Курсова работа

Предмет и метод на ОТП. Място на ОТП сред другите науки. Що е право? Възникване на правото. Основни правни понятия: източници на право, субективни права и правоотношения, юридически факт, правонарушение. Теория на тълкуването.

Разработки по ОТП

Курсова работа

от s1z3 » Вто Окт 06, 2009 4:24 pm

Моля да публикувате литературата , която трябва да използваме за курсовата работа по ОТП при Р.Ташев . И ако е възможно да дадете съвети за изпълнението и :) 1 курс право съм в СУ - задочно
 
Мнения: 1

Re: Курсова работа

от b_one » Вто Окт 06, 2009 6:57 pm

Библиография по Обща теория на правото
ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ

НА БЪЛГАРСКИТЕ НАУЧНИ ТРУДОВЕ С ПРИНОСИ В ОБЛАСТТА НА

ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

Съставител: Георги Денков


АНГЕЛОВ АНГЕЛ.
Книги:
Ангелов А. Обезпечение на законността в държавното управление на НРБ. С., 1952.

БАЛАМЕЗОВ СТЕФАН.
Книги:
Баламезов Ст. Кризата в съвременният парламентаризъм. С., 1923.
Баламезов Ст. Конституционно право. В 3 тома. С., 1992.

БЛИЗНАШКИ ГЕОРГИ.
Книги:
Близнашки Г. Принципи на парламентарното управление. С., 1997.
Близнашки Г. Формата на държавата. С., 1999.

БОЙЧЕВ ГЕОРГИ (12. 01. 1936 год.)
КНИГИ:
Бойчев Г. Теория на държавата и правото. В съавт., С., 1984.
Бойчев, Г. Правонарушение. С., 1998.
Бойчев, Г. Юридическа санкция. С., 1998.
Бойчев, Г. Юридическа отговорност., С., 1998.
Бойчев, Г. Правова държава (Философско-правни аспекти). С., 2000.
СТАТИИ:
Бойчев Г. Същност на юридическата санкция. – сп. “Правна мисъл”, 1966, № 5, с. 70-85.
Бойчев Г. Санкцията в правната система на Народна република България. С., 1972.
Бойчев Г. Относно понятието за правна норма. – Год. СУ, Юрид. фак., т. 62, С., 1972, № 1, с. 249-282.
Бойчев Г. Същност и функции на юридическата отговорност. – сп. “Правна мисъл”, 1972, № 6, с. 56-67.
Бойчев Г. Теория на социалистическото право. В съавт., С., 1973.
Бойчев Г. Правната норма, разгледана в структурен аспект. – Год. СУ, Юрид. фак., т. 63, С., 1973, № 2, с. 71-99.
Бойчев Г. Правонарушението по българското социалистическо право. – Год. СУ, Юрид. фак., т. 69, С., 1978, с. 5-68.
Бойчев Г. Относно разграничаването ма престъпленията от административните правонарушения и неговото отражение в законодателството. - сп. “Социалистическо право”, 1979, № 7.
Бойчев Г. Към въпроса за социалната същност на деянията, с които се осъществяват нарушенията. - сп. “Правна мисъл”, 1980, № 1.
Бойчев Г. Правната реформа и въпросът за частното и публичното право. – сп. “Съвременно право”, 1990, № 1, с. 15-23.
Бойчев Г. Конституция на гражданското общество и на правовата държава. – сп. “Правна мисъл”, 1991, № 2, с. 3-13.
Бойчев Г. Конституцията на гражданското общество и правовата на държава. - сп. “Правна мисъл”, 1991, № 2.
Бойчев Г. Правният институционализъм. - сп. “Съвременно право”, 1997, № 4, с. 90-101.
Бойчев Г. Конституция и гражданско общество. – сп. “Правна мисъл”, 1998, № 1
Бойчев Г. Философия и социология на конституционното право - необходимост от нови конституционни принципи. – сп. “Юридически свят”, 2001, № 2.
Бойчев Г. Предметът на философията и на социологията на конституционното право и необходимостта от нови конституционни принципи. - сп. “Съвременно право”, 2001, № 5.
Бойчев Г., Колев Т. Правни отношения и правни връзки. – сп. “Държава и право”, 1989, № 3, с. 14-20.
Бойчев Г., Дачев Л. Гражданско общество и право. – сп. “Ново време”, 1989, № 9, с. 53-64.
Бойчев Г., Дачев Л. Същност на социалистическата правова държава. – сп. “Държава и право”, 1989, № 12, с. 3-13.
Бойчев Г., Дачев Л. Към въпроса за върховенството на закона. - сп. "Държава и право", 1991, № 1, стр. 3-11.
Бойчев Г., Дачев Л. Общотеоретични проблеми на социалистическата правова държава. – Год. на СУ, Юрид. фак., т. 82, 1991, № 1, с. 255-288.
Бойчев Г., Дачев Л. Към въпроса за върховенството на закона. – сп. “Държава и право”, 1991, № 2, с. 3-11.


БОНЧЕВ БОРИС.
Бончевъ Б. М. Законъ и правилникъ. С.,1939.

БОРИСОВ ОРЛИН.
КНИГИ:
Борисов О. Право на Европейския съюз. С., 1997.
СТАТИИ:
Борисов О. Правото на Европейския съюз: етапи на развитие. - сп. "Съвременно право", 1995, № 3, с. 77-95.

БОЯДЖИЕВ ХРИСТО.
Бояджиев Хр. Критика на естественото право, историзъм в правото и правен позитивизъм. С., 1995.

ВЕНЕДИКТОВ ПЕТКО.
Венедиктов П. Увод в правото. С., 1946.

ВЛАДИКИН ЛЮБОМИР:
Владикин Л. Политико-философската и правна същност на парламента. - сп. "Правна мисъл", 1992, № 4, с. 72-81.
Владикин Л. История на търновската конституция. С., 1994.

ВЪЛКАНОВ ВЕЛКО.
Вълканов В. За понятието “законност”. - сп. "Правна мисъл", 1970, № 5, с. 83-90.
Вълканов В. За съответствията, в които трябва да се намира закона. - сп. "Правна мисъл", 1980, № 2, с. 5-16.
Вълканов В. Конкретизацията на нормативните актове. - сп. "Правна мисъл", 1983, № 2, с. 67-74.
Вълканов В. За правовата държава. - сп. "Правна мисъл", 1983, № 5, с. 13-23.

ВЪЛЧЕВ ДАНИЕЛ (1962).
КНИГИ:
Вълчев Д. Държавна власт и народен суверенитет. С., 1996.
Вълчев Д. Студии по история на европейската философия на правото. С., 1999.
Вълчев Д. Държавната власт в учението на Русо за народния суверенитет. - Автореферат за получаване на научната степен "кандидат на юридическите науки". С., 1995.
СТАТИИ:
Вълчев Д. Към проблема за носителя на суверенитета. - сп. "Правна мисъл", 1991, № 3, с. 3-12.
Вълчев Д. Правата на човека и съвременната държава. - “Съвременно право”, 1997, № 6, стр. 113-122.

ГАНЕВ ВЕНЕЛИН (04. 02. 1880 – 25. 03. 1966).
КНИГИ:
Ганев В. Демокрация. Същност и основни начала. С., 1946.
Ганев В. Учебник по обща теория на правото. С., 1990.
Ганев В. Курс по обща теория на правото. Увод. Методология на правото. С., 1992.
Ганев В. Обща теория на правото. В 2 т., С., 1994.
Ганев В. Трудове по обща теория на правото. С., 1998.
СТАТИИ:

ГЕОРГИЕВ ВАЛЕНТИН.
КНИГИ:
Георгиев В. Публични правоотношения. С., 1998.
Чуков Вл., Георгиев В. Философия и теория на ислямското право. С., 1997.
СТАТИИ:
Георгиев В. Новата Конституция и проблемите на конституционното правосъдие. - сп. "Правна мисъл", 1992, № 1, с. 3-12.
Георгиев В. Свободата на словото. - сп. “Правна мисъл”, 1997, № 3-4, стр. 30-48.
Георгиев В. Правните понятия в континенталната правна система и в системата на общото право. - “Философия, Социология, Обща теория”, С., 1998, стр. 207-250.

ГЕОРГИЕВ ДАНЧО.
Георгиев Д. Непосредственото действие и приматът на нормите на европейската общност във вътрешния правопорядък. - сп. "Правна мисъл", 1993, № 2, с. 74-80.
Георгиев Д. Идеята за правовата държава при демократичните преобразувания в Източна Европа и международното право. - сп. "Правна мисъл", 1996, № 4, с. 79-91.

ДАЧЕВ ЛЪЧЕЗАР (06. 11. 1952).
КНИГИ:
Дачев Л. История на политическите и правни учения. С., 1999.
Дачев Л. Общо учение за държавата. С., 2000.
СТАТИИ:
Бойчев Г., Дачев Л. Гражданско общество и право. – сп. “Ново време”, 1989, № 9, с. 53-64.
Бойчев Г., Дачев Л. Същност на социалистическата правова държава. – сп. “Държава и право”, 1989, № 12, с. 3-13.
Бойчев Г., Дачев Л. Към въпроса за върховенството на закона. - сп. "Държава и право", 1991, № 1, стр. 3-11.
Бойчев Г., Дачев Л. Общотеоретични проблеми на социалистическата правова държава. – Год. на СУ, Юрид. фак., т. 82, 1991, № 1, с. 255-288.
Бойчев Г., Дачев Л. Към въпроса за върховенството на закона. – сп. “Държава и право”, 1991, № 2, с. 3-11.

ДЕНКОВ ГЕОРГИ (11. 03. 1960).
Денков Г. Общопозволителен и общозабранителен тип правно регулиране. - сп. "Държава и право", 1988, № 8/9, стр. 16-22.
Вълчев Д., Георгиев В., Денков Г., Радев Д., Стоилов Я., Ташев Р. Проблеми на конституционното ни развитие. - сп. "Правна мисъл", 1991, № 1, стр. 6-15.
Денков Г. Към въпроса за върховенството на закона (общотеоретични аспекти). - сп. "Съвременно право", 1991, № 1, стр. 73-80.
Денков Г. Унгарският преход към върховенството на закона. - сп. "Правна мисъл", № 1997, № 1, стр. 72-100.
Денков Г. Публичните правоотношения. - сп. "Правна мисъл", 1999, № 2, стр. 93-104.
Денков Г. Легалност, легитимност и правовост на закона. – сп. “Съвременно право”, 2001, № 2, стр. 27-41.
Денков Г. Юридическата техника. – сп. “Съвременно право”, 2002, № 5.

Джидров П. Учението за правовата държава. С., 1935.

ДРУМЕВА ЕМИЛИЯ.
Друмева Е. Законодателната дейност на правителството в съвременното буржоазно общество. С., 1987.
Друмева Е. Конституционно право. С., 1998.

ЖЕЛЕВ ГЕОРГИ.
Желев Г. Въпросът за двупалатната структура на Народното събрание у нас. С., 1958.
Желев Г. Народното събрание - върховен орган на държавната власт в НРБ. С., 1960.
Желев Г. Същност на представителната система на НРБ. С., 1964.

ЗАХАРИЕВ ВАСИЛ (08. 02. 1903 – 03. 03. 1969).
КНИГИ:
Захариев В. Теория на държавата и правото. С., 1950
Захариев В. Познавателното съдържание на правните норми. С., 1955.
Захариев В. Тълкуване на правото. С., 1959.
Захариев В. Структура на социалистическата държава и право. С., 1970.
СТАТИИ:

ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР (25. 10. 1930).
КНИГИ:
Захаров Вл. Правата на човека – “дарени” и извоювани. В съавт., С., 1973.
СТАТИИ:

Иванова Р. Правна характеристика на Европейския съюз. - сп. "Съвременно право", 1995, № 2, с. 81-92.

Илковъ Ал. Проблемът за същината на правото. С., 1940.

Йорданова М. Конституция и конституционен контрол. - сп. "Правна мисъл", 1991, № 1, с. 15-22.
Йорданова М. Европа - към единно пространство от правови държави.- сп. "Държава и право", 1991, № 1, с. 61-71.

КАНТАРДЖИЕВ АСЕН.
Кантарджиев, А. Информационна теория на правото. С., 2001.

КАРАГЬОЗОВА-ФИНКОВА МАРИАНА.
Карагьозова-Финкова М. Американският и европейският модел на съдебен контрол за конституционност. С., 1994.

Киранов Пр. Социална същност и нормативна конструкция на правото. С., 1995.

КИРОВ ВАСИЛ.
Киров В. За прякото управление, референдума и плебисцита. - сп. “Съвременно право”, 1997, № 6, стр. 46-56.

КОНСТАНТИНОВ ЕМИЛ.
Константинов Е. Включването на международното право във вътрешното право според българската конституция от 1991 г. - сп. "Правна мисъл", 1994, № 1, с. 54-63.

Конституционализмът на САЩ. С., 1998.
Конституцията и демократичните промени в България. С., 1996.

МАНОЛОВА МАРИЯ.
Манолова М. Парламентаризмът в България. С., 1989.

МИЛАНОВ ЖИВКО.
Миланов Ж. Разпределение на компетенциите между органите на държавна власт и органите на държавно управление в НРБ. С., 1965.
Миланов Ж. Държавна власт и държавно управление. С., 1976.

МИЛКОВА ДИМИТРИНА (20. 08. 1946)
КНИГИ:
Милкова Д. Юридическите актове в социалистическото право. Понятие и система. С., 1984.
СТАТИИ:

МИХАЙЛОВА МИХАЙЛИНА (16. 08. 1930).
КНИГИ:
Михайлова М. Цел и целесъобразност в правото. С., 1983.
Михайлова М. Правото - воля, субективно, нормативно, социално. С., 1993.
Михайлова М. Право, равенство, справедливост. С., 1993.
Михайлова М. Теория на правото. С., 2002.
СТАТИИ:
Михайлова М. Законността като явление на държавно-организираното общество. - сп. "Правна мисъл", 1982, № 3, с. 17-25.

МОСКОВ АТАНАС.
Москов Ат. Задължителната сила на международните правни норми. С., 1995.

МРЪЧКОВ ВАСИЛ.
Мръчков В. Законът за съдебната власт. - сп. "Правна мисъл", 1995, № 1, с. 40-58.
Мръчков В. За правната сила на решенията на Конституционния съд, които установяват противоконституционност на законите. - сп. “Съвременно право”, 1998, № 6, стр. 7-22.

НЕНОВСКИ НЕНО (16. 03. 1934)
КНИГИ:
Неновски Н. Приемствеността в правото. С., 1975.
Неновски Н. Единство и взаимодействие на държавата и правото. С., 1980.
Неновски Н. Право и ценности. С., 1983.
СТАТИИ:
Неновски Н. Юридическият позитивизъм. - сп. "Правна мисъл", 1983, № 4., с. 20-24.
Неновски Н. Възникване и развитие на теорията за правовата държава в буржоазните страни. - сп. "Държава и право", 1988, № 6.
Неновски Н. Обществено споразумение и правова държава. - "Държава и право", 1990, № 8-9.
Неновски Н. Разделението на властите и понятието "държавна власт". - сп. "Съвременно право", 1994, № 3, с. 7-12.
Неновски Н. Правата на човека. С., 1994.
Неновски Н. Гражданско общество. Държава. Право. С., 1996.
Неновски Н. За “условното съответствие” на закона с Конституцията. - сп. “Правна мисъл”, 1997, № 3-4, стр. 26-30.
Неновски Н. За понятието “конституционно правосъдие”. - сп. “Съвременно право”, 1997, № 6, с. 20-31.
Неновски Н. Законът за Върховния административен съд не е съгласуван с чл. 150 от Конституцията. - сп. “Съвременно право”, 1998, № 3, стр. 12-20.
Неновски Н. Из историята на правната и политическата мисъл. - в сб. “Философия, Социология, Обща теория”, С., 1998, стр. 257-274.
Неновски Н. Конституционността на референдума за република или монархия (1946). - сп. "Юридически свят", 1999, № 1, стр. 21-32.

Николов Ст. Лобизмът в САЩ. С., 1987.

Пенев П. Конституционно правосъдие. С., 1997.

ПОПОВА ЖАСМИН.
Попова Ж. Основи на правото на Европейския съюз. С., 1997.

ПОПОВИЛИЕВ МИХАИЛ (04. 11. 1873 – 20. 12. 1928).
Поповилиев М. Нравственост, право и държава. С., 1993.

РАДЕВ ДИМИТЪР (25. 09. 1959).
КНИГИ:
Радев Д. Разделението на властите в модерната държава. С., 1994.
Радев Д. Обща теория на правото. С., 1995.
Радев Д. Принципът на разделение на властите. С., 2002.
СТАТИИ:
Радев Д. За същността на правовата държава. - сп. "Съвременно право", 1990, № 2.
Радев Д. Някои юридически характеристики на тоталитарната държава. - "Годишник на Софийския университет - Юридически факултет", Т. 83/84, кн. 2, С., 1991, с. 51-68.
Радев Д. Легитимност и легалност. - сп. "Съвременно право", 1992, № 6, стр. 53-57.
Радев Д. Конституционно правосъдие и конституционна съобразност. - сп. "Съвременно право", 1994, № 1, с. 97-106.

РАЙДОЙНОВ ПЕТКО.
Радойнов П. Съгласуване на вътрешнодържавното и международното право. С., 1971.

СПАСОВ БОРИС.
КНИГИ:
Спасов Б. Конституция и народное представительство в НРБ. М., 1977.
Спасов Б. Законодателната дейност на Народното събрание. С., 1981.
Спасов Б. Закон и его толкование. М., 1986.
Спасов Б. Правни актове на Държавният съвет. С., 1986.
Спасов Б. Парламентарно право. С., 1992.
Спасов Б. Конституционният съд. С., 1994.
Спасов Б. Учение за Конституцията. С., 1994.
Спасов Б. Съставяне на правни нормативни актове. С., 1995.
СТАТИИ:
Спасов Б. Първите актове на конституционния съд. - сп. "Правна мисъл", 1992, № 3, с. 21-29.

СРЕДКОВА КРАСИМИРА.
Средкова К. За халтурата в законодателството (или как не трябва да се пишат закони). - сп. “Съвременно право”, 1998, № 2, стр. 21-30.

СТАЙНОВ ПЕТКО (19. 05. 1890 – 24. 07. 1972).
Стайнов П. Компетентност и народовластие. С., 1936.
Стайнов П. Разделността на властите и Конституцията. - ГСУ, ЮФ, Т. ХVI, 1945-1946 г.

СТАЛЕВ ЖИВКО (17. 05. 1912).
Сталев Ж., Неновски Н. Конституционният съд и правното действие на неговите решения. С., 1996.
Сталев Ж. Вещественото битие на правото. - сп. “Правна мисъл”, 1997, № 3-4, стр. 3-11.
Сталев Ж. Съдебната практика като източник на право. - сп. “Съвременно право”, 1997, № 6, стр. 7-19.
Сталев Ж. Нормативната сила на фактическото. С., 1997.

СТОИЛОВ ЯНАКИ (08. 09. 1958).
КНИГИ:
Стоилов Я. Държавната власт. С., 2001.
СТАТИИ:
Стоилов Я. Нормативната система на обществото. - сп. "Правна мисъл", 1986, № 1, с. 97-101.

СТОЙЧЕВ СТЕФАН (24. 12. 1933).
КНИГИ:
Стойчев Ст. Развитие на пряката демокрация. С., 1980.
СТАТИИ:
Стойчев Ст. Върховенството на представителните органи и единството на държавната власт. - сп. "Правна мисъл", 1983, № 4, с. 78-87.
Стойчев Ст. Развитие на представителната демокрация. С., 1983.
Стойчев Ст. Закон и обществени отношения. - сп. "Правна мисъл", 1972, № 5, с. 69-77.
Стойчев Ст. Критичен преглед на Закона за допитване до народа. - сп. “Съвременно право”, 1997, № 5, стр. 97-104.

Стоянова П., Илиев Е. Политически опасни лица. Въдворявания, трудова мобилизация, изселвания след 1944 г. С., 1991.

ТАНЧЕВ ЕВГЕНИ (21. 08. 1952)
КНИГИ:
Танчев Е. Политическите права на гражданите в конституционализма на САЩ. С., 1989.
СТАТИИ:
Танчев Е. Юридическите източници на сравнителното конституционно право. - сп. “Съвременно право”, 1995, № 1, стр. 44-55, и № 3, стр. 48-54.
Танчев Е. Учредителната власт и Конституцията от 1991 год. - сп. “Съвременно право”, 1995, № 5, стр. 31-42.
Танчев Е. Конституцията от 1991 г. и приемането на България в Европейския съюз. - сп. “Съвременно право”, 1997, № 6, с. 32-45.

ТАШЕВ РОСЕН (07. 09. 1953)
КНИГИ:
Ташев Р. Новите източници на българското право. С., 1996.
Ташев Р. Теория на тълкуването. С., 2002.
СТАТИИ:
Ташев Р. Еволюция на теорията за източниците на правото през ХІХ и ХХ век. - сп. “Съвременно право”, 1997, № 1, стр. 52-59.

ТОРБОВ ЦЕКО (15. 04. 1899 – 08. 07. 1987).
КНИГИ:
Торбов Ц. История и теория на правото. С., 1992.
Торбов Ц. История на правната наука. С., 2001.
Торбов Ц. Теория на правото. С., 2002.
СТАТИИ:
Торбов Ц. Правото на закона, законът на правото и учението за целта на закона. - сп. "Правна мисъл", 1992, № 2, стр. 72-81.

Филипов Д. За нацията. С., 1987.

Философия, Социология, Обща теория. Сб. статии, С. 1998.

ФОТЕВ ГЕОРГИ.
Фотев Г. Криза на легитимността. С., 1999.

Хаджолян М. Конституцията и контрола за законност. В., 1993.

ЦОНЕВ ВЪТЬО (18. 02. 1916)
Цонев В. Законът - главен източник на социалистическото право в НРБ. С., 1962.
Цонев В. Теория на източниците на социалистическото право. С., 1973.

ЧУКОВ ВЛАДИМИР.
Чуков Вл., Георгиев В. Философия и теория на ислямското право. С., 1997.

ЯНЕВ ЯНКО (01. 05. 1917)
КНИГИ:
Янев Я. Функции на правилата на социалистическото общежитие при прилагане на правните норми. С., 1977.
СТАТИИ:

http://legaltheory.org/index.php?rid=25&id=3
 
Мнения: 146

Re: Курсова работа

от atanassoff » Чет Окт 08, 2009 8:42 am

Зависи от темата която си избрал. По-горе b_one постна библиографията по ОТП, но не пречи да се използват и научни трудове от другите отрасли. Така например ако темата е в рамките на източници на правото по въпроса има какво да кажат: проф. В. Таджер; проф. Ив. Русчев и др. По принцип те са цитирани и в учебниците по ОТП, така че лесно ще се ориентираш.

На упражненията винаги съветват темата, която избереш да е премерена - да не е твърде широка (източници на българското право) или пък твърде тясна. Добре е и темата да е интересна, защото има теми, които всяка година някой пише по тях. Избери това, което най-много ти харесва.

Аз бих те посъветвал темата да е практично ориентирана, такава, която ще ти помогне да разбереш структурата и законоверностите на правото. Темите от конспекта са такива - ориентирай се по тях. Избери въпрос или част от въпрос , или интересна позиция по даден въпрос.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта