26. Правен статус на конституционния съдия

Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Правозащитна дейност, осъществявана от Съда на европейските общности - видове.

26. Правен статус на конституционния съдия

от iodine » Сря Юни 16, 2010 8:15 am

26. Правен статус на конституционния съдия

В България за пръв път конституционна юрисдикция се създава през 1991 г. (с третата вълна на създаване на конституционни съдилища започнала с разпада на Източния блок). Тя възприема класическите правила на европейския модел за конституционосъобразност. Конституционният съд гарантира върховенството на Конституцията в правната система като преценява конституционосъобразността на актовете и действията на основните политически институции на държавата. Той играе ролята на защитник, гарант за правата и свободите на гражданите, прокламирани от Конституцията. Следи учредените от Конституцията власти да действат в рамките на определените от основния закон правомощия, основани на разделението на властите. Конституционният съд се състои от 12 съдии, които имат 9-годишен мандат, като 1/3 от тях се назначават от президента на Републиката, 1/3 се избират от Народното събрание и 1/3 от Общо събрание на съдиите от ВКС и ВАС. На всеки 3 години се променя 1/3 от състава на съда (трима съдии се заменят се заменят с двама нови от квотата на НС и един от тази на президента), т.е. възприет е принципът на приемственост и системно обновяване, като на всеки 3 години от 12-те съдии се избира председател на съда с 3-годишен мандат. Възприет е принципът на ротацията при промяна на състава на съда. Конституционният съд няма мандат. Съдиите имат 9-годишен мандат. За конституционни съдии могат да бъдат избирани само български граждани, които нямат друго гражданство освен българското, които имат юридическо образование, имат най-малко 15-годишен юридически стаж. Освен това трябва да имат високи професионални и морални качества. Съдиите встъпват в мандат с полагане на клетва пред самия Конституционен съд. КС има малък състав, който се основава на квоти, за да е сигурно, че той няма да прокарва нечия политическа воля. Също по тази причина членовете му имат мандат несъответстващ на мандата на органа, който го е избрал. Никой не може да бъде конституционен съдия втори път, след изтичане на мандата му, дори той да е бил частичен. Членовете на КС се ползват с имунитета на народни представители.

Статутът на съдиите включва освен условията за избираемост и условията за несъвместимост на мандата. Положението на член на КС е несъвместимо с представителен мандат представителен мандат, т.е. съдиите не могат да бъдат народни представители, президент, вице-президент, кметове, общински съветници. Съдиите не могат да заемат никаква държавна длъжност, те не могат да заемат и никаква обществена длъжност, не могат да членуват в политически партии или синдикални организации, не могат да упражняват свободна търговска или друга платена професионална дейност, т.е. могат да бъдат само конаституционни съдии и преподаватели. Статусът на съдиите включва техния имунитет. Имунитетът е приравнен към този на народните представители – включва наказателна неотговорност за мненията и гласуванията в КС и наказателна неприкосновеност – не могат да бъдат задържани, могат да бъдат преследвани за престъпления само от общ характер, след снемане на имунитета им. КС сваля имунитета на съдия по искане на главния прокурор, като взема решение с тайно гласуване с мнозинство най-малко 2/3 от всички съдии, сътветният съдия, свалянето на чиито имунитет се гласува, не участва в гласуването. Мандатът на съдиите може да бъде предсрочно прекратен – при смърт, при подаване на оставка пред КС, при влизане в сила на осъдителна присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, при невъзможност да се изпълняват правомощията при срок по-дълъг от една година, както и при констатиране на несъвместимост с мандата на конституционен съдия. При предсрочно прекратяване на мандата на конституционен съдия, на негово място се избира друг, който продължава неговия мандат. По своя статус съдиите в Конституционния съд са приравнени на председателя на народното събрание. Конституционните съдии имат право на пенсиониране след изтичане на мандата им, независимо дали са навършили пенсионна възраст.

Председателя на КС има допълнителни правомощия в сравнение с тези на обикновените конституционни съдии – представлява съда, ръководи съдебните заседания, упражнява бюджета, разпределя работата между съдиите, назначава главния секретар и служителите на съда, ръководи административната дейност на съд и обнародва актовете на съда. При отсъствието му се замества от най – възрастния. Председателя получава месечно възнаграждение – средноаритметично от това на президента на републиката и председателя на Народното събрание.

Съдиите получават 90 % от възнаграждението на председателя на КС.
 
Мнения: 30

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта