Конспект по Гражданско право - Обща част (ПУ)

Статут на гражданскоправните субекти. Видове субекти. Физически и юридически лица. Държавата като особен субект на правото. Субективно гражданско право и правно отношение. Правни сделки. Недействителност на правните сделки. Представителство. Давност.

Разработки по Гражданско право - обща част

Конспект по Гражданско право - Обща част (ПУ)

от Nelly » Съб Сеп 22, 2007 8:13 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТКОНСПЕКТ ПО ГРАЖДАНСКО ПРАВО - ОБЩА ЧАСТ


1. Понятие за гражданско право.

2. Отграничение на гражданското право от други правни отрасли.

3. Система и принципи на гражданското право.

4. Основни групи правни системи. Развитие на българското гражданско право.

5. Източници на гражданското право – понятие, отграничение от гражданскоправните източници на задължения. Видове източници на гражданското право. Нормативни актове. Международни договори. Правни обичаи.

6. Съдебна практика - понятие. Общи актове на Върховния касационен съд – видове и правно действие. Значение на моралните норми за гражданското право. Справедливост.

7. Гражданскоправни норми – понятие, видове. Императивни и диспозитивни; материални и процесуални; заповядващи, забраняващи и оправомощаващи; самостоятелни и несамостоятелни; абсолютно и относително определени. Презумпции и фикции.

8. Действие на гражданскоправните норми по време. Влизане в сила, отмяна и обратно действие. Действие спрямо заварени правоотношения. Действие по място и спрямо лицата.

9. Тълкуване на гражданския закон – понятие, цел, предмет. Правна уредба. Развитие на възгледите за тълкуването.

10. Видове тълкуване на гражданския закон.

11. Преодоляване на празнини в гражданското право. Правоприлагане по аналогия, по аргумент от противното и по аргумент за по-силното основание.

12. Гражданско правоотношение - понятие, структура, видове.

13. Субективно право и правно задължение. Теории за същността на субективното право. Правно значение на интереса.

14. Видове субективни права. Притезателни и непритезателни; прости и сложни; лични и имуществени; прехвърлими и непрехвърлими; главни и добавъчни /акцесорни/; делими и неделими; лични, вещни, облигационни, права върху нематериални блага, семейни, наследствени; абсолютни и относителни; правни очаквания; естествени субективни права.

15. Преобразуващи права.

16. Упражнение на субективните права и изпълнение на правните задължения. Колизия на права. Конкуренция на притезания. Злоупотреба с право.

17. Защита на субективните права. Субективно право и право на иск. Самозащита и самопомощ. Възражение.

18. Субекти на гражданското право. Физически лица. Правоспособност – съдържание, начало и край.

19. Дееспособност на физическите лица – понятие, степени.

20. Поставяне под запрещение – ред и правно действие. Настойничество и попечителство. Прекратяване на запрещението.

21. Правна индивидуализация на физическите лица. Видове индивидуализиращи признаци: име, адрес, местожителство.

22. Актове за гражданско състояние – понятие, видове, съставяне. Поправки и отбелязвания. Правно действие на актовете.

23. Лични права - понятие и видове. Гражданскоправна защита на личността.

24. Безвестно отсъствие и обявяване на смърт.

25. Юридическо лице – понятие, историческо развитие, теории за същността му. Видове юридически лица.

26. Възникване, реорганизация и прекратяване на юридическите лица.

27. Признаци на юридическите лица. Правоспособност и органи.

28. Държавата като субект на гражданското право. Гражданскоправен режим на учрежденията и общините.

29. Юридически лица с нестопанска цел – понятие, видове. Особености в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

30. Сдружения – образуване, органи, членство, прекратяване. Фондации.

31. Обекти на гражданските правоотношения – понятие, видове. Вещи, доходи, плодове.

32. Ценни книги, пари и нематериални блага. Имущество – понятие, съдържание, правно положение.

33. Юридически факти на гражданското право – понятие, видове и действие.

34. Фактически състави – понятие и видове. Смесени гражданскоправни фактически състави.

35. Придобиване, изменение и изгубване на права. Правоприемство – видове, правно значение.

36. Сделки – произход и сравнителноправна уредба. Понятие. Волеизявлението. Юридически постъпки.

37. Видове сделки. Едностранни и двустранни; между живи и с оглед на смърт; предоставящи имотна облага; възмездни и безвъзмездни; каузални и абстрактни; на управление и на разпореждане; реални и консенсуални; главни и зависими; фидуциарни.

38. Договор – понятие, приложно поле и видове.

39. Сключване на сделката. Значение на мълчанието. Конклудентни действия. Разрешение и одобрение на сделката.

40. Форма на сделката. Форма за действителност и форма за доказване. Видове писмена форма.

41. Съдържание на сделката – понятие и видове елементи. Начини за определяне на съдържанието. Тълкуване на сделката.

42. Условие, срок и тежест при сделките – понятие, значение, видове, действие.

43. Недействителност на сделките – правна уредба, понятие, видове.

44. Нищожност на сделките по чл.26 ал.1 от ЗЗД.

45. Нищожност на сделките по чл.26 ал.2 от ЗЗД.

46. Привидни и прикрити сделки. Подставено лице.

47. Унищожаеми сделки поради недееспособност, грешка и измама.

48. Унищожаеми сделки поради заплашване и по чл.31 от ЗЗД. Крайната нужда като основание за унищожаемост.

49. Относителна недействителност. Частична недействителност. Недействителност на смесени фактически състави.

50. Предявяване на недействителността. Потвърждаване на унищожаеми сделки. Конверсия.

51. Последици от признаване на сделките за недействителни.

52. Представителство – необходимост, понятие. Приложно поле. Представително правоотношение.

53. Отграничение на представителството от други правни фигури. Косвено представителство.

54. Възникване и прекратяване на представителството. Видове представителство. Обем на представителната власт. Договаряне сам със себе си.

55. Действие от чуждо име без представителна власт. Потвърждаване и последици. Защита на представлявания.

56. Упълномощаване – понятие, страни и действие. Форма. Преупълномощаване. Прекратяване.

57. Погасителна давност – понятие, функции, приложно поле. Отграничение от сродни срокове.

58. Видове давностни срокове. Конкуренция на давностни срокове.

59. Начало на давностния срок. Броене и край на давностния срок.
Погасителна давност при правоприемство.

60. Спиране на давностния срок – понятие, основания, действие.

61. Прекъсване на давностния срок – понятие, основания, действие. Прилагане на погасителната давност.

Уч. 2004-2005 г.
ИЗГОТВИЛ: Доц. д-р Веселин Христов
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта
cron