Конспект по Екологично право

Екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Правомощия на отделните органи и администрации.

Конспект по Екологично право

от stancho_83bg » Нед Юли 06, 2008 6:40 pm

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ :


Обща част

1. Същност на противоречията в системата “общество-околна среда”, развитие на глобалните екологични проблеми и състоянието им при съвременното обществено развитие. Основни екологични понятия. Екологизация на правото и ролята на правото като социален регулатор за разрешаването на екологичните проблеми.

2. Концепцията за устойчиво развитие. Международни срещи и актове за нейното утвърждаване.

3. Държавната екологична политика – понятие и основни принципи. Правомощия на централните държавни органи във връзка с опазването на околната среда: Народно събрание, Президент, Министерски съвет.

4. Правомощия на Министерството на околната среда и водите като специализирано функционално централно ведомство. Мониторинг, управление и контрол в областта на опазването на околната среда. Правомощия на други централни ведомства. Правомощия на органите на местно самоуправление.

5. Правото за опазване на околната среда/екологично право/- нов отрасъл на правната система на Република България. Зараждане и историческо развитие. Предпоставки за обособяване в отделен отрасъл на правото.

6. Система на действащото законодателство по опазване на околната среда.. Основни принципи на правото по опазване на околната среда/екологичното право/.

7. Право на информация за състоянието на околната среда. Дейност на обществените/неправителствените/ организации за опазване на околната среда.

8. Право на собственост върху природните компоненти и ресурси. Право на природоползване и неговите разновидности.

9. Юридическа отговорност за нарушаване на нормите, регламентиращи задължения за опазване на околната среда.

10. Процедура за оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ на предстоящи инвестиции/екологична експертиза/. Дейности, подлежащи на ОВОС. Етапи на процедурата. Правомощия на органите, осъществяващи ОВОС.

11. Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване от действащи промишлени обекти. Комплексни разрешителни и процедура по издаването им. Екомаркировка.


Специална част

12. Правно регулиране на опазването на въздуха от замърсяване.

13. Правно регулиране на опазването на повърхностните води от замърсяване и разхищение. Правно регулиране на опазването на подпочвените води и земните недра.

14. Правно регулиране на опазването на земята/почвите/ от замърсяване и разхищаване. Задължения за рекултивация /опазване на повърхностния почвен слой и рекултивация на замърсени почви/.

15. Правно регулиране на опазването на морската среда на Република България.

16. Правно регулиране на опазването на горите.

17. Правен режим на лова и риболова.

18. Правен режим на защитените природни обекти. Видове защитени природни обекти. Процедура за обявяването им.

19. Правно регулиране на опазването на жизнената среда в населените места. Защита от вредния битов и промишлен шум. Защита от други вредни въздействия от промишлени обекти и технически съоръжения.

20.Правно регулиране на опазването на околната среда от източници на повишена опасност. Правно регулиране на опазването на околната среда от радиоактивно замърсяване и от замърсяване с особено опасни вещества.

21.Международни организации, осъществяващи дейност/с функции/ в областта на опазването на околната среда. Ролята на ООН и неговите специализирани организации в областта на опазването на околната среда.

22. Международно право по опазване на околната среда. Международни конвенции за опазване на компонентите на околната среда и защита на дивата природа. Участие на Република България в международни “екологични” конвенции и договори.

Гл.ас.Чавдар Георгиев
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта