Конспект по ОТП (ПУ)

Предмет и метод на ОТП. Място на ОТП сред другите науки. Що е право? Възникване на правото. Основни правни понятия: източници на право, субективни права и правоотношения, юридически факт, правонарушение. Теория на тълкуването.

Разработки по ОТП

Конспект по ОТП (ПУ)

от Nelly » Пет Сеп 21, 2007 3:29 pm

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Юридически факултет, редовно обучение


КОНСПЕКТ ПО ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

Науката ОТП.

1. ОТП като наука - възникване и развитие. Предмет и система.
2. ОТП в системата на социалните науки.
3. ОТП в системата на юридическите науки.
4. ОТП и философия на правото.
5. Теории за естественото право. Обща характеристика. Направления.
6. Теории на правния позитивизъм. Обща характеристика. Направления.
7. Други съвременни теории за правото (семантични, лингвистични и херменевтични).
8. Българската обща теория на правото. Направления и етапи.

Понятие за правото

9. Правото и другите нормативни регулатори - възникване и развитие.
10. Правна институтционализация - специфика и развитие.
11. Определение на правото.
12. Право и равенство, право и справедливост
13. Право и държава. Право и принуда.
14. Право и политика.

Система на правото

15. Историческо формиране и развитие на модерните системи на правото.
16. Понятие и структура на системата на правото. Видове.
17. Обективно и субективно право. Материално и процесуално право.
18. Частно и публично право.
19. Вътрешно (национално) и международно право.
20. Правната система на Европейския съюз.
21. Структура на обективното право. Правен отрасъл и правен институт.
22. Система на законодателството. Система на юрисдикциите.
23. Систематизация на законодателството - понятие и форми. Систематизация на съдебната практика.

Източници на правото

32. Източник на правото. Понятие.
33. Видове източници на правото.
34. Конституцията като източник на правото.
35. Тълкувателните решения на Конституционния съд.
36. Международните договори като източници на правото.
37. Законът като основен източник на правото. Видове закони. Контрол за конституционност на законите.
38. Нормативните актове на изпълнителната власт. Предмет. Видове. Контрол за законосъобразност на нормативните актове на изпълнителната власт.
39. Правният обичай. Правната доктрина.
40. Съдебният прецедент и съдебната практика като източници на правото.
41. Източници на правото на Европейския съюз.

Правни норми и правни принципи

42. Правна норма. Понятие.
43. Структура на правната норма. Нормативна връзка.
44. Санкционна охрана на правната норма.
45. Видове правни норми.
46. Правни принципи - понятие.
47. Приложение на правните принципи и съотношение с правните норми.
48. Видове правни принципи.

Юридически факти

49. Юридически факти. Понятие.
50. Юридически събития и юридически действия.
51. Неправомерни юридически действия. Правонарушение. Състав на правонарушението. Видове.
52. Правомерни юридически действия. Индивидуални юридически актове - понятие и видове.
53. Други видове юридически факти.
54. Фактически състав. Понятие и видове.
55. Правни презумпции и фикции.

Субективно право. Правно отношение.

56. Понятие за субективно право.
57. Форми на субективното право.
58. Юридическо задължение - форми; връзка между субективното право и юридическото задължение.
59. Видове субективни права.
60. Реализация на субективни права.
61. Злоупотреба с право.
62. Защита на субективното право.
63. Понятие за правно отношение
64. Структура на правното отношение.

Субекти на правото

65. Субект на правото. Понятие за субект на правото.
66. Правосубектност - понятие и форми.
67. Правен статут и индивидуален статус на субекта на правото.
68. Видове субекти на правото.
69. Физическо лице. Понятие. Правосубектност на ФЛ. Правна индивидуализация на ФЛ. Видове ФЛ.
70. Юридическо лице. Теории за ЮЛ. Понятие за ЮЛ.
71. Правосубектност и правна индивидуализация на ЮЛ. Видове ЮЛ.
72. Държавата като субект на правото. Теории. Правосубектност на държавата. Форми.
73. Представителство. Понятие. Видове.

Прилагане на правото и тълкуване на правото.

74. Прилагане на правото. Понятие. Прилагане и реализация на правото. Форми на реализация
75. Действия по прилагане на правото. Юридически силогизъм.
76. Юридическо обосноваване. Теории. Истинност на юридическите съждения.
77. Понятие за тълкуването в правото.
78. Начини за тълкуване - понятие. Видове.
79. Процедура на тълкуването.
80. Езиков начин за тълкуване.
81. Логически и системен начини за тълкуване.
82. Исторически и функционален начини за тълкуване.
83. Видове тълкуване според субектите.
84. Аналогия в правото. Понятие. Тълкуване и аналогия.
85. Видове аналогия.
86. Юридическа отговорност - понятие и прилагане.
87. Видове юридическа отговорност.

Уч. 2004-2005 г.
ИЗГОТВИЛИ: Проф. д-р Росен Ташев, Доц. Янаки Стоилов
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Re: Конспект по ОТП (ПУ)

от Nelly » Пет Сеп 21, 2007 3:41 pm

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Юридически факултет, задочно обучение

КОНСПЕКТ ПО ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО


Науката ОТП. Понятие за правото.

1. ОТП като наука. Възникване и развитие. Обща характеристика. Предмет и система.
2. ОТП в системата на юридическите науки. ОТП в системата на социалните науки.
3. Понятие за правото.
4. Право и държава. Право и справедливост. Право и принуда.

Система на правото

5. Историческо формиране и развитие на модерните системи на правото.
6. Понятие за система на правото. Видове.
7. Структура на системата на правото. Правен отрасъл и правен институт.
8. Обективно и субективно право.
9. Частно и публично право.
10. Материално и процесуално право.
11. Вътрешно (национално) и международно право. Правната система на Европейския съюз.
12. Система на законодателството.
13. Систематизация на законодателството - понятие и форми. Систематизация на съдебната практика.

Източници на правото

14. Източник на правото. Понятие. Юридическа сила и юридическо действие. Видове.
15. Конституцията като източник на правото.
16. Тълкувателните решения на Конституционния съд.
17. Международните договори като източници на правото.
18. Законът като основен източник на правото. Видове закони. Контрол за конституционност на законите.
19. Нормативните актове на изпълнителната власт. Предмет. Видове. Контрол за законосъобразност на нормативните актове на изпълнителната власт.
20. Правен обичай.
21. Масовите договори, нормативните съглашения и вътрешните корпоративни регламенти.
22. Съдебната практика и търкувателните решения на ВКС и ВАС като източник на правото.
23. Правната доктрина.Съдебният прецедент

Правни норми и принципи

24. Теории за правните норми..
25. Правна норма. Понятие.
26. Правните норми и другите социални норми. Видове социални норми.
27. Обичайни норми. Регулативни особености
28. Морални норми. Ролята на справедливостта в правото.
29. Структура на правната норма.
30. Видове правни норми.
31. Теории относно правните принципи
32. Понятие за правни принципи.
33. Видове правни принципи.

Юридически факти

34. Теории за юридическите факти.
35. Понятие за юридическите факти.
36. Юридически събития и юридически действия.
37. Неправомерни юридически действия.
38. Правомерни юридически действия. Юридически актове - понятие и видове.
Индивидуални юридически актове.
39. Други видове юридически факти.
40. Нетипични юридически факти.
41. Фактически състави. Понятие и видове.
42. Правни презумпции и фикции.

Субективно право. Правно отношение.

43. Теории за субективното право.
44. Понятие за субективно право. Сравнения.
45. Форми на субективното право.
46. Юридическо задължение. Форми. Връзка между субективното право и юридическото задължение.
47. Видове субективни права.
48. Защита на субективното право.
49. Злоупотреба с право.
50. Правно отношение. Теории. Понятие
51. Структура на правното отношение.
52. Видове правни отношения.

Субекти на правото

53. Субект на правото. Теории.
54. Понятие за субект на правото.
55. Правосубектност. Правен статут на субекта на правото. Видове субекти на правото.
56. Физическо лице. Понятие. Правосубектност на ФЛ.
57. Правна индивидуализация на ФЛ. Видове ФЛ.
58. Юридическо лице. Теории. Понятие за юридическо лице. Правосубектност на ЮЛ.
59. Правна индивидуализация на ЮЛ. Видове ЮЛ.
60. Държавата като субект на правото. Понятие. Правосубектност на държавата.
61. Международните организации като субект на правото.
62. Представителство. Понятие. Видове.

Прилагане на правото. Тълкуване.

63. Прилагане на правото. Понятие. Прилагане и реализация на правото. Форми на реализация
64. Действия по прилагане на правото. Юридически силогизъм.
65. Юридическо обосноваване. Теории. Истинност на юридическите съждения.
66. Понятие за тълкуването в правото.
67. Процедура на тълкуването.
68. Начини за тълкуване - понятие. Видове.
69. Езиков начин за тълкуване.
70. Логически и системен начини за тълкуване.
71. Исторически и функционален начини за тълкуване.
72. Видове тълкуване според субектите.
73. Аналогия в правото. Понятие. Тълкуване и аналогия.
74. Видове аналогия.

Основни съвременни правни теории.

75. Теория на естественото право. Общи характеристики.
76. Основни направления и етапи в развитието на теорията на естественото право (античност, теологично, рационално).
77. Съвременната естественоправна теория.
78. Теория на правния позитивизъм. Позитивизмът като научен метод и философски подход. Общи характеристики на правния позитивизъм.
79. Основни направления и етапи в развитието на юридическия позитивизъм. Ранен (етатистки) позитивизъм. Нормативизъм.
80. Съвременен правен позитивизъм.
81. Други съвременни теории за правото (семантични, лингвистични и херменевтични).
82. Основни направления и етапи в развитието на българската правна теория.

Уч. 2004-2005 г.
ИЗГОТВИЛИ: Проф. д-р Росен Ташев, Доц. Янаки Стоилов
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта