Конспект по Съдебни експертизи (ПУ)

Обща теория на съдебната експертиза. Обща организация на извършването на съдебната експертиза.Организация и методика на извършване на отделните видове експертизи

Конспект по Съдебни експертизи (ПУ)

от lindeman_ » Вто Дек 16, 2008 7:02 pm

В Ъ П Р О С Н И К
ПО СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ
Правен режим и правна характеристика на съдебните
експертизи в Република България
Редовно обучение


1. ОБЩА ЧАСТ

1.Съдебна експертиза . Правна същност и особености.Основни законови принципи н НПК и ГПК.
2.Възникване на съдебната експертиза. Вътрешни и външни предпоставки. Правна уредба на съдебната експертиза след Освобождението 1978г. Състояние и тенденции на развитие.
3.Видове съдебни експертизи в България. Правен режим. Класификационни критерии. Характеристика на отделните видове експертизи .
4.Състезателна съдебна експертиза. Правна характеристика. Контрадикторна и контролирана съдебна експертиза. Особености на колективната съдебна еспертиза и принципа на състезателната експертиза. Сравнение.
5.Система на съдебната експертиза в България. Тенденции на развитие на правната уредба.
6.Назначаване на съдебна експертиза в наказателното производство- правна характеристика. Особеност на назначаването на експертизата в досъдебното производство и в съдебното следствие. Съдържание на решението за назначаване- правни изисквания.
7.Назначаване на съдебната експертиза в гражданското производство. Съдържание на решението /определението/ за назначаване- правни изисквания.
Общи черти и различия на правната уредба на експертизата в наказателното и гражданското производство.
8.Назначаване на допълнителна и повторна съдебна експертиза.Правни основания. Особености в сравнение с назначаване на основната /първоначалната/ експертиза.
9.Назначаване на колективна и комплексна експертиза. Правни основания. Особености в сравнение с еднородната и едналичната експертиза.
10. Назначаване на международна съдебна експертиза.Правен режим и особености в сравнение с назначаване експертизата по НПК и ГПК.
11. Съдебни експерти. Правно положение. Принципи за избор на експертите според правната уредба в НПК и ГПК. Списъци на експертите. Значение и процедура на съставяне.
12. Права и задължения на експертите. Правна характеристика.
13. Отказ на експерта да извърши възложената му експертиза. Правни основания и правни последици. Отводи на експертите - правни основания. Заместване на един експерт с друг - правна характеристика на процедурата .
14. Подготовка и извършване на съдебната експертиза - правна уредба и характеристика . Задължения на следователя, дознателя, прокурора и съда. Задължения на експерта. Връзка и взаимодействие.
15. Експертно заключение-правна същност и доказателствено значение. Съдържание на експертното заключение .
16. Експертно заключение при допълнителна, повторна и комплексна експертиза. Правни изисквания към експертното заключение на колективната експертиза. Хипотези.
17. Действия на следователя, дознателя, прокурора и съда след получаване на експертното заключение - правна характеристика. Проверка и оценка на експертното заключение. Правни последици.
18. Приемане на експертното заключение. Фактическо и процесуално приемане. Правна характеристика .

2. ОСОБЕНА ЧАСТ

19.Съдебнокриминалистични експертизи на документи. Обща характеристика и класификация. Правно значение в наказателното и в гражданското производство.
20. Съдебнокриминалистична експертиза на писмена реч. Обща характеристика. Правни основания за назначаване. Общи черти и различия с почерковата експертиза.
21. Съдебнокриминалистична експертиза на следи от ръце. Обща характеристика .Основни хипотези на назначаване в наказателното и в гражданското производство.
22. Съдебнокриминалистична експертиза за установяване на цялото по неговите части. Обща характеристика.
23. Съдебнокриминалистична експертиза на магнетофонни и видеомагнетофонни записи на гласа и речта. Обща характеристика. Правни хипотези в наказателното и в гражданското производство.
24. Съдебнокриминалистична експертиза за идентификация на човека по неговите външни черти, отразени върху фотоснимка /фотопортретна екпертиза/. Обща характеристика. Правно значение на резултатите от експертизата.
25. Съдебна фототехническа експертиза. Обща характеристика. Правни основания за назначаване в наказателното и в гражданското производство.
26. Съдебномедицинска експертиза на труп. Обща характеристика. Сравнение с другите съдебни експертизи. Съдържание и особености .
27. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди. Обща характеристика. Сравнение с другите съдебни експертизи. Значение на експертното заключение. Съдържание и особености.
28. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход. Обща характеристика. Правни основания за назначаване.
29. Съдебномедицинска експертиза за установяване на пола и половите функции. Обща характеристика. Хипотези на назначаване в наказателното и гражданското производство.
30. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека. Обща характеристика. Сравнение с другите идентификационни съдебни експертизи в наказателното и в гражданското производство.
31. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни. Обща характеристика.
32. Съдебнопсихиатрична експертиза. Обща характеристика. Приложно поле в наказателното и в гражданското производство. Правно значение.
33. Съдебнобиологична /съдебно-медицинска / експертиза на веществени доказателства от човешки произход. Обща характеристика. Правно значение в наказателното право.
34. Съдебнобиологична експертиза на хранителни продукти. Обща характеристика.
35. Съдебнобиологична експертиза на обекти от растителен произход. Обща характеристика. Приложно поле в наказателното производство.
36. Обща съдебнотехническа експертиза. Характеристика. Правни основания за назначаване в наказателното и в гражданското производство.
37. Съдебноавтотехническа експертиза. Обща характеристика. Значение за изясняване на обстоятелствата по делото при разследване на престъпления по автомобилния транспорт. Правни основания за назначаване в гражданското производство.
38. Съдебна строителнотехническа експертиза. Обща характеристика .
39. Съдебна пожаротехническа експертиза. Обща характеристика. Правни основания за назначаване в наказателното и в гражданското производство.
40. Съдебна агротехническа експертиза. Обща характеристика и особености. Значение.
41. Съдебнохимическа експертиза на наркотични вещества. Обща характеристика.
42. Съдебнохимическа експертиза на лекарства и лекарствени средства .Обща характеристика.
43. Съдебнохимическа експертиза на нефтопродукти и материали. Обща характеристика.
44. Съдебнобиохимическа експертиза на бои и лакове. Обща характеристика. Правни основания за назначаване в наказателното и гражданското производство.
45. Съдебносчетоводна експертиза. Обща характеристика. Правно значение и проложно поле в наказателното и гражданското производство. Особености на правния режим.
46. Съдебнофинансовоикономическа експертиза. Обща характе- ристика. Правен режим. Особености в сравнение с другите съдебни експертизи.
47. Съдебнопсихологична експертиза. Обща характеристика. Правен режим. Значение и приложно поле.
48. Съдебноекологична експертиза.Обща характеристика. Правни основания за назначаване.
49. Съдебностокова експертиза. Обща характеристика. Приложно поле.
50. Съдебнотехнологична експертиза. Обща характеристика. Приложно поле.
51. Съдебноветеринарномедицинска експертиза. Обща характеристика. Правен режим. Значение и приложно поле.


ЛИТЕРАТУРА :

УЧЕБНИЦИ:

1. Цеков, Ц. - Съдебни експертизи / Правен режим и правна характеристика/ - С., изд. 1998г.
2. Павлов Ст. - Наказателен процес, С. 1997г.
3. Сталев Ж. - Българско гражданско процесуално право- С.2000г.
4. Раданов, С. Съдебна медицина за юристи. С. 1998г.
5. Беленски,Р. Съдебни експертизи, кратък курс, 2003г.
6. В.Вучков, Съдебни експертизи, 2004г.
7. Цанков,П., Коцева,Е., Стоянов,А., Кунчев, Й., Павлов, И., Стоименов, И. , Халачева,Л.,- Особена част на Съдебните експертизи-колектив- 2004г.


МОНОГРАФИИ :

8. Организация на съдебната експертиза в България-1994г.,издание на СУ”Св.Кл.Охридски”.
9. Транспортен травматизъм. С., 1990г.
10. Экспертизьi в съдебной практике.Киев.1986г.
11. Михайлов, Г. и Ив.Боев. Криминалистични експертизи в предварителното производство. С.1985г.
12. Бобев, К. Криминалистически експертизи. С., С. НИКК, 1986г.


СТУДИИ и СТАТИИ

1. Цеков, Ц. Въпроси на подготовката на съдебната експертиза- Съвр. право, кн.4, 1991г.
13. Цеков,Ц. Необходими промени в професионалната подготовка, инфраструктурата и предпоставките за избор на съдебни експерти- Съвр. право, кн.3, 1992г.
14. Цеков, Ц. Относно класификацията на съдебните експертизи на документи- Съвр. право, кн.1, 1992г.
15. Цеков, Ц. Графология и графологична/почеркова/ експертиза- Съвр. право, кн.1, 1993г.
16. Цеков,Ц. Експертизи на документи, съставени от заболели лица- Практическо право, кн. 10, 1993г.
17. . Цеков, Ц. Назначаване на международна съдебна експертиза- Съвр. Право, кн.5, 1996г.
15. Цеков, Ц. Необходимостта от промени в нормативната уредба на съдебната експертиза в България- Съвр. Право, кн.6, 1996г.
изв. доц.Евдокия Кемалова
Аватар
 
Мнения: 168

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта