9. Окръжен съд

Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Правозащитна дейност, осъществявана от Съда на европейските общности - видове.

9. Окръжен съд

от iodine » Сря Юни 16, 2010 8:12 am

9. Окръжен съд

Окръжните съдия действат като първа инстанция в решени от закона случаи. В този случай делото се разглежда от състав един съдия и двама съдебни заседатели (идентичен на състава на районния съд).Съдебните райони на окръжните съдилища съвпадат с областното административно-териториалното деление на страната. Седалището на окръжния съд е административния център на съответната област. Окръжните съдилища решават спорове за подсъдност възниквали между районните съдилища в рамките на техния район.

Заседателите предпазват съдията от стериотипност в съдебните решения (решаването на делата по аналогия с друго предходно дело). Съществува равнопоставеност между гласовете на съдията и заседетелите. Те участват само в наказателни дела и само в първоинстанционните съдилища. Заседателите трябва да са дееспособни български граждани, поне на 21 години, но не повече от 70. Юридическо образование не е необходимо, достатъчна е авторитетността на личността. Не трябва да са били осъждани за умишлено престъпление. Мандатът им е 5 години, предлагат се от общинските съвети, в случая за окръжните съдилища се определят от общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд. Полагат клетва. Участват в съдебни заседания най-много за 60 дни на година, като се подбират с жребий.

Като втора инстанция окръжните съдилища действат спрямо обжалвани решения на районните съдилища. Тук съставът е от трима съдии, с председател най-старшия измежду тях.

Общото събрание на окръжните съдилища се състои от всички съдии. Председателите на съответните районни съдилища участват в събранието, но не и в гласуването. Общото събрание обсъжда разпределението на съдиите по отделения на всеки три години и го предлага на председателя, обсъжда практиката на окръжния съд и районните съдилища в съдебния район, разглежда периодично състоянито на престъпността, дава мнение по искания за приемане на тълкувателни решения на ВКС. Предлага на ВСС определяне броя на съдиите в отделните районни съдилища в рамките на съответния район на окръжния съд. Нужният кворум за провеждане е половината членове, а за взимане на решение – повече от половината гласове. То не може да взима решения, компетентност на председателя на районния съд, свързани с организацията на дейността на съда.

Председателят на окръжния съд осъществява организационно и административно ръководство, отговаря за дейсността на съда и го представлява. В тази връзка на всеки шест месеца изготвя и предоставя на Инспектората към ВСС и на мин. на правосъдието обобщена информация относно образуването, движението и приключването на делата и окончателно отменените актове от по-горни инстанции. Той изгорвя годишен доклад за дейността на окръжния съд и районните съдилища в съдебния район, който предоставя на председателя на съответния апелативен съд. На всеки три години разпределя окръжните съдии по отделения. Извършва проверки на организацията на дейността на районните съдилища и на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Докладите от проверките се обсъждат от съдиите в окръжния съд и районните съдилища, които се свикват от председателя на първия. Той организира повишаването на квалификацията на окръжите съдии. Той организира и отговаря за подготовката на стажант-юристите. Той назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби. Свиква и ръководи общото събрание. Много важно е, че неговите разпореждания относно организацията и работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

Веднъж на три години, в случай на свободно съдийско място в районния съд, председателят на съответния окръжен съд може да командирова в срок до 6 месеца съдия от друг районен съд, който да заеме празното място при нужда.

Веднъж на три години, в случай на свободно съдийско място в окръжния съд, председателят на съответния апелативен съд може да командирова в срок до 6 месеца съдия от друг окръжен съд, апелативния съд или от районен съд (но с ранг на окръжен съдия), който да заеме празното място при нужда.

Интересно е, че в София има градски съд с правомощията на окръжен. СГС регистрира и води регистъра на политическите партии в РБ, разглежда дела за екзекватура (за признаване за изпълнение на чуждо съдебно решение), разглежда законосъобразността на решенията на търговски арбитражни съдилища, издава изпълнителни листове въз основа на арбитражно решение.
 
Мнения: 30

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта