Лекции по медицинско

Предмет, система и източници на медицинското право. Правен режим на лечебните заведения.

Re: Лекции по медицинско

от lindeman_ » Съб Яну 10, 2009 7:18 pm

12. Наказателна отговорност.

Състави на престъпления, наказуеми по НК
Чл 115, 116 НК – убийскто основания и квалифициран състав. От субективна страна е налице умисъл, като деянията са свързани с упражняването на медицинскатапрофесия. Деецът е използвал качеството на медицинската професия. Има мнение в доктрината че съставът на чл 116 следва да се тълкува, взимайки предвид приченната връзката между извършеното деяние и правоотношението лекар – пациент. От страна на пациента е налице предоверяване, че деецът в качеството си на лекар, на практика извършва умишлено убийство, а ако се докаже, че деецът е умъртвол жертвата умишлено, се минава границата на основния състав. При чл 116 квалифицираният състав няма изрично определена причинна връзка.
Чл 123 – състава причиняване на смърт опради професионална непредпазливост – незнание или немърливо изпълнение на професионалните задължения, което представлява източник на повишена опасност. От обективна страна е налице както действие, така и бездействие. Престъплението винаги е резултатно, като тр да е налице приченна връзка с упражняването на медицинската професия. Субект на престъплението е винаги лице, което има право да упражнява медицинската професия, т е праовоспособността е придобита на правно основание и таво е условие за покриване състава на престаъплението, докато ако лице, непридобило правоспосдобност за упражняване на медицинската професия, е придобило това право неправомерно, съставът е квалифициран. Има отд привилегирован състав в чл 123, когато деецът е направил всичко възможно за опазване живот на пазциента, но поради др причини надделява неговата набрижност или грешка. Чл 134 НК – небрежност или грешка - причиняване на средна или тежка телесна повреда при упражняване на професията – източник на повишена опасност, но резултатът е настъпил поради немърливост или незнание. От обективна стр е налице действие или безцдействие, а от субективна е нужно да се докаже небрежност ли самонадеяност. Тук винаги се назначава медиценска експрернтиза с цел изучаване на резултатността – какъв е видът на телесната повреда и причините за достигане до нея. За тежки повреди се считат такива наранявания на здравето, които имат, чиито последици са непоправими, а тези, които се считат за дребни по чл 129 – затруднени са важни функции на органвизма, които дс времето могат да се възстановят.в резултат на дълго лечение.
Чл 126 – също често явление. От обективна страна прекъсването на бременността в нарушение на правилата за извършване на манипулацията, които са уредени в специална Наредба, издавана от Министерство на здравеопазването – Наредба зца условията и реда на прекъсване на бременността. При това престъпление са налице два отделни състава. Първият – прекъсване по желание на пациентката. Субект – лекар, акушер гинеколог. Ако лицето не е с стакова образование – квалифициран състав. От обективна страна тр да е налице смърт на плода, но има деяние. Особеност на състава – да тр да има интервенция. От субективна стр винаги е налице умисъл, като при криминалния аборт най – често се среща евентуален умисъл. Деецът съзнава риска и изв деянието със съзнанието за него.:
Квалиф състави са:
изв без необходимото медицинско образов
на 2 или повече жени
без съгласието на жената
без нейното съгласие, когато в резултат на деянието настъпва и смърт.
Чл 141 – Злепоставяне
От обективна стр деянието винаги е бездействие. Субектът е тр да се притече на помощ на пациент, но е налице отказ без уважителни причини. Субект е всяко лице упражняващо медицинската професия. О суб снтр винаги е налице умисъл.
Особеност на съсдтава:
Кои причина са уважителни?
Съдебната практика ползва критериите си:
лицето отказва помощ, когато е в нетрезво състояние
болестно състояние, което също не му дава възмож
Квалиф е съставът, когато на лицето е било изясненоу, че пациентът е в състояние,опасно за неговия живот, т е имало е нужда от спешна помощ. Деецът тр да е бил поканен, т е погрешен е изводът, че ако видят лице паднало на тротоара, тр да се докаже, че лицето е викнало лекаря, за да се подведе под наказат отг.
Чл 312 и 354 – документни престъпл – чл 312 – пациент или ФЛс фалшиво свидетелство за дздравословното му състояние. От обективна стр лицето тр да е лекар и от обект стр има разлика между 311 и 312. Ако лицето упраж свободна професия ще е налица съставът на 311. Ако лицето работи на трудов договор – длъжностни престъпл.
Друго престъпл е предписване на наркотич вещества или лекарства от лекар без да е налице необходимост. Тук е важна и специфична субективната стр. – лекарят тр да знае, че лицето не се нуждае от лечение с този медикамент. Не е нужно да е употребен медикаментът, резултатът настъпва със савото му предписване.
Чл 115 – издаване тайната на пациента
Тайната тр да е разпространена във връзка с упраж на медицинската професия. Тр да има умисъл или непредпазл, като най – често е второто. Пострадалият тр да твърди, че тайната му е опасна за доброто му име.
Аватар
 
Мнения: 168

Re: Лекции по медицинско

от lindeman_ » Съб Яну 10, 2009 7:18 pm

13. Гражданска отговорност

Тя се реализира по общия ред на ЗЗД и се разделя на два вида – договорна и деликтна. Вината се презюмира до доказване на противното.
Договорна – пациентът се явява възложител, а мед специалист изпълнител, при което мед специалист се явява делинквант по договора, ако не е изпълнил своето задължение или ако го е изпълнил некачествено. Основанието е чл 82 ЗЗД. Обезщетението обхваща претърпени загуби и пропуснати ползи. Загуба е имуществена вреда, която пострадалият тр да дзокаже чрез предявяване на направените разходи за неправилното или неосъществено лечение. Тук се включват всякакви плащания за допълнителни прегледи за поправяне на лекарската грешка. Пропуснати ползи – калкулация на разликата между дохода, който пациентът би получил, ако е бил излекуван качествено, и доходът, който пациентът получава след увреждането. Те подлежат на обезщетяване ако са налице условията за това:
да са в пряка и непосредствена връзка от неизпълнението на договора
вредите да са били преодолими от медицинския специалист
Деликтна – пр основание – чл 45 – 54 ЗЗД. Особеност – вредата настъпва от неправомерното действие на конкретно лице. Възможно е да настъпи вреда от самата апаратура или от недобрата организация на лечебното заведение. Когато отг специалистът вредите са настъпили в резултат на неговото действие и познания. При отговорност на ЮЛ има два варианта:
вредата да е настъпила от действията на медецинския специалист, който работи в лечебното заведение- тогава последнот има право на регресен иск спрямо физическото лице. Когато самото лечебно заведение отговаря за лоша организация, станала причина за уврежодането - връщане на пациента от лечебното заведение. Възможно е да се намали обезщетението, за което претендзира пациентът, ако е установено, че той е допринесъл със своето поведение за вредата.
Аватар
 
Мнения: 168

Re: Лекции по медицинско

от lindeman_ » Съб Яну 10, 2009 7:19 pm

14. Административно – наказателна отг

Сравнително пълна урадба в ЗАНН, като съставите на престъпленията се намират в специалните закони на здравеопазването – ЗЗ, ЗЛП, ЗЛЗ, ЗЗО. Наказанията принципно са изброени в чл 133 ЗАНН и те са както следва: обществено порицание, глоба и лишаване от право да се упражнява професия. Специалните закони винаги определят състава на нарушението, вида и размера на наказанието. Изпълнението се извършва съгласно ЗАНН, като важат принципите на административното наказване.Специфични тук са етичните наказания на лекарите и зъболекарите.
Какво е характерно за тях?
Законът предвижда двата съсловни съюза да налагот наказанията, които са идентични с трите вида наказания по ЗАНН. Въпросните етични наказания са обективирани в т н Етичен кодекс на лекарите и на тези по дентална медицина. Кодексите се обнародват в ДВ. Считат се едновременно за морални престъпления. Имат парвно задължителна сила поради публикуването им. Последните изследвания в доктрината ги наричат недържавни източници на правото. Наложените наказания се изтърпяват по административноправен ред.
Основни състави на нарушенията в ЗЗ.
Един от тях е чл 210 – общ състав, обслужва нарушенията та изискванията на закона.Друг състав е чл 216 ЗЗ – мед специалист, който нарушава реда за задължително съобщаване към съответния орган на установено заразно заболяваненаказанието му е глоба или ако е повторно, може да бъде лишен от упражняване на професията си. Друг важен състав е чл 220 – нарушение на правилото за даване на пълна информация на пациента – оказване на медицинска помощ без съгласие. Глоба а при повторно нарушение – лишаване от право да се упражнява опр професия. Чл 222 – отказ за указване на спешна медицинка помощ. Друг състав – бл 227 – който практикува нетрадиционни методи за лечение в нарушение изискванията на закона, наказанието е глоба. Чл 222 ал 2 – мед специалист, системно допускащ нарушения и грешки в работата си, ако не подлежи на по- тежко наказание.
Чл 313 два основни състава:
ако лечебното заведение е нарушило нормите на закона в цялост, му се отнема лиценза
за лекарствените продукти в хуманната медицина и всички състави за общи нарушения, като субекти са търговците на едро, аптеките, производителите – съставите са койт о изв дейност в нарушение на закона.
Аватар
 
Мнения: 168

Re: Лекции по медицинско

от lindeman_ » Съб Яну 10, 2009 7:19 pm

16. Задължително лечение.

Задължително лечение се предвижда в ЗЗ. По – популярният телмин е принудително лечение. За пръв път се въведе в ЗЗ принудителното лечение. Задължително лечение се въвежда за два вида заболявания:
заразни заболявания, при които лицето отказва да се лекува доброволно. Настаняването се извършва със заповед на директора на лечебното заведение, а при психичните е налице специална процедура и условия с оглед защита на пациента и обществото. Налице при психичните заболявяния е изключение от правилата за доброволно лечение, ЗЗ изброява изрично материалноправните условия за прилагане. Те са в чл 155 от закона и са изброени по този начин:
когато е налице психично заболяване, поради което лицето можеда да изв престъпление, което предполага опасност за близките и обществото
когато е застрашено сериозно неговото здраве, но то не се полага на доброволно лечение
При искане за принудително лечение е мн важно тези две условия да бъдат реално доказани и мотивирани, не се презюмират. При наличие на тези условия заинтересованите лица подават до прокурора сигнал или молба. Той служебно насрочва експертиза и след като психиатъра се произнесе, че са налице данни, се сезира съдът. Заседението винаги е открито и участва лицето, т е съдът лично тр да го разпита. Задължително е участието на психиатър, прокурор и защитник. След приключване на заседанието съдът се произнася във възможно най – кратък срок с решение, като опр лечебното заведение и срока за престой. На всеки 3 месеца съдът служебно се произнася относно необходимостта да се продължава лечението и това е производството по принудетлно настаняване на лицето, който намира уредба в чл 153 и 154 ЗЗ. Нлага се бързо, тъй като е налице необходимосх от указване на спешна психиатрична помощ, поведението и състоянието на лицето са пряка опасност за жинота и здравето на други лица и наговото също. При това положение всяко всяко лекарско заведение е длъжно да настани лицето, което става със заповед на ръководителя в максимум 24 часов срок, като се уведомява районния съдия и окръжния прокурор и те запачват процедура за принудително настаняване по съдебен рад. И двете принуди подлежат на обжалване. И в двата случая произнасянето на съде е незабавно.
Аватар
 
Мнения: 168

Re: Лекции по медицинско

от lindeman_ » Съб Яну 10, 2009 7:20 pm

17. Евтаназия.

Понятие, въведено през 17ти век от английски автор в художествена литература, който в свое произведение отразява желанието на своя герой поради нелечимо заболяване. Произлиза от гръцкото добро и смърт. Оттам насетне се въвежда и като правен термин.
За пръв път се въвежда в Австралия през 1995 г. като пр понятие, като в момента е разрешено в Холандия, Белгия и САЩ – Калифорния.
Какво представлява?
Разрешавяне на прекратяване на живота на пациент, който страда от заболяване, за което няма все още открито рещение, а в същото време страда от непоносими физически мъки, които е невъзможно да се овладеят с медицински средства и самото то изразява желание за изв на евтаназия, и само при тези условия се изв.
Евтаназията е активна и пасивна.
активната е разрешение на закона медиценски специалист да извърши прекратяването
пасивна – преустановяване на съответните медицински грижи
В Бг в ЗЗ това изрично се забранява, а преди законът изобщо не даваше уредба. В случай на извършване ще е нелице престъпление по НК – 113, а при пасивна - 134 - неоказване на мед помощ
Как се разрешава евтаназията в Холандия?
Налице са строги материаноправни и процесуални предпоставки, които се изразяват в няколко стъпки:
лицето тр да разбира значението на своето желание
желанието му тр да е доброволно и да се повтаря периодично
това желание се документира в специфична форма с цел доказване
извършва се консултация с екип по диагностика на състоянието на пациента и прогнозата за неговото лечение. Този екип няма пряко отношение към лечението на пациента.
При наличие на всички тези обстоятелства се сезира съдът и той дава разрешение за броени дни за извършване. Законът регламентира и начина на извършване – инжектиране на спициално вещество, което води до безболезнена съмрт.
Аватар
 
Мнения: 168

Re: Лекции по медицинско

от lindeman_ » Съб Яну 10, 2009 7:20 pm

15. Органодонорство и трансплантация

Управление на държавата върху процеса. Високорискова и скъпоструваща интервенция, предпоставяща към незаконни действия на субектите. Всяка държава изгражда специална административна система за управление и контрол. В нашата стр Министерството на здравеопазването е органът, отг за цялостния контрол. Извън него министърът има и конкретно правомощие да издава разрешение за международен обмен на органи, тъкани и клетки. Към менестерството е създадена Изпълнителна агенция по трансплантация. В нея са съсредоточени всички конкретни компетенции, свързани с трансплантацията и това са:
поддръжка публичен регистър относно лечебните заведания, които имат право да извършват трансплантация. Агенцията поддържа служебен вътрешен регистър, който не е публичен – относно регистрирането на чакащите за трансплантиране – т н реципиенти и относно донорите и внсички данни, свързани с тях. Осигурява органи, тъкани и клетки на лечебните заведения, които се нуждаят.
Предоставя информация, докладва в Европейската комисия и отчита качеството, безопасността, въпросите на обработка, приемане и контрол. Към МС се създава Етична комисия по трансплантация от 9 члена, задължително включване на лекари, психолози, юристи, теолози. Тя дава разрешение за вземане на органи при строго определени от закона случаи – когато донорът е биологичен родител на реципиента, но не го е припознал по законов ред
Няма сключен граж брак, но има фактическо съжителство
Когато се взимат самовъзстановяващи се тъкани от лица под 18 г, като по принцип тази трансплантация се допуска само за съпруг, брат, син, дъщеря.
Важен въпрос е финансирането. То се изв от бюджета на министерството, като се финансира вземането и присаждането на органи, лекарствата и консумативите, образование и квалификация на кадрите – цялата трансплантация е на бюджетна издръжка. Възможно е Ф и ЮЛ да даряват средства за дейности по трансплантацията, но условие е тези лица да сключат договор с лечебното заведение, който се одобрява от Изпълнителната агенция и се вписва в регистър.

Понятие за мозъчна смърте на лице: - Закон за трансплантацията – чл 18 – необратимо спиране на всички функции на главния мозък при наличие на сърдечна дейност в тялото отделно – Наредба № 4 за установяване на мозъчна смърт, която в детайли урежда конкретните биологични критерии, които ако са налице в продължение на 12 часа непрестанно, се предприема документиране за установявена на мозъчна смърт.
Важно изискване е екипът, който провежда лечението на пациенат да е различен от екипа, установяващ смъртта. Това условие е въведено с оглед прекратяване възможността на лица от екипа и трети заинтересовени лица да влияят върху резултатите. Функциите на двата екипа следва да ес изпълняват така, че пациента да бъде лекуван с цел подобряване на неговото състояние. В случай, че лицето покрива всички критерии – биологични в продължение на 12те часа – екипът, установил смъртта, е длъжен да установи компетентно и категорично точен час на настъпване. Законът поставя още две условия за независимост между екипите. – да е налице независимост между екипа, който взима органите след мозъчната смърт и екипът, който ги присажда на реципиента. Законът, както и наредбата да ват достатъчно стабилни гаранции, че едно лици, при което е настъпила мозъчна смърт, може да бъде донор.
Концепция за мозъчната смърт. В света първата трансплонтация е извършена през 60те години – присаждане на бъбреци. Тогава във всички държави е поддържана концепцията за т н биологична смърт – едно лице тр да има спряла сърдечна и мозъчна дейност, с което се обявява неговата биологична смърт. Водещ критерий за настъпването на смъртта е липсата на сърдечна и дихателна дейност. Постепенно в света започва да се налага концепцията за мозъчната смърт, доказва се , че независимо, че все още има сърдечна и дихателна дейност, едно лице трудно би могло да възстанови своите функции, ако е спряла дейността на главния мозък.
До 80 – те години на миналия век постепенно всички държави уеднаквяват своята концепция и възприемане, че при наличие на мозъчна смърт настъпва и официалната смърт на индивида, независимо дали той продължава да има сърдечна дейност. Ако спре и сърдечната, и дихателната дейност – настъпва биологичана смърт. Оттам насетне този критерии става условие за донорство от труп на лице. Причините за това да не се чака спиране на сърдечната и дихателната дейност е, че органите, взети от лице в състояние на мозъчна смърт, са по – подходящи. Установени са съответни часови критерии за всеки орган с оглед на това той да бъде максимално възприет от реципиента.
В България концепцията за мозъчната смърт се възприема късно. През 1985 г. се издава указ за възприемане на критерия за мозъчната смърт. С него се прилага Наредба № 1 за вземане на органи от трупове за присаждане. В тази наредба за пръв път се задават биологични критерии – първо 24 4аса поддържане. Сега критериите са усъвършенства и се възприема принципът на 12 4аса. Всички тези критерии са международнопризнати, като държавите взаимодействат помежду си за пълна сигурност, така че сега всички тези критерии са уеднаквени. Мозъчна смърт – критерии на професор Стаменова.
Донорство от лице в мозъчна смърт: в цял смят се дискутира въпросът кой е най – верният начин с оглед защитата провата на човека за изразяване на съгласие то страна на човека за донорство след своята смърт. Системите са 2:
лицето дава изрично съгласие за донорство след смъррта си
да изрази изрично несъгласие
Различните държави имат различен подход. Някои дори са сменяли режимите, като са преминавали от 1 към друг. Последната и настояща уредба в страната ни е с чл 19 и 20 на Закона за трансплантацията –ако лицето на изрази изрично несъгласие при личния лекар в здравната книжка. Презюмирано съгласие. Другото само забавя процедурата, така че реалните донори се губят.
Съгласие от жив донор от едно лице да се вземе негов орган тъкан клетка докато е живо и да се присади на друго. Условия за даляване н органи:
това вземане да не представлява опасност за живота на лицето
предварително да се изследват рисковете за лицето
дали лицето е дееспособно, дали е физически и психически здраво
допуска се вземане само на 1 от чифтни органи и ако е възможно само част от него, при условие, че органът е самовъзстановяващ се.
Процедура по вземане на съгласието:
От типа информирано съгласие. Дава се пълна информация на донора за състоянието му преди и след интеравинцията. Друга особеност е квалифицираната форма на това съгласие – нотариално заверена писмена форма. Друга особеност – законът въвежда ограничение в роднинските връзки между донор и реципиент с цел да се елиминират евентуални користни отношения – да се докаже наличието на ръзка между донор и реципиент и тя е следната:
съпрузи
роднини по права линия
по съребрена до четвърта степен
осиновен и осиновител
При последната хипотеза се изисква да се минали поне три години от официалното осиновяване.
Наказателният кодекс инкриминира възмездното даряване – чл 349А – нарушавена правилата за извършване на трансплантацията и донорсвото ако е с користна цел и се докаже възмездие от материали характер – квалифициран състав.
Аватар
 
Мнения: 168

Re: Лекции по медицинско

от lindeman_ » Съб Яну 10, 2009 7:21 pm

18. Репродуктивни методи на възпроизводсто- ин витро, клонинг, сурогатно майчинство и др.

Закон за здравето – ин витро оплождане, клониране, а в СК – износване на чужд плод и раждането му от жена – сурогатно майчинство.
Репродуктивни методи за възпроизводство – ЗЗ – 2005 г. се въвежда специална глава – асистирана репродукция – подпомагане по естествен път.
Чл 129 ЗЗ – принципно условие – да е доказано състоянието на мъж или жена, че биологично е увредено и на позволява осъществяването на репродукция по естествоне път. Законът е строг при изискванията с оглед защита на данните контрол върху генетичния материал, върху родените деца.
Специални условия:
1 – лечебни заведения, които извършват репродукция, подлежат на специална регистрация в Агенцията по тронсплантация и тези лечебни заведения са длъжни да водят служебен рагистър със следните данни:
1 – за всички лица донори и реципиенти
2 – за оплодените яйцеклатки и данните за техните донори- ембрион
3 – за резултатите от извършената рипродукция
4 – за здравосливното състояние на роденото дете и на раципиента.
Законът въвежда този регистър да се съхранява по начин, по който външни лица да нямат достъп. Забранено е разпространяването на данни по начин, по който могат да достигнат до външни лица данни за донора или реципиента – донорът и реципиентът не следва да се познават.
Забранено е изкуствено оплождане при кръвно родство между реципиент и донор.Кръвното родство е по права линия без значение стапента, а по съребрена – до четвърта степен. Ако сна налице останали останали яйцеклетки, сперматозоиди или оплодени яйцеклетки, извлечени и съхранени след извършване на инвитрооплождането, то те можгат да се използват само за научни и учебни цели и то след писмено съгласие от донора им. По - сложен е въпросът при оплодените яйцеклетки – ползват се за същите цели, но при по - строг ред в наредба, и със съгласието на двамата – жена и мъж. Забранено е да се извършва асистирна репродукция като се подбира пол, като единственот изключение е, катога трл да се избегне генетично заболяване, което се предава по полов път.
Всички клонирания се изрично забранени със Закона за клониране на хората, независимо то целта.
Сурогатно майченство – жена да износи чужд плод, който се имплантира в нея. Проблемите тук са свързани с правото върху роденото дете, наследяването, договорни отношения между биологичните родителе и майката под наем. В България на съществува правна норма, която да забранява или да разрешава, обаче в СК – чл 31 ал 1 изрично въвежда т н презумпция за майченство – раждането се счита за юридичски факт, който определя биологичната майка на роденото дете.
СК изрично казва, че когато генетичният материал е от друга жена, за майка се счита родилата детето жена. – според СК ако е налица договор за износване на плод, той ще биде недействит – чл 31 СК.
Аватар
 
Мнения: 168

Re: Лекции по медицинско

от lindeman_ » Съб Яну 10, 2009 7:22 pm

19. Клинични изпитвания на лекарства върху хора. Участие в медицински изпитвания.

Чл 29 КРБ – никой не може да е субект на медицински, научни и др експерименти, без доброволното му писмено съгласие – всяко участие в подобни експерименти е конституционно престъплание, трябва да е уредено изрично и изчерпателно в закона, като не се допуска разширително тълкуване.
Клинично изпитване – 3 хипотези, при които може да се изв клинично изпитване на лекарство.
1 – когато е нужно за откриване или потвърждаване на клинични или фармакологични характеристики на продукта
2 – когато е нужно, за да се проверят нежелани реакции на продукта – странични ефекти
3 – да се изследва начинът, по който продуктът се разпределя в организма, преминаването му през метаболизма и начинът му на отделяне от човека.
Общата цел на тези три хипотези е да се установи безопаснотта на продукта, а също и ефикасност.
Начин на изв на клинични изпитвания:
Задължително е да се изв под ръководството на лекар с призната медицинска специалност в областта на конкретния предмет. Той тр да е запознат с конкретните данни за този продукт и рискове и процедури по проучване. Клинични изпитвания се провеждат в строго опр видове лечебни заведения за болнична помощ, ДКЦ, които имат акредитационна оценка по закона. Лечебното завадение – тр да се създаде местна комисия по етика и тя да е вписана в регистъра на Агенцията по клинични изпитвания. Лицето, което произвежда продукта, се нариче възложител на клиничното изпитване, а лицето, което изв цялостното изследване – изслзследовател. Възложител и изследовател исключват застраховка, която покрива отговорността за причинените имуществени и неимуществени вради на участниците в изпитването. Според чл 90 Закона за лекарствата, преди да запобне пручването тр да се докаже, че са налице няколко защитни мерки за самите участници. Това са:
1 – очаквените терепевтични ползи да са повече от ресковоте
2 – да се гарантира физическата и психологическата сигерност на лицето
3 – да се гарантират личните му данни и тяхната защите

Правни особености на изпетването: относно лицета:
информирано съгласие на лицата. Законът за лекарствата предвижда лицато, което участва, да бъде по принцип дееспособно, т е над 18 г и непоставено под запрещение. То тр да разбира същността, риска и полезността на клиничното изпитване. Мерките са по – засилени – съгласието тр да е дадено лично, след като се получи писмена информация от изследователя за ползите, рисковете, същността. Независимо, че лицето е влязло в изпитването, то може да оттегли съгласието си по всяко време. При недееспособни – по изключение се налага клинично изпотване да се изв и при такива лица.
Непълнолетни и малолетни:
При малолетните Законът за лекарствата изисква да се вземе изрично писмено съгласие на двамата родители. Отделно чл 94 Закона за лекарствата и 97 му дава пълно право де изрази своето изречно желание да участва, да откаже или да оттегли желанието си по всяко време. Това е специфика в мед право, където се използват две категории – съгласие на родителите и несъгласие на малолетното лице. Има опосредставен на едната волья чрез другата – на желението чрез съгласието на родителите. Според чл 94 Закона за лекарствата непълнолетните изразяват своето писмено съгласие с допълнително съгласие на родител или попечител, упражняващи родителски права.
Недееспособни поради психически заболявания лица – отново се дава юридичски съгласието на неговия законен представител – попечител или настойник. По същия начин називисимо от юридическата същност на съгласието, лицето може да изрази своето съгласие да участва, или да откаже, като се уважава от закона факта, че лицето може да разбира погрешно или да не разбира ситуацията, но въпреки всичко законът взема предвид съгласието му, доколкото лицето може да разбира същността.
Всичко дотук се отнася до доброволното съгласие на тези лица с оглед на целите на проучванията. Извън това доброболно участие се регламентира клинично изпотване по медицински показания - мед нужди – чл 98 Закона за лекарствата – когато се налага незабавно решение за прилагане на лекарството, което не е прилагано в странат или не са му изяснени свойствата, но целта е да се спаси живовът на лицато при прилагането на това лекарство, тогава решението се взема най – малко от двама ликари, които не участват в изследователския екип.
Лицата получават парично обезщетение за отдленото враме, но не получават заплащане.

2 – Участие в медицински експерименти – 3З – изв на мед действия с методи и средства, които официално не са признати у нас или нямат обичайно приложение в медицината. От лицата се изисква да дадат писмено съгласие. Преди това тр да им се обясни рискът, заболяването, които имат значение на прилаганото лечение за тяхното здраве. На практика най – сложният въпрос е да се определи дали един метод наистина представлява научен експериминт. Това е така, защото обикновено са изпълзва метод, заимстван първо от друг.
Аватар
 
Мнения: 168

Re: Лекции по медицинско

от lindeman_ » Съб Яну 10, 2009 7:22 pm

20. Здравно осигуряване – правна уредба, Национален Рамков Договор, договори на изпълнители със здравна каса, права и задължения на здравноосигурените лица, отговорност на изпълнителите.

Законите, които третират проблема, са ЗЗО, ЗЗ, ТЗ, Кодекса на застраховането
Принципи на здравното осигуряване. Система у нас. – действие по набиране на здравноосигурителни вноски, управлението на тези средства и тяхното и тяхното разходване за заплащане на здравни дейности или покупка на лекарства и медиценски медикаменти. Законът разделя здравнота осигуряване на задължително и доброволно.
Задължително – създадена е Национална здваноосигурителна каса – НЗОК, която законът нариче осигуретлна. Тя има характер на публична институция и основната й задача е да заплаща отчетените от изпълнителита на медиценска помощ дейности или пък отчетените от аптеките взити лекарства, предписани по строго опр ред и начин. По принцип ЗЗО опр начина на събиране на тези внтоски и начина на разходване на тези средства и по този начин въвежда понятието задължително здравноосигурено лице, което е носител на права и зад, специфични за ЗО.
Чл 33 ЗЗО опр статута на здравноосигуреното лице, а именно – това качество се придобива, притежава или загубва в зависимост от друго първично правно качество, като напр: гражданство, пребиваване в РБ, раждане и т н. Всяко лице в момента на раждането си на територията на РБ придобива българско гражданство – качеството на здравноосигурено лице. Още с раждането си субектът получава мед помощ и лекарства, които се осигуряват от Здравната каса. И обратноу субектът е носител на задължения, лично или чрез неговите представители, тези правила в закона се дорезвиват от Националния рамков договор. Той се сключва ежегодно и опр конкретните цели и видовете мед помощ, които се покриват финансово от Здравната каса.
Механизъм на заплащане на мед помощ: Принципът е – Нац здр каса сключва договори с изпълнители на мед помощ – лечебните заведения, които представят описание на обема на лечебнте дейности, които лечебното заведение приема да изпълнява и какво НЗОК дължи на лечебното заведение срещу отчетената дейност. Здравноосигураното лица има право свободно да посети това лечебно заведение, и да получи тази помощ, от която се нуждае. Тове лице не заплаща нищо на лачабното заведение, а за тази услуга – преглад, операция ,рентген, скенер, лечебното заведение ежемесечно представя отчети в НЗОК и съответна касата му заплаща дължимата сума, уговорена по цените в държавата. За да действа тази система е нужен контрол. Той бива:
контрол върху лечебните заведения
върху здравноосигурените лица
Контрол върху лечебните заведения – уреден подробно в Нац рамков договор, в някои разпоредби на ЗЗО – чл 74 – 76. Той се изразява в налагане на санкции на лечебните заведения които биват два вида:
1 – санкции за мед действие – при оплакване от пациента, ако са изв некачествени интервенции
2 – санкции за финансови нарушения – ако ес открият отчетени дейност, които не са изв, а срещу тях личибното заведение иска или е получило заплащане. Изпълнението на тези санкции се изв по ред опр в НЗОК – съществуват контролн иоргани:
- лекари – контрольои - за медицинските нарушения
- финансови инспектори за финансовите нарушения
Тези органи съставят актове за наршения при проверки в лечебните заведения. Актовете могат да се оспорят от тях пред арбитражна комисия., като тя има състав равен брой представители на Здравната каса и павен брой на Българския лекарски съюз. В тези комисии могат да бъдат поканени и пациенти или да бъдат изслушани. В случай че арбитражната комисия се произнесе по въпроса тя предлага санкция за лачебното заведение, която се налага от директора на Здравната каса от района на лечебното заведение.
Лечебното заведение - чл 75 и 76 ЗЗО - може да оспои тази санкия пред ВАС или административния съд в съответния град, т е по админ рад. Това е процедурата. Санкциите са парични суми и покана за върчване на неоснователно получени суми. Най – тежката сенкция е прекратявена н договора със здравната каса.
Контров върху здравноосигурените лица:
ЗОЛ
Зол са длъж да внасят редовно вноската си, като според трудовот право и осигерит право тази вноска е разпределена между работодателя и тя самите. За непълнолетните тя е в тежест на родителите. Т. к. Се има предвид да получават мед помощ, която се плаща от Касата, естествено те също подлежат на санкции, ако са с неправомерно поведение.
Първа особенст – лицето не си е внесло вностката за опр период, няма пр на мед помощ, платена от Здравната каса.
Втора – В НРД още през 2001 г. и досега заляга нормата, че лице, което умишлено самоувражда здравето си – като наркотици или пияно състояние – получава мед помощ, която само зъплаща.
Контрол от данъчно – осигуретелните органи – за неплатени, но дължими вноски от работодателите или от самите лица. Той вече излиза от рамките на здравноосигурителната сума и е прехвърлен към данъчно – осигурителното право.
Доброволно осигуряване:
ЗЗО предвижда и доброволно ЗО за гражданите. Това осигурав е допълнит т е неговият обхват започва там където завършва гарантираниято от задълженото ЗО обем медицинска дейност .- здр осигуряв обхваща и гарантирани контролирани мед дейности, докато доброволното – не покрива дейности, гарантирани от задължителното, а хпредоставя дейности над тези, влизащи в задължителното ЗО.
Законът задава изисквания към учредителя на здравноосигуретилните фондове – те са АД, предмен.т на дейност изключит доброволното ЗО, капиталът им е мн висок – мин 2 млн лева, с цел да гарантира плащането на здравните услуги.
ЗО лица внасят ЗО премия за своя сметка и сключват договор с Фонда. Т своя стр Фондът сключ дог с лечебните заведения, за изпълнение на дейностите, като предлага услуга.
Контрол – засилен, осъщ се от Комисията по финансов надзор, действаща от свое име, а не от това на Здравноосигурит каса.
Идеи и проекти - Идеи в проекс за ЗО с цел създаване на конклетни фондове за промяна на съществуващия модел – една монолитна каса и доброволни каси. По подобие на НЗОК да се допускат на здравни и финансов пазар няколко каси и да се конкурират в цените и предлагането не мед услуги. До 2010 няма да бъде въведена тази система.
Аватар
 
Мнения: 168

Предишна

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта