Фази и стадии в Наказателния процес - обща характеристика

Разработки по Наказателен процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Фази и стадии в Наказателния процес - обща характеристика

от soraya » Пон Апр 02, 2012 9:04 am

Фази и стадии в Наказателния процес

След като се получи сигнал за извършено престъпление и този сигнал е придружен с достатъчно данни за извършено престъпление прокурорът изготвя Постановление за образуване на досъдебно производство (член 212, ал.1 НПК). В чл.212, ал.2 НПК има изключения от това правило: когато досъдебното производтво се образува не от прокурора и не с постановление, а се счита образувано с Протокол за извършено неотложно действие по разследването
чл.212, ал.2 НПК Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на протокола от І-то действие по разследването, когато се извършва оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване и разпит на свидетели, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, както и когато се извършва обиск при условията и по реда на чл.164

А. Досъдебна фаза
І Разследване - след като досъдебното производство е образувано, разследващият орган извършва всички действия по разследването, които са необходими и възможни в конкретния случай. Именно и в тази област се проявява оперативната самостоятелност на разследващия орган. Той самостоятелно решава в каква поредност и кога да извършва действията. Непосредсвена задача е за събере доказателства за конкретно извършеното престъпление и вината на извършителя. Когато събере достатъчно доказателства ще привлече обвиняем.
1. Привличане на обвиняем- когато реши, че е събрал достатъчно данни за престъплението и вината, разследващият орган докладва на прокурора и изготвя Постановление за привличане на обвиняем (чл.219, ал.1 до 3 НПК)
а) след изготвяне на това Постановление и подписването от разследващия орган по делото е конституирана фигурата на обвиняемия. От този момент срещу това лице могат да бъдат вземани мерки за процесуална принуда, това лице разполага и с правата по чл.55, НПК
б) В ТР №2/2002 година ВКС правилно го обозначава като "предварително обвинение"
в) задължителни реквизити на акта за привличането на обвиняем
чл.219, ал. 3 НПК В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал.2 се посочват:
1. дата и място на издаването му;
2. органът, който го издава;
3. 3те имена на лицето, което се привлича като обвиняем, деянието, за което се привлича и правната му квалификация (!)
4. доказателствата, на които се основава привличането, ако това няма да затрудни разследването
5 мярката за неотклонение ако такава се взема
6 правата на обвиняемия, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение
.
2. След изготвянето на постановлението за привличане на обвиняем, разследващият орган пристъпва към Предявяване на постановлението (чл.219, ал.4). Според съдебната практика непредявяването на обвинението е съществено процесуално нарушение.
3 Разпит на обвиняем
- "незабавно"- разследващият орган не може да извършва по-нататъшни действия по разследването с участието на обвиняемия, без да е провел разпит
-непровеждането на разпит - съществено процесуално нарушение
4. След разпита на обвиняемия разследващият орган продължава извършването на действия по разследването като цели да провери обясненията на обвиняемия
5. Когато разследващият орган реши, че са извършени всички действия по разследването, той докладва на прокурора (член 226, НПК). Прокурорът като се запознае с материалите по делото може да констатира, че не са събрани всички доказателства, или са допуснати процесуални нарушения. Тогава или той, или указва на разследващия орган да извърши действията. Прокурорът не може да връща за доразследване
6. След доклада по чл.226, НПК разследващият орган пристъпва към предявяване на разследването (член 227, ал.1, ал.2, ал.8, член 228)
Заинтересуваните лица, след като се запознаят с материалите по делото могат да правят искания, бележки и възражения. По тях задължително се произнася прокурора (ІІІ задължителен доклад). Ако той е уважил искане за събиране на доказателства, отново се предявява разследването.
7. След предявявнане на разследването, разследващият орган изпраща на прокурора със свое писмено мнение (член 235, НПК)
 
Мнения: 9

Re: Фази и стадии в Наказателния процес - обща характеристика

от soraya » Пон Апр 02, 2012 9:39 am

ІІ. Действия на прокурора след приключване на разследването
След като получи материалите по делото с писмено мнение на разследващите органи, прокурорът се запознава с делото и може да вземе едно от следните решения:
1 да изготви Постановление за прекратяване на досъдебното производтво (член 243, НПК)
2 да изготви Постановление за спиране на производството (член 244, НПК)
3 да внесе делото в съда:
А) да внесе споразумение
Б) да внесе предложение за освобождаване от наказателна отговорност в случаите на член 78а, НК
В) да внесе обвинителен акт

Б. Съдебна фаза
І Подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание
1. След като прокурорът е внесъл делото в съда с Обвинителен акт, Председателят на съда образува съдебно производство
2. След образуването на съдебно производтво делото се изпраща на конкретен съдия-докладчик. Този съдия-докладчик се запознава с делото като го прочита и може да вземе едно от следните решения:
а) когато по делото всичко е перфектно, съдията-докладчик предава обвиняемия на съд, от който момент той вече е подсъдим и се разпорежда да му се връчи препис от обвинителния акт
б) когато са налице основания за прекратяване на производтвото, то се прекратява
в) когато са налице основания за спиране на производтвото, то се спира
г) когато на досъдебната фаза са допуснати същестевни процесуални нарушения, довели до ограничаване правата на обвиняемия и неговия защитник, и пострадалия и неговия повереник (!), с определение връща делото на прокурора за поправяне на допуснатите нарушения.
В този стадий съдията-докладчик насрочва деня и часа за съдебното заседание. Разпорежда да се призоват свидетелите и Вещите лица, както и да се връчи съобщение на пострадалия и ощетеното ЮЛ.

ІІ. Съдебно заседание в първа инстанция
1. Действия, свързани с даване ход на делото - председателят на състава проверява дали са се явили всички призовани по делото лица и ако е така с определение дава ход на съдебното следствие
2. Съдебно следствие
-Първото действие, с което започва този етап е прочитането на обвинителния акт от прокурора
-Съдът запитва подсъдимия дали съзнава в какво е обвинен (ако не разбира, обяснява му го прокурора)
-разпит на подсъдимия
-разпит на свидетелите - първо тези, посочени от обвинението, после тези, посочени от защитата, може да се проведе и разпит на вещи лица
-председателят на състава предявява приложените веществени доказателства, прочита писмените.
АКо страните заявят, че няма доказателствени искания за нови доказателства, с определение съдът дава ход на съдебните прения
3. Съдебни прения - речите на страните, какви да са фактическите изводи, правна квалификация, наказание
4. Последна дума на подсъдимия - с нея изразява окончателното отношеине към обвинението.
5. Постановяване на присъдата - тайно съвещание, обикновено мнозинство. За да породи правни последици - трябва да е прочетена.

ІІ. Въззивно производство
Тя проверява, както правилни ли са фактическите положения, установени от Іва инстанция, така и правилно ли е приложен законът.
Жалбата или протестът се подават в 15-дневен срок от обявяване на присъдата, чрез съда, постановил присъдата. Тук отново се провежда съдебно следствие.
Въззивният съд може:
1. да отмени присъдата и да върне делото за ново разглеждане на прокурора или на първоинстанционния съд;
2. да отмени първоинстанционната присъда и да постанови нова присъда
3. да измени първоинстанционната присъда;
4.да отмени присъдата и да прекрати наказателното производтво в случаите на член 24, ал.1, т.2-8 и 10 и ал.4
5. да спре наказателното производтво в случаите по член 25
6. да потвърди първоинстанционната присъда

ІІІ. Касационна инстанция На този етап съдът проверява само правилно ли е приложен законът. Тук няма съдебно следствие.
(!) член 334, ал. 5 НПК (нова - ДВ, брой 93/2011 година)
 
Мнения: 9

Re: Фази и стадии в Наказателния процес - обща характеристика

от soraya » Пон Апр 02, 2012 9:41 am

V. Възобновяване на производството
извънреден стадий, защото се провежда след като постановената присъда е влязла в сила. Единственият съд, който може да се произнесе е ВКС. Искането се прави от Окръжния или главния прокурор, с едно изключение.
 
Мнения: 9


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron