11. Апелативен съд

Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Правозащитна дейност, осъществявана от Съда на европейските общности - видове.

11. Апелативен съд

от iodine » Сря Юни 16, 2010 8:12 am

11. Апелативен съд

Апелативният съд разглежда като втора инстанция жалби срещу първоинстанционни актове на окръжните съдилища в неговия съдебен район, било по силата на обжалване от страна на недоволна страна или по протест от прокурор. На територията на страната има 5 общи апелативни съдилища – в София, Варна, Бургас, Пловдив и В. Търново. Съществува и едно военно-апелативно съдилище, което действа като втора инстанция по жалби срещу решения на военните съдилища на територията на цялата страна. Апелативните съдилища разглеждат дела в състав от трима съдии. Ап. съдилища разглеждат граждански, наказателни и търговски дела както и спорове за компетентност между окръжни съдилища в рамките на съдебния им район.

В общото събрание на апелативните съдилища участват всички съдии. Възможност да участват, но без право на глас имат и председателите на окръжните съдилища в съответния съдебен район. Общото събрание на апелативните съдилища има правомощията на общите събрания на окръжните съдилища. Т.е. обсъжда разпределението на съдиите по отделения на всеки три години и го предлага на председателя, обсъжда практиката на апелативния съд, окръжните и районните съдилища в съдебния район, разглежда периодично състоянито на престъпността, дава мнение по искания за приемане на тълкувателни решения. Нужният кворум за провеждане е половината членове, а за взимане на решение – повече от половината гласове. То не може да взима решения, компетентност на председателя на районния съд, свързани с организацията на дейността на съда. Освен това общото събрание формира 5 членен дисциплинарен състав, който разглежда дисциплинарни производства по отношение на младши съдии.

Председателян на апелативния съд осъществява организационно и административно ръководство, отговаря за дейсността на съда и го представлява. В тази връзка на всеки шест месеца изготвя и предоставя на Инспектората към ВСС и на мин. на правосъдието обобщена информация относно образуването, движението и приключването на делата и окончателно отменените актове от по-горни инстанции. Той изгорвя годишен доклад за дейността на апелативния съд, окръжните и районните съдилища в съдебния район, който предоставя на председателя на ВКС. На всеки три години разпределя апелативните съдии по отделения. Извършва проверки на организацията на дейността на окръжните съдилища в съдебния му район. Докладите от проверките се обсъждат от съдиите в апелативния съд и окръжните съдилища, които се свикват от председателя на първия. Обсъжда и анализира съдебната практика на апелативния съд и окръжните съдилища. Той организира повишаването на квалификацията на апелативните съдии. Той организира и отговаря за подготовката на стажант-юристите. Той назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби. Свиква и ръководи общото събрание. Много важно е, че неговите разпореждания относно организацията и работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

Веднъж на три години, в случай на свободно съдийско място в окръжния съд, председателят на съответния апелативен съд може да командирова в срок до 6 месеца съдия от друг окръжен съд, апелативния съд или от районен съд (но с ранг на окръжен съдия), който да заеме празното място при нужда.

Веднъж на три години, в случай на свободно съдийско място в апелативния съд, председателят на апелативния съд може да командирова в срок до 6 месеца съдия от окръжен съд със съответен ранг, който да заеме празното място при нужда.

Аналогични са и правомощията на председателя на военно-апелативните съдилища.
 
Мнения: 30

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта