Разработки съобразени с учебната програма на проф. Милкова

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Разработки съобразени с учебната програма на проф. Милкова

от Ani » Пет Сеп 26, 2008 5:56 pm

14.Право и общество. Относителна самостоятелност на правото

I.Право и общество

Обществото представлява извънредно сложна социална общност, цялостна сложно организирана система, състояща се от няколко основни елемента- икономически, политически и духовен живот, които се намират в непрекъснато взаимодействие и взаимопроникване.
Сред нормативните регулатори, осигуряващи функционирането и развитието на отделните елементи на обществения организъм, правото все повече изкристализира като най-важен сред тях. В процеса на социалната и нормативна еволюция правото все повече намира своето място в основите на нормалния живот на обществото и заедно става все повече се превръща в основен и най-значим фактор за развитието на човешката цивилизация и култура.
В отношението „общество-право” определяща роля има обществото. Именно природата и степента на развитието на обществените отношения в голяма степен предопределят необходимостта от правното регулиране, характера и конкретното съдържание на правната уредба.
Това обяснява и изключително големия интерес в правната литература към този проблем, вписан и осмислен в дълбочина като нормативна сила на фактическото, особено в аспекта на зависимостта на конкретното съдържание на правната уредба от природата и характеристиките на регулираната от нея социална материя, обозначавана често в доктрината като „естество на нещата”. Това поставя и въпроса за обективното и субективното в правото- за „даденото” (предопределено от фактическото, от социалната материя) и „конструираното” (израз на субективния фактор, свързано най-вече с правотворческата роля на държавата) в правото.
Оттук и въпросът за взаимоотношението „общество-право” следва да се формулира като въпрос за взаимоотношенията „общество-държава-право”.

II. Относителна самостоятелност на правото.

Въпросът за взаимоотношенията „общество-държава-право” има две страни- предопределящата роля на обществото по отношение на правото и относителната самостоятелност на правото.
Тази относителна самостоятелност се свързва с различни правни форми. Най-важните от тях са свързани с приемствеността на правото, с обстоятелството че развитието и функционирането на правото не са автоматически предопределени от развитието на социалната материя. Това означава, че независимо от определящата роля на нормативната сила на фактическото, развитието и усъвършенстването на правото не е автоматическо огледално отражение на развитието на правната материя.

1. Правото може да изостава от общественото развитие, което най-често се проявява по отношение на институционализираното битие на правото (писаното право). При изменението и развитието на обществените отношение е нужно време, за да се сработи законодателят, за да може да се осъществи сложната и твърде продължителна процедура по законодателния процес.
2. Възможно е и изпреварване от правото на обществените отношения, поради едновременното присъствие в правото на „даденост” и „конструираност”. Това изпреварване отново се проявява главно в институционализираното битие на правото, където субективният фактор присъства най-значително. Тази способност на правото да изпреварва динамиката в развитието на социалната материя се дължи главно на възможностите на човешкото съзнание за т. нар „изпреварващо съзнание”- човешкото съзнание улавя тенденциите в развитието на обществените отношения, а оттук и насочва в определена посока развитието им посредством правното регулиране. Това изпреварване на развитието на обществените отношения от правото се проявява най-ярко в създаването на крупни законодателни актове.

13.Приемствеността в правото- фактори и проявления

Контиюнитета, приемствеността в правото е важен аспект на относителната самостоятелност на правото по отношение на обществото. Поради това темата за приемствеността в правото е неотделима от тази за взаимооношенията „право-общество”.

I. Факторите, предопределящи проявите на приемственост в правото са:

1. Субективната необходимост на осъществяване на управление на обществото, в основата на което се поставя правото. Оттук и приемствеността в основополагащите принципи и закономерности на социалното управление, в основните механизми и институти на социалното управление, представлява несъмнена социологическа основа и за приемственост в правното регулиране. Значение в това отношение имат и органическите връзки на взаимодействие и взаимопроникване между държавата и правото в държавноорганизираните общества, с които се свързва присъствието и все по-голямата роля на съзнателно рационалните елементи в социалното управление.
2. В социологическата структура на обществото се наблюдава и т.нар общи условия за съществуването и функционирането на човешкото общество. Към тях се отнасят чисто природните потребности на хората, свързани с биологическата им природа (възпроизводство, сън, храна), духовните потребности, свързани с духовната същност на човешките индивиди (общуване, съвместен труд). Удовлетворяването на тези потребности изисква и механизми, социални норми, преди всичко правни норми, които обществото трябва да създаде. Тези потребности са относително постоянни, което предопределя и приемствеността в системата на правното регулиране, осигуряваща както възпроизводството и обезпечаването на живота на човешките индивиди така и елементарните условия за производствената дейност на човека- транспорт, комуникации, социален ред.
3. Правото има и духовен социално-нормативен характер. Много от елементите на приемственост в правното регулиране се предопределят от приемствеността в духовния живот на обществото, в идеите, в доктрините, в целокупната духовна култура на обществото. Идеите, своеобразната история на правнополитическите доктрини имат огромна роля за развитието на правото. Но в този аспект не бива да бъде пренебрегвана същността на правото като явление от ясно определен практически порядък. Поради тази причина определящи за правото са онези философски идеи и възгледи, които: а) не само са издържали проверката на своята жизненост и значителност в „прозата на живота”, но и в голяма степен са успели да се превъплатят в жизнените реалии и б) по силата на потребностите на самия живот тези идеи и възгледи са влезли и органически са се обвързали с обществените факти, развили са се в дълбочина и ширина като са прераснали в могъщи интелектуално-духовни и социални движения.
4. По своята дълбока същност правото е и ценностно-нормативно отражение на обществото. Основополагащи общи ценности за всяко общество са мирът, необходимостта да не се вреди други му, свободата, уважението към човешката личност. Необходимостта от отстояването и запазването на тези общи за всички човешки индивиди ценности предопределя и съответна приемственост в правното регулиране на обществените отношения.

Като извънредно сложен феномен на човешката цивилизация и култура, приемствеността в правото се проявява на различни равнища: в
• а) дълбочинните нива на сложната и многоаспектна същност на правото
• б) съдържанието на правото
• в) неговата форма.

Правото се характеризира с различни битиета на същността си (психологическо, институционализирано и социално битие- правното поведение), които веднъж формирали се присъстват във всички системи на правното регулиране, тъй като характеризират устойчиви, константни характеристики на неговата същност.
Различните прояви на приемственост в правното регулиране се проявяват и в конкретното съдържание на правото. Особено силна приемственост се наблюдава при
• правните системи, разполагащи се в рамките на едно и също правно семейство
• в телеологически (целеви) аспект
• в аксиологически (ценностен) аспект

Най-силни са проявленията на приемственост във формата на правото- вътрешна и външна. Тук се съотнасят особената вътрешна структура и организация на правната материя, системата на правото и др.
Приемствеността се наблюдава и в областта на юридическата техника, сложната система от различни техничеси средства и способи и формиралите се заедно с това съответни правила за тяхното използване с цел създаване на перфектни юридически актове, които да обезпечат ефективно правно регулиране.
Рецепцията в правото е друго важно проявление на приемствеността в правото. По своята същност рецепцията е непосредствено възприемане на отделни правни институти или на конкретни правни разрешения от една правна система в друга.

15. Активна творческа роля на правото в обществото. Предели
I.Активна творческа роля на правото в обществото

Най-важното проявление на относителната самостоятелност на правото е неговото активно обратно въздействие по отношение на обществото. Тук намира израз творческата роля на правото в живота на обществото. Като проявление на „изпреварващото отражение” на човешкото съзнание, активната обратна роля на правото в живота на обществото се свързва главно с институционализираното битие на правото.
Два са основните пътя на правно взаимодействие, които се явяват способи за осъществяването на активната роля на правото върху регулираните от него обшествени отношения:
1. Диспозитивно-позволително регулиране- характеризира се с автономия на правните субекти, позволяващи им да положат своята правна воля.
2. Непосредствено пряко държавновластническо регулиране на обществените отношения

Тези основни пътя предопределят и двата основни метода на правно регулиране:
1. Диспозитивен, гражданскоправен метод- известен още в правната литература като метод на равнопоставеността. Характеризира се с взаимна позиция на равнопоставеност между субектите на правните отношения. Основен метод е в частното право.
2. Императивен, административноправен метод- известен още като властнически метод. Субектите в правните отношения имат взаимна позиция на власт и подчинение, разположени са във вертикална плоскост. Типични субекти на тези правоотношения са държавните органи. Този метод е характерен основно за публичноправните отрасли като най-често се проявява в административното право.

II. Предели

Обратното въздействие на правото има своите граници, обективни предели- правото не може да надскочи степента на общественото развитие. Тук важи твърдението- каквото е обществото, такова ще бъде и правото. В противен случай правните решения могат да затормозят развитието на обществените отношения.
В този аспект от значение за проблематиката на разглеждания проблем е отношението „гражданско общество-право” от гледна точка на възможността за пълно разгръщане на творческите потенции на правото в условията на гражданското общество.

• В съвременния етап на развитие на отношението „общество-право” е налице разглеждане на въпроса като преди всичко отношение „гражданско общество-право”. Гражданското общество е невластовата, неполитическата част на съвременното общество, еманципирано от политическата власт и държавата,където определяща роля има пазарът и частната собственос, свободната частна инициатива и творческата свобода на гражданите, социалният и идеен плурализъм. То може да съществува само като правово общество- правото предопределя нормалното функциониране и развитие на обществените отношения. Поради тази причина и единствено в условията на гражданското общество правото може докрай да преодолее етатистките си деформации, да се реализира като мяра за социална свобода, осмислена като основа за възходящото развитие на човечеството, своеобразно пространство за осъществяване на творческата активност на индивида.
Но поради опасността от възникване и на пространство на произвол и анархия е нужно свободата да се реализира като феномен на човешкия разум, определяйки се нейните граници в степента, когато свободата на всеки може да се съчетае със свободата на другия. Това може да бъде постигнато единствено посредством правото.
Това е и причината за несъвместимостта на гражданското общество с правния нихилизъм. Но също толкова несъвместимо е и с правния фетишизъм- това довежда до прекомерно регламентиране на обществените отношения. Поради това основен акцент на правото в гражданското общество са правата на човека и определящата роля на международното право по отношение на вътрешното право.
 
Мнения: 7

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron