4. Изпълнение и неизпълнение на търговските сделки.

Търговски сделки; ценни книги; менителнични ефекти; способи за прехвърляне на ценни книги.

4. Изпълнение и неизпълнение на търговските сделки.

от atanassoff » Нед Окт 17, 2010 4:55 pm

4. Изпълнение и неизпълнение на търговските сделки. Основни положения и особености. Дължима грижа. Солидарност.
Зимен семестър 2009/2010 г. по лекции на проф. А. Калайджиев; д-р А. Антонова.

1. Изпълнение на търговските сделки. Дължима грижа.

1.1. Изпълнение.
По изпълнение на сделка се разбира осъществяването на дължимия резултат. В ТП това е постъпка, защото изпълнението не е обособено от намерение за изпълнение, може да се извърши и от недееспособен субект, а в определени хипотези законът определя ред на изпълнение.
В ТП съществуват няколко принципа на изпълнението:
1) принцип за точно изпълнение с оглед на дължимото, с оглед на мястото, времето, качеството и т.н.
2) принцип за реално изпълнение.
3) принцип на добросъвестност.
Изпълнението на сделките се осъществява по правилата на ЗЗД.

1.2. Дължима грижа.
Чл. 302. Длъжникът по сделка, която за него е търговска, трябва да полага грижата на добър търговец.

Грижата на добрия търговец е квалифицирана грижа в сравнение с тази на добрия стопанин, т.к. изискванията към добрия търговец са завишени. Той е професионалист и има повече знания и умения от нетърговеца. В ТП грижата включва определена степен на старание, внимание, напрежение на волята, както и знания, умения, определен интелектуален и физически потенциал.
Грижата на добрия търговец може да се определи като грижа, която добрият, почтеният и опитен търговец в съответствие с даден бранш обикновено проявява при изпълнението на задълженията си. Винаги обаче следва да се отчитат особеностите на извършваната дейност и следователно не може да се въведе един абстрактен критерий. В този смисъл съществуват и диференцирани понятия - „добрият банкер“, „добрият превозвач“ и т.н. Тази грижа трябва да се полага, когато лицето притежава търговско качество по отношение на всяка сделка, както и при всички абсолютни търговски сделки без значение дали притежава търговско качество.

1.3. Срок.
Чл. 303. Когато договорът не определя срока за изпълнение на задължението, ако естеството на сделката или търговският обичай не изискват друго, изпълнението може да се иска и да се извърши по всяко време през работните часове в местоизпълнението.

Срокът за изпълнение може да бъде абсолютно или относително определен. Може да се уговори да се определи от длъжника, кредитора, трето лице. Срокът може да е определен и мълчаливо в зависимост от съответната престация. Срокт може да бъде определен и от търговския обичай - в този случай за изпълнението на сделката търговският оборот установява относително определено време. Член 303 ТЗ е неприложим, когато законът определя срок за изпълнение на задължението (напр. чл. 327, 488 ТЗ). Срокът може да бъде определен и от съда (чл. 299-300 ТЗ).
Член 303 ТЗ се прилага, когато не е установен срок по никакъв начин - в такъв случай задължението е безсрочно. Особеното в случая е, че не само кредитора може да иска изпълнение „веднага“, но и длъжникът може да изпълни „веднага“ т.е. по всяко време. Поканата няма значение за изискуемостта на задължението, а за забавата на длъжника.
ТЗ ограничава искането и изпълнението в рамките на работните часове на търговеца (дори когато е бил уговорен срок). Длъжникът има право да изпълни през целия работен ден, а кредиторът е длъжен в рамките на целия работен ден да осигури условия за изпълнение на задължението.

1.4. Солидарност.
Чл. 304. Лицата, които при сключване на търговска сделка поемат общо задължение, се смятат солидарни длъжници, ако от сделката не следва друго.

Презумпцията, която въвежда чл. 304 ТЗ е необорима. Предпоставките за нейното действие са няколко:
- задълженията да произтичат от търговска сделка;
- сделката да има търговски характер за задължените лица;
- да е налице поето общо задължение (лицата, които правят волеизявленията трябва да представляват различни правни субекти);
- сделката не следва да е сключена по начин, който отрича респ. изключва солидарността.
Без значение е как е сключена сделката. Субсидиарно приложение за солидарността намират разпоредбите на ЗЗД. Във вътрешните си задължения длъжниците отговарят разделно. Член 513, ал. 2 ТЗ съдържа специални правила за солидарността при менителничните задължения. (чл. 513, ал. 2: Приносителят може да предяви исковете си срещу всички задължени по менителницата лица, заедно или поотделно, без да се съобразява с реда, по който те са се задължили. Същото право има и всяко задължено лице, което е платило менителницата, спрямо тези, които са се задължили преди него).
По отношение на възраженията на солидарните длъжници се прилага ЗЗД - те могат да противопоставят само своите лични възражения и възражения следващи от самата търговска сделка.
Следва да се има предвид, че нормата на чл. 304 ТЗ е обща. Познати са редица специални норми в ТЗ, които уреждат солидарността - чл. 513, 354, 374(2), 580 ТЗ.

2. Неизпълнение.

Неизпълнението представлява неосъществяване на дължимия по търговската сделка резултат. То има две форми:
- пълно изпълнение;
- неточно изпълнение (забавено, некачествено, частично, неточно от гл.т. на място).
Неизпълнението може да се дължи виновното поведение на длъжника. В този случай кредиторът може да иска реално изпълнение, да развали договора и да иска обезщетение.
ТП съдържа специални правила, когато неизпълнението се дължи на причина, за която не може да се вмени вина на длъжника.
Такива са правилата за случайното събитие. Легалното понятие за случайно събитие се съдържа в чл. 174 КТК, но то важи и по отношение на ТП във връзка с хипотезата на чл. 196 ЗЗД (която намира субсидиарно прилагане в ТП). В правната литература се приема, че фактическият състав на случайното събитие включва следните елементи: 1) непредвидено/непредвидимо събитие/действие; 2) невъзможност за изпълнение; 3) липса на вина; 4) причинна връзка между настъпването на събитието и неизпълнението. Спорен е въпросът как се преценява непредвидимостта. Според някои тя трябва да абсолютна, а според други преценката трябва да се прави с оглед на длъжника, който в конкретната ситуаия би следвало да положи съответната грижа.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта