14. Военен съд

Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Правозащитна дейност, осъществявана от Съда на европейските общности - видове.

14. Военен съд

от iodine » Сря Юни 16, 2010 8:13 am

14. Военен съд

Военните съдилища са са специални, те са приравнени с окръжните общи съдилища. Съществува и едно военно-апелативно съдилище на територията на страната. На военните съдилища са подсъдни наказателни дела, извършени от военни или приравнени по длъжност на военни лица. Статуса на военнослужещите се опредеял в закона за отбраната и военните сили. Като втора инстанция действа военно-апелативното съдилище със седалище София. Върховния съдебен надзор над дейността им и контрол като трета инстанция се осъществява от ВКС, т.е. от общо, а не специално съдилище. Освен наказателни дела военните съдилища разглеждат само един тип граждански дела, които засягат имуществото на въоръжените сили, това са дела свързани с ревизии на материално отговорни лица. Подсъдими на военните съдилища са и цивилни лица в случаите, когато е извършено престъпление в съучастие с военнослужещи. Съдебните райони зависят от разположението на въоръжените сили на територията на страната.

Военният съд разглежда дела в състав един съдия и съдебни заседатели. Военните съдии и прокурори също са лица под пагон – на действителна военна служба, т.е. дисциплинарната отговорност, която носят е по две линии - като магистрати и като военнослужещи за спазване на закона за отбраната и въоръжените сили и съответните устани за въоръжените сили.

Заседателите предпазват съдията от стериотипност в съдебните решения (решаването на делата по аналогия с друго предходно дело). Съществува равнопоставеност между гласовете на съдията и заседетелите. Те участват само в наказателни дела и само в първоинстанционните съдилища. Заседателите трябва да са дееспособни български граждани, поне на 21 години, но не повече от 70. Юридическо образование не е необходимо, достатъчна е авторитетността на личността. Не трябва да са били осъждани за умишлено престъпление. Мандатът им е 5 години, предлагат се от общинските съвети, в случая за окръжните съдилища се определят от общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд. Полагат клетва. Участват в съдебни заседания най-много за 60 дни на година, като се подбират с жребий. В случая с военните съдилища заседатели задължително са военнослужещи.

Общото събрание на военния съд се състои от всички съдии и има правомощията на общото събрание на окръжните съдилища. Т.е. обсъжда разпределението на съдиите по отделения на всеки три години и го предлага на председателя, обсъжда практиката на военния съд, разглежда периодично състоянито на престъпността, дава мнение по искания за приемане на тълкувателни решения. Нужният кворум за провеждане е половината членове, а за взимане на решение – повече от половината гласове. То не може да взима решения, компетентност на председателя на районния съд, свързани с организацията на дейността на съда.

Председателят на военният съд пък има правомощията на окръжен съдия. Т.е. осъществява организационно и административно ръководство, отговаря за дейсността на съда и го представлява. В тази връзка на всеки шест месеца изготвя и предоставя на Инспектората към ВСС и на мин. на правосъдието обобщена информация относно образуването, движението и приключването на делата и окончателно отменените актове от по-горни инстанции. Той изгорвя годишен доклад за дейността на военния съд, който предоставя на председателя на военно-апелативния съд. На всеки три години разпределя военните съдии по отделения. Той организира повишаването на квалификацията на военните съдии. Той организира и отговаря за подготовката на стажант-юристите. Той назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби. Свиква и ръководи общото събрание. Много важно е, че неговите разпореждания относно организацията и работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

Веднъж на три години, в случай на свободно съдийско място във военния съд, председателят на военно-апелативния съд може да командирова в срок до 6 месеца съдия от друг военен съд който да заеме празното място при нужда.
 
Мнения: 30

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта