЕ МНЕНИЕТО МИ , МОЛЯ ДА НАПИШЕ ДАЛИ СЪМ ПРАВА

Re: Казус от изпит - юни 2008

МнениеПубликувано на: Чет Дек 04, 2008 1:06 pm
от atanassoff
Не е нищожен. Тъй като предварителният договор е организационен, а не престационен - т.е. не размества имущество. В случая е налице съчетание между предварителен договор и клауза за обещаване действието на трето лице. Казусът се решава съобразно чл. 19 ЗЗД и чл. 23 ЗЗД. Третото лице отговаря за вредите от това, че третото лице не се е задължило.

Съобр. също, че предварителен договор може да се сключи и когато страните не желаят да уговорят едно бъдещо събитие като условие - Марков М. Облигационно право - MODUS STUDENDI, С., 2008, стр. 81. " при наличие на фактически пречки за сключване на договора, преодоляването на които страните не желаят да уредят като условие.

Относно нищожността - въпреки, че е доста популярна в учебника на проф. Кожухаров, съвременната доктрина преосмисля доста от защитаваните там тези. Не забравяй, че нищожността е най-тежката санкция в гражданското право и преди да се застъпи становище, че даден акт е нищожен следва да се провери дали все пак не са налице основания за пораждане на дадени правни последици.

Re: Казус от изпит - юни 2008

МнениеПубликувано на: Пет Май 29, 2009 5:08 pm
от Теодор Тотев
В момента съм студент в 4-ти курс. Този казус беше част от изпита ми по облигационно право миналата година. Ето как, според мен, следва да бъде решен. (Не претендирам, че решението ми е вярно. Разпоредбите са от ЗЗД.)

1.Определете характера на сключения между Господинова и Лечева договор.

Предварителен договор за продажба на 1/2 идеална част от недвижим имот. Той има 2 важни допълнителни клаузи, свързани с обещаване на действията на трети лица.

Първата (относно Н.Н.) е формулирана като отлагателно условие: Купувачката се е съгласила да сключи договора при положение, че и другият съсобственик (Н.Н.) участва при сключването на окончателния договор и продаде и своята идеална част за същата цена. От буквалното езиково тълкуване става ясно, че купувачката не би сключила в противен случай договора. Това се подкрепя и от основната идея на член 20 да се търси действителната обща воля на страните, която в случая е: придобиване на целия имот от Л. за общо 60 000 лв. с възможност за застрояването му.

Ако тази клауза-условие не се сбъдне, предварителният договор няма да може да произведе своето действие - чл.25.
Практическият ефект от ненастъпването на условието ще бъде, че няма да може да се иска:
- нито сключването на идентичен окончателен договор (т.е. доброволно)
- нито обявяването на предварителния договор за окончателен по съдебен път (т.е. - с държавна принуда).В договора има също така още една важна клауза - издаването на документи за строителство от общината. Тази клауза не е формулирана като условие, от чието настъпване да зависи самото действие на договора. Следователно, това представлява едно обикновено обещаване действието на трето лице - чл. 23. Ако третото лице не извърши това действие, продавачът в казуса ще дължи обещетение на другата страна. Договорът обаче остава валиден и действителен.


2. Допустим ли е предмета на обещаните по него действия и защо? Какъв е ефектът му по отношение на Ненков и на техническата служба от общината?

Да, защото предметът на обещаните действия е възможен и законово допустим. Иначе договорът би бил частично (чл.26 (4)) или изцяло недействителен по силата на чл. 26 (2) алт.1, съответно чл.26 (1).

Ненков и общината са трети лица по отношение на договора. За тях той не поражда задължения - чл.21.

По отношение на Ненков договорът може да се разглежда и като предложение за сключване на купуване на идеалната му част (чл.13), давайки му право чрез едностранно волеизявление да приеме или отхвърли направената оферта.

3. Основателен ли е предявения от Лечева иск и защо?

Не. По съдебен ред се развалят само договори, които:

- имат за предмет недвижим имот и едновременно с това:
- имат вещноправен/разпоредителен ефект, чл. 87 (3)

Предварителният договор в случая наистина има за предмет недвижим имот. Но чрез този договор страните единствено поемат задължения, без правното им (имущественото им) положение не се променя. Договорът няма вещноправен ефект. Той не прехвърля права върху недвижимия имот, а само установява задължения за евентуално последващо прехвърляне на права. Следователно, той не може да се развали по съдебен ред - чл. 87 (3).4. Правилно ли е постановено съдебното решение и защо? Основателни ли са изтъкнатите в него аргументи за отхвърляне на предявения иск?

Съдебното решение не е правилно.

Съдът изобщо не би следвало да допусне такова искане. Страната няма правен интерес да разваля договорът по съдебен ред, след като може да го развали много по-бързо и евтино по извънсъдебен ред, чрез едностранно изявление за разваляне при спазване изискванията на член 87 (1). Освен интерес, страната няма и право да го развали по съдебен път - чл.87 (3), вж. аргументите по въпрос 3.

Посочвайки като аргумент "неизпълнението" от страна на продавача по предваритения договор, съдът най-вероятно има предвид неизпълнение на поетото от нея задължение да "уговори" другия съсобственик и той да продаде частта си при посочените условия.

Чл. 9 регламентира свободата на договарянето, която позволява на страните да решават, дали и с кого да сключват договори, както и свободно да определят съдържанието им (т.е. - правата и задълженията по тях), стига да отговарят на условията за действителност. Ето защо е възможно да се приеме, че продавачът-съсобственик е поел и едно самостоятелно задължение, а именно - да склони другия съсобственик да се присъедини към сключения предварителен договор. "Несклоняването" в такъв случай ще е равносилно на неизпълнение. Но дори и в този случай ще е налице частично неизпълнение - защото ще е засегната само една от клаузите от договора, а не цялостно неизпълнение. От друга страна, както вече стана ясно, ще е налице несбъдване на отлагателното условие и договорът няма да може да произведе своето действие.

Моето лично мнение, обаче, е, че по-скоро става дума за обещаване действието на трето лице. Неизпълнението от третото лице не е неизпълнение на самия договор, защото ако третото лице не изпълни обещаното действие, обещателят дължи обезщетение. Така едно задължение за определено поведение се трансформира в задължение за друго поведение. Т.е. за неизпълнение ще може да се говори единствено ако обещателят не заплати дължимото обезщетението.
От казуса не става ясно как са се развили отношенията между страните и дали е било предложено или не заплащането на обезщетение. Следователно не може да се направи и окончателен извод, дали е налице неизпълнение или не, нито да се прецени, дали аргументът на съда е правилен.


Другият аргумент на съда е, че редът за защита по предварителния договор е предявяване на иск за обявяването му за окончателен, а не чрез неговото разваляне.

Това виждане, според мен, не е правилно. Защитата на предварителния договор би трябвало да се изразява по-скоро във възможността да се установи съществуването и съдържанието му в случай на правен спор между страните. Предявяването на иска за обявяването на предварителния договор за окончателен не представлява защита на договора, а упражняване на правата по него - привеждане на договора в действие. Разбира се, би трябвало да е възможно обединяването на 2 подобни иска.Относно чл. 33 ЗС: "Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице само, след като..... е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия".

Идеята, че е необходимо съгласието на другия съсобственик, не е грешна и посочването на чл. 33 ЗС е далновидно с оглед на евентуалното развитие на отношенията между страните по предварителния договор.

Това съгласие обаче не е необходимо за сключването на предварителния договор, защото с предварителния договор имотът не се "продава", а само се "поема задължение" за последващото му продаване. Едва когато се пристъпи към сключването на окончателния договор или обявяването на предварителния договор за окончателен по съдебен ред, ще бъде необходимо и това съгласие. В противен случай окончателният договор може да бъде атакуван. Налице е висяща недействителност и то относителна - само по отношение на другите съсобственици. Договорът ще е унищожаем, но с изтичането на 2-месечния срок или с неплащането на цената от съсобственика, ще се санира. Принципно, само унищожаемите (не и нищожните договори) могат да се санират. Така, дори да не бъдат спазени изискванията на чл. 33 ЗС нито предварителният, нито окончателният договор ще са нищожни, но окончателният може да бъде атакуван.

Подобни разсъждения обаче се отклоняват от основния предмет на казуса. Ето защо, те би трябвало да се излагат с 1-2 изречения в общата аргументация. Иначе е възможно да бъдат оценени негативно.

Re: Казус от изпит - юни 2008

МнениеПубликувано на: Пет Май 29, 2009 7:35 pm
от atanassoff
Перфектно. (smile)