Конспект по наказателно право - особена част (СУ)

Особена част на Наказателното право - видове престъпления. Престъпления против собствеността. Престъпления срещу правата на човека. Престъпления срещу мира и човечеството.

Разработки по НП - Особена част

Конспект по наказателно право - особена част (СУ)

от atanassoff » Чет Окт 30, 2008 9:33 am

КОНСПЕКТ ПО НАКЗАТЕЛНО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОСОБЕНА ЧАСТ

Актуален към 2008-2009 учебна година.

(i) 1. Обща характеристика на особената част на наказателното право.
Понятие за особена част на наказателното право. Метод на изучаване на особената част. Обща характеристика и особености при формулиране на нормите и съставите на Особената част на Наказателния кодекс. Система на Особената част на Наказателния кодекс.

(i) 2. Престъпления против личността.
Система на престъпленията против правата на човека. Обща характеристика и системана престъпленията против личността.

(i) 3.Престъпления против телесната неприкосновеност.
Обща характерстика на посегателствата от тази категория. Отношение между престъпленията против живота, тези против здравето и злепоставянето.

(i) 4. Умишлено убийство.
Основен състав (чл. 115 НК). Квалифицирани случаи на умишлено убийство (чл. 116). Леконаказуеми случаи (чл. 118-121).

(i) 5. Други престъпления против живота.
Убийство при обикновена и професионална непредпазливост (чл. 122 и чл. 123 НК.), при смесена вина (чл. 124), ненаказуемо непредпазливо убийство. Криминален аборт (чл. 126). Участие в самоубийството на другиго (чл. 127).

(i) 6. Престъпления против здравето.
Същност на телесните повреди. Видове телесни повреди с оглед степента на увреждане – тежки, средни и леки. Умишлен телесни повреди, особености на умисъла при тези престъпления. Непредпазливи телесни повреди. Заразяване на другиго с венерическа болест (чл. 135), отношение към телесните повреди.

(i) 7. Злепоставяне.
Основни ососбености на тези престъпления. Видове злепоставяне: създаване на опасност и неотстраняване на съществуваща опасност.

(i) 8.Престъпления против свободата на личността.
Престъпно засягане свободата на придвижване в пространството (чл. 142 и 142а НК). Принуда и задържане на заложник, отношение към отвличането.

(i) 9. Престъпления против честта, достойнството и доброто име на личността.
Обща характеристика. Издаване на чужда тайна (чл. 145 НК). Обида (чл. 146). Клевета (чл.147). Квалифицирани случаи. Разграничение на клеветата от набедяването.

(i) 10. Разврат.
Обща характеристика и система на половите престъпления. Престъпни блудства (чл. 149 и 150 НК). Престръпни полови сношения (чл. 151 – 154). Престъпни хомосексуални действия (чл.157). Други престъпления по този раздел.

11. Престъпления против правата на гражданите.
Обща характеристика и система на престъпленията против правата на гражданите. Престъпления против гражданските и политическите права: против равенството, изповеданията, избирателното право и свободата на публичните прояви.

12. Други престъпления против правата на гражданите.
Престъпно засягане неприкосновеността на помещения, на превозни средства и на кореспонденцията. Престъпления против трудовите права, против интелектуалната собсвтеност.

13. Престъпления против брака, семейството и младежта.
Обща характеристика и система на престъпленията по Глава четвърта от Особената част на НК. Престъпления при сключване на брак (чл.176 – 178 НК). Многобрачие. Неплащане на издръжка (чл. 183). Обща характеристика и основни състави на престъпленията против младежта.

14. Престъпления против собсвтеността.
Обща характеристика и особености в обекта на тези престъпления. Система на престъпленията по Глава пета от Особената част на НК. Отграничаване от престъпленията против стопанската дейност и от тези против интелектуалната собсвтеност.

15. Кражба.
Основен състав. Квалифицирани и леконаказуеми случаи на кражба.

16. Грабеж.
Основни състави (чл. 198, ал.1, 3 и 4). Отношение към кражбата, принудата и изнудването. Квалифицирани случаи на грабеж.

17. Обсебване.
Обща характеристика на престъпните присвоявания. Отношение към кражбата и злоупотребата на доверие. Основен състав на обсебването. Квалифицирани и леконаказуеми случаи. Особени хипотези (чл. 207 и 208).

18. Длъжностно присвояване.
Обща характеристика и основен състав. Отношение към обсебването. Квалифицирани и леконаказуеми случаи. Отношение към кражата и общите престъпления по служба.

19. Измама и изнудване.
Общи особености и различия на тези престъпления. Измама – основни и квалифицирани състави. Документна измама, отношение към длъжностното присвояване. Изнудване – разграничение от грабежа.

20. Други престъпления против собствеността.
Вещно укривателство. Унищожаване и повреждане, разграничение от диверсията. Злоупотреба на доверие.

(i) 21. Престъпления против стопанството.
Обща характеристика и система на престъпленията против стопанството. Разграничение от престъпленията против собствеността. Общи стопански престъпления: безстопанственост (чл. 219 НК), престъпно засягане на стопанска тайна (чл 224) недобросъвестна конкуренция (чл.227).

22. Престъпления в отделните стопански отрасли.
Обща характеристика и система на посегателствата по Раздел втори. Престъпления против промишлеността. Престъпления против търговията, измама на купувач (чл. 232 НК), разграничение от измамата по чл. 209. Престъпления против горското стопанство, лова и риболова.

23. Престъпления против митническия режим.
Квалифицирана контрабанда (чл. 242, ал.1 НК), отношение към митническите нарушения. Тежконаказуеми случаи на квалифицирана контрабанда. Особен наказаелноправен режим на предмета и средствата на тези престъпления.

24. Престъпления против паричната и кредитната система.
Подправка на парични и финансови знаци. Издаване на чек без покритие, отношение към документната измама. Противозаконен банков превод (чл. 250 НК). Престъпления против банковата система (чл. 252).

25. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.
Обща характеристика и система на престъпленията по Глава седма. Сделки със средства или имущества, придобити чрез престъпление (чл. 253). Престъпления против данъчната система, отношение към престъпленията против дейността на държавни органи и към документните престъпления.

26. Престъпления против републиката.
Система на престъпленията против изключително публичните интереси. Обща характеристика и система на престъпленията против републиката. Отношение към престъпленията против дейността на държавните органи, към тези против отбранителната способност на държавата и към военните престъпления.

27. Измяна.
Обща характеристика и система на престъпленията против вътрешната сигурност на републиката. Участие в дейност по насилствено въздействие върху властта (чл. 95 НК). Терористични действия, отграничение от престъпленията против личността и общоопасние престъпления.

28. Предателство и шпионство.
Обща характеристика на престъпленията против външната сигурност на републиката. Предателство (чл. 98-103 НК). Шпионство.

29. Диверсия и вредителство.
Обща характеристика и отграничаване от престъпленията против собствеността и против стопанството. Диверсия. Вредителство.

30. Престъпления против реда на управлението.
Обща характеристика и система на престъпленията по глава осма от Особената част на НК. Обща характеристика на престъпленията против реда на управлението. Престъпления във връзка с официални удостоверителни знаци (чл. 276 и 277 НК). Престъпления срещу паметници на културата и исторически предмети. Престъпно преминаване на границата.

31. Престъпления по служба.
Обща характеристика и отношение към специалните престъпления по служба. Особените субекти на тези престъпления: понятие за „длъжностно лице”, „орган на власт” и „представител на обществеността”. Злоупотреба с власт (чл. 282 и 283 НК). Издаване на служебна тайна. Допустителство.

32. Престъпления против правосъдието.
Обща характеристика и система на престъпленията против правосъдието. Набедяване (чл. 286 НК), разграничение от клеветата. Лъжесвидетелство, даване на невярно заключение, отношение към набедяването. Лично укривателство. Изтръгване на показания или на заключение (чл. 288).

33. Подкуп.
Обща характеристика, отграничение от съучастието. Пасивен подкуп (чл. 301 – 302а НК). Активен подкуп (чл.304). Ненаказуеми случаи (чл. 306). Провокация към подкуп.

34. Обша характеристика на документните престъпления.
Въпросът за обекта на документните престъпления. Понятие за документ, разграничение от удостоверителни знак. Видове документи. Система на документните престъпления.

35. Видове документни престъпления.
Престъпно съставяне на документи (чл. 308 – 315). Престъпно ползване на документ (чл. 316 – 318). Незаконно премахване на документ.

36. Престъпления против реда и общественото спокойствие
Обща характеристика и система на престъпленията против реда и общественото спокойствие. Видове престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство, самоуправство, образуване, ръководене и участие в престъпна група.

37. Други общоопасни престъпления.
Обща характеристика и система на общоопасните престъпления. Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства.

38. Други общоопасни престъпления.
Престъпления по транспорта и съобщенията. Престъпления против народното здраве. Престъпления, свързани с наркотици.

39. Престъпления против отбранителната способност на републиката.
Обща характеристика и система на престъпленията против отбранителната способност на републиката. Престъпления против държавната тайна, разграничение от шпионството. Престъпления против носене на военната служба.

40. Военни престъпления.
Обща характеристика и система на военните престъпления. Субект на военните престъпления. Престъпления против подчинеността и военната чест. Отклонение от военна служба. Престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка.

41. Престъпления против мира и човечеството.
Престъпленията против мира и човечеството. Международни престъпления. Обща характеристика и система. Престъпления против мира. Престъпления против законите и обичаите за водене на война. Геноцид и апартейд.


СУ „Св. Климент Охридски”,
Юридически факултет,
Катедра по наказателноправни науки.http://www.legaltheory.org
http://www.legaltheory-forums.org
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по наказателно право - особена част (СУ)

от annn » Съб Сеп 25, 2010 12:13 pm

Здравейте, искам да попитам кои учебници и материали са най-подходящи за подготовката по НК особена част. Благодаря предварително!
 
Мнения: 3

Re: Конспект по наказателно право - особена част (СУ)

от atanassoff » Вто Сеп 28, 2010 11:50 pm

Ами май най-актуални са учебниците на проф. Стойнов. Макар и доста подробни на моменти чрез тях ще разбереш материята. Имай предвид обаче, че мненията на много преподаватели относно това кои престъпления са формални и кои резултатни се различават.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта