Конспект по Гражданско право (СУ)

Статут на гражданскоправните субекти. Видове субекти. Физически и юридически лица. Държавата като особен субект на правото. Субективно гражданско право и правно отношение. Правни сделки. Недействителност на правните сделки. Представителство. Давност.

Разработки по Гражданско право - обща част

Конспект по Гражданско право (СУ)

от Lady_Croft » Сря Фев 25, 2009 4:34 pm

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ВЪПРОСНИК
по ГРАЖДАНСКО ПРАВО – ОБЩА ЧАСТI. ПОНЯТИЕ ЗА ГРАЖДАНСКО ПРАВО
1. Понятие за гражданско право. Частно, публично, гражданско право. Дуализъм и монизъм на частното право. Потребителско право. Съпоставка на гражданското с търговското, трудовото, международното частно и гражданскопроцесуалното право.
2. Система на гражданското право. Обща част на гражданското право – предмет и система.
3. Основни принципи на гражданското право. Развитие и кодификация на българското гражданско право.

II. ИЗТОЧНИЦИ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО. ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НОРМИ
4. Обективно гражданско право. Източници на гражданското право – понятие, видове. Първични и вторични нормативни източници. Нормативни актове, правни и търговски обичаи. Решения на Конституционния съд и на административните съдилища, отменящи подзаконови нормативни актове.
5. Международни и наддържавни източници на частното право. Регламенти и директиви на ЕС.
6. Съдебна практика и общи тълкувателни актове решения на ВКС и ВАС. Значение на правилата на морала за гражданското право. Доктрината и справедливостта
7. Видове гражданскоправни норми.
8. Действие на гражданскоправните норми по време. Обратно действие, действие спрямо заварени правоотношения, преживяване на гражданския закон. Преустановяване действието на гражданския закон. Действие по място и спрямо лицата.
9. Тълкуване на гражданския закон – понятие, правна уредба. Предмет и цел на тълкуването. Тълкувателни теории.
10. Видове тълкуване на гражданския закон.
11. Нисша и висша критика на гражданския закон. Прилагане на гражданскоправните норми. Субсидиарно правоприлагане.
12. Празнини в гражданското право и способи за преодоляването им. Аналогия на закона и на правото, прилагане с аргумент от противното, за по-силното основание и др.
13. Субсидиарно правоприлагане. Правоприлагане по аналогия, по аргумент от противното и за по-силното основание.
14. Гражданско правоотношение – понятие, обща характеристика, видове.

III. СУБЕКТИВНО ГРАЖДАНСКО ПРАВО
15. Субективното гражданско право – теории за същността му, понятие, значението на интереса.
16. Притезанието, претенцията и правото на иск.
17. Видове субективни права. Възражение.
18. Преобразуващи субективни права.
19. Правно задължение. Видове правни задължения.
20. Упражняване на субективни права и изпълнение на правни задължения. Погасяване на правни задължения. Отказ от субективни права. Колизия при упражняването. Граници на упражняването. Злоупотреба с право.
21. Промяна на субектите на гражданското правоотношение. Обезпечаване на граждански субективни права.
22. Доказване на субективни права. Видове документи в гражданското право.
23. Видове защита на субективните граждански права. Правна защита на потребителите.

IV. СУБЕКТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
24. Субекти на гражданското право – понятие и видове. Правоспособност на физическите лица – понятие, начало и край, съдържание, същност. Ограничаване на правоспособността.
25. Дееспособност на физическите лица – понятие и степени.
26. Поставяне под запрещение – ред и правно действие. Настойничество и попечителство. Прекратяване на запрещението.
27. Правна индивидуализация на физическите лица.
28. Актове за гражданско състояние – понятие и видове. Съставяне на актове въз основа на съдебно решение. Отбелязвания. Правно действие на актовете за гражданско състояние.
29. Безвестно отсъствие и обявяване на смърт.

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
30. Юридически лица – понятие, историческо развитие, теории за същността им. Видове юридически лица.
31. Системи за възникване на юридическите лица. Преобразуване – форми.
32. Прекратяване, ликвидация, несъстоятелност, заличаване на юридическите лица.
33. Правоспособност и органи на юридическите лица.
34. Държавата като субект на гражданското право. Гражданскоправен режим на учрежденията.
35. Гражданскоправен режим на общините. Отговорност на държавата и общините за вреди, причинени от техни органи.
36. Търговски дружества – понятие, видове. Кооперации.
37. Юридически лица със специална правосубектност – правен режим.
38. Жилищностроителна кооперация – понятие, възникване, членство. Органи. Контрол за законосъобразност на актовете на органите й. Отговорност на кооператорите.
39. Юридически лица с нестопанска цел – понятие и видове.
40. Сдружения – понятие, възникване, членство, органи, прекратяване.
41. Фондации. Политически партии и движения. Други ЮЛНЦ.
42. Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

V. ОБЕКТИ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ
43. Обекти на гражданските правоотношения – понятие и видове. Вещи, доход и плодове.
44. Ценни книжа, пари и нематериални блага.
45. Имущество – понятие, съдържание, правно положение. Несеквестируемост и принудително изпълнение.
46. Юридически факти на гражданското право – понятие и видове. Видове източници на гражданските правоотношения.
47. Фактически състави – понятие и видове. Смесени гражданскоправни фактически състави.
48. Придобиване и изгубване на права. Правоприемство – видове, правно значение. Приемство в задълженията – способи. Изменение, изгубване, прекратяване, отказ от права.

VI. ГРАЖДАНСКОПРАВНИ СДЕЛКИ
49. Правна сделка – произход и сравнителноправна уредба. Понятие. Съпоставяне и отграничаване от юридическите постъпки и други правомерни юридически факти.
50. Видове сделки: едностранни, двустранни, многостранни; между живи и с оглед на смърт; предоставящи имотна облага; възмездни и безвъзмездни; сделки на управление и на разпореждане; каузални и абстрактни; консенсуални и реални; главни и зависими. Фидуциарни.
51. Сключване на сделките. Значение на мълчанието и конклудентните действия. Разрешение и одобрение на сделката. Сключване на договори на борса и електронен път по електронен път. Сключване на договори при общи условия. Типови договори, бланки и образци. Сключване на административни договори и договори от разстояние.
52. Форма на сделките – понятие и видове. Видове форми за действителност на сделките. Форма за противопоставимост. Процесуалноправно значение на формата.
53. Съдържание на сделката – видове и начини за определянето му. Тълкуване на сделките.
54. Сделки, сключени под условие, срок и тежест.

VII. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ГРАЖДАНСКОПРАВНИТЕ СДЕЛКИ
55. Недействителност на сделките – правна уредба, понятие и видове. Частична, относителна, висяща недействителност.
56. Недействителност на едностранни сделки и на решения на органи на ЮЛ.
57. Нищожни сделки поради противоречие със закона и с добрите нрави. Заобикаляне на закона.
58. Нищожни сделки поради неосъществен фактически състав.
59. Привидни и прикрити сделки. Видове симулация. Подставено лице.
60. Унищожаеми сделки поради недееспособност, грешка и измама.
61. Унищожаеми сделки поради (...)
62. Видове съдебен контрол за действителност и за законосъобразност. Извънсъдебно предявяване на недействителността. Предявяване на недействителността и други способи за прекратяване на договора. Потвърждаване. Конверсия.
63. Имуществени последици от недействителните сделки между страните и спрямо трети лица.

VIII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
64. Представителство – необходимост, понятие. Представително правоотношение. Отграничения. Представителството в гражданското и в търговското право.
65. Приложно поле на представителството. Възникване и прекратяване на представителната власт.
66. Видове представителство. Договаряне сам със себе си. Органно представителство на юридическите лица.
67. Упълномощаване – понятие, сключване, форма, правно действие. Видове. Прекратяване. Преупълномощаване.
68. Действие от чуждо име без представителна власт – последици. Потвърждаване и последици.
69. Косвено представителство. Защита на представлявания.

IX. СРОКОВЕ
70. Правно значение на сроковете в частното право. Видове срокове и тяхното действие – давностни, преклузивни, рекламационни, гаранционни срокове, срочни права.

X. ДАВНОСТ
71. Погасителна давност – понятие, функции, приложно поле. Погасителна и придобивна давност.
72. Видове давностни срокове и критерии за разграничаване. Конкуренция на давностни срокове.
73. Начало на давностния срок. Броене и край на давностния срок. Погасителна давност при правоприемство.
74. Спиране на давностните срокове – основания и действие.
75. Прекъсване на давностните срокове- - основания и действие. Прилагане на погасителната давност.
76. Погасяване по давност и други способи за прекратяване на гражданското правоотношение.


СУ, Юридически факултет, 2008 год.
Катедра Гражданскоправни науки


(#) Разделите в конспекта са обособени от екипа на http://www.legaltheory-forums.org
(#) Въпрос 61 е зададен по този начин в конспекта на сайта на ЮФ. Ще бъде допълнен в момента, в който се появи пълната му формулировка.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Re: Конспект по Гражданско право (СУ)

от NicoDim » Вто Апр 14, 2009 7:07 pm

Извинявам се ,но просто трябва да попитам акво да пиша на 1 и 23 въпрос в частта за защита на потребителите и потребителското право? Ако някой знае моля да ме осветли ,защото това въобще не са ни го преподавали , и си нямам и халхабер понятие от тези неща!!!
Аватар
 
Мнения: 29

Re: Конспект по Гражданско право (СУ)

от atanassoff » Вто Апр 14, 2009 9:07 pm

Ами това е от материята за облигационното право - затова не го четат.
Ще драсна два-три реда по-късно днес.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Гражданско право (СУ)

от aahz » Пон Апр 20, 2009 6:02 pm

Не знам какво е казано на първи поток, но по въпросите за конспектите проф. Матеева каза на лекцията от миналата седмица, че този тук е бил объсждан в началото на годината, но не е окончателно одобрен, в този смисъл в сила си е старият. Обаче тя каза, че конпектът е само ориентировъчен и няма значение по кой двата човек се готви. Що се отнася до въпроси като "22. Доказване на субективни права. Видове документи в гражданското право." и други подобни, както и теми от типа на "Потребителско право" няма да се очакват на изпита, тъй като не са предавани.
Модератор
 
Мнения: 81

Re: Конспект по Гражданско право (СУ)

от NicoDim » Пон Апр 20, 2009 7:27 pm

Колега ,
Знам от опит ,че при нас задочниците е възможно всичко - така ,че тази информация може да важи евентуално за редовните. А що се отнася до конспекта , то ако не беше одобрен защо е качен на сайта на катедрата
(http://law.uni-sofia.bg/Kat/gp/GP/default.aspx)???
Аватар
 
Мнения: 29

Re: Конспект по Гражданско право (СУ)

от atanassoff » Вто Апр 21, 2009 9:49 am

За изпита по ГП конспектът няма особено значение. Той има значение единствено за подготовката на студентите - да разбие материята на обозрими участъци. Четете ЗЗД, учебниците на М. Павлова и В. Таджер, лекциите от форума (които са за отлична оценка). Най-важното е да се знае и разбира закона.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Гражданско право (СУ)

от aahz » Вто Апр 21, 2009 9:12 pm

NicoDim написа:Колега ,
Знам от опит ,че при нас задочниците е възможно всичко - така ,че тази информация може да важи евентуално за редовните. А що се отнася до конспекта , то ако не беше одобрен защо е качен на сайта на катедрата
(http://law.uni-sofia.bg/Kat/gp/GP/default.aspx)???

Хммм, как да го кажа, при условие, че го каза на лекция пред втори поток, редовно обучение, няма как това да не важи за изпита на редовните. Що се отнася до качването в сайта на факултета - смятам, че казаното от проф. Матеева има предимство пред него.
Модератор
 
Мнения: 81

Re: Конспект по Гражданско право (СУ)

от haifisch » Сря Май 20, 2009 9:05 pm

NicoDim , според теб някой от нас може ли да знае защо са качили този конспект в сайта и изобщо какво прави и защо го прави администрацията на ЮФ ?
Просто приемете , че за изпита при Матеева важи стария конспект , а ако ще се явявате при Русчев потърсете информация от първи поток.Матеева ще изпитва и редовно , и задочно по еднакви критерии.
Също така atanassoff добре обесни за какво ни трябва конспекта.На изпита няма да се падне нещо , което го няма в учебника и лекциите.
Успех !
Аватар
 
Мнения: 35

Re: Конспект по Гражданско право (СУ)

от n.a » Чет Юни 04, 2009 9:33 am

Здравейте, можете ли да ми кажете дали разработките в този форум са подходящи за тези, които ще се явяват при доц. Матеева ?
 
Мнения: 1

Re: Конспект по Гражданско право (СУ)

от Jantex » Пет Юни 05, 2009 6:41 pm

Еми за всякъде са подходящи. Дават знания, които са ти необходими без значение при кой си на изпит. Винаги учебникът е по-добрият вариант...Ако нямаш време - чети от разработките, ако имаш - учебниците са с предимство!
Аватар
Модератор
 
Мнения: 254

Следваща

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron