Конспект по Административно право и процес (ПУ)

Административни актове. Издаване и обжалване на административните актове. Компетентност на изпълнителните органи на държавата. Административни нарушения и административни наказания. Принудителни административни мерки. Нормативна уредба.

Разработки по административно право

Разработки по административен процес

Конспект по Административно право и процес (ПУ)

от Nelly » Съб Сеп 22, 2007 7:14 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ВЪПРОСНИК ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС
(Редовно обучение)


АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО – ОБЩА ЧАСТ

1. Понятие за държавно управление. Изпълнителна власт.
2. Предмет, система и източници на административното право.
3. Административноправни норми и административни правоотношения.
4. Административноправен статус на физическите лица.
5. Органи на изпълнителната власт – понятие и видове.
6. Централни органи на изпълнителната власт.
7. Регионални и местни органи на изпълнителната власт. Административно-териториално устройство.
8. Държавна служба.
9. Административен акт – понятие и видове.
10. Видове административни актове.
11. Действие на административните актове.
12. Условия за редовното действие на административните актове. Законосъобразност и целесъобразност.
13. Компетентност на автора на акта.
14. Материална законосъобразност.
15. Форма на административния акт.
16. Изисквания за съобразяване на административните актове с административнопроизводствените правила.
17. Изискване за съответствие на административните актове с целта на закона.
18. Недействителност на административните актове – понятие и видове.
19. Критерий за разграничаване на нищожните от унищожаемите административни актове.
20. Правни средства за отстраняване на недействителността на административните актове.
21. Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност.
22. Способи за обезпечаване на законност и целесъобразност в актовете и действията на административните органи – обща постановка. Контрол от представителните органи.
23. Административен контрол – понятие и видове.
24. Правораздавателен контрол в областта на администрацията – понятие и видове. Пряк и косвен правораздавателен контрол.
25. Общ надзор на прокуратурата.
26. Омбудсман.
27. Убеждение и принуждение. Административна принуда – понятие и видове.
28. Административно нарушение – понятие и видове. Административнонаказателно отговорни лица.
29. Административно наказание – понятие и видове.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО - СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

30. Управление на регионалното развитие и благоустройството.
31. Управление на икономиката и енергетиката.
32. Управление на труда, социалната политика и здравеопазването.
33. Управление на транспорта.
34. Управление на образованието, науката и културата.
35. Управление на кризите.
36. Управление на финансите.
37. Управление на отбраната.
38. Управление на вътрешните работи.
39. Управление на държавната администрация и административната реформа.
40. Управление на външните работи и европейската администрация.
41. Управление на земеделието и горите.
42. Управление на околната среда и водите.
43. Управление на правосъдието.

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

44. Понятие за административен процес. Административен процес в широк и тесен смисъл.
45. Основни принципи на административния процес.
46. Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес.
47. Производство по установяване на административните нарушения.
48. Административнонаказващи органи. Производство по налагане на административните наказания.
49. Оспорване на наказателни постановления.
50. Касационно обжалване на съдебните решения, постановени по административнонаказателни дела. Възобновяване на административнонаказателните производства.
51. Производство по издаване на индивидуални административни актове.
52. Производство по оспорване на административни актове по административен ред.
53. Възобновяване на производствата по издаване на административни актове.
54. Предложения и сигнали.
55. Оспорване на индивидуални административни актове пред първата съдебна инстанция.
56. Издаване и съдебно оспорване на общи административни актове.
57. Издаване и съдебно оспорване на подзаконови нормативни актове.
58. Производства за обезщетения на вреди, причинени от незаконни административни актове, действия и бездействия.
59. Касационно производство по АПК.
60. Отмяна на влезли в сила съдебни актове.
61. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.
62. Тълкувателни решения и тълкувателни постановления
63. Изпълнение на наказателните постановления и на административните актове и съдебните решения.

Уч. 2006-2007 г.
ИЗГОТВИЛ: Проф. д-р Кино Лазаров
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Re: Конспект по Административно право и процес (ПУ)

от Nelly » Съб Сеп 22, 2007 7:22 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ВЪПРОСНИК ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС
(Задочно обучение)


АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО – ОБЩА ЧАСТ

1. Понятие за държавно управление. Изпълнителна власт.
2. Предмет, система и източници на административното право.
3. Органи на държавно управление – понятие, видове.
4. Централни и местни органи на държавно управление.
5. Административен акт – понятие.
6. Видове административни актове. Действие.
7. Условия за редовно действие на административните актове. Законност и правилност /целесъобразност/.
8. Изисквания за законосъобразност на административните актове – компетентност на авторо на акта.
9. Изисквания за законосъобразност – материална законосъобразност.
10. Изисквания за законосъобразност – форма и производство.
11. Изисквания за законосъобразност – съответствие с целта на закона.
12. Недействителност на административмните актове – понятие, видове.
13. Критерии за разграничаване на нищожните и унищожаемите административни актове.
14. Правни средства за отстраняване недействителността на административните актове.
15. Обвързана компетентност и дискреционна власт.
16. Правораздавателен контрол в областта на администрацията – понятие, видове. Пряк и косвен правораздавателен контрол.
17. Принудителни административни мерки.
18. Административно нарушение – понятие. Административно наказателно отговорни лица.
19. Административно наказание – понятие, видове.
20. Имуществена отговорност за вреди от незаконосъобразна административна дейност.

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

21. Понятие за административен процес. Административен процес в широк и тесен смисъл. Структура. Принципи.
22. Субекти на административния процес, участници и страни.
23. Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес.
24. Производство по издаване на административни актове.
25. Оспорване на административни актове по административен ред.
26. Оспорване на административни актове пред съда.
27. Касационно производство.
28. Отмяна на влезли в сила решения.
29. Възобновяване на административното производство.
30. Производство по установяване на административните нарушения.
31. Административнонаказващи органи. Производство по налагане на административни наказания.
32. Оспорване на наказателните постановления.
33. Касационно обжалване и възобновяване на административнонаказателните производства.
34. Производство за изпълнение на наказателните постановления и на решенията на съдълищата и производство за изпълнение на административните актове и решенията на съдилищата.
35. Тълкувателна дейност на ВАС. Предложения и сигнали по АПК.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО - СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

36. Управление на промишлеността, селското стопанство и търговията.
37. Управление на транспорта, пътищата и съобщенията.
38. Управление на образованието, науката и културата.
39. Управление на териториално и селищното устройство.
40. Управление на здравеопазването и социалните грижи.
41. Управление на отбраната, вътрешния ред и външните отношения.
42. Управление на правораздаването.
43. Управление на околната среда и природните ресурси.

Уч. 2006-2007 г.
ИЗГОТВИЛ: Доц. д-р Дарина Зиновиева
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта