Конспект Гражданско право - Обща част (СУ)

Статут на гражданскоправните субекти. Видове субекти. Физически и юридически лица. Държавата като особен субект на правото. Субективно гражданско право и правно отношение. Правни сделки. Недействителност на правните сделки. Представителство. Давност.

Разработки по Гражданско право - обща част

Конспект Гражданско право - Обща част (СУ)

от atanassoff » Чет Авг 31, 2017 10:31 pm

Конспект за изпит по

Гражданско право - Обща част


(i) 1. Понятие за гражданско право. Частно, публично, гражданско право.Дуализъм и монизъм на частното право. Потребителско право. Съпоставка на гражданското с търговското, трудовото, международното частно и гражданскопроцесуалното право.

(i) 2. Система на гражданското право. Обща част на гражданското право - предмет и система

(i) 3. Основни принципи на гражданското право. Развитие и кодификация на българското гражданско право.

(i) 4. Обективно гражданско право. Източници на гражданското право - понятие, видове. Първични и вторични нормативни източници. Нормативни актове, правни и търговски обичаи. Решения на Конституционния съд и на административните съдилища, отменящи подзаконови нормативни актове.

(i) 5. Международни и наддържавни източници на частното право. Регламенти и директиви на ЕС.

(i) 6. Съдебна практика, решения по чл. 290 ГПК, общи тълкувателни актове на ВКС и ВАС. Значение на правилата на морала за гражданското право. Доктрината и справедливостта.

(i) 7. Видове гражданскоправни норми.

8. Действие на гражданскоправните норми по време. Обратно действие, действие спрямо заварени правоотношения, преживяване на гражданския закон. Преустановяване действието на гражданския закон. Действие по място и спрямо лицата.

9. Тълкуване на гражданския закон - понятие, правна уредба. Предмет и цел на тълкуването.Тълкувателни теории.

10. Видове тълкуване на гражданския закон.

11. Нисша и висша критика на гражданския закон. Прилагане на гражданскоправните норми. Субсидиарно правоприлагане.

12. Празнини в гражданското право и способи за преодоляването им. Аналогия на закона и на правото,

13. Субсидиарно правоприлагане. Правоприлагане по аналогия, по аргумент от противното и за по-силното основание.

14. Гражданско правоотношение – понятие, обща характеристика, видове.

15. Субективното гражданско право - теории за същността му, понятие, значението на интереса.

16. Притезанието, претенцията и правото на иск

17. Видове субективни права. Възражение

18. Преобразуващи субективни права.

19. Правно задължение. Видове правни задължения.

20. Упражняване на субективни права и изпълнение на правни задължения. Погасяване на правни задължения. Отказ от субективни права. Колизия при упражняването. Конкуренция на притезания. Граници на упражняването. Злоупотреба с право.

21. Промяна на субектите на гражданското правоотношение. Обезпечаване на гражданските субективни права.

22. Доказване на фактите от значение за субективните граждански права. Видове документи в гражданското право.

23. Видове защита на субективните граждански права. Специалната правна защита на потребителите

24. Субекти на гражданското право - понятие и видове. Правоспособност на физическите лица -понятие, начало и край, съдържание, същност. Ограничаване на правоспособността.

25. Дееспособност на физическите лица - понятие и степени.

26. Поставяне под запрещение - ред и правно действие. Настойничество и попечителство. Прекратяване на запрещението.

27. Правна индивидуализация на физическите лица.

28. Актове за гражданско състояние - понятие и видове. Съставяне на актове въз основа на съдебно решение. Отбелязвания. Правно действие на актовете за гражданско състояние.

29. Безвестно отсъствие и обявяване на смърт

30. Юридически лица - понятие, историческо развитие, теории за същността им. Видове юридически лица.

31. Системи за възникване на юридическите лица. Преобразуване - форми.

32. Прекратяване, ликвидация, несъстоятелност, заличаване на юридическите лица

33. Правоспособност и органи на юридическите лица

34. Държавата като субект на гражданското право. Гражданскоправен режим на учрежденията

35. Гражданскоправен режим на общините. Отговорност на държавата и общините за вреди, причинени от техни органи.

36. Търговски дружества – понятие и видове. Кооперации

37. Юридически лица със специална правосубектност – правен режим

38. Жилищностроителна кооперация - понятие, възникване, членство. Органи. Контрол за законосъобразност на актовете на органите й. Отговорност на кооператорите.

39. Юридически лица с нестопанска цел – понятие и видове.

40. Сдружения - понятие, възникване, членство, органи, прекратяване.

41. Фондации. Политически партии и движения. Други ЮЛНЦ.

42. Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

43. Обекти на гражданските правоотношения – понятие и видове. Вещи, доходи и плодове.

44. Ценни книги, пари и нематериални блага.

45. Имущество – понятие, съдържание, правно положение. Несеквестируемост при принудително изпълнение

46. Юридически факти на гражданското право – понятие и видове. Видове източници на гражданските правоотношения.

47. Фактически състави – понятие и видове. Смесени гражданскоправни фактически състави

48. Придобиване и изгубване на права. Правоприемство - видове, правно значение. Приемство в задълженията – способи. Изменение, изгубване, прекратяване, отказ от права.

49. Правна сделка - произход и сравнителноправна уредба. Понятие. Съпоставяне и отграничаване от юридическите постъпки и други правомерни юридически факти.

50. Видове сделки : едностранни, двустранни, многостранни; между живи и с оглед на смърт; предоставящи имотна облага; възмездни и безвъзмездни; сделки на управление и на разпореждане; каузални и абстрактни; консенсуални и реални; главни и зависими; основни и допълнителни; фидуциарни и симулативни.

51. Сключване на сделките. Значение на мълчанието и конклудентните действия. Разрешение и одобрение на сделката. Сключване на договори на борса и електронен път по електронен път. Сключване на договори при общи условия. Типови ю договори, бланки и образци. Сключване на административни договори и договори от разстояние.

52. Форма на сделките - понятие и видове. Видове форми за действителност на сделките. Форма за противопоставимост. Процесуалноправно значение на формата.

53. Съдържание на сделката - видове и начини за определянето му. Тълкуване на сделките.

54. Сделки, сключени под условие, срок и тежест.

55. Недействителност на сделките - правна уредба, понятие и видове. Частична недействителност, висяща недействителност. Относителна недействителност (непротивопоставимост) на сделките.

56. Недействителност на едностранни сделки и на решения на органи на ЮЛ.

57. Нищожни сделки поради противоречие със закона и с добрите нрави. Заобикаляне на закона. Сделки върху неоткрито наследство.

58. Нищожни сделки поради неосъществен фактически състав

59. Привидни и прикрити сделки. Видове симулация. Подставено лице.

60. Унищожаеми сделки поради недееспособност, грешка и измама.

61. Унищожаеми сделки поради заплашване и по чл.31 от ЗЗД. Крайната нужда като основание за недействителност.

62. Видове съдебен контрол за действителност и за законосъобразност. Извънсъдебно предявяване на недействителността. Предявяване на недействителността и други способи за прекратяване на договора. Потвърждаване. Конверсия.

63. Имуществени последици от недействителните сделки между страните и спрямо трети лица.

64. Представителство - необходимост, понятие. Представително правоотношение. Отграничения. Представителството в гражданското и в търговското право.

65. Приложно поле на представителството. Възникване и прекратяване на представителната власт.

66. Видове представителство. Договаряне сам със себе си. Органно представителство на юридически лица. Договаряне във вреда на представлявания.

67. Упълномощаване - понятие, сключване, форма, правно действие. Видове. Прекратяване. Преупълномощаване.

68. Действие от чуждо име без представителна власт - последици. Потвърждаване и последици.

69. Косвено представителство. Защита на представлявания.

70. Правно значение на сроковете в частното право. Видове срокове и тяхното действие - давностни, преклузивни, рекламационни, гаранционни срокове, срочни права.

71. Погасителна давност - понятие, функции, приложно поле. Погасителна и придобивна давност.

72. Видове давностни срокове и критерии за разграничаване. Конкуренция на давностни срокове.

73. Начало на давностния срок. Броене и край на давностния срок. Погасителна давност при правоприемство.

74. Спиране на давностните срокове – основания и действие.

75. Прекъсване на давностните срокове - основания и действие. Прилагане на погасителната давност

76. Погасяване по давност и други способи за прекратяване на гражданското правоотношение.

Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта
cron