Конспект по Съдебни експертизи (СУ)

Обща теория на съдебната експертиза. Обща организация на извършването на съдебната експертиза.Организация и методика на извършване на отделните видове експертизи

Конспект по Съдебни експертизи (СУ)

от atanassoff » Вто Окт 09, 2007 7:55 am

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Юридически факултет


Конспект по Съдебни експертизи


(#) I. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЪДЕБНАТА ЕКСПЕРТИЗА

1. Съдебна експертиза. Правна същност и особености. Основни законови принципи в НПК и в ГПК. Общи черти и различия на съдебната експертиза в наказателното и гражданското производство.
2. Възникване на съдебната експертиза. Правна уредба на съдебната експертиза. Състояние и тенденции на развитие.
3. Видове съдебни експертизи в България. Правен режим. Класификационни критерии. Характеристика на отделните видове експертизи.
4. Състезателна съдебна експертиза. Контрадикторна и контролирана съдебна експертиза. Особености на колективната съдебна експертиза и принципа на стсрезарелната експертиза. Сравнение.
5. Система на съдебната експертиза в България. Тенденции на развитие на правната уредба.
6. Съдебни експерти. Правно положение. Принципи за избор на експертите според правната уредба в НПК и ГПК. Списъци на експертите. Значение и процедура на съставяне.
7. Права и задължения на експертите. Правна характеристика.
8. Отказ на експерта да извърши възложената му експертиза. Правни основания и правни последици. Отводи на експертите – правни основания. Заместване на един експерт с друг – правна характеристика на процедурата.

(#) II. ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪДЕБНАТА ЕКСПЕРТИЗА

9. Назначаване на съдебна експертиза в наказателното производство – правна характеристика. Особености на назначаването на експертизата в предварителното разследване и в съдебното следствие. Съдържание на решението за назначаване – правни изисквания.
10. Назначаване на съдебна експертиза в гражданското производство. Съдържание на решението (определението) за назначаване – правни изисквания. Общи черти и различия на правната уредба на експертизата в наказателното и в гражданското производство.
11. Назначаване на допълнителна и повторна съдебна експертиза. Правни основания. Особености в сравнение с назначаване на основната (първоначалната) експертиза.
12. Назначаване на колективна и комплексна експертиза. Правни основания на личната експертиза.
13. Назначаване на международна съдебна експертиза. Правен режим и особености в сравнение с назначане на експертизата по НПК и ГПК.
14. Подговтовка и извършване на съдебната експертиза – правна уредба и характеристика. Задължения на следователя, прокурора и съда. Задължения на експерта. Връзка и взаимодействие.
15. Експертно заключение – правна същност и доказателствено значение. Съдържание на експертното заключение.
16. Експертно заключение при допълнителната, повторна и комплексна експертиза. Правни изисквания към експертното заключение на колективната експертиза. Хипотези.
17. Действия на следователя, прокурора и съда след получаване на експертното заключение – правна характеристика. Проверка и оценка на експертното заключение. Правни последици.
18. Приемане на експертното заключение. Фактическото и процесуалното приемане. Правна характеристика.
19. Илюстративни, информационни и други материали към експертното заключение. Правно значение. Изисквания при съставянето и приемането им.

(#) III. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЕКСПЕРТИЗИ

20. Съдебно-криминалистични експертизи на писмени доказателства. Обща характеристика и класификация. Правно значение в наказателното и в гражданското производство.
21. Съдебно-криминологична експертиза на писмената реч. Обща характеристика. Правни основания за назначаване. Общи черти и различия с почерковата експертиза.
22. Съдебно-криминалистична експертиза на следи от ръце. Обща характеристика. Основни хипотези на назначаване в наказателното и в гражданското производство.
23. Съдебно-криминалистична експертиза за установяване на цялото по неговите части. Обща характеристика.
24. Съдебно-криминалистична експертиза на магнетофонни и видеомагнетофонни записи на гласа и речта. Обща характеристика. Правни хипотези в наказателното и в гражданското производство.
25. Съдебно-криминалистична експертиза за идентификация на човека по неговите външни черти, отразени върху фотоснимка (фотопортретна експертиза). Обща характеристика. Правно значение на резултатите от експертизата.
26. Съдебна фототехническа експертиза. Обща характеристика. Правни основания за назначаване в накзателното и в гражданското производство.
27. Съдебномедицинска експертиза на труп. Обща характеристика. Сравнение с другите съдебни експертизи. Значение на експертното заключение. Съдържание и особености.
28. Съдебномедицинка експертиза на телесни повреди. Обща характеристика. Сравнение с другите съдебни експертизи. Значение на експертното заключение. Съдържание и особености.
29. Съдебно-медицинска експертиза за установяване на родителски произход. Обща характеристика. Правни основания за назначаване.
30. Съдебно-медицинска експертиза за установяване на пола и на половите функции. Обща характеристика. Хипотези на назначаване в наказателното и в гражданското производство.
31. Съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човека. Обща характеристика. Сравнение с другите идентификационни съдебни експертизи в наказателното и в гражданското производство.
32. Съдебно-медицинска експертиза по писмени данни. Обща характеристика.
33. Съдебно-биологична (съдебномедицинска) експертиза на веществени доказателства от човешки произход. Обща характеристика. Правно значение в наказателното производство.
34. Съдебнопсихиатрична експертиза. Обща характеристика. Приложно поле в наказателното и в гражданското производство. Правно значение.
35. Съдебнопсихологична експертиза. Обща характеристика. Правен режим. Значение и приложно поле. Съдебно-биологична експертиза на хранителни продукти. Обща характеристика.
36. Съдебно-биологична експертиза на обекти от растителен произход. Обща характеристика. Приложно поле в наказателното производство.
37. Обща съдебно-техническа експертиза. Характеристика. Правни основания за назначаване в наказателното и в гражданското производство.
38. Съдебно-автотехническа експертиза. Обща характеристика. Значение за изясняване на обстоятелствата по делото при разследване на престъпления по автомобилния транспорт. Правни основания за назначаване в гражданското производство.
39. Съдебна строителнотехническа експертиза. Обща характеристика.
40. Съдебна пожаротехническа експертиза. Обща характеристика. Правни основания за назначаване в наказателното и в гражданското производство.
41. Съдебна агротехническа експертиза. Обща характеристика. Значение и особености.
42. Съдебно-счетоводна експертиза. Обща характеристика. Правно значение и приложно поле в наказателното и в гражданското производство. Особености на правния режим.
43. Съдебна финансово икономическа експертиза. Обща характеристика. Правен режим. Особености в сравнение с другите съдебни експертизи.
44. Съдебно-стокова експертиза. Обща характеристика. Приложно поле.
45. Експертиза на материали, вещества и изделия.
46. Съдебно-технологична експертиза. Обща характеристика. Правни основания за назначаване.
47. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза. Обща характеристика. Правен режим. Значение и приложно поле.

КАТЕДРА ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ
Доц. Р. Беленски
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Съдебни експертизи (СУ)

от d.t » Нед Яну 30, 2011 12:21 pm

23в. Съдебно криминалистична експертиза за установяване на цялото по неговите части.

Това е една трасологична, еднородна, идентификационна експертиза, като в сравнение е другите трасологични експертизи, не изисква осигуряването на сравнителен материал. Тази експертиза може да се назначи, като еднородна или комплексна–трасологическа и съдебномедицинска;физическа и химическа и т.н
Основание за назначаване на тази експертиза, е необходимостта от установяване връзката между намерените части от моменти или от съставни обекти на местопрестъплението.
Обект на експертното изследване е част от съставни или монолитни обекти, за които се предполага, че са били едно цяло(части от тяло на човек; от МПС).
Задачите на експертизата се отличават с някои специфични особености :
-първата задача е идентификационна и е свързана с установяване на цялото по неговите части, т.е. дали иззетите части са части от един и същи обект.
-втората задача е установяване способите за разделяне на обекта и използваните за тази цел технически и др. средства.
-третата задача се решава в случай, че първата не е била решена. Тя е свързана с определяне груповата принадлежност на частите.
Подготовката на експертизата се изразява в подбор на средствата, които трябва да се използват, в зависимост от намерените части.
Поставените задачи се решават чрез сравнително-аналитично и синтезно откриване и характеризиране на признаците на отделните части.
На експерта се предоставят иззетите части на обекта, предполагаемите средства, послужили за разчленяването плюс всички материали по делото, които са от значение за експертизата. Извършването на експертизата се основава на използването на три основни способа за установяване на цялото по неговите части :
-по линията на разделянето;
-по микрорелефа и особеностите на повърхността на частите;
-по принадлежността на отделни детайли на конкретното съоръжение. (монолитен или съставен обект)
Оценката на експерта се дава в експертно заключение, което трябва да обхване протокола за проведената експертиза, а така също и нагледен материал. Направените снимки на отделните части и на обединяването им в общ обект, позволява да се проследи пътя на експертното изследване и да се установят резултатите, до които е достигнато. Така се спазва принципа за фотографското онагледяване.


24в. Съдебно криминалистична експертиза на магнетофонни и видеомагнетофонни записи на гласа и речта (фоноскопна).

Предвид обстоятелствата, които следва да се решат, звукозаписа може да е предмет на различни фоноскопни експертизи, с цел установяване на :
-обстоятелствата, при които е изготвен звукозаписа
-техническите средства, чрез които е изготвен звукозаписа
-звуковия фон
-лицето, чиито глас и реч са отразени на звукозаписа.
За провеждане на фоноскопната експертиза, експерта трябва да разполага с магнетофонната лента, която съдържа записа, записващото средство, както и сравнителни образци. За свободни образци се използват звукозаписи, изготвени при аналогични условия. Условно-свободни са записите, изготвени по време на разпита на лицето. Експериментални са записите, които са създадени от експерта. За да са качествени, е необходимо във фонограмата да са отразени индивидуални фонетични и лингвистични особености на съответното лице, както и спазване на същите условия при звукозаписа.
При назначаване на фоноскопна експертиза могат да се поставят идентификационни и не идентификационни задачи.
Към идентификационните задачи се отнасят :
-дали звукозаписа е изготвен със съответното техническо средство
-с едно и също техническо средство ли са изготвени всички звукозаписи
-при едни и същи фон ли са изготвени записите
колко лица са участвали в диалога и т.н.
Към не идентификационните задачи се отнасят въпроси, свързани :
1)с установяването на съдържанието на отразената в записа реч.
Често записа не отразява точни думи и фрази, поради неблагоприятен фон, некачествено записващо устройство или увредено такова. Ролята на експерта е да подобри качеството, за да се възстановят неясно произнесените думи и фрази.
2)определяне автентичността на звукозаписа (дали има монтаж).
Монтажа на лента може да се осъществи механично, електронно или компютърно. Последния най-трудно се установява.
3)установяване естеството на звука – когато е необходимо да се установи източника на звука.
4)установяване давността на звукозаписа.
При решаването на тази задача се отчита вида, модела на магнетофонната лента, състоянието и, състоянието на звукозаписа и на отразените в него данни.
5)да се определят акустичните условия, при които е направен звукозаписа (на открито ли е направен или в студио).
6)дали звукозаписа е оригинален или е копие и др.
На експерта се дават обектите на експертизата.
-звукозаписите трябва да се съхраняват далеч от магнитно поле, за да не се унищожи информацията, съдържаща се в тях.
-звукозаписната техника не трябва да се използва преди експертното изследване.
У нас центъра за фоноскопни изследвания се намира в НИИКК, а най-големия център е в Ню Джързи – САЩ.

25в. Съдебно криминалистична експертиза за идентификация на човека по неговите външни черти, отразени върху фотоснимка (фото портретна експертиза).

Тази експертиза е свързана с най- съвременните постижения на общата и съдебната фотография.съществен принос за развитието и приложението на сигналитичната фотография и словесния портрет, има Алфонс Бертион. В България фото портретната експертиза за първи път се прави през 1960г.
Основание за тази експертиза е необходимостта от установяване, дали върху снимката е заподозрения, обвиняемия, пострадалия.
Обект на експертното изследване са фотоснимки, направени по правилата на сигналитичната фотография или любителски снимки, които съдържат достатъчно признаци на лицето.
Задачите на тази експертиза са идентификационни :
-установяване дали върху иззетата (или предоставената) снимка е фиксирано определено лице.
-едно и също ли е лицето, върху две и повече снимки.
-дали в обща снимка се намира конкретно лице.
-дали намерения череп е на лицето на снимката.
-дали върху снимката на труп, е конкретно лице.
-кое е лицето,заснето на кино -, видео – камерите.
Подготовката на тази експертиза се изразява в осигуряване на подходящи снимки за сравнително изследване – опознавателни ; портретни ; от наказателна регистрация ; рентгенови ; на труп ; на череп и др. основно изискване е те да съответстват по време с подлежащите на изследване фотоснимки и да са безспорни по произход. Освен фотоснимките се прилагат и съответните негативи, плюс материалите по делото – за установяване възраст, професия, здравословно състояние на лицето.
Когато се назначава експертиза за установяване самоличността на труп, снимките трябва да са изготвени по правилата на опознавателната фотография. Преди да бъде сниман, се прави т.н. “тоалет” на трупа.
Използват се няколко варианта на сравнителния метод – налагане на снимки, съпоставяне на снимки и т.н. използват се координатни мрежи за количествена и качествена оценка.
Установените съвпадащи и различаващи се признаци могат да бъдат илюстрирани. Голямо значение има изследваните признаци да са редки и с голяма устойчивост.
Обръща се голямо внимание на качеството на всички снимки, като се отчитат възможностите на съответните технически средства, с които са правени.


26в. Съдебна фото техническа експертиза.

Правните основания за назначаването на тази експертиза са свързани с необходимостта от установяване, дали дадена снимка е заснета от даден фотоапарат (марка), какъв е действителния размер на обектите от фотоснимката, какви фото материали са използвани и др.
Обект на изследване могат да бъдат фотоснимки, рентгенови снимки, негативи, микрофилми, технически средства и материали, видео -, кинофилми и др.
Обекта за изследване трябва да е идеално индивидуализиран, за да се избегне опасността от последваща подмяна.
Задачите на тази експертиза са идентификационни или за определяне груповата принадлежност на обекта
Идентификационни :
-идентифициране на фотоапарата, с който е направена снимката.
-установяване дали два или повече филма са заснети на един и същи фотоапарат.
-марка на фотоапарата.
-установяване дали две или повече снимки са направени с еднакви технически средства.
Като задача може да бъде възложено да се установи съдържанието на снимката, когато то не е ясно поради некачествена изработка, изминал дълъг период от време. Установяване дали е правен фотомонтаж и т.н.
На експерта се предоставят материалите по делото, протокола за оглед на местопроизшествието и направените към него скици и снимки, протоколи от претърсване и изземване, материали, технически средства и др.
Експертизата предполага успоредно изследване в няколко насоки – на изображението, на материалите и т.н.
Идентификационните задачи се решават на база идентифициращи признаци, образувани при снимането.
Методи за изготвяне на експертизата :
-визуално наблюдение
-наблюдение с лупа и микроскоп
-сравнителни методи със сравнителен микроскоп
-химични методи и др.
и тук е желателно протокола от експертизата да е придружен с фотоматериали за процеса на изследване и резултатите от него.

27в. Съдебномедицинска експертиза на труп.

Съдебномедицинската експертиза на човешки труп, части и останки от него, е задължително процесуално действие, при решаване на дела за убийства, нещастни случаи, трудови злополуки.
Основания за назначаване на тази експертиза, е необходимостта да бъде установено :
-дали смъртта е настъпила по насилствен начин, или от заболяване и старост ; връзка между телесните повреди и смъртта ; неправилно лечение в медицинско заведение ; отравяне и т.н.
експертизата се назначава задължително, когато има съмнение за причините на смъртта.
Обект на тази експертиза са човешки трупове, трупни части и трупни останки на починали от насилствена смърт и съмнения за такава, трупчета на новородени и починали извън медицинско заведение, трупове с неустановена самоличност, трупове на лица – починали по време или веднага след медицинска манипулация в това число и след криминален аборт, раждане, кръвопреливане и др.
Експертизата предполага първоначален оглед на трупа на мястото, където е открит. Следват съдебномедицинска аутопсия, допълнителни изследвания, съставяне на заключението и отговор на поставените въпроси. При първоначалния оглед на трупа на местопроизшествието експерта не извършва експертиза, но този оглед има значение за решаване на поставените по-късно задачи. Включването на съдебномедицинския експерт в оперативната група не е равносилно на назначаването на експертиза, но на практика изследването започва от този момент. Отразената в протокола за оглед информация, има съществено значение за експертизата. Към акта, с който се назначава експертизата, задължително се прилага и протокола за оглед на местопроизшествието.
Задачи, които стоят пред съдебномедицинския експерт :
-да констатира смъртта, или ако тя не е настъпила – да окаже първа медицинска помощ и съдействие за транспортирането до медицинско заведение
-да изучи обстановката около трупа – местоположение, поза, облекло, предмети, оръжия – които имат отношение към смъртта
-да огледа трупа и да съдейства на разследващия орган да отрази в огледния протокол констатираните трупни промени и увреждания.
-да прецени приблизително времето на смъртта.
-да окаже помощ за издирване, изземване и опаковане на веществени доказателства от медико-биологичен характер.
Експерта не следва да се произнася за причината за смъртта, преди аутопсията. В лабораторията съдебномедицинския експерт трябва да установи: причина за смъртта; време на смъртта; конкретно телесно увреждане, довело до смърт ; средствата, с които е причинена ; неизбежна ли е била. Изследването се извършва на дневна светлина, но се използват и изкуствени светлинни източници.
Съдебномедицинската експертиза се извършва на следните етапи :
1)цялостен външен оглед, при който се описват – дрехи, обувки, състояние, повреди, зацапвания ; 2)внимателно се съблича – установяват се анатомо-биологични идентификационни признаци – пол, възраст, охраненост, цвят на кожата, очи, вродени и придобити белези и травми. Важно е да се установят трупните промени – изстиване, вкочаняване, изсъхване, петна по кожата, състояние на отделните части на тялото; 3)вътрешен оглед – на черепа, на гръдна и коремна кухина и изследване на всички органи по определен ред, предвид версиите за смъртта. Задължително се вземат проби от кръв, урина и стомашно-чревния тракт. Определя се кръвната група, а при необходимост се взема материал за ДНК – анализ. Заключението на съдебномедицинската експертиза е научно обоснован анализ на фактите, установени при аутопсията и резултатите от допълнителните изследвания. Заключението съдържа съдебномедицинска диагноза и отговор на всички поставени въпроси.

28в. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди.

Решаването на въпроси, свързани с телесните повреди, като степен и вид на увреждане ; физиологични, анатомични и естетически увреждания ; давност ; последици ; използвани средства и начини, изискват специфични знания. Такава експертиза задължително се назначава при разследване на всички престъпления, свързани с телесни повреди.
Субект на престъплението е всяко наказателно отговорно лице, причинило разстройство на здравето на друго лице.
Обект на телесните повреди е здравето на лице, което е било противоправно и виновно увредено от друго лице.
Задачите, които най-често се поставят на експерта са :
-медико-биологична характеристика на нанесените увреждания – засегнати органи, функции, последователност на травмите.
-давност на причиненото телесно увреждане
-степен и здравно значение на телесното увреждане ; продължителност на болестните процеси ; възможност за лечение ; последици.
-видова, групова и индивидуална характеристика на средствата, с които са причинени телесните увреждания.
-механизъм на причиняване на уврежданията и установяване дали е възможно те да се получат по начина и времето, съответстващи на другите данни по делото.
-установяване, възможна ли е пострадалия сам да си е причинил телесните увреждания
-ако е настъпила смърт – да се установи има ли връзка тя с нанесените телесни увреждания.
-оказана ли е своевременна медицинска помощ и правилно ли е било лечението и др.
Етапи на експертизата :
-запознаване с акта за назначаване на експертизата, на органите на досъдебното и съдебното производство.
-установяване самоличността на пострадалия.
-изучаване на представените предварителни данни, за обстоятелствата, при които са нанесени телесните увреждания (те се представят от органа, назначил експертизата – протоколи за оглед, за разпит, снимки, медицински документи за състоянието на пострадалия след увреждането )
-запознаване с обясненията на пострадалия за времето, начина и средствата, както и състоянието му след увреждането.
-запознаване със свидетелски показания и др. материали по делото.
Особено важно е клиничния преглед на пострадалия да се извърши максимално близко във времето след телесното увреждане, по възможност на дневна светлина.
Клиничните методи за диагностициране, които причиняват силна болка, душевно страдание или унижение, са забранени.
Допълнително се правят и други изследвания – ехографски, рентгенови, биохимични, бактериологични и др.
Изследват се и дрехите за зацапвания, повреди и др., като резултатите се съпоставят с телесните увреждания.
Приложените методи, средства, резултатите и фактите от изследванията се отразяват пълно, последователно и подробно в описателната част на експертното заключение и са неговата основа. Експертното заключение подлежи на оценка от органа назначил експертизата. Той преценява за пълнота и всеобхватност на изследването по всички поставени от него въпроси.
29в. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход.

Най-често, правно отношение за назначаване на тази експертиза е оспорено бащинство при сключен брак, непризнато бащинство при извънбрачно дете или при съмнение за подмяна на детето.
Тази експертиза изисква висока компетентност.
Обект на изследване са лицата от родителския триъгълник – детето (след навършени 6 / 9 месеца), майката и предполагаемия баща или бащи.
Задачите на експертизата зависят от основанията за назначаването и :
-установяване дали съответното лице е баща на детето.
-кой от посочените няколко за бащи, е бащата на детето.
-установяване дали посоченото лице е майката
-установяване дали е направена замяна на детето.
Подготовката на експертизата включва :
-задължително осигуряване присъствието на всички свързани с експертизата лица.
-кръвта за изследване от всички се взема задължително във взаимно присъствие.
-данни за съвкупителната способност на двойката през вероятностния период на зачеване.
-детеродна способност на майката.
-времетраене на бременността.
-предполагаемо време на полов контакт и зачеване.
Извършва се оценка на всички данни.
,становява се кръвната група на детето (тя трябва да произхожда от тази на родителите).
Принципи на кръвно-груповата експертиза :
-закономерно наследяване на кръвно-груповите фактори.
-запазване, неизменност на кръвно-груповите фактори.
-независимо и самостоятелно наследяване на всяка кръвно-групова система.
-ако даден кръвно-групов фактор не съществува в бащата или в майката, следователно не може да съществува и в детето.(ако липсва в майката, следователно е от бащата ; ако липсва в бащата, следователно той няма връзка с детето и се изключва бащинството ; ако липсва и в двамата родители – детето не е тяхно.)
Наред с изследването на кръвно-груповите фактори, съществуват и други методи :
-изследване на предните зъби на детето и сравняването им с тези на майката и бащата.
-ДНК – профилиране. Годна за изследване е всяка тъкан, която съдържа ядрени клетки. Заключението на ДНК – анализа се основава на анализ на ДНК – генотиповете на майката, детето и посочения баща. В детския генотип се изследва наличието на генотип от майката и бащата. Когато в генотипа на детето няма съвпадение с генотипа на посочения за баща, бащинството се отхвърля.
ДНК – профилирането дава възможност за доказване и изключване на бащинство с точност 99,6%.


30в. Съдебномедицинска експертиза за установяване на пола и на половите функции.

Правните основания за назначаване на такава експертиза могат да бъдат групирани в 4 групи :
1)съмнение за биполово развитие на лицето
2)съмнение за непълноценно естествено развитие на половите функции
3)съмнение за нарушаване на половите функции, поради телесни повреди от извършено престъпление
4)необходимост от изясняване на обстоятелствата при разследване на блудство, изнасилване, хомосексуализъм.
Обект на експертизата са лица, за които има съмнение, че са от посочените по-горе групи – пострадали и извършители.
Задачи на експертизата :
-установяване пола на лицето ;
-установяване на хермафродизъм ;
-установяване дали лицето е полово зряло ;
-установяване готовността на лицето за полово съвкупление ;
-установяване готовността на мъжа за оплождане ;
-установяване способността на жената да зачева и ражда ;
-установяване дали са настъпилисмущения в половите функции, в резултат на телесни повреди ;
-могъл ли е обвиняемия / та / да зарази с венерическа болест партньора си;
-има ли следи от блудствени действия върху пострадалото лице ;
-възможно ли е забременяване или заразяване с венерическа болест, при конкретна хипотеза ;
подготовка на експеримента – осигуряване материалите по делото и сведения от медицинското заведение, където се е лекувало пострадалото лице или извършителя.
Извършва се прецизно изследване на лицето – оглед на цялото тяло и вторичните полови белези ; установяване наличието или отсъствието на хермафродизъм ; нормалното състояние на половите органи и т.н.
При разследване на изнасилване се изследват – кръв, семенна течност, тяхното наличие или отсъствие върху пострадалата, изследва се и химената на пострадалата.

31в. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.

В случаите, когато другите експертизи не са в състояние да дадат отговори на възникнали въпроси, при труп с неустановена самоличност, възраст, пол, скелетирал труп, при загуба на памет или когато живо лице умишлено скрива възрастта си, се налага назначаването и извършването на съдебномедицинска експертиза за идентификация на съответното лице.
Обект на експертизата могат да бъдат трупове, части от трупове, а в някои случаи и живи лица.
Задачи на експертизата :
-да се установи кръвната група на лицето, пола, възраст, ръст, зъбен статус (идентификация), прекарани травматични увреждания, хирургически намеси и др.
Подготовка на експертизата :
-осигуряват се материалите по делото, рентгенови снимки на черепа, зъбите и други части на тялото, други медицински изследвания на предполагаемото лице.
При извършване на ДНК профилиране трябва да се обезпечи кръв или друг биологичен материал от човека. Експертните изследвания зависят от поставените задачи.
При разложени органи, полът може да се определи от органи, устойчиви на разлагане, каквито са тазовите кости, гръдния кош (при жената е по-къс). Кръвната група се определя по специална методика, разработена за тази цел.
Използва се метода на фотосъпоставяне, но за него е необходимо да са изпълнени следните условия :
-да са определени пола и възрастта на лицето, чиито череп е намерен
-да се намери фотоснимка на издирваното лице, най-близка до времето на предполагаемата му смърт.
32в.Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

Експертното заключение на тази експертиза се основава на интерпретацията на данните от наличните медицински документи. Изследват се писмени данни, като – медицински удостоверения, история на заболяването, амбулаторни карти и бележки, протоколи за проведени следствени действия до този момент.
За експертизата се осигуряват три групи документи :
-медицински документи
-съдебномедицински експертни заключения
-писмените доказателствени средства по делото.
Медицинските документи, след като бъдат иззети от органите на досъдебното производство, позволяват да се направи заключение за състоянието на съответното лице, предвид поставените задачи.
Правните основания за тази експертиза са :
-откриване на нови факти по делото, които противоречат на вече извършени съдебни изследвания (например съмнения във вече направена медицинска експертиза).
Обект на изследване са писмените данни за живи лица, когато е невъзможно непосредственото изследване на лицата (за трупове и части от тях).
Задачи на експертизата :
-установяване медико-биологичните характеристики на телесните повреди
-установяване причините за смъртта
-причинна връзка между телесните повреди и настъпилата смърт
-правилни ли са били медицинските лечения за конкретното състояние на лицето и др.
Подготовка за експертизата :
-извършва се преценка на основанията за нейното назначаване
-необходимо е да се съберат всички материали, съдържащи писмени данни за поставената задача
-на експерта се предоставят всички оригинални материали по делото.
33в. Съдебнопсихиатрична експертиза.

Правните основания на тази експертиза са :
-задължителното и назначаване съгласно разпоредбите на НПК за установяване вменяемост на обвиняемия
-необходимост от квалифицирана оценка, за изясняване на обстоятелствата по делото.
Като конкретни основания за назначаване на тази експертиза, могат да бъдат :
-наличие на данни за прекарано от лицето психично заболяване
-неадекватно отношение на пострадалия към обстановката ; неговото състояние и възможност да участва в съдебния процес ; разстройство на съзнанието му
-съмнение за психичното здраве на изтърпяващото наказание лице.
Тази експертиза си има своите особености :
-обект на изследването е психическото състояние на човека, преди, по време и след извършване на престъплението
-състояние на лицето при сключване на гражданскоправни сделки (завещание)
-психичното състояние на обвиняемия преди, по време и след извършване на престъплението, както и след постановяване на присъдата (как възприема състоянието си).
При тази експертиза, задачите са пряко свързани с основанията за назначаването и :
-дали лицето има вродено слабоумие
-изоставане в умственото развитие на лицето, прекарани болести
-има ли разрушаване на нервната тъкан
-страда ли лицето от хронично душевно заболяване – циклофрения, параноя, психоза
-налице ли е временно разстройство на съзнанието
-разстройство на способността на лицето да ръководи постъпките си
-налагат ли се медицински мерки за лечение.
Тази експертиза може да бъде възложена само на лекар – психиатър в катедра по психиатрия или в психиатрична болница.
Подготовка на експертизата :
-осигуряват се всички материали по делото
-обясненията на лицето и тези на следователите.
Извършва се цялостно изследване на телесното, неврологичното и психичо състояние на лицето.
Резултатите се оформят в експертно заключение.

34в. Съдебно-биологична (съдебномедицинска) експертиза на веществени доказателства от човешки произход.

Всички следи от биологичен произход, според Наредба на Министерство на правосъдието, се изпращат за изследване в Катедрата за съдебни експертизи и НИИКК към МВР.
Следи от кръв – при престъпления срещу личността. Намират се върху предмети, дрехи, оръжия и др. Кръвта е течна тъкан, която изпълва кръвоносните съдове и се състои от течна част – плазма, и твърда част – клетки. В плазмата има разтворими белтъци, които се различават и въз основа на тях може да се определи, дали кръвта е на човек или на животно. В червените кръвни телца се намират основни фактори, които определят кръвните групи, а по белите кръвни телца може да се определи пола на лицето. Кръвта извън тялото започва веднага да се съсирва и покрива раната със съсирек. Кръвта, която изтича под налягане от кръвоносните съдове, често увлича и кръвните клетки на повредения орган, от където може да се определи източника на кръвоизлива.
Най-често задаваните въпроси са – дали петното е от кръв; дали е от човек или животно; към коя кръвна група спада; пол на лицето; кой е източника на кървене; потното от новородено ли е или от възрастен.
Откриването на петна от кръв се извършва първоначално с невъоръжено око или с лупа. По формата, големината и положението на петната на местопроизшествието, по дрехите, трупа и т.н., е възможно да се направят медико-криминалистични изводи и да се изградят версии.
Следите от кръв (техния цвят) зависят от времето, което е изминало от получаването им, до откриването. Старите петна се откриват трудно, защото не се различават от повърхността, особено ако тя е по-тъмна. Петната стават невидими и поради умишлено отстраняване. Освен това кръвта бързо се разпада и се унищожават субстанции, характерни само за прясната кръв.
Фиксиране.
1.В протокола за оглед на местопроизшествие се описва големина, форма и място на петното.
2.Фотографиране - на естествено или изкуствено странично осветление. Когато се сливат с основата, се използват ИЧ и УВ лъчи с филтриране.
3.Прекопирване – (скица). Нанасяне върху прозрачна хартия очертанията на петното, без да се повреди следата. Този метод не е така точен, като фотографирането, но се налага да се използва, когато петното не личи ясно върху снимката.
Изземване :
- изпращане на петното заедно с обекта, върху който се намира (забранено е да се очертава петното с пишещо средство)
- ако е върху дрехи, те се подсушават. Всяка дреха се опакова отделно в плик.
Изземване на петна от съсирена, но неизсъхнала кръв ( от дърво, тъкани и др.) – изпраща се целия обект, или ако е голям, петното се попива със суха марля и тя се опакова и изпраща за анализ.
Когато петното е върху големи по размери тъкани, то се изрязва, на около 5 см. от контура му.
Петно от кръв върху човешка глава – съдебно-медицински експерт изрязва сноп коса до корен + друг сноп коса, който не е изцапан с кръв.
Петна върху кожа – изземва се с попивателна хартия или марля, напоени с разтвор на соли. Попива се докато очертанията добре са нанесат върху марлята. Марлята с петното се подсушава и така се изпраща за изследване.
Петна на открита местност – върху дърво (с длето се отнема от дървото).
Кръв върху почва. Сухия пясък не променя серологичния състав на кръвта. Варовика унищожава състава й. Глинестите почви не попиват кръвта, а рохките – попиват. Следователно вида на почвата влияе на кръвта.
Кръв върху лед и сняг. Кръвта се втвърдява бързо и не прониква на дълбоко. Тя се изземва с част от снега, посредством суха марля. Марлята се остава, докато снега се стопи и марлята да попие кръвта. След като изсъхне се поставя в плик или банка. Не се позволява кръвта да се изпраща заедно със снега, защото така кръвта се разпада и не може да се изследва.
Извършителя на престъплението се стреми да заличи кръвта. Съществуват различни начини за заличаване – изпиране със студена вода (тя разтваря петната).
В миналото се считаше, че за да се установи дали съмнителното петно е от кръв, трябва да се обработи с перхидрол (кислородна вода). В този случай петното се покрива с бяла пяна. Но ръждивите предмети също реагират така.
Днес за целта се използват нови методи – разтвор на луминол. Петното се напръсква и в тъмно помещение то “светва” с тъмно син цвят. Старите петна светят по-силно. Този метод е високо чувствителен и дава възможност за фотографиране. Чрез този метод се откриват петна от кръв в тъмни помещения и върху ръждиви предмети. Желателно е метода да се прилага от експерти.
Друг метод е с “бензидин” – този метод се използва само в контролирани лабораторни условия, защото бензидина може да причини рак на кожата.
Изтичаща кръв от човек може да се използва за изследване за наличие на алкохол. От живи лица кръв за експертно изследване се взема само в присъствието на полицай. При вземане на кръв от труп – трябва да е от голям кръвоносен съд.
Петна от слюнка.
Откриват се върху писма, марки ,фасове и др. Слюнката е секрет на слюнчените жлези – 90 % вода + 10 % сух остатък (соли и органични вещества).
Птиалин – ензим доказващ, че петното е от слюнка.
Необходим е сравнителен материал върху чиста и суха филтърна хартия, която след вземане на пробата се изсушава и изпраща. Препоръчва се от същото лица да се вземе и течна кръв.
Задачи при изследване на слюнката: - видова принадлежност; - каква е кръвната група на лицето; - пол на лицето; - ДНК анализ;
Слюнката може да се открие и да се използва за анализ дори след 10-12 години, но при определени условия.
Следи от семенна течност.
Откриват се при полови престъпления и убийства на сексуална основа.
Задачи, които стоят пред изследването :
-дали петното е от семенна течност;
-видова принадлежност - дали петното е от човек или животно
-кръвногрупова принадлежност;
Изследва се с макро- и микроскопско изследване.
ДНК – тест – установяване дали семенния материал съвпада с кръвната проба.
Следи от пот.
Откриват се върху дрехи и др. По тях може да се определи видовата и кръвногруповата принадлежност. За сравнителен материал се вземат кръв и слюнка от лицето. Изследва се с УВ лъчи и химически методи.
Косми. Откриват се при различни престъпления. По тях може да се установи кръвната група. По ензима и молекулата на ДНК в косъма, които са характерни са всеки човек, може да се определи половата принадлежност. Космите може да се изследват много време след престъплението (изследвана е коса от Наполеон).
Косъмът е продукт на кожата. В зависимост от произхода (мястото по тялото), има различна форма, размер, дебелина и др. морфологични признаци. Косъма се състои от луковица, ципа и кора.
Задачи, които се подставят при изследването :
-дали влакната са косми;
-от човек или животно са;
-регионален произход на човека, от когото са космите;
-отскубнат или паднал е косъма;
-боядисвани ли са;
-кръвна група;
-полова принадлежност на лицето.
За целта се извършва макро- и светлинно микроскопско изследване. С макроизследването се установяват видимите с невъоръжено око признаци – форма, дължина, цвят. С микроизследването се установява неговата структура – кутикулни клетки, пигмент, дебелина. Необходим е и сравнителен материал.
В НИИКК към МВР изследването се извършва с електронно-сканиращ микроскоп, който увеличава обекта 100 000 пъти.
През 1909 г. е направена първата експертиза на косъм във Франция от д-р Балтазар. В България първата експертиза на косъм е през 1938 г.

35в. Съдебнобиологична експертиза на хранителни продукти.

Основание за назначаване на експертизата са съмнения за отравяне с хранителни продукти, за нарушение на вътрешни нормативни документи при производството на храни и напитки, измама на купувачи и др.
Обект на изследването са хранителни продукти, напитки, полуфабрикати.
Задачите, които стоят за решаване пред експерта са свързани с технологията на производството на изследваните обекти :
-съответства ли производствения процес на изискванията за направата на хранителния продукт
-какъв е видът на напитката
-наименованието върху етикета, отговаря ли на съдържанието на съответния продукт
-състав на продукта
-производството фабрично ли е или занаятчийско
-натурални ли са хранителните продукти, или съдържат външни примеси
-съдържа ли се в продукта отрова и каква
-съответства ли търговската марка на продукта
Подготовка на експертизата :
-осигуряват се чисти образци за сравнително изследване до началото на експертизата.
-съхраняване и опазване на обектите за изследване до началото на експертизата.
За извършването на експертизата се използват специални знания и технически средства. Прилагат се химически и химико-биологични методи.


36в. Съдебнобиологична експертиза на обекти от растителен произход (ботаническа експертиза).

Тази експертиза се назначава, когато съществува необходимост от определяне вида на обекти от растителен произход, които са веществени доказателства по разследвано престъпление, ако тези обекти се намират върху дрехите на заподозрения или имат връзка с престъплението. Тези изследвания се извършват в НИИКК – МВР.
Обект на изследване са :
-дървесни вещества, корени, плодове, семки, тютюн, влакна от лен, памук и т.н.
Задачи на експертизата :
-установяване конкретния вид на растението
-определяне на груповата му принадлежност
-по възможност индивидуализиране на растението.
Може да бъде назначена и комплексна експертиза – дали намерените обекти са от растителен произход ; от какви растения са иззетите листа, семена и т.н. ; дали предоставените семена са отровни ; семената и плодовете от един или от няколко вида растения са.
Подготовка на експертизата :
-осигуряване на материалите по делото ; от къде са иззети предоставените за изследване обекти (произход) ; начин на изземване и съхранение ; състояние при изземването
-подсигуряват се образци за сравнителен материал.
При тази експертиза се използват биологични, химични и др. методи за изследване на обектите.

37в. Обща съдебнотехническа експертиза.

При тази експертиза се използват технически знания от две и повече области на науката и техниката, а също така и многофункционални технически познания. Експертизата може да е еднолична или колективна.
Основания за назначаването и е необходимостта от изясняване на дадени обстоятелства по делото посредством използване на специални знания от областта на техниката. За целта най-често се използват технически лица – инженери.
Обект на изследването са машини, инсталации, съоръжения, прибори за управление, апарати, документация.
Задачи на експертизата :
-установяване техническата и функционална изправност на определени машини и съоръжения
-наличието или липсата на повреди
-правилно ли са монтирани машините
притежават ли работниците необходимата квалификация
-качествено ли са извършени ремонтите
-достатъчна ли е монтираната вентилационна система и правилно ли е разположена
-каква е техническата причина за нараняването на работника
-взети ли са били всички мерки за безопасност
-вибрациите и шумът, в границите на допустимост ли са и т.н.
Подготовка на експертизата :
-предоставят се всички материали по делото
-изследванията се правят в лабораторни условия
-прилага се протокола за оглед на местопроизшествие
-осигурява се цялата техническа документация за съответните машини – обект на експеримента.
При тази експертиза най – често се прилага експерименталния метод.
38в. Съдебноавтотехническа експертиза.

Това е система от експертизи, при която се използват специални знания от автомобилното дело и трасологията. Тя се назначава в наказателното и гражданското производство. С нейна помощ се установяват факти и обстоятелства, наказателно-правната връзка и условията довели до разследваното пътно – транспортно произшествие. С тази експертиза се изясняват всички обстоятелства свързани с ПТП – ремонти, повреди, оценка на обстановката и други, за които се изискват специални знания.
Най-често автотехническа експертиза се назначава като еднолична, но съществуват и колективни. Препоръчва се експертизата да се извърши веднага след огледа, предвид оригиналното състояние на ПТП. Мястото на тази експертиза е сред първоначалните, неотложни следствени действия.
Автотехническите експертизи се делят на видове и подвидове, като се различават по обект, задачи и частна методика :
-експертиза за установяване техническото състояние на МПС (технико-диагностична експертиза).
-експертиза за различните видове ПТП (между две МПС; МПС и преграда; МПС и пешеходец).
-експертиза за пътните условия и околната среда
-психофизиологическа експертиза на водача и другите участници в ПТП
-експертиза на следите от МПС.
Обект на експертизата са МПС и отделните им части и детайли, следи от гуми и други следи на мястото на ПТП. Задачите на експертизата са свързани с установяване причините за ПТП, техническо състояние на МПС, механизъм на извършване на различните ПТП, състояние на пътя и метеорологичните условия (коефициент на съпротивление, видимост..); психофизическо състояние на водача и другите участници в ПТП – време за реакция, здравословно състояние.
Подготовката на експертизата е свързана с осигуряване протоколите от огледа на местопроизшествието; фотоалбума; протоколи от разпит на свидетели; протокола за ПТП; данни за техническото състояние на МПС; документите на водача, автомобила, товара; експертно заключение от кръвната проба (за наличие на алкохол) + всички материали по делото имащи значение за експертизата.
Извършването на тази експертиза става – по експериментален метод; - метода на моделирането; - аналитико-сравнителен метод; - аналитико-описателен метод и др. в това число и математически методи.
Експертите са лица от СБА, Министерство на транспорта, като за тях съществува задължението за опазване на тайна по отношение на данните по делото.
Оценката на експертизата може да се извърши в съответствие с останалите материали по делото, обясненията на експерта и др. правилната оценка има голямо значение за последващото разследване на ПТП.

39в. Съдебна строителнотехническа експертиза.

Тя се назначава в гражданското и наказателното производство :
-при иск за прекратяване на собственост или съпружеска имуществена общност; при уреждане на договорни отношения между строител и инвеститор и др.
-експертизата се среща и в административното производство във връзка с обжалване на градоустройствени планове.
Обект на експертизата са недвижими имоти – земя, сгради, строителни обекти, материали, съоръжения, строително-монтажни работи, градоустройствени планове и т.н.
Задачи на експертизата :
-определяне пазарната стойност на недвижимия имот
-определяне размера на обезщетението, което следва да се изплати на лишения от право на ползване
-изследване идентичността на имотите
-определяне поделимостта на имотите съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 5 за строителните правила и норми
-определяне количеството материали в строителния обект
-установяване отклонение в строителните работи спрямо утвърдената документация
-отговаря ли строежа на одобрения строителен и архитектурен план
-размер на щетите и причини за тях
-съблюдавани ли са правилата за безопасност на труда и т.н.
Подготовка на експертизата :
1)предоставят се материалите по делото; одобрените строителни документи (архитектурен план, разрешително за строеж, други документи за строежа) документи за собственост; актове за приемане на различните етапи от строежа.
2)оглед на обекта от експерта, като бъде включван и при извършването на някои следствени действия.
3)за експерти се назначават строителни инженери, архитекти, техници със съответно образование.
За извършване на експертизата се използват :
-методи за определяне годността на строителните материали
-математически методи и др.

40в. Съдебна пожарнотехническа експертиза.

Тя се извършва най-често в досъдебното разследване, за изясняване на причините, довели до палежа или пожара, както и при други престъпления, свързани с пожари. Тази експертиза също е в системата на първоначалните, неотложни следствени действия, с оглед изследване на оригиналната обстановка. Необходимо е местопроизшествието да се охранява, за да не бъде нарушено преди извършване на експертизата.
Обект на експертизата са – обгорени сгради, съоръжения, предмети, документи, ел. уреди, запалителни вещества и др.
Задачите на експертизата са свързани със следните въпроси:
-определяне начина и причината за възникване на пожара
-време и място на възникване на пожара
-откриване огнището на пожара
-установяване кои противопожарни правила са били нарушени (състояние на противопожарните уреди)
-условия способствали самовъзпламеняването
-вид на взривното вещество, довело до пожара
-налице ли е дистанционно възпламеняване
-предпоставки за пожара (нарушени правила за техническа безопасност и изправност на ел. уредите).
Подготовка за експертизата :
-осигуряване на протокола за оглед на местопроизшествие, който трябва да е придружен от снимков материал
-протоколи от разпити на свидетели
-протоколи за следствени експерименти
-документи за противопожарното оборудване и начин на охрана
-план на ел. инсталация и др. материали по делото.
Експертизата се възлага на специалисти по противопожарна защита и експерти – химици.
Резултатите се отразяват в протокол от изследването, който завършва с експертно заключение.
При необходимост е възможно експерта да се разпита допълнително, за доизясняване на някои обстоятелства по делото.

41в. Съдебна агротехническа експертиза.

Прилага се в гражданското и наказателното производство, при унищожаване и повреждане на селскостопански продукти, в резултат на неправилно съхранение, природни бедствия, вредители, както и с цел установяване наличието на нитрати.
Обект на експертизата са : посеви, продукти, торове, както и места за съхранението им.
Задачи, които стоят пред експертизата:
-установяване възрастта и агротехническото състояние на плодни насаждения
-причини и степен на повреждане
-наименование на видовите култури
-време на повреждане
-качество на семената за посев
-нарушени ли се агротехнически норми и кои
-от коя реколта е продукцията
-взети ли са мерки срещу вредители и болести
-използвани ли са подходящи химически вещества
-правилно ли е съхранението.
Подготовка на експертизата: на експерта се предоставят всички материали по делото, свидетелски показания, образци за изследване, осигурява се възможност за оглед на посевите и др.
За експерти се назначават агрономи. Използват се химически методи за анализ на зърното, като това се извършва в лабораторни условия, при съблюдаване спазването на изискванията за съответния метод.

42в. Съдебносчетоводна експертиза.

Назначава се предимно в наказателното производство при разследване на различни икономически престъпления – длъжностно присвояване, безстопанственост, документна измама и др.
Най-чести основания за експертизата са:
-съмнения за редовността на счетоводната отчетност
-противоречивост между данните от материалите по делото и резултатите от финансова ревизия
-нередовно отчитане на документи
-уточняване размера на причинените материални щети
-направено обосновано искане от страна по делото
-установяване източниците за липси и излишъци.
Експертизата се възлага на щатни и нещатни експерти по финансови, икономически и правни науки, висшисти, със стаж по специалността минимум 12 години. Нещатните експерти могат да са и със средно образование, но със стаж, не по малко от 20 години по специалността.
Обект на изследването са :
-счетоводни документи
-счетоводни записвания за операции, носители на финансово – счетоводна информация
-материали по делото, които имат връзка с изследването.
Задачи, които стоят пред експертизата :
-причини, характер, размер на щетите, виновни лица, време и място на констатираните липси и излишъци
-нарушения на финансовата дисциплина
-състояние на счетоводната отчетност и отговорни за нея лица.
-допуснати слабости на финансовата ревизия
-неизпълнени договори – неустойки, пропуснати ползи, виновни
-правилно ли са изчислявани материалните ценности
-правилно ли са определени липсите и излишъците
-каква е щетата, и до какъв размер отговарят виновните
-какъв е размера на законните фири
-има ли грешки при определяне и начисляване на възнаграждението.
Тази експертиза се различава от ревизията – ревизията не е доказателствено средство, докато експертното заключение – е. Експертиза може да се направи и на ревизия. Експертизата е нормативно регулирана, а ревизията има административен характер.
Подготовка на експертизата :
-събиране на материали, в зависимост от задачите пред експерта. Ако има извършена ревизия, на експерта се дава ревизионния акт, в това число актовете за начет, обясненията на виновните лица и др.
-при необходимост се предоставят и всички материали по делото, имащи връзка с експертизата.
Използват се аналитични и аналитико-сравнителни методи за изследването на документите.

43в. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Правните основания за назначаването на експертизата е необходимостта да се установи финансово- икономическото състояние на физически и юридически лица, по граждански и наказателни дела. Уредена е в Наредба №1461.
Обект на експертизата е финансово- икономическата дейност на съответното лице, във връзка с дадено престъпление, за определен период от време.
Задачи на експертизата :
-структура и съдържание на финансово- икономическата дейност за даден период
-финансово състояние на фирмата (предприятието)
-нарушения на производствените процеси, които са се отразили негативно върху състоянието на фирмата
-установяване дали обема на фондовете, отговаря на финансово- икономическото състояние
-установяване дали наличните авоари могат да покрият нуждите на обекта
-има ли задължения по кредити и отговарят ли те на възможностите за погасяване.
Подготовка за експертизата :
-осигуряване достъп на експерта до оригиналните документи, достъп до банкови документи и др.
Използвани методи при анализа – аналитико-описателен и аналитико-сравнителен.
Експерта трябва да установи дали съответното лице е реализирало производствените планове, и ако не – какви са причините и кой е отговорен за това. За целта се изследват счетоводни документи, като на експерта се предоставят и всички материали по делото, имащи отношение към поставените задачи.


44в. Съдебно-химическа експертиза на наркотични вещества.

До 1990г. може да се каже, че тази експертиза се назначаваше във връзка с наркотрафика. През последните години значително нарасна употребата и контрабандата на наркотици. У нас хероина се продава, смесен с различни разредители или примеси, като съдържанието на хероин е 10 / 20 %, в съответната “доза”. Хероина е производна на морфина. Други разпространени наркотични вещества са марихуаната (от индийски коноп); хашиш (от растението канабис); кокаин (от растението кока). Различните видове наркотици предизвикват различни интоксикации и зависимост.
Екстази – субстанция на амфетамина (таблетки, капсули).
ЛСД – синтетичен наркотик. Халюциогенен, води до психическа зависимост.
Обект на експертизата могат да бъдат различни субстанции, за които се съмняваме, че са наркотични вещества или смеси, от растителен или синтетичен произход. Обект на изследване са и биологични продукти (кръв, урина) и спринцовки и игли, които са използвани.
Задачи на експертизата :
-да се изследва химическия състав на веществото и дали то е наркотик; какво е процентното съдържание на чистото вещество; следите по дрехите от какъв наркотик са; има ли наркотик в кръвта и урината и т.н.
Използват се аналитични химически методи.
Експертните изследвания се извършват в лаборатория на НИИКК на МВР.


45в. Съдебнохимическа експертиза на лекарства и лекарствени продукти.

Тази експертиза се назначава често в наказателното производство при
Умишлени отравяния или опити, вредителство, незаконна продажба на лекарства; спорове относно договори между фирми производители и разпространители – в гражданското производство; изследване на водач на МПС за употребени лекарствени средства – при ПТП.
Експертизата се назначава от органите на досъдебното производство, от съда или по искане на заинтересувана страна.
Обект на изследване са инкриминирани лекарствени средства открити в трупове, храни, напитки, фуражи, почви, или предписани в рецепти и сравнителен материал.
От значение е правилното изземване, опаковане и съхранение на пробите и правилното формулиране на задачите на експертизата :
Задачи :
-да се установи съдържанието, отговаря ли на опаковката
-има ли странични примеси и какви
-фабрично ли е произведено лекарството, или не
-в заводска или криминална матрица е изработено
-има ли отложени лекарства в кръвта, урината и в каква концентрация. Могат ли да доведат до смърт
-намерените в храни, напитки … лекарства, идентични ли са с тези в кръвта и органите.
Подготовка на експертизата : оглед на местопроизшествието. Откриване, изземване, опаковане и транспортиране на доказателствата.
На експерта се предоставят – протокола за оглед, образците за изследване, резултатите от други експертизи, акт от аутопсия и други действия, както и всички необходими материали по делото.
В зависимост от поставените задачи, се използват различни методи на изследване – имуноанализ (на органи). Резултатите се дават в експертно заключение, което съдържа количествени и качествени показатели от изследването.
За експерти се назначават специалисти – химици и фармацевти.


46в. Съдебнохимическа експертиза на нефтопродукти и материали.

Правно основание за назначаване на експертизата е предполагаема връзка на нефтопродуктите и материалите с разследвано престъпление и необходимостта да бъдат приложени специални правни знания, за да се установи вида и произхода на продукта. Тази експертиза се назначава най-често при палежи, ПТП, кражби, а също и в гражданското производство при мотивирано искане от заинтересованата страна.
Обект на експертизата са :
-различни видове бензини – авто-, авио-, керосин, нафтта , моторни масла, а също и обекти, върху които има следи от нефтопродукти.
Задачи на експертизата :
-дали иззетите вещества са нефтопродукти;
-от какъв вид е бензина;
-отговаря ли наименованието на състава на нефтопродукта;
-има ли примеси и какви са те.
-следите, върху иззетите вещи от нефтопродукти ли са и какви са те.
-от една и съща група ли са иззетите веществени доказателства, с тези открити в заподозрения и др.
Подготовка на експертизата :
-осигуряване на необходимите условия за предотвратяване смесването на обектите за изследване с външни примеси;
-осигуряване на еталонни образци, съответстващи по марка и време на производство.
Нефтопродуктите се поставят в плътно затворени стъклени съдове, а вещите, върху които има следи от такива продукти – в полиетиленови пликове. Посочва се времето и мястото от където са иззети.
При изследването се използват химически и физически методи. За експерти се назначават химици.

47в. Съдебно химическа експертиза на бои и лакове.

Тази експертиза се назначава при разследване на автотранспортни престъпления, кражби и др. Следи от бои и лакове могат да се открият върху дрехите, тялото на човек, МПС, оръдието, с което е извършено престъплението. В гражданското производство приложението на тази експертиза е по-малко.
Обект на експертизата са следи от бои и лакове във и върху МПС; върху дрехите на заподозрян и пострадал; бои и лакове в опаковки или върху произволни обекти иззети от местопроизшествието.
Задачи на експертизата :
-откритите на местопроизшествието петна, петната върху дрехите и тялото на пострадалия и т.н. представляват ли бои и лакове;
-какво е точното предназначение на изследваната боя.
-къде е произведена боята/лака и отговарят ли на изискванията на стандарта;
-как е боядисан обекта (ръчно или механично)
-има ли следи от пребоядисване.
-намерените на местопроизшествието частици от боя/лак идентични ли са с тези от даден обект.
Подготовка на експертизата :
-обектите, които подлежат на изследване се опаковат така, че да не се увредят при транспортирането, а така също и да се разграничат от сходни обекти. По възможност се изземва целия обект, върху който са петната от боя/лак (за малки предмети).
-осигуряват се на експерта сравнителни образци, като се изхожда от функционалното предназначение на обектите;
-предоставят се всички материали по делото, имащи значение за експертизата.
Методи използвани при експертното изследване :
-газова хроматография; - ИЧ спектроскопия;-рентгенов микроанализ и др.

48в. Съдебно психологична експертиза.

Тази експертиза се отличава от съдебно психиатричната по следните показатели :
1.Съдебно психол. не е задължителна, за разлика от съдебно психиатр.
2.Съдебно психол. има за обект протичащите психични процеси в здрави хора, а съдебно прихиатр. се прави когато има съмнение за отклонения в психическото здраве на съответното лице.
3.Съдебно психол. се извършва от съдебни или граждански психолози, а съдебно психиатр. от лекари – психиатри.
Основанията за съдебно психол. експертиза е необходимостта от установяване психичните процеси в определено лице, при конкретна ситуация (афект) и причините, довели до тези процеси. Също така способността на лицето правилно да възприема събитието и да дава обяснения за него.
Обект на изследване са психичните процеси в човека при определено състояние – отрицателни емоционални преживявания, нервно-психическо напрежение, конфликт, личностните качества и проявлението им под външно въздействие.
Задачи на експертизата :
-обща характеристика на лицето – характер, темперамент;
-особености на паметта, с оглед правилното и точно възприемане, запомняне на събитието (престъплението);
-възможност за възприемане и последващо възпроизвеждане на определени факти при необичайни условия;
-оказали ли са възрастта и личностните качества влияние върху възприятията;
-възможности на лицето, при определено психическо състояние, да предвиди последиците от действията си;
-намирал ли се е обвиняемия в силно психическо раздразнение и предизвикано ли е то от пострадалия.
Подготовка на експертизата :
-на експерта се предоставят всички материали по делото, които биха били полезни източници на информация за експерта (експертизи, медицински документи).
За експерти се назначават психолози.
Експертизата представлява изследване поведението и реакциите на лицето, при дадени условия. Използваните за целта методи са - интервю, детайлно наблюдение, тестове.

50в. Съдебно-стокова експертиза.

Основание за назначаването и е необходимостта от установяване потребителските качества на промишлени и други стоки; съответно между означено наименование и самия продукт; определяне действителната цена, място на производство и др.
Обект на изследване са различни промишлени стоки и суровини, полуфабрикати и техните опаковки, документи и т.н.
Задачи на експертизата :
-установяване потребителските качества на стоките/суровините;
-установяване стоките фабрични или занаятчийско произведени са;
-каква суровина е използвана и кога е създадена стоката;
-реална цена и процент на обезценка;
-причини за дадените дефекти и как са били прикрити;
-какво е отражението на дефекта върху цената (реална стойност)
-съответстват ли маркировъчните знаци на вида и качеството на стоката/суровината и т.н.
Подготовка за експертизата :
-предоставяне на експерта обектите със съмнително качество и еталонни образци, отговарящи на стандарта.
-осигуряване защита на образците за предотвратяване замяната им с други.
-предоставяне всички материали по делото, имащи отношение към поставените задачи по експертизата.
При експертизата се изследва същността на стоката, като за целта се назначават експерти от съответната област на промишлеността – обувна, текстилна и т.н.

51в. Съдебно-технологична експертиза.

Основание за назначаването й е необходимостта от установяване особеностите на технологичния процес при производството или преработката на изделия и материали; дали са спазени технологичните изисквания; степен на ефективност на производствения процес и др.
Обект на изследване са различни фабрични или занаятчийски стоки, полуфабрикати, суровини, документация, оборудване и всички материали за технологичния процес.
Задачите на експертизата зависят от характера на производството :
-каква е структурата на технологичния процес;
-неговото съответствие с предвидения по документи;
-ефективност и икономичност на процеса;
-количество на материалите в единица продукция;
-качество на материалите и съответствие на стандартите;
-съдържание и методи използвани при технологичния процес
-как и с каква техника е произведена съмнителната продукция.
-какви дефекти са допуснати;
-какви технологични промени са извършени;
-правени ли са икономии за сметка на качеството;
-отговарят ли вложените суровини на изискванията за количество и качество.
Подготовка на експертизата – обезпечаване на всички данни за технологичния процес, при който е изработена продукцията; - използваните суровини и материали; - данни за квалификацията на работниците и др.; осигуряват се еталонни образци, разходни норми за единица продукция и другите материали по делото.
При експертизата се прави комплексно изследване на технологичния процес и образците от оспорената продукция и се сравняват с еталонни (стандартни) технологични процеси и продукти.

52в. Съдебно-ветеринарна експертиза

Основания за назначаването й е необходимостта от изясняване на някои обстоятелства по делото, с помощта на специални знания в областта на ветеринарното дело, а именно :
-данни за заболели и умрели животни, риби, птици, от болести опасни за здравето на човека;
-данни за храни от животински произход;
-данни за хранителни отравяния от месо и др.
-установяване връзката между заболели и умрели животни в дадена ферма и причина за смъртността;
-условия за отглеждане и лекуване на животните;
-наличие на скрити недостатъци в закупени животни.
Обект на изследване са :
-живи и мъртви животни и части от тях;
-хранителни продукти от животински произход;
-медицински документи, фуражи и други материали по делото.
Задачите на експертизата зависят от обстоятелствата по делото :
-установяване причината за смъртта на животните;
-установяване причини и характер на заболяванията;
-серологични изследвания за откриване на специфични антитела;
-установяване има ли връзка смъртността с условията на отглеждане на животните;
-своевременно ли са извършени профилактичните и карантинни мероприятия за ограничаване на болестта;
-отговаря ли храната за животните на изискванията на стандартите.
Подготовка на експертизата:
-осигуряване на експерта образци за изследване;
-възможност за оглед и измерване на място;
-предоставяне на всички необходими данни по делото.
Използвани методи при изследването – най често това са комплексни експертизи и методи :
-химико-биологични;
-ветеринарно-зоотехнически;
-ветеринарно-биологични;
-ветеринарно–ихтиологични и др.
 
Мнения: 132

Re: Конспект по Съдебни експертизи (СУ)

от d.t » Нед Яну 30, 2011 12:22 pm

Това е Особената част.
 
Мнения: 132


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта