Конспект по Конституционно право /ВТУ/

Същност на конституционализма. Конституцията като основен закон. Конституционна уредба на основните права и задължения на гражданите. Конституционни основи на устройството и дейността на държавата. Парламентарно право. Сравнително конституционно право.

Разработки по КП

Конспект по Конституционно право /ВТУ/

от stancho_83bg » Вто Апр 22, 2008 7:30 pm

В Ъ П Р О С Н И К
ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Предмет на Конституционното право на РБ. Роля и значение в системата на действащото право.
2. Източници на Конституционното право на РБ. Класификация. Норми на Конституционното право - обща характеристика, особености, класификация.
3. Правоотношения, възникващи при действието на конституционните норми - обща характеристика, особености. Класификация.
4. Конституционноправната наука в България - възникване, развитие, периодизация. Отношения с останалите клонове на правната наука. Конституционното право на РБ като обективно право и като наука.
5. Понятие за конституция. Върховенство на конституцията. Условия и ред за изменение и допълнение на конституцията.
6. История на конституционализма. Първи конституции - исторически предпоставки, характеристика. Видове конституции. Конституционна история на България.
7. Търновската конституция от 1879 г. - начало на българския конституционализъм.
8. Конституцията от 1947 г. и Конституцията от 1971 г. - общо и особено в двете конституции.
9. Конституцията от 1991 г. - политически и юридически предпоставки за създаването й. Обща характеристика.
10. Изработване и приемане на Конституцията от 1991 г. Основни начала на Конституцията от 1991 г. Гражданинът, гражданското общество и правовата държава, конституционна регламентация.
11. Учение за властта. Държавна власт - източник, субекти, способи за осъществяване, принципи. Разделението на властите като учение и като конституционен модел. Държавно устройство, държавно управление. Държавни органи. Система на държавните органи.
12. Пряко осъществяване на държавната власт - форми. Конституционна и законова уредба на прякото осъществяване на държавната власт в РБ.
13. Политическият плурализъм като принцип на политическия живот в РБ. Конституционноправен статут на партиите и сдруженията на гражданите.
14. Конституционни основи на икономиката на РБ. Право на собственост и режими на собственост според Конституцията. Обекти на изключителна държавна собственост. Конституционна основа на правния режим на земята.
15. Конституционноправен статус на гражданите на РБ - понятие. Конституционна основа на правния статус на чужденците и лицата без гражданственост.
16. Конституционни гаранции на правния статус на гражданите. Механизъм за правна защита. Особена закрила - обекти и правен израз според Конституцията.
17. Гражданство - понятие. Българско гражданство - основни начала. Придобиване на българско гражданство.
18. Загубване на българско гражданство - способи и условия.
19. Основни лични права и свободи - обща характеристика, видове. Конституционни гаранции.
20. Политически права и свободи - място в системата на правния статут на гражданите - обща характеристика. Класификация.
21. Социално-икономически права и свободи на гражданите - обща характеристика. Класификация.
22. Основни задължения на гражданите. Обвързаност на конституционните права и свободи с конституционните задължения.
23. Избирателна система - понятие, възникване, развитие. Мажоритарна и пропорционална система за определяне на изборния резултат. Развитие на избирателната система в България. Закон за избиране на Велико Народно събрание от 1990 г. Пряко изборни органи според Конституцията от 1991 г. Действащи избирателни закони и особености на възприетата избирателна система.
24. Организация и произвеждане на избори за народни представители. Организация и произвеждане на местни избори.
25. Закон за избиране на Президент на Република България и на вицепрезидент. Особености на организацията и произвеждането на президентските избори.
26. Парламент и парламентаризъм. Народното събрание според Конституцията от 1991 г. - обща характеристика, състав и срок на дейност, взаимоотношения с останалите органи.
27. Велико Народно събрание - историческа справка. Великото Народно събрание според Конституцията от 1991 г. - статут, компетентност, ред на дейност, актове.
28. Конституционноправен статус на народните представители. Същност на политическото представителство. Неизбираемост, несъвместимост. Наказателна неприкосновеност и наказателна неотговорност на народните представители. Предсрочно прекратяване на пълномощията на народния представител - условия и ред.
29. Организация и ред на дейност на Народното събрание - конституиране на Народното събрание, Председател и зам.-председатели на Народното събрание. Заседания, кворум, мнозинства. Парламентарни групи.
30. Парламентарни комисии - понятие, видове. Постоянни комисии - същност, видове, компетентност, организация и ред на дейност. Временни комисии - същност.
31. Народно събрание - орган на законодателната власт. Законодателство и законодателен процес - фази. Правна същност и правни последици на обнародването на закона.
32. Парламентарен контрол - същност и форми. Правни последици.
33. Правомощия на Народното събрание - класификация.
34. Актове на Народното събрание - обща характеристика, класификация. Законът като акт на Народното събрание.
35. Правилник за организацията и реда на дейност на Народното събрание - предназначение, особености.
36. Президент. Място и роля на президента в механизма на разделение на властите според различните конституционни модели. Президентът на РБ според Конституцията от 1991 г. - обща характеристика. Вицепрезидент.
37. Избор и срок на дейност на Президента и на вицепрезидента. Неизбираемост, несъвместимост.
38. Правомощия на президента. Актове на президента - видове, правна същност. Приподписване на някои президентски актове - същност и правни последици.
39. Неотговорност на президента. Наказателен имунитет. Президентска отговорност.
40. Конституционни основи на организация и дейност на Министерския съвет. Министерският съвет - орган на изпълнителната власт в парламентарната република. Избор, състав, прекратяване на пълномощията. Служебно правителство.
41. Взаимоотношения на Министерския съвет с Народното събрание, президента, съдебните органи. Институт ‰вот на доверие€.
42. Правомощия на Министерския съвет. Актове на Министерския съвет - класификация, правна същност на различните видове.
43. Правен статут на министрите като членове на Министерския съвет и като специализирани изпълнителни органи. Компетентност, актове.
44. Съдебна власт - понятие, отграничаване от другите две власти. Органи, осъществяващи съдебната власт. Съдилищата, прокуратурата и следствените органи. Адвокатура.
45. Съдилищата - правосъдни органи в РБ. Видове съдилища. Система на съдилищата. Конституционни принципи на правосъдието.
46. Върховен касационен съд - организация, функции, компетентност. Взаимоотношения с апелативните и районните съдилища. Актове - правна същност и последици. Върховен административен съд - организация, функции, компетентност. Съдебни актове - видове, правна същност, последици.
47. Прокуратура - функции, компетентност, организация и дейност. Конституционни основи на организацията и дейността на следствените органи.
48. Висш съдебен съвет - функции, компетентност. Конституционни основи на правния статус на съдиите, прокурорите и следователите.
49. Местно самоуправление - понятие. Общината - основна административно-териториална единица на местното самоуправление. Правен статут на общината. Форми на участие на гражданите в управлението на общината.
50. Общинските съвети - органи на местното самоуправление. Избиране, срок, организация и ред на дейност. Компетентност и актове. Кметът - орган на изпълнителната власт в общината. Избиране, срок и дейност, компетентност, актове.
51. Областта като административно-териториална единица. Органи на управление.
52. Контрол за конституционосъобразност - предназначение, същност, видове.
53. Конституционен съд - понятие, конституиране, състав, срок на дейност.
54. Правен статус на съдиите от Конституционния съд. Условия и ред на прекратяване на мандата им.
55. Правомощия на Конституционния съд. Ред на дейност. Актове.

проф. д-р Снежана Начева
доц. д-р Пламен Киров
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта