16. Специфики и правозащитна дейност на спедствените служби.

Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Правозащитна дейност, осъществявана от Съда на европейските общности - видове.

16. Специфики и правозащитна дейност на спедствените служби.

от iodine » Сря Юни 16, 2010 8:14 am

16. Специфики и правозащитна дейност на спедствените служби. Организация на следствените служби

Следствените служби са Националната следствена служба и окръжните следствени служби. То представлява апарат, който да осъществява разкриване на престъпления и събиране на доказателства. Следствието е тясно свързано са прокуратурата, същност, следствието се намира към подсистемата на пркуратурата. Към окръжните прокуратури има и отдел “следователи”. Прокурорът е методически ръководител на следствието. А директорът на НСС има статут на зам. гл. прокурор (има лична уния, една личност с две функции).

С процеса на присъединяване на България към ЕС възникват проблеми с мястото и ролята на следствието в системата на съдебната власт. Започна да се търси една по добра струкутра на разследващите органи. ЕС дава препоръки за ликвидиране на слесдтвието и прехв на функициет му в изпълнителната власт. Това не може да стане без промяна в конституцията. Промяната в структурата на която й да е власт променя структурата на държавно управление и формата на държавната власт. Конституционните провеми в тази част не се правят от ОНС а следва да се свика ВНС. Поради това беше приложен друг похват с решение на Конст съд се прие че извън слествените органи могат да същестувват и други органи които да осъществяват разследване по наказателни дела. През 2006 г се изменя текста на конст като се посочва че следствените органи и органите на съдебната власт извършват предв разследване в случаите предвидени със закон, те. Конституцията дава възм за формиране на други органи които да осъщестяват същата функиция но които да не бъдат част от съдебната власт, а част от изпълнителната власт.

Седалището на НСС е в София. НСС се състои от следователи. В нея има специализирани отдели за разследване по дела с особена фактическа и правна сложност, по дела за престъпления извършени в чужбина, по искания за правна помощ и т.н. НСС се ръководи от директор, който я представлява, осъществява методическо, организационно и административно ръководство на следователите в НСС и окръжните следствени служби, назначава и освобождава от длъжност служителите на НСС, координира дейността на следствените служби при разслеването и взаимодействието им с други държавни органи, изисква, анализира и обобщава информация от следствените служби и отдели за състоянието и ефективността на тяхната дейност и предприема мерки за нейното подобряване и усъвършенстване, изготвя и предоставя на гл. прокурор доклад за дейността на следствените служби.

Окръжните следствени служби се състоят от следователи и младши следователи. Окръжните следствени служби осъществяват разследването по всички дела, с изключение на тези, които са в компетентността само на НСС. Окръжната следствена служба се ръководи от директор, който я представлява и отговаря за дейността и, осъществява организационно, методическо и административно ръководство, назначава и освобождава от длъжност служители, изготвя и предоставя на директора на НСС шестмесечен и годишен доклад за дейността на следствената служба.

Всякакви разпореждания на следователите във връзка със разследването за задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.
 
Мнения: 30

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта