1. Понятие за административен процес (2011)

Разработки по административен процес, съобразени с актуалния учебен план и съдържание на изучавания материал.

1. Понятие за административен процес (2011)

от atanassoff » Пон Авг 13, 2007 5:01 pm

1. Понятие за административен процес

1. Административен процес в широк и тесен смисъл

Административният процес от гледна точка на теорията е съвкупност от процесуални правила, на чиято основа се осъществява изпълнителната дейност (държавно управление), включително и решаване на правните спорове във връзка с осъществяваното й.

В доктрината се поддържа, че съществува административен процес в тесен и в широк смисъл на думата.

Тясното понятие се свързва със съществуването или несъществуването на административен спор т.е. с административното правораздаване: „административен процес има там, където е налице спор” (Пискотин).

Широкото понятие се подкрепя от мнозинството учени, според които административният процес представлява съвкупност от определени процесуални правила, на чиято основа се осъществява изпълнителната дейност. Широкото понятие за административен процес следва да бъде споделено. Административния процес представлява съвкупност от различни административни производства. В широкото понятие се включват редица видове отделни административни производства, всяко от които със свои особености. Независимо от отова във всяко отделно производство се наблюдават три основни страдия:
- Издаване
- Контрол
- Изпълнение


2. Съдържание на административния процес

Административния процес като динамичен комплекс от процесуални действия на участващите в него субекти и други участници в процеса разкрива сложно и богато съдържание, подчинено на една единна цел – пълното, навременно и ефективно реализиране на правните отношения, създадени в сферата на изпълнителната дейност.

Съдържанието на административния процес – в две групи процесуални норми:
- личният административен процес;
- административен наказателен процес


С оглед на съществуващата правна уредба, административният процес обхваща следните административни производства:
- Административно правораздаване
- Производство по издаване на индивидуални административни актове (ИАА), по обжалването им по административен ред и тяхното изпълнение
- Производство по издаване на общи и нормативни актове, както и на други като констативни и удостоверителни актове
- Производство по разглеждане на жалбите, сигналите, предложенията и молбите на гражданите и организациите и по изпълнение на решенията по тях, установено със Закона за преложенията, сигналите и молбите.
- Дейност по разглеждане на протестите и предложенията на прокурорите, подавани срещу тяхната незаконосъобразна дейност по изпълнение на решенията, взети по тях.
- Производство по установяване на административни нарушения и по изпълнение на наказателните постановления и съдебните решения в административнонаказателния процес.

3. Административният процес като система

Административния процес в Р България образува единна система, която обхваща реда и формите за извършване на изпълнителната дейност на държавата. Единният АП-с в този смисъл е реален факт на действащото у нас административно право. Наличието на обективното му съществуване се проявява преди всичко чрез
а)единния предмет – специфичните обществени отношения;
б)еднаквата цел – гарантирането на правата и задълженията на всички граждани и организации
в) еднаквите принцпи и начала във всички производства
г) единните методи и средства за неговото осъществяване

4. Нормативна уредба

Административният процес се регулира от множество закони, съдържащи процесуални правила. Основни нормативни източници са:
- Административнопроцесуален кодекс (АПК) - Обн. 2006 г.
- Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - Обн. 1969 г.
- Специални закони, съдържащи процесуални правила.

АПК отменя Закона за административното производство (ЗАП), Законът за Върховният административен съд (ЗВАС), Закон за предложенията, сигналите, жалбите, молбите, Закон за административното обслужване на физическите лица и юридическите лица.
________________________________
(i) Въпросът е актуален към: 24.06.2011 г.

(o) Използвани източници:
1. Лекционен курс на проф. Д. Хрусанов (2009 - 2010)
2. Административен процес., Лазаров, К., И. Тодоров, С. 2009
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron