28. Правен статус на омбудсмана в Република България

Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Правозащитна дейност, осъществявана от Съда на европейските общности - видове.

28. Правен статус на омбудсмана в Република България

от iodine » Сря Юни 16, 2010 8:17 am

28. Правен статус на омбудсмана в Република България

В България тази институция е възприета късно, макар че през 1991 г. във Великото народно събрание бяха внесени проекти за Конституция, които предвиждаха създаването на омбудсман. В първоначалния текст на Конституцията омбудсман не намери място. У нас институцията беше въведена първо на местно ниво, бяха създадени отделни местни омбудсмани в рамките на общини, при което омбудсманът се избира от общинския съвет и осъществява контролни функции върху общинската администрация в рамките на конкретната община. В България има 10-ина общини, които са създали такава местна фигура. Национална институция беше създадена през 2003 г. с приемане на специален Закон за омбудсмана. Този закон влезе в сила през 2004 г., но практически институцията беше създадена през 2005 г., когато беше избран настоящият омбудсман г-н Гиньо Ганев. През 2007 г., с 4-тата поправка на Конституцията, институцията на омбудсмана беше конституционализирана. Конституционната уредба е изключително лаконично – тя предвижда, че НС избира омбудсмана на Републиката, а неговите правомощия и дейност се осъществяват въз основа на специален закон. Предвижда се и възможността омбудсмана да сезира Конституционния съд с проверка за конституционосъобразност на закони, когато посредством тях се нарушават права и свободи на гражданите.
Законът за омбудсмана гарантира неговата независимост, като подчертава, че той се подчинява на конституцията и законите на страната, ръководейки се от личната си съвест и убеждение. Дейността на омбудсмана се осъществява въз основа на закона и правилник, предложен от омбудсмана и приет от НС. Омбудсманът се подпомага от заместник-омбудсман, като дейността им е публична и се финансира от държавния бюджет. Омбудсманът се избира от Народното събрание с мандат 5 години и може да бъде преизбиран само още един мандат на същата длъжност. За омбудсман може да бъде избран само български гражданин, който отговаря на условията за избиране на народен представител, има високи морални качества и има висше образование. Гласуването в парламента за избор е тайно, като изборът става с обикновено мнозинство от гласувалите. Заместникът се избира по предложение на вече избрания омбудсман по същата процедура, като заместникът има мандата на омбудсмана.
Законът предвижда строги правила на несъвместимост на мандата – омбудсманът не може да се занимава с нищо друго освен да бъде омбудсман. Правомощията му могат да бъдат предсрочно прекратени при случаите на неизбираемост и несъвместимост, при невъзможност да изпълнява функциите си повече от 6 месеца, при влизане в сила на присъда за умишлено престъпление, при оставка, смърт, при несправяне със задълженията му, нарушение на законодателството или Конституцията. Процедура за прекратяване на мандата от НС може да стане при мнозинство от 1/3 от народните представители. Когато бъдат предсрочно прекратени правомощията на омбудсмана, неговите функции поема заместникът му, докато се избере нов омбудсман. Избирането става след не по-късно от 2 месеца след прекратяването на правомощията на стария. Омбудсманът и заместникът му имат имунитета на народен представител.
Правомощия на омбудсмана: да приема и разглежда жалби и сигнали за нарушени права от държавните и общински администрации, да прави проверки по постъпили жалби, да отговаря писмено на жалбоподателя, да отправя предложения и препоръки до административните органи за възстановяване на нарушени права ,да посредничи между административните органи и гражданите за постигане на справедливо приключване на спора с взаимни отстъпки. Тази посредническа функция в някои конституционни системи е изведена на преден план и затова в някои държави омбудсманът се нарича «медиатор». Омбудсманът може да прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушаване на права. Той има право да сезира прокуратурата, когато при проверка констатира, че административният орган е извършил престъпление.Омбудсманът действа и по своя инициатива, т.е. служебно, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита правата на гражданите. Омбудсманът има право на пряк достъп до всички нива на администрацията, може да изисква всякаква административна инормация, свързана с проверките му, може да изисква становища на административните органи. Той няма право да разгласява информация, която представлява класифицирана информация, както и информация от личен характер за отделните граждани. Омбудсманът поддържа публичен регистър за отправените до него сигнали. Всяка година до 31-03. омбудсманът внася годишен доклад за дейността си до парламента, като този доклад се публикува. По негова инициатива или по искане на НС, омбудсманът може да изготви и отделни доклади по специални случаи. Омбудсманът издава бюлетин за своята работа. До омбудсманът могат да се подават сигнали само от физически лица без оглед на тяхното гражданство. Анонимни жалби не се приемат, както и жалби за нарушения, извършени преди повече от 2 години към датата на подаване на жалбата. Жалбите могат да се подадат в устна или писмена форма и задължително се въвеждат в регистъра. При устната форма съдържанието й се вписва в регистъра.
Административните органи, до които омбудсманът е изпратил предложения, сигнали, становища, препоръки, са длъжни в 14-дневен срок да отговорят писмено за предприетите мерки.
Слабост на нашата законодателна уредба е, че законът не изисква спиране на производството пред омбудсмана в случаите, когато има висящо съдебно производство по атакуване на административен акт или действие на администрацията. Сфери като държавната сигурност, външната политика и отбраната са изведени извън компетентността на омбудсмана, т.е. той не може да действа в тези сфери.
 
Мнения: 30

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта