Конспект по Облигационно право (РУ)

Облигационни отношения. Престации. Договори. Съдържание на договорите. Изпълнение и неизпълнение на договорите. Обезпечения. Обективно и субективно основание на гражданската отговорност. Отделни видове облигационни отношения: продажба, наем, поръчка и др. Извъндоговорни източници на облигационни отношения.

Разработки по Облигационно право

Конспект по Облигационно право (РУ)

от Astronomer » Съб Дек 15, 2012 7:26 pm

ВЪПРОСНИК ПО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

1. Облигационно право. Понятие, система и източници.
2. Облигационно отношение. Понятие и видове.
3. Относителност на облигационното право. Претенция, дълг и отговорност. Интересът на кредитора.
4. Източници на облигационните отношения. Обща характеристика. Видове.
5. Особености на извъндоговорните източници на облигационните отношения.
6. Договорът. Същност и значение. Видове.
7. Сключване на договора.
8. Преддоговорни отношения.
9. Предварителни договори.
10. Договор в полза на трето лице. Обещаване действието на трето лице.
11.Престацията. Начини за определяне на съдържанието й. Видове престации.
12. 3адължение за прехвърляне на собственост.
13. Задължение за индивидуално и родово определена престация.
14. 3адължения с право на избор. Факултативни престации.
15. Парични задължения. Задължения с право на лихва.
16. Изпълнение. Същност и икономическо значение. Принципи на изпълнението.
17. Кой трябва и кой може да изпълни. Кому трябва да се изпълни.
18. Частично изпълнение. Даване вместо изпълнение.
19. Кога трябва да се изпълни.
20. Право на задържане.
21. Възражение за неизпълнен договор.
22. Място за изпълнението. Доказване на изпълнението. Прихващане на изпълнението.
23. Изпълнение с встъпване в правата на удовлетворения кредитор.
24. Неизпълнение. Същност и форми.
25. Невиновна възможност за изпълнение. Последици. Проблемът за риска.
26. Причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря.
27. 3абавено изпълнение. Лошо изпълнение.
28. Вредата. Понятие и видове.
29. Поправяне на вредите. Особености при поправяне на вредите от неизпълнение на парични задължения.
З0. Отговорност за вреди при неизпълнение на договора и при непозволено увреждане.
31 . Граници на гражданската отговорност. Компенсация на вини.
32. Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение.
33. Неустойка. Същност. Функции. Видове.
34. 3адатък. Отметнина.
З5. Забава на кредитора.
З6. Прихващане на насрещни дългове.
З7. Подновяване.
З8. Делегация.
39. Опрощаване. Сливане.
40. Прехвърляне на вземания. Цесия.
41. Поемане на дълг.
42. Солидарност и неделимост.
43. Упражняване на правата на длъжника от кредиторите му.
44. Отменителен иск.
45. Поръчителство. Обща характеристика. Сключване.
46. Отговорност на поръчителя. Права на поръчителя.
47. Привилегии.
48. Залог. Особени залози.
49. Ипотека - обща характеристика. Отграничаване от антихрезата. Видове ипотеки. Законна и договорна ипотека. Вписване и заличаване на ипотеката.
50. Съдържание на ипотечното право.
51. Същност на ипотеката. Становища на теорията и практиката.
52. Продажба. Характеристика. Определение. Видове.
53 . Сключване на договора за продажба.
54. Предмет на договора за продажба. Страни. Форма.
55. 3адължения на продавача.
56. Отговорност на продавача при евикция.
57. Отговорност на продавача при недостатъци.
58. 3адължения на купувача.
59. Продажба на наследство.
60. Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане. Разваляне.
61. Замяна. Обща характеристика.
62. Дарение. Понятие и видове. Сключване и форма.
63. Действие и отмяна на дарението.
64. Изработка. Същност. Сключване. Страни.
65. Наем. Понятие и сключване на договор за наем.
66. Задължения на страните по наемния договор.
67. Прекратяване на наемните отношения.
68. Пренаемане.
б9. 3аем за послужване.
70. 3аем за потребление.
71. Влог. Понятие. Видове.
72. Договор за гражданско дружество.
73. Спогодба.
74. Договор за поръчка.
75. Неоснователно обогатяване. Обща характеристика. Понятие за основанието.
76. Връщане на дадено без основание, при отпаднало и неосъществено основание.
77. Неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД.
78. Доброволно водене на чужда работа без натоварване.
79 . Непозволено увреждане. Обща характеристика.
80. Отговорност за лични виновни действия (чл. 45 ЗЗД).
81. Отговорност за вреди причинени от непълнолетни и лица неразбиращи свойството и значението на постъпките си.
82. Отговорност за вреди причинени от лице, на което е възложена работа(чл. 49 ЗЗД).
83. Отговорност за вреди причинени от вещи.
84. Отговорност на държавата и общините за вреди.


Съставил: гл.ас. Кр. Димитров
 
Мнения: 9

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron