2. Сключване на търговски сделки.

Търговски сделки; ценни книги; менителнични ефекти; способи за прехвърляне на ценни книги.

2. Сключване на търговски сделки.

от atanassoff » Нед Окт 17, 2010 4:39 pm

2. Сключване на търговски сделки - публична покана и публично предложение.Значение на мълчанието. Действие от чуждо име без представителна власт.
Зимен семестър 2009/2010 г. по лекции на проф. А. Калайджиев; д-р А. Антонова.

1. Сключване на търговска сделка.

Сключването на сделката е равнозначно на осъществяването на фактическия й състав, за да настъпят желаните от страните правни последици. Сключването става по реда на гражданското право (чл. 13 и сл. ЗЗД). При сключване на договор е необходимо предложение (оферта), което да съдържа съществените елементи на договора и на следващо място - приемане (акцепт). ТЗ съдържа някои специфични норми, относими към сключването на сделките.

1.1. Публична оферта.
Чл. 291. Предложение за сключване на сделка може да бъде направено и до неопределен кръг от лица, включително и чрез средствата за масово осведомяване. То трябва да съдържа и общото предлагано количество и срока за приемане на предложението. В този случай предложителят е обвързан до изчерпване на количеството в определения срок.

Публична е офертата направена до неопределен кръг лица. Тя може да се отнася само до заместими вещи. Тя може да бъде отправена и чрез средствата за масово осведомяване (ценоразписи, тарифи, електронни медии). Тя трябва да отговаря на две изисквания:
- да съдържа общото предлагано количество; и
- срок за приемането й.
Член 291 ТЗ не изключва приложението на ЗЗД. Следователно офертата трябва да съдържа и цена. Публичната оферта представлява изключение от принципа за обвързващата сила. Тя обвързва оферента до изчерпване на количествата или до изтичане на срока.

1.2. Публична покана.
Чл. 290. (1) Каталози, ценоразписи, тарифи и други подобни, както и съобщения чрез средствата за масово осведомяване или отправени по друг начин до неопределен кръг от лица се смятат за покана да се направи предложение в съответствие с тях.
(2) Ако предложението по ал. 1 не бъде прието без основателна причина, отправилият поканата отговаря за вредите, претърпени от предложителя.


Публичната покана представлява волеизявление, направено към неопределен кръг лица за отправяне на същото предложение от насрещната страна. Направената оферта следва да съответства на съдържанието на поканата. Авторът й е обвързан от нея индиректно. Ако той неоправдано не приеме отправената му оферта, дължи съответното обезщетение за вреди. Това е специална преддоговорна отговорност (разновидност на отговорността по чл. 12 ЗЗД). Някои автори приемат, че публичната покана е необвързваща оферта.

1.3. Мълчанието.
Чл. 292. (1) Предложението до търговец, с когото предложителят е в трайни търговски отношения, се смята за прието, ако не бъде отхвърлено веднага.
(2) При отхвърляне на предложението по ал. 1 търговецът е длъжен да пази изпратеното му за сметка на предложителя, освен ако не е обезпечен за разноските или ако пазенето му причинява неудобства, по-големи от обичайните.


Член 292 ТЗ приравнява мълчанието на търговеца в определени случаи на съгласие за сключване на сделка. Презумпцията е материална и следвоателно необорима. Прилагането и е свързано с няколко предпоставки:
1) и двете страни да притежават търговско качество;
2) търговците да се намират в трайни търговски отношения към момента на сключване на сделката (т.е. между тях да са сключвани няколко последователни търговски сделки ); Съществуват две становища относно това, кога са налице трайни търговски отношения. Някои от авторите приемат, че е необходимо между страните да са сключени два или повече повтарящи се договори от един и същ вид и с един и същ предмет (Антонова). Според други видът и предметът на сделките не са от значение.
3) да не е било направено веднага отхвърляне на офертата. Под „веднага“ следва да се разбира след изтичане на подходящ срок, достатъчен за страната да направи преценка на офертата. Законът на казва как следва да бъде отхвърлено предложението. Това зависи от формата на сделката (ако е писмена и предложението е писмено следва да бъде отхвърлено писмено). Търговецът, който отхвърля предложението има задължение да пази изпратеното му или да го върне на лицето, което е изпратило предложението, или да изпълни допълнителните нареждания на оферента. Разноските по тези действия са за сметка на оферента.

2. Някои хипотези на усложнения при търговските сделки.

2.1. Определяне на уговорки от трети лица. Волеизявление на държавен орган.
Чл. 299. (1) Когато страните са предвидили трето лице да определи отделни уговорки, те стават задължителни за страните само ако третото лице ги е определило в съответствие с целта на договора, с останалото му съдържание и с търговския обичай.
(2) Ако третото лице не извърши определянето или го извърши в несъответствие с ал. 1, всяка от страните може да поиска определянето да се извърши от съда.
Възможно е страните да са определили едно трето лице да определи част от клаузите на сделката. Когато третото лице определя тези клаузи, то трябва да изхожда от целта на договора и неговото съдържание, както и с търговския обичай.
Чл. 295. (1) Когато за действителността на търговската сделка е необходимо разрешение или одобрение от държавен орган, сделката поражда действие с даването му.
(2) Този, който се е задължил да поиска разрешението или одобрението, трябва да положи незабавно обичайната грижа и да понесе свързаните с това разходи, както и да уведоми другата страна за резултата.


В някои случаи законът предвижда, че за да пораждане на правните последици на сделката, е необходимо волеизявление на определен държавен орган. В зависимост кога е направено това волеизявление то може да бъде одобрение (след сключване на сделката) или разрешение (преди сключване на сделката). За разлика от гражданското право, където липсат на такова волеизявление води до унищожаемост на сделката в ТП това волеизявление е част от фактическия състав и сделката поражда действие след направата му (напр. при концесиите). В тежест на страната, която трябва да поиска това волеизявление е да положи всички усилия то да бъде направено и да поеме разходите за това. В противен случай се дължи обезщетение за вреди (преддоговорна отговорност по чл. 12 ЗЗД).

Чл. 300. Когато страните уговорят при настъпване на определени обстоятелства да допълнят договора и при тяхното настъпване не могат да постигнат съгласие, всяка от тях може да поиска от съда той да направи това. При постановяване на решението съдът се съобразява с целта на договора, с останалото му съдържание и с търговския обичай.

Когато третото лице трябва да определи съответните клаузи от договра или да даде съгласието си за определени клаузи, но това не стане, всяка от страните може да иска от съда определяне на тези клаузи. Това представлява едно потестативно (преобразуващо) субективно право на страната, което се упражнява с конститутивен иск. Съдът само уточнява съдържанието на договора. Съдебното решение има конститутивни правни последици.

2.2. Действия без представителна власт.
Чл. 301. Когато едно лице действа от името на търговец без представителна власт, се смята, че търговецът потвърждава действията, ако не се противопостави веднага след узнаването.

Търговската сделка може да бъде сключена лично или чрез представител. В хипотезата на мнимо представителство и превишаване пределите на представителната власт ТЗ въвежда една необорима презумпция, че представлявания потвърждава сделка, ако не се противопостави веднага след узнаването. В доктрината се застъпват две становища - че чл. 301 се отнася само до търговските сделки; или че се отнася до всякакви действия. За да се приложи чл. 301 ТЗ са необходими две предпоставки: 1) действие без представителна власт (респ. превишаване на пределите й); 2) лицето, от чието име се е действало да не се е противопоставило „веднага“ (т.е. в разумен срок) след узнаването й. Няма предвиден ред и форма за това противопоставяне, следователно то може да бъде извършено и устно.
Ако са налице и двете предпоставки се смята, че търговецът потвърждава сделката.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron