Страница 1 от 1

Въпрос 8 Администрация - Организация и принципи на дейност

МнениеПубликувано на: Пет Яну 21, 2011 8:41 pm
от sonrisa
(->) Администрацията на изпълнителната власт обхваща две групи въпроси:
1. Пирамидалната структура на апарата, изградена от звена на различни равнища, които се намират в определени зависимости едно спрямо друго. ( МС -> министерствата -> областните управители -> кметове )
2.Вътрешната структура на отделните органи на управление, изграждащи единна система на администацията.
На цетрално ниво тя включва :
-администрацията на МС - Вече не е с ранг министерство! Оглавява се от министър - председателя; осигурява текущата дейност на правителството и координира дейността на цетралната и местна администрация
-министерствата - тъководят се от съотверните министри; подпомагат дейността им
-държавните агенции- администрации, пряко подчинени на МС; ръководят се от председател, определен от МС
- изпълнителните агенции - администации, за осъщестяване на административно обслужване към определен министър; ръководят се от изпълнителен директор, назначен от министъра
-държавните комисии - колегиални органи към МС или отделен министър с контролни, регистрационни или разрешителни функции; ръководят се от председатели на държавни комисии

На местно ниво: областните и общинските администрации, които се ръководят съответно от областните управители и кметовете на общини

Администрациите се разпределят в категории в зависимост от 2 критерия:
1. Според йерархичното място на органа на изпълнителната влас, чиято дейност подпомагат ( А1, А2 и тн ) С категория А1 са администрациите на МС, НС и президента
2. В завимост от броя на населението ( само за общинските администрации ) - Б1, Б2 и тн

Според характера на дейността си администрациите се делят на :
1. Общи - осигуряват технически дейността на съответния орган, на специализираната му администрация и извършват дейността по административно обслужване
2. Специализирани - осигуряват осъществяването на правомощията на съответния орган

Администрациите се структурират в дирекциите ( директори/ главни директори ), към които могат да се създават сектори и отдели ( началници)

Длъжностите в администрацията са 3 вида : ръководни, експертни и технически, като заемането им изисква професионална квалификация, а служителите се назначават или по реда на Закона за държавния служител, или встъпват в трудово правоотношение чрез договор по Кодекса на труда

(->) Принципи на дейност на администрацията:
Законност, откритост, достъпност, предвидимост, отговорност и отчетност, координация и субординация, ефективнст, безпристрастност и обективност - член 2 от Закон за администрацията