13. Върховен административен съд

Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Правозащитна дейност, осъществявана от Съда на европейските общности - видове.

13. Върховен административен съд

от iodine » Сря Юни 16, 2010 8:13 am

13. Върховен административен съд

ВАС осъществява върховния надзор над административните съдилища, пред които се атакуват за незаконосъобразност актове на публичната власт. Всеки акт е атакуем, освен ако изрично в закона не се казва обратното. Вас действа като апелативна и касационна инстанция спрямо решенията на административните съдилища, над които осъществява върховен съдебен надзор. Юрисдикцията му се простира над цялата територия на България. Седалището на ВАС е в София. В определени случаи той може да действа и като първа и последна инстанция (актове на МС и министрите, тук се включват не само законодателните, но и подзаконовите актове на правителството). Като първа инстанция ВАС действа в състав от трима съдии, като втора – пет. Произнася се само по законосъобразността на актовете.

ВАС има колегии, ръководени от председателя и негов заместник.

Когато разглежда искане за приемане на тълкователно решения в административното правораздаване, ВАС заседава в състава на общото събрание на колегията, при обсъждане на искане за тълкователно решение по общи въпроси в административното правораздаване съставът е общото събрание на всички колегии.

ВАС има общ пленум, състоящ се от всички съдии. Той определя състава на колегиите и отделенията и броя на последните. Пленумът обсъжда ежегодния доклад на председателя на ВАС. Нужният кворум за провеждане е половината членове, а за взимане на решение – повече от половината гласове. Той не може да взима решения, компетентност на председателя на районния съд, свързани с организацията на дейността на съда.

Общото събрание на колегията се състои от всички съдии в нея. Нужният кворум за провеждане е половината членове, а за взимане на решение – повече от половината гласове. За взимане на тълкователни решения обаче са нужни повече от 2/3 от съдиите, за същинското вземане на решение са нужни повече от половината гласове.

В заседанията на пленума имат право да участват и изразяват становище, но без право на глас: главният прокурор или заместникът му при ВАП, председателите на административните съдилища и други съдии, председателят или член на Висшият адвокатски съвет, мин. на правосъдието.

Председателят на ВАС се назначава с указ на президента, които трябва да получи контрасигнатурата на мин. на правосъдието. Той осъществява организационно и административно ръководство, отговаря за дейсността на съда и го представлява. В тази връзка на всеки шест месеца изготвя и предоставя на Инспектората към ВСС и на мин. на правосъдието обобщена информация относно образуването, движението и приключването на делата. Той изгорвя годишен доклад за прилагането на закона и дейността на административните съдилища, който предоставя на ВСС. Извършва проверки на организационната дейност на съдиите от административните съдилища. Докладите от проверките се обсъждат от съдиите във ВАС, които се свикват от председателя. Прави искания за приемане на тълкувателни решения и постановления. Заедно със заместниците си предлага на пленума разпределението на съдиите по колегии и отделения. Той назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби. Може да възбужда дисциплинарни производства срещу съдии от адм съдилища пред ВСС. Свиква и ръковори общото събрание на колегиите и пленума. Много важно е, че неговите разпореждания относно организацията и работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

Веднъж на три години, в случай на свободно съдийско място във ВАС, председателят на ВАС може да командирова в срок до 6 месеца съдия от административен съд със най-малко 12 години юридически стаж, който да заеме празното място при нужда.

Тълкувателната дейност на съда не е не нормотворческа дейност, тъй като тълувателинте решения имат за цел да уеднаквят практиката на съдилищата при разгреждане на определени казуси, тогава когато различни административни съдилища влагат различно съдържание в определени правни норми, т.е. създава се различна практика в отделните съдилища. Тези решения са насочени към съдилищата и са задължителни за тях. Те не се адресират към други правни субекти, макар че държавните органи, съответно адвокатите и страните по съотв дела се ориентират именно по практиката съдържаща се в тълкувателинте решенията на ВАС. Тълкувателни решения се приемат при противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона. То се взима от съответните колегии, както беше посочено по-горе. Искане за прилагане на тълкувателно решения могат да правят председателят на ВКС, ВАС, гл. прокурор, мин. на правосъдиято, омбудсманът и председателят на Висшият адвокатски съвет. Искането за тълкувателно решение се прави в писмена форма и трябва да съдържа съответни мотиви. В заседанията по приемане на тъклувателно решение могат да участват без право на глас гл. прокурор или негов зам., мин. на правосъдието или негов зам.-министър, председателят на Васъвет или определен от него член на Съвета, могат да се поканят също други юристи и омбудсмана. Тълкувателните решения се обявяват в срок от три месеца от постъпване на искането. Те се публикуват всяка година в бюлетина на ВКС или ВАС и са задължителни за чсики органи за съдебната, изп. власт и местното управление и всички органи издаващи административни актове.

Спорове за подсъдност между ВКС и ВАС се решават от от състав трима членове на ВКС и двама от ВАС.
 
Мнения: 30

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта