Питане относно легитимността на АУАНН на СТОЛИЧНИЯ ИНСПЕКТО

Административни актове. Издаване и обжалване на административните актове. Компетентност на изпълнителните органи на държавата. Административни нарушения и административни наказания. Принудителни административни мерки. Нормативна уредба.

Разработки по административно право

Разработки по административен процес

Питане относно легитимността на АУАНН на СТОЛИЧНИЯ ИНСПЕКТО

от 0001 » Нед Май 29, 2011 1:06 am

Извинявам се за главните букви в следващия текст . Търговец на авточасти съм , потърпевш от АУАНН и наказателни постановления от Столичен инспекторат , които обжалвах и бяха отменени. Съдя Столичния инспекторат в Административния съд, по ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ за нанесените ми неимуществени вреди , но междувременно , продължавам да съм жертва на "инспектори" .
Споделям пред Вас следния казус и позиция , а именно , че Столичния инспекторат няма правомощия да участвува в административно наказателната дейност и да санкционира граждани и фирми , в разрез със законите у както това става ежедневно .
Ето това писмо изпратих до Столичния инспекторат, някои медии и бих желал да го оформя по подходящ начин е го внеса ...и аз не зная къде - в София Област или ...
С помоща на адвокати-професионалисти, сглобих този материал.
Не зная какво ще произлезе от него, но ще видим.
Както четете назад, нямам някакъв реален успех.
Това е, защото не съм член от правителството!
Извинете ме, за това, че нямам реален успех :


ДО
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАДЖ А Л Б АОт Любомир Димитров Мулетаров

Зона Б-18; бл. 1; вх.А;София- 1309;

GSM- 0888710202

e-mail: m01@abv.bgСРЕЩУ

НАРЕДБА за преместваемите обекти за рекламните, информационни и монументални обекти и за рекламната дейност на територията на Столична община


ОСНОВАНИЕ: Нарушение чл 4 и чл,5 от , Чл. 185 и сл. от АПК във връзка с чл. 120 от Конституцията.

Уважаеми Дами и Господа Административни съдии,Жертва съм на незаконосъобразни действие и водя дело в Административен съд 1936/ 2010, 31 състав, ІІ отделение , като пострадал от действия, на база от Наредбата за рекламна дейност на територията на Столична община.

Оспорвам горепосочената Наредба (наричана по-нататък Наредбата), като нищожна и нарушаваща Конституцията.

Наредбата е приета без правно основание и от орган, който няма компетентността да приема такива поднормативни актове, нарушаващи и отнемащи права, дадени по Конституцията и регламентирани в ЗАНН.

Поставянето на рекламни надписи в частни имоти / държавна общинска и собственост на граждани/ е материя, уредена от гражданския закон. Евентуални спорове между собственика на имота и собственика на рекламните материали се уреждат по чл. 109 от Закона за собствеността, а не по административен ред, какъвто е подхода на атакуваната наредба. Изправени сме пред типичен случай на намеса на изпълнителната власт, във работата на съдебната власт.

Нарушен е член 8 от Конституцията, регламентиращ разделението ва властите.

Лисва Закон за рекламната дейност, който да определи понятието „реклама” , както и да криминира и ограничава тази дейност, да въвежда санкции. Няма законно разделение и дефиниция на понятието „реклама” и „информация”. Няма орган който да налага санкците по липсващ закон. Налице е опит за присвояване на права, както и на злоупотреба с тези присвоени „права”.

Съгласно разпоредбите на чл. 4 от Конституцията, Република България се управлява от Конституцията и законите на страната. Липсата на легално определение на реклама, превръща Наредбата в инструмент за административен произвол и намеса на администрацията във вещно-правните отношения, свързани с неприкосновеността на частната собственост – член 17 ал. 3 от Конституцията. Мотив за това очевидно, е получаване на неправомерни приходи от общински предприятия.

Описаните в наредбата нарушения и предвидените наказания не фигурират в закон, изискуемо по чл. 2, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания:

„ деянията, които съставляват административни нарушения и съответните на тях наказания, се определят със закон или указ”.

Наредбата са СОС, не е закон, изготвена е и се прилага от лица, неовластени от Закон, нямащи законови правомощия. Тя регламентира права на Общината, които не са законоустановени, както и задължения на собствениците на частна собственост, които също не са законоустановени. Тези задължения, превръщат собствениците на имоти в зависими и икономически донори на общината.

Наредбата противоречи, ограничава и лишава гражданите, от правото по Конституция, да получават и разпространяват информация.

Наредбата в цялост и отделни нейни текстове, нарушава грубо материалния закон и Конституцията, в частта и, за неприкосновеността на частна та собственост.

Предвид гореизложеното, считам че Наредбата е приета без правно основание и от орган, който няма компетентност да приема такива актове, поради което моля да се прогласи нейната нищожност.ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Искова молба до 1936/2010, 31 състав 2 отделение

2. Постановление от 29.10.2008 на СРП – София

3. Публикация в Медиапол от 22.07.2008 г.

4. Публикация в Градски вестник от 22.07.2008 г.

5. Публикация в. „Новинар”

6. Публикация в „Дарик News” от 22.07.2008 г.

7. Публикация в „Инвестор. Bg” от 22.07.2008 г.

8. Публикация във в. „Нощен труд” от 28.10.2008 г.
Последна промяна 0001 на Сря Дек 12, 2012 5:14 pm, променена общо 3 пъти
 
Мнения: 12

Re: Питане относно легитимността на АУАНН на СТОЛИЧНИЯ ИНСПЕКТО

от 0001 » Нед Май 29, 2011 7:09 pm

Много години, дирекция "Столичен инспекторат" рекетира граждани и фирми в София, събира "глоби", от които после получава заплати и допълнително материално стимулиране... Както ще се информирате, това е ставало и става в нарушение на Законите и без каквото и да е право.Ако не сте разбрали, наредбите на СОС падат в съда и се надявам , този позорен " ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община" да падне, а след това от 430 човека , състава на "рекетьорите от "инспектората да остане 100-150, а рекета върху хората в София да намалее.
Това всичко е ставало и става пред очите на "правораздаващите" органи, полиция и журналисти......
Ако имате контакти с разследващи журналисти от някоя авторитетна медия, ще бъде добре и полезно.
ЧРЕЗ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД
Ж А Л Б А
От Любомир Димитров Мулетаров Зона Б-18; бл. 1; вх.А; София- 1309; GSM- 0888710202
Чрез:Адвокат Минчо Викторов Спасов, личен № от АК – Ямбол, с адрес за съобщения гр. София 1309 ул. Перник 114 офис 6А

СРЕЩУ: ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община
Приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет
Уважаеми Дами и Господа Административни съдии,
Обжалвам Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Столичен инспекторат” към Столична община, приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет (наричан по-долу за краткост „Правилника”) като нищожен в цялост и по изрично посочените по-долу текстове, тъй като СОС е действал в нарушение на материалната си компетенност, и незаконосъбразен поради текстовете, противоречащи на нормативни актове от по-висока степен.
Имам правен интерес от подаване на настоящата жалба. Жертва съм на действия на предпирятие „Столичен Инспекторат”, чиито служители се позовават на „ правомощия”, дадени им от обжалвания Правилник, нищожни поради изложените по-долу съображения. Завел съм дело срещу Столична община за причинени ми вреди по реда на ЗОДОВ, въз основа на което беше образувано адм. дело № 1936/ 2010 г. по описа на Административен съд, 31 състав, ІІ отделение, което в момента е висящо пред Върховен административен съд, ІІІ-то отделение – адм. дело № 4770/2012 г.
I СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА НИЩОЖНОСТ (ЛИПСА НА КОМПЕТЕНТНОСТ)
Правилникът е приет без правно основание (законова дискреция).
Съгласно § 1. Заключителните разпоредби от Правилника, той: е приет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание чл. 37 от Закона за административните нарушения и наказания.
Погледът върху тези текстове на ЗМСМА и ЗАНН показва, че такава дискреция за Общинският съвет липсва:
8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г.) приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
23. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г., доп., бр. 15 от 2010 г.) решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител
Съгласно чл. 44 ЗМСМА. Кметът на общината:
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
Нито един от тези законови текстове не дават право на Общинския съвет да създава институция или орган и да му дава права, които са от изключителната компетентност на контролните органи по специалните закони.
Нито един от тези законови текстове не дава генерална дискреция на тази създадена от Общинския съвет институция или орган да упражнява правата и задълженията на кмета по опазване на обществения ред. Напротив- чл. 44 ЗМСМА ИЗЧЕРПАТЕЛНО ПОСОЧВА СПОСОБ И ПРОЦЕДУРА по които кметът изпълнява задълженията си по опазване на обществения ред, който по принцип е задължение на МВР. Това може да стане само и единствено чрез конкретна заповед, насочена към началниците на съответните полицейски служби. Тези полицейски служби са инструментът за прилагане на тези заповеди, а не инспекторати, интендантства, адютантства или други образувания, сътворени от Общинския съвет.
Легалното и семантично съдържание на ИНСПЕКЦИЯТА (вътрешния контрол в системата) като иманентна функция на инспекторатите към ведомствата. Това е законово определено в чл. 46 и следващите от Закона за адмиистрацията, къдетпо изрично е посочено, че инспекторатите към министерствата и ведомствата следят за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията. Инспекторатът е вътрешно звено, което следи и контролира законосъобразността на действията на служителите вътре в системата. Той не може да има права за контрол върху граждани и юридически лица извън административната структура, която инспектира. Правилникът за организацията и дейността за всяко ведомство е административен акт, който може и следва да урежда вътрешно-организационните отношения в дадена административна структура, а не може да създава права и задължения извън тези, определени в законите, които дадената администрация трябва да изпълнява. Например не бива да дефинира нарушения и наказания, да създава правомощия и урежда ред за налагане на санкции върху физически и юридически лица в нарушение на чл. 2 от ЗМСМА.
Това коренно се отличава от структурата, функциите и правомощията, които Общинският съвет е дал на инспектората на общината в атакувания Правилник.
Считам и моля да обявите за нищожни разпоребите на:
1.1.Чл.1. Този правилник урежда устройството, функциите и организацията на дейността на Столичен инспекторат .Инспекторатът е звено от общинската администрация. Уреждането на структура и организация на общинската администрация е извично правомощие на кмета (чл.44 ал.1 т.17 ЗМСМА). Като е навлязъл в компетентността на кмета, Общинският съвет е приел нищожен акт.
1.2.Чл. 2 ал. (2)Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община на територията на Столична община, като е на негово пряко подчинение
Всеки административен орган (в случая кмета) изпълнява законовите си задължения или лично, или чрез упълномощени със специална заповед лица и то само и доколкото конкретния закон му разрешава такова делегиране.
Общинският съвет не може със свой Правилник да въведе генерална делегация и да промени и преуреди с подобна клауза разпоредбите на конкретните закони, вменяващи задължения на кмета и ред за упражняването им (напр. ЗУТ, ЗООС, ЗМВР, ЗМСМА и др.).
1.3..Раздел II – ПРАВОМОЩИЯ – ЧЛ. 3 И 4
В чл. 21 от ЗМСМА няма правомощия за Общинския съвет да съдава или отнема ПРАВОМОЩИЯ на администрацията или части от нея, а само и единствено да одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината.
Произнасянето извън законово установената материална компетентност от страна на Общинския съвет е нищожно.
1.4.Разделг III СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ – чл. 5 до 20 от Правилника Съгласно чл. 2 ал. 1 от Правилника:
Столичен инспекторат, наричан по-нататък "Инспектората", е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община, второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

„Звено” е организационна структура в дадена администрация – в случая общинската администрация.
Съгласно чл. 44 т 17 ЗМСМА КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА утвърждава устройствения правилник на общинската администрация. В нарушения на материалната си компетентност, Общинският съвет е създал устройствен правилник за част от Общинската администрация. Актът му е нищожен.
1.5. Глава IV КОНТРОЛНА И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ чл. 25- 27
Звено от общинската администрация не може да извършва административно-наказателна дейност извън предвиденият законов ред.
Конкретни основания за незаконосъобразност на текстовете:
1.5.1.Съгласно чл. 25 ал. 1 При осъществяване на своите задължения, служителите на Инспектората имат право да извършват проверки по спазването от всички лица на разпоредбите на нормативните актове на Столичния общински съвет, както и на други нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на функциите им.
Създаването на правомощия за инспекторите ERGA HOMNES противоречи на правилото, че инспекторатът във всяка структура или орган контролира служителите вътре в системата, а не ги замества при осъществяване на контролни или други правомощия „навън” от системата.
1.5.2.Формулировката други нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на функциите им. въздига инспекторите в универсални правоприлагащи и правоохранителни органи в нарушение на чл. 8 от Конституцията и множество други нормативни актове.
1.5.3.Съгласно Чл. 25 ал. 3 При осъществяване на своите задължения, служителите на Инспектората имат право да се обръщат директно и да искат съдействието на поделенията на МВР на територията на контролираните от тях райони
Общинският съвет дава на инспекторите правомощия , респ. вменява на полицейските органи задължения в нарушение на чл. 44 ал. 4 от ЗМСМА, който посочва кога полицейските органи са длъжни да изпълняват кметски разпореждания- при наличие на изрична кметска заповед.
1.5.4.Съгласно Чл. 26. (1) При установяване на нарушения на нормативните актове служителите на Инспектората дават предписания със срокове и отговорници за изпълнението, контролират изпълнението, налагат глоби с квитанции или фишове, когато това се допуска от съответния нормативен акт, или съставят актове за установяване на административни нарушения.
Всеки администриращ закон съдържа разпоредби, уреждащи административно-наказателната процедура по контрола и прилагането му и посочва кой издава актовете и наказателните постановления във връзка с това.Често това са кметовете.Чл. 44 от ЗМСМА задължава кмета да изпълнява функции, възложени му от централните органи на държавна власт и да следи за спазване на актовете на ОС, приети в изпълнение на правомощията им. Това очевидно включва и административно-наказателна дейност В общия закон- ЗМСМА липсва генерално оправомощаване на кметовете за административно-наказателна дейност, следователно тя е допустима само и доколкото е предвидена в съответния специален закон. Правото за препупълномощаване на други лица с аминистративно- наказтелни функции също трябва да е предвидено като възможност в специалните закони и да е съпроводено със специален акт на кмета- Заповед.
Административно-наказващите органи и техните правомощия се посочват от конкретния закон (а не правилник на ОС).
„Генералното упълномощаване” с кметски права, което Общинския съвет е направил в полза на инспекторите е нищожно.
1.5.5.Съгласно чл. 26(2) Съставените актове за установяване на нарушения заедно с получените възражения и други доказателства се изпращат по реда и условията на ЗАНН на администратинонаказващия орган, на чиято територия е извършено нарушението, за произнасяне по образуваната административнонаказателна преписка
Общинският съвет е създал в полза на инспекторите универсална и екстериториална компетентност да съставят актове , отнасящи се дори за нарушения в други териториални единици. Нарушен е чл. 38 от ЗМСМА, който ограничава правомощията на кмета – респ. администрацията му само върху територията на съответната община. Общинският съвет се е произнесъл с един нищожен по критерий териториална компетентност акт.
II. СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ПРОТИВОРЕЧИЕ С МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН
Освен посочените по- горе закононарушения, правещи Правилника изцяло нищожен, са налице и ред нарушения на основни конституционно и законово уредени граждански права:
2. 1.Нарушение на чл. 18 от КРБ
Според Чл. 4. (2) от Правилника: При изпълнение на задълженията си служителите на Инспектората могат да изискват от общинската, районните администрации, общинските предприятия и търговските еднолични акционерни дружества с общинско участие да им предоставят необходимата информация, документация, становища и оказват всяко друго необходимо съдействие, като работят в тясно сътрудничество с тях. –
Като въвежда специални задължения за общинските дружества, тази разпоредба противоречи на конституционата норма на чл. 18 КРБ, въвеждаща равнопоставеност между стопанските субекти, независимо от вида собственост- държавна , общинска или частна.
2.2.Нарушение на Закона за защита на личните данни:
Задължаването на общинската администрация и дружества да предоставят лични данни за гражданите на основание на ял.4 от Правилника, без спазване процедурата за достъп до лични данни по Закона за защита на личните данни е нарушение на последния.
2.3. Нарушения на бюджетното законодателство
Без да има властнически правомощия да осъществява административнонаказателна дейност Столичен инспекторат налага глоби и имуществени санкции в размер на милиони левове годишно, като прихадите от тази дейност постъпват не в Републиканския бюджет, а в бюджета на Столична община. От тази дейност звеното Столичен инспекторат, което не е стопанско предприятие, независимо от бюджетно финансираните си заплати реализира и „допълнително материално стимулиране” на служителите, в зависимост от резултати по санкциониране на нарушения и ефективно събиране на средства от глоби и имуществени санкции.
По съображенията, изложени по-горе (т.1.5.4) административно-наказателната дейност на инспекторите е противозаконна,. Оказва се, че те черпят права (ДМС) от собствено неправомерно поведение.
Предвидената възможност за кмета да отпуска ежемесечна бюджетна субсидия в полза на инспектората по свое усмотрение е нарушение на бюджетната дисциплина и нарушава правомощията на кмета, дадени му в чл. 41 ЗМСМА. Като орган на изпълнителната власт Кметът е изпълнител, а не творец на бюджета. Общинският бюджет се приема от Общинския съвет. Действията на кмета по прекрояване на бюджета биха били нищожни поради липса на компетентност.
Предвид гореизложеното:
МОЛЯда отмените Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет, с което е приет Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат, като обявите Правилника за нищожен -приет извън компетентността на Общинския съвет и незаконосъобразен – противоречащ на нормативни актове от по-виска степен.
Моля да ми бъдат присъдени направените по делото разноски: 10 лв. за държавна такса и 2000 лв. – възнаграждение за адвокатска защита.
1. ПРИЛОЖЕНИЯ:
2. Текстът на Правилник за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община, приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет;
3. Искова молба и допълнителни молби, въз основа на които е образувано адм.д. № 1936/2010 г. по описа на Административен съд София-град, ІІ отделение, 31 състав;
Прилагам квитанция за платена държавна такса и договор за правна защита и съдействие с адвокатско пълномощно.
Прилагам препис от настоящата жалба и доказателствата към нея за противната страна – Столичен общински съвет.

30.11.2012 г. С уважение: Любомир Мулетаров
Последна промяна 0001 на Сря Дек 12, 2012 5:16 pm, променена общо 1 път
 
Мнения: 12

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ - С ДОЗНАНИЕ В ПРОКУРАТУРАТА

от 0001 » Чет Юни 09, 2011 6:29 am

"Споделям" това ДОЗНАНИЕ и етапите в борбата , да отстоявам гражданските си и законни права и интереси, от посегателството на "организираната група" -/ банда /лица на заплата , в Столичния инспекторат.Тази банда , както виждате от постановлението на прокурора , извършва престъпление. Правя го с цел, да се убедите , че тези хора нямат законни права и пълномощия и да се пазите от тях , както се пазите от бездомните кучета. ПРавя го и затова, защото някои от тях - от столичния инспекторат , вероятно могат да четат и да разберат че изкарват хляба си по престъпен и незаконен начин.
Това не касае Веска Георгиева, която на нейната възраст и с нейния опит и служебно положение, има отчайваща нужда да бъде ограмотявана правно. От личния ми контакт с нея зная , че тя е виновна като ръководител - тя насъсква и изпраща неграмотни хора , да извършват административно - наказателна дейност , без законови пълномощия.
.................................................................................................................................

СРП ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 37628/14.11.08г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ
София _________________________________________________________________
ДО
09 РУ – СДМВР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
за образуване на досъдебно производство
гр. София, 29.10.2008 г.

ГРОЗДАН ГРОЗЕВ- прокурор при Районна прокуратура гр. София, като взех в предвид, че са налице:
ЗАКОНЕН ПОВОД – чл. 208 т. 1 НПК- съобщение до прокурора за извършено престъпление
ДОСТЪТЪЧНО ДАННИ – чл. 211 НПК, съдържащи се в преписки – пр.пр. № 37628/08г. по описа на СРП, в която са събрани данни, че служител на Столичния инспекторат към Столична община изготвил АУАН 0 08-19-063/08.07.2008 г., в който като длъжностно лице в кръга на службата си удостоверил невярно обстоятелство – че в посочен час и време конкретно лице извършва административно нарушение, а в същност се установява, че лицето е било по същото време в гр. Бургас,
намирам, че са налице предпоставките за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление от общ характер по смисъла на НК.
Предвид изложеното и на основани чл. 212 НПК,
П О С Т А Н О В И Х:
ОБРАЗУВАМ досъдебно производство против Мария Асенова Копрева, за това че в гр. София на 08.07.2008 г., като длъжностно лице в кръга на службата си съставила официален документ АУАН № 08-19-063/08.07.2008 г., в който удостоверила невярно обстоятелство – че на 08.07.2008г. около 09.30 часа в район „Люлин” на СО на бул. „Европа” и „Околовръстен път” Любомир Димитров Мулетаров разполагал харугви/ винил с дървена полурамка и тел в горния край, която се закачва на забит гвоздей на дървета/ по дърветата, - с цел да бъде използван тоя документ като даказателство за това обстоятелство/ да бъде издадено наказателно пастановление против Мулетаров от Кмета на Район „Люлин”/ -
- престъпление по чл. 311 ал. 1 НК
В хода на разследването се извърши следното:
Да се разпитат като свидетели всички лица, посочени в материалите по преписката. При нужда да се изготвят и очни ставки. Да се установи от тези разпити дали длъжностно лице не е било подбудител на извършеното престъпление, като в тази връзка да бъде зададен въпрос на свидетелите Станислав Александров и Стела Цветкова дали не им е било наредено от някои от началниците / за което сочи Александров в обясненията му- сочейки на лист 13/ „моят пряк началник”/ да се изготви АУАН против конкретното лице. Да се установи кой е прекият началник на Александров и да се разпита като свидетел. Да се съберат подробни характеристични данни за автора на деянието – Копрева, длъжностна характеристика, служебна характеристика/ с оглед преценката за наличие на ал. 2 на чл. 311 НК/, свидетелство за съдимист. Да се изиска и пролижи по делото оригиналът на АУАН И СЪОТВЕТНОТО Наказателно пастановление. Да се установи има ли други издадени АУАН /с оглед преценката на чл. 26 ал. 1 НК/, като се приложат оригиналите им в материалите по досъдебното производство. Да се установи по кой от тях е издадено наказателно пастановление, обжалвано ли е и образувано ли е НАХД за това в Районен съд гр. София, да се установят и посочат номерата на делата, както и писменна справка за хода на делата – чрез изискването и за нуждите по досъдебното производство от представителите на съставите. Да се докладва делото в СРП преди привличане на виновното лице в качеството му на обвиняем с изготвен проект на постановление за това.
Периодично водещият разследването да докладва делото в СРП за изпълнение на указанията, като при необходимост от повече време за провеждането на разследването, да направи своевременно предложение за изготвяне на искане до Градската прокуратура- гр. София, по ред на чл. 234 НПК.
ОПРЕДЕЛЯМ срок за разследването – законоустановен.
Постановлението, в едно с преписката, да се изпрати на 09 РУ- СДМВР за изпълнение.

ПРОКУРОР:
/ГРОЗДАН ГРОЗЕВ/
 
Мнения: 12


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта