Въпросник по Римско частно право (ПУ)

Исторически бележки върху римското право. Очерк върху римското частно право (Граждански процес, лично и семейно, вещно, облигационно и наследствено право). Казуси и становища на видни римски юристи.

Разработки по РП

Въпросник по Римско частно право (ПУ)

от Nelly » Пет Сеп 21, 2007 3:12 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ “
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ВЪПРОСНИК ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО

1. Предмет и задачи на учебната дисциплина “Римско частно право”. Методи на изследването на римското право. Извори и източници на римското право. Действащи системи на римското право. Периодизация на римската държавна и правна история.
2. Обща характеристика на държавното устройство и правото през архаичния и републиканския период.
3. Политически и институционни промени в Рим по времето на Принципата. Класическото римско право.
4. Римската държава и право през периода на Домината.
5. Юстиниановата компилация и юстиниановото право. Развитие на римското право през Средновековието. Рецепция на римското право.
6. Статус на лицата. Правоспособност и дееспособност в римското право. Свободни и роби. Римски граждани и чужденци. Статус на колоните.
7. Древноримската фамилия. Patria potestas. Лично и имуществено положение на членовете на римското фамилия. Родство, настойничество и попечителство.
8. Брак и развод. Правно положение на жената според римското право. Зестра. Развитие на семейното право през класическия и следкласическия период.
9. Понятие за вещи. Видове вещи. Значение на класификацията на вещите.
10. Владение- понятие и елементи. Придобиване и изгубване на владението. Цивилно и интердиктно владение.
11. Интердиктна защита на владението. Значение на владението в римското право.
12. Понятие собственост и право на собственост според римското право. Същност на правото на собственост. Видове собственост.
13. Ограничения на правото на собственост в публичен и в частен интерес. Трансформации между публичната и частната собственост.
14. Оригинерни способи за придобиване на правото на собственост.
15. Деривативни способи за придобиване на правото на собственост.
16. Същност, видове и значение на защитата на правото на собственост. Искове и други правни средства за защита.
17. Вещни права върху чужда вещ - понятие, същност и видове. Поземлени и лични сервитути.
18. Суперфиция, наем на вектигален имот и емфитевза. Вещни обезпечения - същност, видове, историческо развитие.
19. Понятие за облигация в римското право. Съдържание на облигационните отношения.
20. Източници на облигационни отношения. Видове облигационни отношения.
21. Промяна в субектите и обекта на облигационното отношение.
22. Погасяване на облигационното отношение с изпълнение.
23. Вещни и лични гаранции за изпълнение.
24. Погасяване на облигационното отношение независимо от изпълнението.
25. Погасяване на облигационното отношение поради неизпълнение. Вина и отговорност. Забава на длъжника и забава на кредитора.
26. Договорът като източник на облигационно отношение. Съществени и допълнителни елементи на договора. Видове договори.
27. Форма на договора - същност, значение, видове. Формални договори - нексум, вербални и литерални договори.
28. Реални договори.
29. Консенсуални договори - покупко - продажба.
30. Консенсуални договори - наем, дългосрочни поземлени аренди.
31. Консенсуални договори - дружество и поръчка.
32. Ненаименовани договори. Пактове.
33. Квазиконтракти.
34. Деликти и квазиделикти.
35. Наследство и наследяване - основни понятия, историческо развитие. Наследими и ненаследими права и задължения. Сделки с наследство.
36. Наследяване по закон.
37. Наследяване по завещание. Легати и фидейкомиси.
38. Дарението според римското право.
39. Римският граждански процес. Правораздавателни органи. Римската акционна система. Видове искове.
40. Легисакционен процес.
41. Формуларен процес.
42. Особени преторски производства.
43. Служебен когнитивен процес.

Уч. 2004-2005 г.
ИЗГОТВИЛ: Доц. д-р Малина Новкиришка
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта