Правомощия

Екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Правомощия на отделните органи и администрации.

Правомощия

от edelvais » Пет Окт 12, 2007 2:13 pm

Правомощия на Министерството но околната среда и водите като специализирано функционално централно ведомство.Мониторинг , управление и контрол в областта опазването на околната среда. Правомощия на други централни ведомства.Правомощия на органите на местно самоуправление.


Министерство на околната среда и водите е държавен орган , който по закон е длъжен да осъществява , разработва и ръководи държавната екологична политика в цялата и нейна сложност и съвкупност. Министерство на околната среда и водите е администрация която подпомага министъра на околната среда при:1.подготовка на нормативни актове , които издава министъра; 2.подготовка на други административни актове; 3.контрол по изпълнението; 4.разработване проекти за стратегии във връзка с опазване на околната среда по компоненти и като цяло; 5.реален контрол на състоянието на компонентите на околната среда чрез планиране или инцидентни проверки на място; 6.контрол върху замърсителите; 7.опазване на защитените територии.
Правомощията на министъра на околната среда и водите са определени в редица нормативни актове: 1.ЗООС ; 2.Устройствен правилник на МОСВ ; 3.други закони. Правомощията на министъра се определят като:
- ръководни – органът отговарящ за разработването на държавната политика;
- контролни – министъра е задълженият орган да следи за състоянието на компонентите на околната среда.Във връзка с изпълнението на това правомощие има цялостна система- автоматична система за екологичен мониторинг , чрез който се подпомага това правомощие ; задължен е да контролира опазването на биологичното разнообразие ; контролира състоянието и охраната на защитените територии.
- координационни – координира правомощията на други органи по отношение опазване на околната среда;
- собствени нормотворчески правомощия –наредби , инструкции:общи административни актове – заповеди; индивидуални административни актове.
- правомощия във връзка с международното сътрудничество;
- финансово-разпоредителни правомощия – разходва определен бюджет във връзка с опазване на околната среда;
- управленски правомощия – ръководи министерството като администрация; ръководи и организира националната система за наблюдение и контрол върху състоянието на околната среда ; разрешава за всеки отделен случай транзитно превозване на опасни вещества през територията на РБ.;определя реда за създаване и поддържане на различни регистри , свързани със състоянието на компонентите на околната среда; обявява защитените територии и обекти.
- Санкционни правомощия – определя размера на санкциите , налагани на Юр.лица за замърсяване или увреждане; забранява или спира дейности увреждащи околната среда.
- Специални правомощия – задължението да изисква доклад за състоянието на околната среда.
От друга страна правомощията на министъра могат да бъдат систематизирани като:
- правомощия на собствена , самостоятелна компетентност;
- правомощия на съвместна компетентност.
Често законите , регулиращи отношенията във връзка с околната среда , предвиждат самостоятелна компетентност.
В структурно отношение най-близо до министъра като орган е неговия политически кабинет ( заместник-министри , началник на кабинета на министъра , главен секретар на министерството и отговорния служител за връзки с обществеността и медиите ).Администрацията на министерството по – нататък е организирана в 15 дирекции и Инспекторат.Министерството има и свои териториални органи – регионални инспекции по опазване на околната среда и водите-РИООСВ.
Териториални органи са :1.Басейнови дирекции – 4 в страната – органи във връзка с управление на водните ресурси; 2.Дирекции на националните паркове.
Към министъра има и консултативни органи:1.Всеки експертен екологичен съвет.
Извън министерството но включени в системата органи пряко подчинени на министъра са:1 Изпълнителна агенция по околната среда-ИАОС;2.Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Специализирана администрация е организирана в дирекции – 9 :
- Дирекция “Води”
- Дирекция “Опазване чистотата на въздуха”
- Дирекция “Земни недра и подземни богатства”
- Национална служба за защита на природата
- Дирекция “Координация на регионалните инспекции”
- Дирекция “Управление на отпадъците”
- Дирекция “Превантивна дейност”
- Дирекция “Стратегия , европейска интеграция и международно сътрудничество”
- Дирекция “Фондове на ЕС за околната среда”.
Наред с тези дирекции Агенцията по околна среда е натоварена с осъществяване на мониторинга върху компонентите на околната среда.Тя организира и експлоатира автоматизираната система за екологичен мониторинг.Тя събира и обобщава данните за състоянието на околната среда.Има методологически функции – разработва различни методи за опазване на околната среда. Отговаря за обучение на състава на министерството и на териториалните звена.
Органи на местно управление:1.Общински съвети –длъжни са решават въпросите , свързани с опазване на околната среда и рационалното използване на природните ресурси с общинско значение.Контролират изразходването на общинския бюджет.Определят средствата и организацията на общинската администрация като в по-големите общини съществуват Общински инспекции за опазване на околната среда.Приемат програми и планове във връзка с опазване на околната среда.Общинските съвети имат нормотворчески функции – приемат наредби и правилници.2.Кметове на общини и населени места – приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда; изпълняват бюджета ; издават заповеди в кръга на техните правомощия.Почти няма държавен орган , несвързан с осъществяване на дейности във връзка с опазване на околната среда.
Аватар
 
Мнения: 135

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта