Конспект по Административно право и процес (УНСС)

Административни актове. Издаване и обжалване на административните актове. Компетентност на изпълнителните органи на държавата. Административни нарушения и административни наказания. Принудителни административни мерки. Нормативна уредба.

Разработки по административно право

Разработки по административен процес

Конспект по Административно право и процес (УНСС)

от Kredik » Чет Мар 17, 2011 1:54 pm

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС


I. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО - ОБЩА ЧАСТ

1.Административното право в правната система на Р. България. Предмет и система. Отграничение от други правни отрасли. Значение на административното право.
2. Понятие за държавно управление (администрация). Държавно управление във функционален смисъл.
3. Държавно управление в организационен смисъл.
4. Източници на административното право.
5. Административноправни норми. Понятие. Структура. Отграничение от други правни норми. Видове административноправни норми. Действие.
6. Административноправни отношения. Понятие. Структура, видове. Отграниение от други правни отношения.
7. Субекти на административното право. Понятие. Видове.
8. Административноправен статут на физическите лица. Гражданско състояние на физическите лица. Административноправен статут на чужденците.
9. Административноправен статут на организациите на гражданите. Понятие. Видове организации на гражданите. Административноправен статут на политическите партии.
10. Органи на изпълнителната власт - понятие, видове.
11. Централни органи на изпълнителната власт.
12. Административно-териториално деление на страната. Местни органи на изпълнителната власт.
13. Държавна служба. Държавни служители.
14. Форми и методи на изпълнителната дейност.
15. Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност.
16. Административен акт - понятие.
17. Видове административни актове. Споразумение.
18. Действие на административните актове.
19. Условия за редовно действие на административните актове - обща постановка.
20. Условия за законосъобразност на административните актове - компетентност на автора на акта.
21. Условия за законосъобразност на административните актове - форма и производство.
23. Недействителност на административните актове.
24. Админисративноправни задължения. Понятие. Изпълнение на административноправни задължения.
25. Способи за обезпечение на законосъобразно и правилно действаща администрация - обща характеристика. Контрол на представителните органи.
26. Централистичен и специализиран административен контрол. Контрол в системата на местното самоуправление.
27. Съдебен контрол върху администрацията.
28. Прокурорски надзор за законност върху администрацията.
29. Обществен контрол в държавното управление. Индивидуален контрол на гражданите в държавното управление чрез молби, сигнали, жалби и предложения.
30. Административна принуда - понятие, видове. Принудителни административни мерки.
31. Административнонаказателна отговорност - понятие. Отграничаване от други видове юридическа отговорност. Субекти на административнонаказателна отговорност.
32. Административно нарушение. Понятие. Отграничаване от други видове правонарушения.
33. Административно наказание - понятие, видове. Административни санкции спрямо юридически лица.
34. Отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите от незаконосъобразни актове и действия на администрацията.

II. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО - СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

35. Административноправно регулиране и административен контрол в стопанската сфера. Лицензионен, разрешителен и регистрационен режим.
36. Административноправна защита на личните данни на гражданите.
37. Административноправен режим на достъпа до обществена информация.
38. Административноправен режим на обществените поръчки.
39. Административноправен режим на концесиите.
40. Управление на образованието.
41. Управление на здравеопазването.
42. Управление на правораздаването.
43. Управление на външни - външни отношения, отбрана и обществен ред.

III. АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

44. Понятие за административен процес.
45. Административнопроцесуални норми и административнопроцесуални отношения. Източници на административния процес.
46. Принципи на административния процес.
47. Административнопроцесуална правосубектност. Субекти, страни и участници в процеса. Право на жалба - свойства, елементи на жалбата.
48. Доказателства и доказателствени средства.
49. Производство по издаване на индивидуалните административни актове. Споразумение.
50. Производство по издаване на общи административни актове.
51. Производство по издаване на нормативни административни актове.
52. Оспорване на индивидуалните административни актове по административен ред.
53. Възобновяване на производството по издаване на административен акт (чл. 99 от АПК).
54. Производство по подаване на сигнали и предложения.
55. Производства пред съд - общи разпоредби. Подведомственост. Родова и местна подсъдност. Спорове за подсъдност. Съобщения и призоваване.
56. Оспорване на индивидуалните административни актове пред първа инстанция.
57. Оспорване на общи и нормативни административни актове пред първа инстанция.
58. Производства за обезщетения по АПК.
59. Касационно производство.
60. Обжалване на определения и разпореждания на съда.
61. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни дела. Отмяна по искане на 3-то лице.
62. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.
63. Тълкувателни решения и тълкувателни постановления на Върховния административен съд.
64. Изпълнение на административните актове и съдебни решения по административни дела - общи положения.
65. Изпълнения срещу граждани и организации при заместими и незаместими задължения.
66. Изпълнения срещу административни органи при заместими и незаместими задължения.
67. Искова защита. Обжалване на действията на органа по изпълнението.
68. Данъчен процес по ДОПК.
69. Производство по установяване на административните нарушения.
70. Производство по налагане на административните наказания.
71. Оспорване на наказателни постановления пред съд.
72. Извънредни способи за контрол по административнонаказателни дела.
73. Изпълнение на наказателните постановления и решения на съдилищата по административнонаказателни дела.


2006г. СЪСТАВИЛ: проф. д-р Хр. Балабанова
 
Мнения: 6

Re: Конспект по Административно право и процес (УНСС)

от Marv » Сря Май 11, 2011 12:29 am

Това е актуалният конспект към момента, нали така?
 
Мнения: 26Re: Конспект по Административно право и процес (УНСС)

от Marv » Съб Май 21, 2011 2:08 am

22. Условия за законосъобразност на административните актове – законосъобразност по същество и съответствие с целта на закона.
Забелязах, че е пропуснат този въпрос :)
 
Мнения: 26


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта