Конспект по Криминология на Русенския Университет

Пониятие. Юридическо и криминологично направление. Произход и място на криминологията сред другите науки. Школи. Задачи на криминологията.

Конспект по Криминология на Русенския Университет

от Novae » Чет Май 06, 2010 6:48 pm

Русенски Университет „Ангел Кънчев”
Юридически Факултет - IV Курс „Право”
(Важи за Учебната 2009/2010 г.)

КОСПЕКТ ПО КРИМИНОЛОГИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

ОБЩА ЧАСТ
1. - Криминологията като наука: предмет, система, съотношение с други научни отрасли. Съотношение на криминологията, наказателно-правните науки и социологията.
2. - Общо учение за престъпността-основна категория на криминологията, обща характеристика на престъпността, престъпност и престъпление, видове престъпност.
3. – Криминологическа характеристика на престъпността-количествено-качествени особености; основни фактори влияещи върху характеристиката на престъпността. Детерминираност на престъпността.
4. – Общо учение за личност на престъпника-личността на престъпника като криминологична категория, основни социални характеристики на личността на престъпника.
5. – Формиране на личността на престъпника, съотношение на социалното и биологичното в личността на престъпника.
6. – Индивидуално престъпно поведение-понятие, механизъм на индивидуалното престъпно поведение, типология на базата на характеристиките на личността на престъпника.
7. – Общо учение за превенция и контрол на престъпността-основни понятия и проблеми, принципи на превантивната политика.Обект и Субект на превенцията.
8. – Държавна система за превенция и контрол на престъпността, обществена превенция на престъпността.
9. – Изследване на престъпността и престъпното поведение-общи проблеми, специализирани криминологични служби, видове криминологични изследвания.
10. – Процес на криминологичното изследване, основни методи в криминологическите изследвания.
11. – Криминологично прогнозиране и планиране на противодействието на престъпността-определение и особености, прогнозиране на престъпността, прогнозиране на престъпното поведение

ОСОБЕНА ЧАСТ

12.- Криминологична характеристика и превенция на насилствената престъпност.
13. - Криминологична характеристика и превенция на користната престъпност.
14. - Криминологична характеристика и превенция на икономическата престъпност.
15. - Криминологична характеристика и превенция на младежката престъпност.
16. - Криминологична характеристика и превенция на организираната престъпност .


Приложна Криминология

18. – Престъпността в съвременна България –тенденции.
19. - Престъпността в съвременна България - фактори и прогнози.
20. – Състояние на информационната система за противодействие на престъпността
21. - Наказателна политика спрямо малолетните и непълнолетните.
22. – Актуални тенденции на противообществените прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните.
23. – Органи на противодействие и превенция на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните-видове, компетенции.
24.- Пробацията като наказание-, същност , видове , мерки.
25. – Криминологични аспекти на пробацията-пробацията като мярка за въздействие на индивидуално равнище, индивидуална работа с осъдените на пробация.
26. – Пробацията- мярка за въздействие в общността. Участие на обществеността. Пробациоен съвет.
27.- Актуални въпроси на виктимизацията на населението и антивектимогенната политика.

Противодействие на Корупцията

28.- Понятие за корупция. Актуалност на проблемите на корупцията и противодействието срещу нея в съвременното българско общество.
29.- Типологизация на корупцията. Видове корупция в различните сфери.
30.- Нормативна база за противодействие на корупцията.
31.- Корупционни престъпления по смисъла на българския Наказателен Кодекс. Ефективност на наказателното производство по корупционните престъпления.
32.- Тенденции на корупцията в съвременното българско общество. Органи за противодействие на корупцията в България.
33.- Организация и инициативи на гражданските и неправителствените организации за противодействие на корупцията.
34.- Антикорупционни стратегии и практики. Създаване на compliance култура в българското общество.
35.- Противодействие на корупцията във връзка с пълноправното членство на България в Европейския Съюз.

Изготвил:
Доц. д-р Петя Шопова
Забележка: липсва въпрос №17.
 
Мнения: 1

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта