15(СУ)Трудов договор за изпитване. Трудов договор за учениче

Разработки по трудово право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

15(СУ)Трудов договор за изпитване. Трудов договор за учениче

от soraya » Нед Апр 01, 2012 1:33 pm

Договор за изпитване - член 70, КТ
Договорът за изпитване се сключва преди сключването на окончателен трудов договор. Неговото основно предназначение е страната, в чиято полза е сключен да провери дали замисленият от нея трудов договор ще удовлетвори интересите, които влага в 1 окончателен трудов договор.
Основна особеност на този договор е уговорката за изпитване. По правната си природа тя представлява модалитет на трудовия договор - част от неговото допълнително и факултативно съдържание.
Страните уговарят в чия полза е установена уговорката за изпитване (чл.70, ал.2 КТ). Най-често е уговорка в полза на работодателя. Изискването на закона е да се прибегне до този договор "когато работата изисква да се провери годността на р/сл да я изпълни" - този договор е допустим за всякакви видове дейност. Необходимо е да бъде изрично посочено.
Договорът за изпитване може да се сключи и когато р/сл желае да провери дали работата е подходяща за него. Тогава уговорката за изпитване е в негова полза (чл.70,ал.1,КТ) - изрично трябва да се посочи в договора.
Няма пречка договорът да бъде сключен в полза на двете страни. Такава е и презумпцията ако не е уговорено друго.
Продължителност на времето за изпитване - "до 6 месеца". По реме на изпитването мужду страните съществува нормално и перфектно трудово правоотношение. През това време р/сл има право на общо основание на трудово възнаграждение, това време му се признава за трудов стаж и т.н. Той е длъжен да се подчинява на разпорежданията на работодателя, а работодателят е длъжен да му създава нормални условия за изпълнение на определената работа.
Особеното е че страната в полза, на която е уговорено изпитването може да прекрати трудовия договор едностранно, без предизвестие, във всеки момент до изтичане на уговорения срок за изпитване. Волеизявлението трябва да е писмено, ясно и безусловно изразено и не е необходимо да бъде мотивирано.
Ако в рамките на уговорения срок за изпитване страната не направи заявление за прекратяване на трудовия договор, той се смята за окончателно сключен (безсрочен или срочен, в зависимост какво са се договорили). Няма пречка страните да сключат окончателен договор и преди изтичането на срока за изпитване.

Договор за ученичество - член 230-233, КТ
Особеното е неговият предмет - придобиване на професията или занаята, уговорени в договора. Задължения на страните:
-на работодателя- да обучи ученика
-на ученика-да усвои уговорената професия.
Характеристика:
-обучението се извършва в процеса на работа
- ученикът предоставя работната си сила, а работодателят се задължава да му осигури обучение в процеса на работата и да му заплати уговореното трудово възнаграждение, което не може да е по-малко от 90% от МРЗ
-договорът трябва да включва мястото и времето на обучението (не повече от 6 месеца). Обучението приключва с теоретико-практически изпит. Задълженията на работодателя е след успешно полагане на изпита да осигури работа на завършилия ученик, съобразно с придобитата квалификация за срок до 3 години , а на ученика - да работи при работодателя
- отговорности при неизпълнение на задълженията - имуществена отговорност:
*за работодателя - обезщетение за виновно неизпълнение на задължението да осигури на ученика работа - в размер на брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност за времето, през което не му е осигурил такава, но не повече от 3 месеца, освен ако е уговорено друго
*за ученика - когато не е завършил обучението си по неуважителни причини или не е постъпил на работа, или я е напуснал преди изтичането на уговорения срок - отговорност в размер, уговорен мужду страните, но не повече от 3-кратния размер на МРЗ, установен за страната
-по неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на общото трудово законодателство

Източник: "Трудово право", проф. Васил Мръчков
 
Мнения: 9

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron