ТЕСТ Субективно гражданско право

Тестове и казуси по материята на гражданското право - обща част.

ТЕСТ Субективно гражданско право

от sivoko » Сря Апр 16, 2008 12:47 pm

ТЕСТ Субективно гражданско право

1.Гарантираната възможност от закона на едно лице да има свое собствено поведение или да изисква спазването на определено поведение от други правни субекти е :
a) юридическо задължение
b) субективно право
c) правоотношение
d) правосубектност

2.Правно установената необходимост за едно лице да спазва определено поведение /действие или бездействие/ или да осъществява определен резултат с оглед задоволяването на нечий правно защитен интерес е:
a) субективно право
b) правосубектност
c) юридическо задължение
d) правно задължение

3.Отделните правомощия, формиращи състава на едно сложно субективно право:
a) са отделни субективни права
b) не са отделни субективни права
c) могат да се защитават с отделни искове
d) винаги на всяко правомощия противостои отделно задължение

4.Субективно право, чието възникване, упражняване, погасяване или прекратяване следват възникването, упражняването, погасяването или прекратяването на други субективни права:
a) се наричат акцесорни субективни права
b) се наричат главни субективни права
c) е обременяването на имот с ипотека

5.Правните очаквания:
a) са такива субективни права, които не могат да бъдат упражнени принудително, тъй като не са станали изискуеми
b) са такива субективни права, които не могат да бъдат упражнени , тъй като е изтекла придобиван или погасителна давност
c) са вид притезателни субективни права

6.Естествените права:
a) са такива субективни права, при които поради изтичане на погасителна давност е невъзможно да се иска принудително изпълнение от компетентните органи
b) са вид притезателни права
c) са вид непритезателни права
d) още не са станали изискуеми

7.Непритезателните права:
a) са такива субективни права, които не могат да бъдат упражнени принудително, тъй като още не са станали изискуеми
b) се делят на потестативни и права възникващи по силата на упълномощаване и оправомощаване
c) са онези субективни права, при които поради изтичане на погасителна давност невъзможно да се иска принудително изпълнение
d) за осъществяването им е необходимо определено поведение от задълженото лице

8.Правата, даващи възможност на едно лице по своя воля едностранно да предизвиква изменения в правната сфера на друго лице или група лица :
a) се наричат потестативни права
b) са вид непритезателни права
c) са вид притезателни права
d) са права, възникващи по силата на оправомощаване

9.Потестативното право:
a) може да възникне само по силата на правната норма
b) дава възможност на носителя му да въздейства върху самата вещ
c) дава възможност на носителя ми да изисква действие или бездействие от друго лице
d) дава право да се породи, измени, прекрати или погаси един нов тип правоотношение

10.Правото на страна по договор едностранно да иска изменението му в резултат на съществено променени икономически условия, въпреки волята на другата страна:
a) е упражняване на едно потестативно право
b) е упражняване на едно притезателно право
c) е непритезателно право
d) е разрешено от закона

11.Унищожаването на договор поради грешка:
a) е упражняването на едно потестативно право, възникващо от същия юридически факт
b) е упражняването на едно потестативно право, възникващо от друг юридически факт
c) е непритезателно право
d) е притезателно право

12.Възразяването на длъжника срещу искането на кредитора, след изтичането не един погасителен давностен срок:
a) е притезателно право
b) е упражняване на неговото право погасяващо потестативно право
c) е упражняването на неговото право прекратяващо субективно право
d) е упражняването на неговото право пораждащо субективно право

13.Въздействието на едно лице чрез едностранно волеизявление върху чужда правна сфера в резултат на упълномощаване или оправомощаване:
a) е непритезателно потестативно право
b) е непритезателно непотестативно право
c) е притезателно субективно право
d) е правопораждащо потестативно право

14.Признатата и гарантирана от закона възможност да се откаже изпълнението на едно субективно право:
a) не е вид субективно право
b) е юридическо задължение
c) е материално-правно възражение
d) е вид субективно право

15.Неотричането на задължението да се изпълни определена престация, но изпълнението и се отлага докато насрещния не изпълни своето задължение:
a) се нарича дилаторно възражение
b) се нарича перемпторно възражение
c) е вид субективно право

16.Упражняването на едно чуждо субективно право от трето лице, независимо от съгласието на титуляра и дори против неговата воля, в случай на негово бездействие и неговото бездействие заплашва удовлетворяването на кредитора:
a) е разрешено от закона
b) се нарича процесуална субституция
c) е забранено от закона
d) е разрешено само със съгласието на длъжника

17.Неупражняването на едно субективно право:
a) води до погасяване на субективното право по давност, без обаче да е прекратено самото субективно право
b) води до погасяване на субективното право по давност, с погасяване на самото субективно право
c) е идентично с неизпълнението на субективното право
d) не погасява възможността кредиторът да търси от компетентните държавни органи принудително изпълнение на субективното право

18.Нарушаването на субективното право, надхвърлящо оспорването и нарушението е придружено с фактически действия:
a) се защитава чрез осъдителен иск
b) се защитава чрез конститутивен иск
c) се защитава чрез установителен иск
d) може да се комбинира осъдителен иск с иск за обезщетение за вреди на договорно или деликтно основание

19.Когато се бранят потестативни права искът е:
a) осъдителен
b) конститутивен
c) установителен

20.Притезателни и непритезателни права са бранят с:
a) осъдителен иск
b) установителен иск
c) конститутивен иск
 
Мнения: 27

Re: ТЕСТ Субективно гражданско право

от bassta » Нед Юни 06, 2010 3:48 pm

Няма да е зле и малко пояснения - само 1 верен отговор ли има(на един въпрос видях 2 верни отговора) и все пак самите отговори с обяснения към тях
Аватар
 
Мнения: 28

Re: ТЕСТ Субективно гражданско право

от atanassoff » Нед Юни 06, 2010 8:45 pm

Не е лесен тестът, а и някои въпроси са много подвеждащи или неясни.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: ТЕСТ Субективно гражданско право

от Nasko_TKD » Пон Яну 10, 2011 4:12 pm

Бих добавил, че някои въпроси са некоректно зададени, освен че не става ясно какво се пита... (no)
 
Мнения: 5


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта