Конспект за държавния изпит по гражданскоправни науки (стар)

Информация, конспекти и примерни разработки по гражданскоправни науки.

Конспект за държавния изпит по гражданскоправни науки (стар)

от atanassoff » Пон Авг 29, 2011 10:49 pm

Конспект за държавния изпит по гражданскоправни науки

ЧАСТ ПЪРВА

1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправни норми – видове. Действие на гражданскоправните норми. Норми на международното частно право.
2. Правоотношения в гражданското право – понятие и видове. Вещни правоотношения. Облигационни отношения. Семейни правоотношения. Правоотношения в търговското право. Трудови отношения. Граждански субективни права – понятие и видове.
3. Физически лица. Режим на правоспособността в гражданското, търговското и трудовото право. Дееспособност – понятие и видове. Поставяне под запрещение. Безвестно отсъствие и обявяване на смърт. Настойничество и попечителство.
4. Юридически лица – понятие и видове. Системи на образуване. Преобразуване, прекратяване и ликвидация на юридически лица.
5. Юридически лица с нестопанска цел.
6. Търговски дружества – понятие и видове. Учредяване. Недействителност. Решения на органите на управление и тяхната отмяна.
7. Събирателно и командитно дружество. Обща характеристика и учредяване. Вътрешни отношения – права и задължения на съдружниците. Управление и представителство. Отговорност.
8. Дружество с ограничена отговорност. Обща характеристика и учредяване. Капитал – понятие и изменение. Дялове. Членство – съдържание. Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членство. Управление. Еднолично дружество с ограничена отговорност.
9. Акционерно дружество. Понятие и системи на учредяване. Капитал. Акции – понятие, видове и сделки с акции. Права и задължения на акционерите. Облигации – понятие и видове. Права на облигационерите. Конвертиране на облигациите в акции. Управление. Еднолично акционерно дружество.
10. Обекти на правоотношенията – понятие и видове. Вещи, видове вещи. Нематериални блага. Пари и ценни книжа. Търговско предприятие. Наследство. Работна сила.
11. Придобиване и изгубване на права. Правоприемство – понятие и видове. Първично и производно придобиване. Правоприемство в трудовото право. Изгубване на права.
12. Правни сделки. Понятие. Отлика от други юридически факти. Видове сделки. Съдържание и форма на сделките. Тълкуване. Търговски сделки – понятие и видове.
13. Недействителност на сделките – понятие и видове. Нищожни сделки – понятие и основания. Привидни и прикрити сделки. Унищожаеми сделки – понятие и основания. Предявяване на недействителността. Имуществени последици.
14. Особени случаи на недействителност. Относителна недействителност. Висяща недействителност. Частична недействителност. Особености на недействителността на търговските сделки. Особености на недействителността на трудовия договор.
15. Представителство – понятие и видове. Представителство в гражданското право – възникване и прекратяване. Косвено представителство. Представителство в търговското право – понятие и видове. Представителство в трудовото право – видове и особености. Действие от чуждо име без представителна власт.
16. Срокове в гражданското право. Давностни и преклузивни срокове. Начало и край на сроковете. Спиране и прекъсване на давностните срокове. Действие на изтеклата давност.
17. Право на собственост – същност и видове. Способи за придобиване на собствеността. Ограничения на собствеността. Отчуждаване.
18. Съсобственост – понятие и видове. Възникване и прекратяване. Отношения между съсобствениците. Етажна собственост.
19. Вещни права върху чужда вещ. Право на строеж, надстрояване и пристрояване. Право на ползване. Сервитути.
20. Защита на вещните права – видове. Разграничение между петиторна и посесорна защита. Петиторна защита. Ревандикационен и негаторен иск. Иск за установяване на граници.
21. Владение и държане. Същност. Видове владение. Права на подобрителя върху чужд имот. Защита на владението и държането.
22. Кадастър и имотен регистър. Актове за недвижими имоти. Вписване.
23. Договор – понятие и видове. Особености на договора в облигационното, търговското и трудовото право. Сключване на договора и преддоговорни отношения. Предварителен договор. Договор в полза на трето лице, обещаване действие на трето лице.
24. Изпълнение – същност и страни. Предмет на изпълнението. Време и място на изпълнението. Право на задържане в гражданското и търговското право. Възражение за неизпълнен договор. Суброгация.
25. Неизпълнение – същност и форми. Невиновна невъзможност за изпълнение – фактически състав и последици. Причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря и последици от виновното неизпълнение. Забава на длъжника и на кредитора.
26. Гражданска отговорност за вреди. Понятие. Видове вреди. Отговорност за вреди при неизпълнение на договор и при непозволено увреждане. Обезщетения за вреди. Граници на гражданската отговорност. Неустойка, задатък, отметнина.
27. Погасяване на облигационното отношение – основания и обща характеристика. Прихващане на насрещни задължения. Подновяване. Разваляне на договор. Други основания за погасяване на облигационните отношения.
28. Промяна в субектите на облигационното отношение. Прехвърляне на вземане (цесия). Поемане на задължения – видове.
29. Множество кредитори и длъжници. Разделност и солидарност. Видове солидарност. Неделимост.
30. Защита на кредитора. Отговорност на длъжника с имуществото му. Упражняване правата на длъжника от кредитора. Отменителен иск.
31. Лични обезпечения – обща характеристика. Поръчителство. Менителнично поръчителство. Банкова гаранция.
32. Реални обезпечения – обща характеристика. Залог в гражданското право. Залог в търговското право. Особен залог. Договорна ипотека. Специализация. Сключване. Форма. Вписване. Законни ипотеки. Вписване. Действие.

ЧАСТ ВТОРА

33. Договори за възмездно придобиване на права. Продажба. Обща характеристика и видове. Задължения на страните. Отговорност на продавача при евикция и за недостатъци. Продажба на наследство. Търговска продажба – особености. Международна продажба на стоки. Договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане.
34. Дарение. Отграничения. Видове. Сключване и форма на договора. Тежест при дарението. Отмяна на дарението. Спонсорство.
35. Наемни отношения. Договор за наем. Пренаемане. Прекратяване на наемното отношение. Лизинг – понятие и видове.
36. Заем. Заем за послужване. Заем за потребление. Банков кредит.
37. Влог. Правилен влог и неправилен влог. Банков влог. Влог в публичен склад.
38. Изработка – обща характеристика, ограничения. Сключване и действие на договора за изработка. Особености на прекратяване на изработката.
39. Мандатни отношения. Поръчка. Комисионен договор. Спедиционен договор.
40. Договори за дружество. Договор за гражданско дружество. Дружество със съучастие. Консорциум.
41. Договор за превоз – обща характеристика и видове. Превозни документи. Задължения на страните. Отговорност.
42. Застраховки – понятие и видове. Имуществено застраховане. Застраховка „Гражданска отговорност“. Лични застраховки.
43. Менителници и чекове. Понятие и видове менителнични ефекти. Издаване, прехвърляне, предявяване и приемане. Менителнични искове и възражения. Правоотношения по чека. Издаване и плащане. Регресни права.
44. Непозволено увреждане – обща характеристика. Отграничения. Генералния деликт. Отговорност за лични виновни действия. Отговорност за вреди, причинени от другиго. Отговорност за вреди, причинени от вещи. Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани.
45. Неоснователно обогатяване. Понятие и видове фактически състави. Понятието „основание“ при неоснователното обогатяване. Връщане на даденото без основание, при отпаднало и несъществуващо основание. Правни последици от неоснователното обогатяване.
46. Авторското право и сродните му права. Използване на произведения. Защита на авторското право.
47. Права върху марки, изобретения, полезни модели, наименования за произход, промишлен дизайн. Договор за лицензия. Защита на правата.
48. Основания за възникване на индивидуалното трудово правоотношение – понятие и особености. Основни права и задължения на работника или служителя и на работодателя.
49. Отговорност по трудовото правоотношение – понятие. Дисциплинарната отговорност. Имуществена отговорност на работника и служителя. Имуществена отговорност на работодателя.
50. Прекратяване на индивидуалното трудово правоотношение. Общи основания. Прекратяване от работника или служителя, прекратяване от работодателя. Правна закрила срещу незаконно уволнение.
51. Брак – обща характеристика. Сключване на брак. Лични и имуществени отношения между съпрузите.
52. Прекратяване на брака. Основания. Развод по взаимно съгласие и по исков ред. Унищожаване на брака. Брачен процес.
53. Произход. Установяване и оспорване. Припознаване. Осиновяване – условия и производство. Действие и прекратяване осиновяването.
54. Родителски права и задължения. Съдържание. Закрила на детето. Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване и лишаване от родителски права.
55. Наследяване – понятие и видове. Наследство. Откриване на наследство. Приемане и отказ от наследство. Отговорност на наследниците. Отношения между сънаследници.
56. Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред за наследяване. Основни правила за наследяване по закон.
57. Наследяване по завещание. Понятие. Видове. Форма и съдържание на завещанието. Запазена и разполагаема част.
58. Делба. Доброволна делба. Съдебна делба. Делба, извършена приживе.

ЧАСТ ТРЕТА

59. Основни начала на гражданския процес. Същност, видове, система. Диспозитивно, състезателно и служебно начало. Проявление на основните начала в различните производства и отделни техни фази.
60. Страни в исковото производство – понятие и видове. Процесуална правоспособност и дееспособност. Процесуална легитимация. Процесуално представителство.
61. Иск и право на иск. Същност на иска. Видове искове. Характеристика и съдържание на правото на иск. Процесуални предпоставки.
62. Подведомственост – понятие. Подсъдност – понятие. Родова, местна и функционална подсъдност. Правно значение на подведомствеността и подсъдността,
63. Предявяване на иска. Искова молба и проверка на редовността й. Правни последици от предявяването на иска. Предмет на делото. Основание и петитум. Правна квалификация.
64. Разглеждане на делото. Съдебни заседания. Спиране и прекратяване на делото.
65. Усложнения във връзка със страните. Другарство – понятие и видове. Особености на съдебното решение при наличието на другарство и последици при обжалването му. Встъпване и привличане. Главно встъпване.
66. Обективно съединяване на искове – понятие и видове. Насрещен иск и възражение за прихващане. Обратен иск. Инцидентен установителен иск. Съдебно решение при обективно съединяване на искове.
67. Доказване в исковия процес. Понятие и видове доказване. Предмет и обсег на доказване. Тежест на доказване.
68. Доказателствени средства – понятие и видове. Обяснения на страните. Свидетелски показания и ограниченията им. Писмени доказателства, тяхната доказателствена сила и оспорване. Веществени доказателства. Вещи лица.
69. Процесуални действия на разпореждане с иска. Оттегляне и отказ от иск. Изменение на иск. Съдебна спогодба.
70. Съдебни актове. Определения и разпореждания. Обжалване на определенията и разпорежданията. Решения. Постановяване и стабилитет на съдебното решение.
71. Правни последици на съдебното решение. Сила на пресъдено нещо. Зачитане. Конститутивно действие. Изпълнителна сила.
72. Пороци на решението, отстраними от постановилия го съд. Поправка на явна фактическа грешка. Тълкуване на неясно решение. Допълване на непълно решение.
73. Порочни съдебни решения. Нищожни решения. Недопустими решения. Неправилни решения.
74. Въззивно обжалване на съдебното решение. Правото на въззивна жалба и неговото упражняване. Производство. Решение по жалбата.
75. Касационно обжалване. Процесуална легитимация и образуване на производството. Основания за касация. Производство.
76. Отмяна на влязлото в сила решение по чл. 303 ГПК. Процесуална легитимация и срокове за образуване на производството. Основания. Отмяна на влязло в сила решение по молба на трето лице. Производство и последици на решението на ВКС.
77. Индивидуално принудително изпълнение. Право на принудително изпълнение и неговата характеристика. Изпълняемо право, изпълнителни основания и изпълнителен лист. Страни и участници в изпълнителния процес.Защита на длъжника, взискателя и на трети лица в изпълнителния процес. Изпълнителни способи.
78. Способи за принудително изпълнение. Изпълнение на парични притезания. Изпълнение на непарични задължения. Изпълнение върху акции и дружествен дял.
79. Обща характеристика на несъстоятелността. Откриване на производство по несъстоятелност. Решение за обявяване на неплатежоспособността и последиците му. Попълване на масата на несъстоятелността и предявяване на вземанията.
80. Обявяване в несъстоятелност. Решение за обявяване в несъстоятелност. Осребряване и разпределяне на осребреното имущество. Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност.
81. Обезпечително производство. Цел и функции на обезпечаването на иска. Обезпечаването на бъдещ и на предявен иск. Развитие и приключване на производството.
82. Охранителни производства. Характеристика и общи правила. Нотариални производства. Регистърно производство.
83. Арбитраж – понятие и характеристика. Видове арбитраж. Арбитражно споразумение. Арбитражно производство. Изпълняемост на арбитражните решения. Признаване и отмяна на арбитражни решения.
84. Международен граждански процес. Международно гражданско дело. Подведомственост на международните граждански дела. Чуждестранно съдебно решение. Изпълнението му в България.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект за държавния изпит по гражданскоправни науки

от toni1985 » Пон Окт 10, 2011 10:04 am

Ако някой има последния въпрос в електронен вариант ще му бъде признателна ако ми го прати на toni1985@abv.bg
 
Мнения: 63

Re: Конспект за държавния изпит по гражданскоправни науки

от razgneven » Нед Окт 16, 2011 2:14 pm

Е, колеги някой може ли да сподели как Ви се стори казусът? Заради 1 ликвидацийка аз пропуснах гражданскоправните и в момента съм налегнал наказателен процес :) Искрено пожелавам на всички явили се да получат "издържал". Ще съм много благодарен ако някой сподели мнение или предостави информация относно казуса. Сполай на останалите в подготовката им за 11.11.
 
Мнения: 1


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта