Конспект за изпит

Исторически бележки върху римското право. Очерк върху римското частно право (Граждански процес, лично и семейно, вещно, облигационно и наследствено право). Казуси и становища на видни римски юристи.

Разработки по РП

Конспект за изпит

от stancho_83bg » Нед Апр 06, 2008 5:21 pm

ВЪПРОСНИК
ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО
1. Предмет на дисциплината. Методи за изучаването на римското частно право. Периодизация на римската правна история.
2. Източници на правото в Древния Рим. Изводи за изечаването му.
3. Система на действащото право в Древния Рим.
4. Царски период. Република. Архаично и предкласическо право.
5. Принципат. Класическо право.
6. Доминат. Следкласическо право. Вулгаризация.
7. Юстинианова компилация.
8. Правен контиюнитет на източната римска империя.
9. Рецепция на римското право.
10. Развитие на науката за римското право.
11. Статус на лицата. Свободни и роби. Римски граждани. Чужденци.
12. Юридически лица.
13. Римската фамилия. Подвластни. Робство.
14. Настойничество и попечителство.
15. Пекулий.
16. Брак и развод. Зестра.
17. Брачни реформи на Октавиан Август.
18. Правният акт. Унищожаемост и нищожност.
19. Основни понятия на римския граждански процес-акция, Литисконтестация, пресъединено нещо.
20. Легисакционен процес. Маносинискция.
21. Формуларен процес. Елементи на формелата . Фази на процеса.
22. Формуларен процес. Принудително изпълнение.
23. Особени преторски производства.
24. Служебен когнитивен процес.
25. Понятия за вещни права. Видове вещи.
26. Владение-същност, елементи, придобиване и изгубване на владението.
27. Видове владение. Правно значение. Защита на владението.
28. Право на собственост – същност, съдържание, видове собственост.
29. Съсобственост. Ограничение на правото на собственост.
30. Първични/ оригинерни/ способи за придобиване на право на собственост.
31. Вторични/ деривативни/ способи за придобиване на право на собственост.
32. Вещни права върху чужда вещ.
33. Право на строеж / суперфиция/.
34. Същност, източници и класификация на облигационните отношения.
35. Престацията. Понятие, класификация.
36. Промяна на страните на облигационното отношение.
37. Солидарност.
38. Гаранции за изпълнение: Лични и вещни обезпечения. Задатък. Наказателни стипулации.
39. Изпълнение на облигационното отношение.
40. Неизпълнение на облигационното отношение.
41. Невиновна невъзможност за изпълнение. Непреодолима сила. Случайно събитие.
42. Погасяване на облигационното отношение независимо от изпълнението.
43. Договорът в римското облигационно право. Понятие. Историческо значение.
44. Класификация на договорите.
45. Основни и допълнителни елементи на договора.
46. Ритуални, вербални и литерални договори.
47. Заем. Заем за послужване.
48. Влог. Залог.
49. Покупко-продажба.
50. Наем.
51. Поземлени аренди.
52. Дружество. Мандат.
53. ненаименувани договори.
54. Пактове.
55. Водене на чужда работа без поръчка.
56. Плащане на недължимо. Други отношения, уредени с кондиция.
57. Настойничеството като квезиконтракт. Отговорност на настоъника.
58. Деликти: Инюрия, противоправно увреждане на чужда вещ.
59. Кражба, деликти по преторския едикт.
60. Квазиделикти.
61. Наследство, наследяване. Принципи на римското наследствено право.
62. Наследяване по закон.
63. наследяване по завещание.
64. Легати и фидеикомиси.
65. Приемане и отказ от наследство.
66. Дарение. Дарение по повод на смърт.


Гл. ас. д-р Теодор Пиперков
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта