Държавна екологична политика

Екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Правомощия на отделните органи и администрации.

Държавна екологична политика

от edelvais » Пет Окт 12, 2007 2:13 pm

Държавна екологична политика – понятие и основни принципи.Правомощия на централните държавни органи във връзка с опазване на околната среда: Народно събрание , Президент , Министерски съвет.

Политиката е преди всичко целенасочена дейност на базата на определени идеи , програми , която се провежда от значимите субекти в обществото с цел да се реализират предварително набелязаните програми..Политиката винаги има определени принципи. Колкото по-абстрактен е принципът , толкова повече конкретни проявления има.Когато политиката се извършва от държавни органи говорим за държавна политика.Държавна политика – целенасочени действия на държавни органи в съвкупност от идеи , принципи и конкретни действия за постигане на определени цели.Политиката се определя от обективни и субективни фактори.Държавната екологична политика е целенасочена дейност на държавните органи за опазване на околната среда.Характерно за нея е –винаги и определена от правото и същевременно правото е най-важния инструмент за реализиране на държавната политика.
Условно се приема , че има легална дефиниция –ЗОС - опазването на околната среда е определено като комплекс от дейности които са насочени към предотвратяване на деградацията на околната среда , към нейното възстановяване , запазване , подобряване.Същевременно чл.15 от КРБ задължава държавата и нейните органи да осъществяват държавна политика с цел опазване и възпроизвеждане на околна среда , както и с цел разумно използване на природните богатства и ресурсите на РБ. ..И в двата нормативни текста има предметно определяне на държавната политика , като конституционния текст е по-общ – принцип за устойчиво развитие.Основната цел на държавната екологична политика е –да се осигури благоприятна околна среда , да се намали риска за човешкото здраве.Държавната екологична политика може да се разглежда като природо-защитна / превантивна /, природо- възстановителна /отстраняване на нанесените вече вреди – замърсителя плаща /
, природо – преобразователна - въздейства се върху компонентите на околната среда като се отчитат различни закономерности и не се нанасят вреди на природата , а се подобрява нейната продуктивност.и природо – възпитателна.
Принципи – чл.3 ЗООС:
1.принцип на устойчивото развитие;
2.намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве;
3.участие на обществото в процеса на вземане на решения;
4.принцип за превантивност;
5.принцип за научна обособеност;
6.принцип за отговорност за замърсяване на околното среда;
7.принцип за интегриране на политиката за опазване на околната среда;
8.принцип за международно сътрудничество.
Правомощия:НС-всички актове , които НС приема във връзка с околната следа ; парламентарен контрол , свързан с действията по реализиране опазването на околната среда ; ежегодно утвърждава с решение доклад за състоянието на околната среда ; ежегодно определя държавния бюджет в неговите рамки и финансовите средства , предвидени за опазване на околната среда ; ратифициране на международни конвенции.От 1971г. НС има и специален помощен орган – Комисия по опазване на околната среда и водите.От 1986г. съществува Министерство на околната среда.МС – чл.106 КРБ ръководи и осъществява външната и вътрешната политика на страната – в частност МС осъществява и ръководи държавната екологична политика.Има нормативни правомощия ; изпълнява държавния бюджет , включително в частта по разходване на средствата за опазване на околната среда ; може да отмени незаконосъобразни актове на министри.Президент – налага вето ; представлява държавата и сключва международни договори в случаите предвидени в закона ; обнародва законите ; осигуряване на националната сигурност.Съгласно концепцията от 1998г. приета от НС въпросите за осигуряване на благоприятно околна среда са част от въпросите за националната сигурност.
Аватар
 
Мнения: 135

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта