5. Висш съдебен съвет. Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Правозащитна дейност, осъществявана от Съда на европейските общности - видове.

5. Висш съдебен съвет. Инспекторат към Висшия съдебен съвет

от iodine » Сря Юни 16, 2010 8:10 am

5. Висш съдебен съвет. Инспекторат към Висшия съдебен съвет

ВСС е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост. Той определя състава и организацията на работата на съдебната власт, администрира съдебната власт, т.е. той няма функции по защита правата на гражданите, юр. лица и държавата. Неговото седалище е София.

ВСС се състои от 25 юристи. 22-ма от тях са разделени на две квоти по 11. Едната от тях се избира измежду съдии, прокурори и следователи, учени-юристи от НС. Втората квота се избира на делегатски съвещения на съдии, прокурори и следователи. Съдиите избират 6-ма, прокурорите – 4, а следователите – 1. Другите трима са определени по силата на заеманата им длъжност. Това са гл. прокурор и председателите на ВКС и ВАС. Те имат мандат от 7 години и се назначават на длъжност и освобождават от Президента на републиката с указ по предложение на ВСС. Президента може да откаже назначаването но ако ВСС отново предложи същото лице за съответната длъжност президентът е длъжен да издаде указ и да го назначи. Това означава че президента не може да наложи или да откаже да наложи едно лице за висш магистрат.

Изборен член на ВКС не може да е депутат, кмет или общински съветник, да упражнява търговска дейност, да членува в политически партии, да е бил осъждан, да е роднина на друг член на ВСС, мин. на правосъдието и др. Изборните членове трябва да имат високи нравствени качества и поне 15 години стаж, те имат мандат от 5 години и не могат да се избират веднага след изтичането му (мандатът е важен за независимостта на ВСС, тъй като НС рабори и с депутати, които не са избрани от него, тъй като то има 4 години мандат).

ВСС назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите. Това е т.нар. кадрова функция на ВСС, която е особено важна за осигуряване независимостта на съдебната власт. Според Зак. за съдебната власт за заемане на съответната длъжност в магистратурата се предвижда конкурсно начало. ВСС налага дисциплинарни наказания (понижение и освобождаване от длъжност). В това се състои и дисциплинарната функция на ВСС. ВСС приема праекта за бюджета на съдебната власт, който е самостоятелен бюджет и го внася за разглеждане и включване в законопроекта за държавен бюджет в Министерския съвет. МС е длъжен да внесе бюджета на съдебната власт така както е внесен от ВСС не може да го променя. Това е т.нат бюджетна функция на ВСС. Определя структурата, изслушва и приема годишните докрали на ВКС, ВАС и гл. прокурор. Приетите доклади се внасят в НС. ВСС определя структурата, броя на членовете, териториално обхватната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи и избира ръководителите им. Определя възнаграждението на съдии, прокурори и следователи, избира директора на Националната следствена служба, изготвя и внася в НС доклад за дейността си. ВСС дава становища по законопроекти, засягащи съдебната власт. ВСС провежда заседания поне веднъж седмично, организирането и председателстването им се провежда от мин. на провсъдието или членовете по право, при отсъствие и на тях – изборен член по старшинство. Председателят може да предлага дневен ред на заседанието, да изкаже своето мнение и съображения, но не може да участва при гласуването на решения, т.е. той не може да влияе върху ВСС при вземането на решения. Заседанията се провеждат с кворум – 1/2 от членовете, решения се взимат с повече от половината гласове от присъстващите.

ВСС избира от състава си протоянна Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, както и други постоянни комисии, които подпомагат дейността му. Споменатата Комисия прави предложения за броя на съдиите, прокурорите и следователите, назначаването, повишаването и освобождаването им, решения за придобиването статут на несменяемост на последните и т.н.

Инспекторатът към ВСС се състои от гл. инспектор и десет инспектори. Гл. инспектор се избира от НС с мнозинство 2/3 от депутатите за срок от пет години. По същия ред се избират и инспекторите, но за 4 години. Преизбирането е възможно, но не за два последователни мандата. Гл. инспектор трябва да има най-малко 15 години юридически стаж, а обикновените инспектори – 12. Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт. Членовете ми при осъществяване на фукциите си са напълно независими и се подчиняват само на закона. Всяка година Инспекторатът предоставя доклад за дейността си на ВСС. Инспекторатът прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания, при противоречива съдебна практика сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкователни решения или постановления. Решенията на Инспектората се взимат с мнозинство (над 1/2 от членовете му). Дейността си Инспекторатът изпълнява чрез проверки или по сигнали. Инспекторите се подпомагат от експерти в дейността си. Освен всичко гл. инспектор осъществява общо организационно и методическо ръководство на Инспектората. Той го представлява, управлява бюджетната му сметка, осъществява контрол върху дейността на инспекторите, сключва и прекратява трудовите договори с експертите към Инспектората, организира повишаване на квалификацията на инспекторите, участва без право на глас в заседанията на ВСС.
 
Мнения: 30

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта