Конспект по Данъчно право (ПУ)

Данъчни правоотношения. Субекти на данъчното право и др. Данъчен процес. Видове данъци. Такси. Нормативна уредба.

Разработки по данъчно право

Конспект по Данъчно право (ПУ)

от Nelly » Нед Сеп 23, 2007 10:05 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


КОНСПЕКТ ПО ДАНЪЧНО ПРАВО

ОБЩА ЧАСТ

1. Произход на данъка.

2. Понятие за данък.Теории за същността на данъка. Елементи на данъчното облагане. Видове данъци.

3. Данъчна система и данъчна политика.

4. Устройство и правомощия на НАП и АДВ.

5. Предмет и метод на ДП.

6. Система на ДП.

7. Съотношение на ДП с другите отрасли на правото.

8. Източници на данъчното право.

9. Данъчноправни норми.

10. Юридически факти в данъчното право. Данъчни актове. Заобикаляне на данъчния закон.

11. Данъчни правоотношения.

12. Международно двойно данъчно облагане.

13. Способи за погасяване на данъчните задължения.

14. Данъчната регистрация-предварителен етап на данъчното производство.

14а. Производство по данъчно деклариране.

15. Производството по издаване на данъчни актове.

15а. Митническо производство.

15б. Съотношение между данъчното и административното производство.

16. Административен контрол за законност на данъчните актове.

17. Съдебен контрол за законност на данъчните актове.

18. Касационно производство пред ВАС.

19. Отмяна на влезли в сила решения.

19а. Контрол за конституционност на данъчните закони.

20. Изпълнение на данъчните задължения.

21. Административни нарушения и наказания в ДП.

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

22. Данък върху доходите на физическите лица.Възникване и обща характеристика. Данъчни субекти и данъчно задължени лица.

23. Източници на доходи. Облагаеми и необлагаеми доходи. Облагаем годишен доход.

24. Определяне на данъчната основа.

25. Данъчни облекчения.

26. Облагане с окончателен годишен/патентен/ данък.

27. Корпоративно подоходно облагане. Обща характеристика. Териториален обхват на ЗКПО.

28. Данъчни субекти и данъчно задължени лица.

29. Обект на данъчно облагане по ЗКПО.

30. Облагаема печалба. Общи и специфични правила за определяне на облагаемата печалба.

31. Данъци, удържани при източника.

32. Пренасяне на загуби в следващи периоди. Данъчни размери.

33. Внасяне на данъците по ЗКПО. Авансови вноски. Преотстъпване на данъка.

34. Хармонизация с правото на ЕС относно преките данъци.

35. Местни данъци. Данък върху недвижимите имоти.

36. Данък върху наследствата.

37. Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.

38. Данък върху превозните средства.

39. Местни такси.

40. Данък върху добавената стойност. Обща характеристика.

41. Доставките на стоки и услуги като обект на облагане с ДДС.

42. Облагане с ДДС. Начисляване на данъка. Данъчен кредит. Внасяне на данъка.

43. Хармонизация на правната уредба на ДДС с правото на ЕС.

44. Акцизи. Обща характеристика. Хармонизация на уредбата на акцизите с правото на ЕС.

Уч. 2006-2007 г.
ИЗГОТВИЛ: Проф. д-р Иван Стоянов
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron