[Въпроси 1 - 5] Раздел 1: Обща част

Разработки по трудово право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

[Въпроси 1 - 5] Раздел 1: Обща част

от Josefinne » Съб Сеп 13, 2008 7:16 pm

Изтегли целия раздел ТУК


Въпрос 1: Предмет и система на трудовото право като правен отрасъл и като наука. Функции на трудовото право.


Използвана литература: Трудово право -6то изд./ Васил Мръчков/

План-конспект на въпроса

1. Взникване на трудовото право
2. Значение на термина „ трудово право”
а/ ТП като отрасъл на действащото право
б/ ТП като клон на правната наука
в/ ТП като учебна дисциплина
г/ ТП като субективно право
3. Предмет на регулиране на трудовото право
а/ предмет на регулиране
б/ характеристика на понятието „труд” в ТП
в/ обществени отношения, непосредствено свързани с трудовите
4. Система на трудовото право
а/ обща част
б/ специална част
в/ съотношение
5. функции на трудовото право
а/ закрилна функция
б/ икономическа функция
в/ съотношение

1. Възникване на трудовото право

В историята на правото тридовото право е един сравнително нов правен отрасъл. То възниква с отделянето от гражданското право на договора за наем на работа, който води началото си от римското право като един от видовете договори за наем – location conduction operarum.
Първите стъпки за закрила на наемния труд са направени в началото на 19в в Англия, а от средата на същия век – и във Франция, Италия, Германия и др.
Оконачателното отделяне на трудовото от гражданското и административното право в континентална Европа се извършва след края на Първата Световна война. В периода между двете световни войни то се утвърждава като самостоятелен и важен правен отрасъл.
В България трудовото законодателство възниква в началото на 20ти век с приемането на отделни закони за закрила на труда.

2. Значение на термина „трудово право”

2.1. Отрасъл на действащото право
Предмет: регулиране на трудовите и свързаните с тях правоотношения;
Състои се от: правни норми и правоотношенията, в които те се реализират.
2.2. Клон на правната наука
Предмет: научно изследване на обективното трудово право и неговото прилагане.
2.3. Учебна дисциплина
2.4. Субективно право
Съдържа отделните трудови права на субекта ( работник или служител ).

3. Предмет на регулиране на трудовото право

3.1. Предмет на регулиране на трудовото право са обществените отношения, които възникват по повод предоставянето на работната сила.
3.1.1.Обществени отношения:
- Трудови отношения, които възникват непосредствено при предоставянето на работната сила и полагането на живия труд.
- Други отношения, свързани с трудовите.
3.1.2.Работна сила:
Съвкупоността от умствените и физическите сили и способности на човека.
3.1.3.Предоставяне на работна сила:
Отдаването на работната сила на разположение и в разпореждане на друго лице, за да бъде използвана тя от него в негова полза и интерес.

3.2. Характеристика на понятието „труд”
3.2.1.Обща природа (тази страна не е предмет на правно регулиране):
- човешка дейност – никое друго същество или машина не може да се труди, освен човека
- целесъобразна дейност – проява на мисловна дейност, воля и други психически преживявания, присъщи само на човека
- постоянна дейност
- противоречива дейност – усилие и удоволетворение, свобода и задължение
- трудът е отношение между човека и природата – човекът взема от природата различни суровини, които преработва чрез своя труд за по-нататъшна употреба и в свой интерес
3.2.2.Обществена природа:
- трудът се разглежда в неговия процес на отдаване, а не като резултат. Трудовото правоотношение е адекватната правна форма, в която се осъществява предоставянето на работна сила. Предоставянето й може да се извърши само и единствено в този институт.
- Йерархезираното положение, което се създава между работника/служителя и работодателя е учредено с юридически доброволно изразената воля на работника/служителя.

3.3. Обществените отношения, които са непосредствено свъзрани с трудовите не притежават собствено битие. Те са създадени само заради и поради трудовите. Това са правоотношения, които целят постигане на взаимноприемлив оптимум и баланс в противоречивите интереси на двете страни на трудовото правоотношение.


4. Система на трудовото право

Системата на трудовото право е групиране на трудовоправните норми по институти, тяхното подреждане и съгласуване. Това осигурява прегледнест в структурирането на трудовото право, достъпност на правните му разпоредби, избягване на повторения и противоречия между тях. За трудовото право като учебна дисциплина системата на трудовото право има и важно дидактическо значение.
Системата на трудовото право се основава на действащото трудово право и се състои от 2 части:
- Обща част
- Специална част:
• Индивидуално трудово право – урежда правоотношението между отделния наемен работник или служител и отделния работодател.
• Колективно трудово право – урежда правоотношенията, които възникват между група наемни трудещи се, представлявани от общо събрание или синдикални организации, и отделен работодател или работодателска организация.
• Констрол за спазване на правната уредба на трудовите отношения и отговорност за нейното нарушаване.
Индивидуалното и Клективното трудово право имат обща основа – полагането на наемния труд в полза и в интерес на работодателя. Индивидуалните трудови правоотношения предшестват по време възникването на колективните трудови правоотношения. Те възникват произтичат от индивидуалните трудови правоотношения, но и тласкат напред цялото трудово право – включително и индивидуалното.

5. Функции на трудовото право
5.1. Понятие
Функците на трудовото право са основните насоки, в които се изразява въздействието на правната уредба на трудовите правоотношения върху волята и поведението на правните субекти, които участват в индивидуалните и колективните правоотношения.
5.2. Видове
5.2.1. Закрилна функция
Тя се състои във въздействието, което уредбата на трудовите правоотношения оказва за закрила и защита на живота , здравето и работоспособността на работниците и служителите, както и за създаването на справедливи и достойни условия на труд. Трудовото право изпълнява тази своя функция чрез ясно и точно определяне и грантиране на трудовите права на работника и служителя, на защитата на неговата личност и достойнство.
5.2.2. Икономическа функция
Същността на тази функция се изразява в това правната уредба на трудовите правоотношения да осигурява изпълнението на трудовите задължения на работниците и служителите.
5.2.3. Съотношение
Функциите на трудовото право не си противостоят. Те взаимнос е допълват. В редица случаи последователното действие на която и да е от основните функции на трудовото право позволява действието на другата.
Последна промяна Josefinne на Съб Сеп 13, 2008 7:30 pm, променена общо 1 път
Аватар
Администратор
 
Мнения: 116

Re: [Въпроси 1 - 5] Раздел 1: Обща част

от Josefinne » Съб Сеп 13, 2008 7:16 pm

Въпрос 2: Метод на правно регулиране на трудовото право.

Литература: Трудово право – 6то изд /Васил Мръчков/


1. Понятие за „Метод на регулиране”
Методът на регулиране това са правните средства, които се използват за регулиране на предмета на правния отрасъл. Той определя начина, по който правният отрасъл чрез правните норми, които съдържа, въздейства върху правните субекти, за да ги подтикне към правосъобразно поведение. Методът на регулиране отговаря на въпоса „ Как се регулират съответните правоотношения?”
2. Характеристика на метода на регулиране на трудовто право
2.1. Начин на установяване на правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение
- От законодателството – в съвременното българско трудово право има тенденция към намаляване на императивните и увеличаване на диспозитивните норми за регулиране на трудовите отношения. Установяват се минималните норми за закрила на труда. Засилва се регулирането на трудовите отношения от недържавни източници.
- От колективното трудово договаряне – колективните трудови договори се сключват между синдикалните организации и работодателите или техните организации на ниво предприятие, отрасъл, подотрасъл и т.н.
- От индивидуалния трудов договор между отделния работодател и работника/служителя. В него могат да се уговарят по-благоприятни условия от предвидените в закона и в колективния трудов договор, но не и по-неблагоприятни от тях.
2.2. Степен на свобода на страните да определят правата и задълженията си по трудовото правоотношение
2.3. Юридическо положение на страните по трудовото правоотношение една спрямо друга
Страните по трудовото правоотношение са в отношение на юридическа равнопоставеност и имат равни възможности да имат права и задължения по трудовото правоотношение. Юридическата равнопоставеност между страните се проявява както при възникването на трудовото правоотношение, така и по време на неговото действие – от трудовото правоотношение произтичат права и задължение и за двете страни. Във времето, в което работникът/служителя полага своя труд, той се подчинява на реда на работа, установен от работодателя. Ако не се съобразява с него, служителят/работникът може да бъде дисциплинарно наказан. Това е един вид йерархизиране на субектите, но тя се простира в пределите на организационно-техническа подчиненост и зависимост при функциониране на трудовото правоотношение.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 116

Re: [Въпроси 1 - 5] Раздел 1: Обща част

от Josefinne » Съб Сеп 13, 2008 7:17 pm

Въпрос 3: Източници на трудовото право

Литература: Васил Мръчков: Трудово право 6то издание

План-конспект на въпроса:

1. Понятие и обща характеристика на източниците на трудовото право

2. Видове източници на трудовото право
2.1. Вътрешни източници на трудовото право
2.1.1. Държавни източници на трудовото право
а/ Конституцията
б/ Закони
в/ Укази
г/ Подзаконови нормативни актове на МС
д/ Подзаконови нормативни актове на министрите
е/ Наредби и инструкции на общинските съвети по въпроси от местно значение
2.1.2. Недържавни източници на трудовото право
а/ Колективен трудов договор
б/ Вътрешни актове на работодателя
в/ Актовете на общото събрание на работниците и служителите
2.1.3. Съдебна практика – теории

2.2. Международни източници на трудовото право
а/ Договри на международните организации
б/ Международни договори на регионално равнище
в/ Директиви на ЕС и Европейската социална харта

3. Съотношение между източниците на трудовото право
3.1. Йерархическа стълбица на източниците на трудовото право в България
3.2. Конституцията като върховен закон
3.3. Право на ЕС

1. Обща характеристика на източниците на трудовото право
а/ Конституционни основи – източниците на трудовото право имат своето основание в Конституцията. Тя е върховен източник.
б/ Кодификация и законова уредба – основни и определящи облика на източниците на съвременното българско трудово право са държавните нормативни актове – кодекси и закони
• Кодекс на труда ( КТ )
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд ( ЗЗБУТ )
• Закон за уреждане на колективните трудови спорове ( ЗУКТС )
• Закон за насърчаване на заетостта ( ЗНЗ )
• Закон за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя ( ЗГВРС )
в/ Многостепенност и многобройност – издаването на подзаконови нормативни актове създава многостепенност и многобройност в източниците на трудовото право. Всички източници са йерархизирани според правната си сила
г/ Богатство и разнообразие – източниците на трудовото право биват държавни и недържавни.
д/ Международно влияние – международните пактове за правата на човека, конвенциите на МОТ, Европейската социална харта ( ЕСХ ) , правото на Европейския съюз и др оказват огромно влияние върху развитието на българското трудово право.

2. Видове източници на трудовото право
2.1. Вътрешни източници на трудовото право
Това са източници, създавани от органи, които имат компетентност да издават нормативни актове. Тези нормативни актове действат и се прилагат на територията на страната. Според органа, който ги е издал, те се поделят на:
2.1.1. Държавни източници на трудовото право
а/ Конституцията
Конституцията е пряк източник на трудовото право с онези нейни разпоредби, които се отнасят до трудовите правоотношения. Тези разпоредби, както и практиката на КС за тяхната защита изразяват налагащата се в последните години тенденция за конституционализиране на трудовото право и образуват „конституционния блок”, който следи за конституционността на законовата уредба на трудовите правоотношения. По-важни разпоредби от Конституцията, касаещи трудовите отношения са:
• абз. 5 от Преамбюла
• чл. 16
• чл. 47, ал. 2
• чл 48,
• чл. 49, ал. 1, 2
• чл. 50

б/ Закони
Основни източници на трудовото право. Биват:
• Закони, които уреждат общо трудовите правоотношения
- КТ
- ЗУКТС
- ЗЗБУТ
- ЗНЗ
- ЗГВРС
• Закони, които уреждат отделни въпроси на трудовите правоотношения на съответните служители в сферата на дейност, в която са заети. Те се прилагат и важат само за тях и по въпросите, до които се отнасят специалните разпоредби. Сътветните разпоредби запазват своята принадлежност към съответните отрасли на законодателството – административно, гражданско и т.н. Такива разпоредби съдържат:
- Закон за висшето образование ( чл. 48-59 ЗВО )
- Закон за народната просвета ( чл. 37 ЗНП )
- Закон за БАН ( чл. 6 и чл. 8 ЗБАН )
- ЗМСМА ( чл 35, чл. 39 – 44 )
- Закон за защита от дискриминацията ( чл 12 – 28 ) и др.
в/ Укази
Нормативни актове, издавани до 1989г., с които в неотложни случаи изпълнителната власт допълва отделни разпоредби на законите.
г/ Подзаконови нормативни актове на МС
Издават се от МС въз основа и в изпълнение на законите. Биват:
- Постановление – самостоятелен подзаконов нормативен акт, който съдържа правни норми или се утвърждават правилници и наредби на МС.
- Правилник – за прилагане на закон в неговата цялост ( Правилник за прилагане на закона за насърчаване на Заетостта )
- Наредба – за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен ( закон или указ ) – Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите при трудова злополука.
д/ Актове, издавани от министри
- Правнилици
- Наредби
- Инструкции
- Заповеди
Само заповедите не съдържат правни норми, те са индивидуални административни актове.
е/ Актове на обшинските съвети
Имат ограничено практическо значение и се прилагат само на територията на съответната община. Източници са на трудовото право, само ако в тях се уреждат трудови правоотношения.


2.1.2. Недържавни източници на правото
а/ Колективен Трудов Договов
- сключва се между недържавни орбазувания ( синдикални организации и работодатели или работодателски организации )
- предмет на регулиране са трудовите и осигурителните отношения
- създава общи правни правила, които се прилагат към неограничен кръг правни субекти ( работници и служители ) от съответното предприятие, бранш, отрасъл, професия...
- урежда въпроси, които не са уредени в закона или изобщо не са уредени
- установява по-благоприятни условия на труда от съществуващите в закона

б/ Вътрешни актове на работодателя
- Правилник за вътрешния ред
- Оравила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

в/ Решения на общото събрание на работниците и служителите
Имат ограничено приложение:
- за начина на използване на средствата за битово и културно обслужване на работниците и слуителите
- за ползването на социалните фондове

2.1.3. Съдебната практика като източник на трудово право
а/ Становището на проф. Ж. Сталев
Всеки съдебен акт, в който се съдържа тълкуване на нормативен акт или обичай , трайната практика, тълкувателните решения на ВКС и ВАС, е източник на правото.
б/ Становището на проф. Таджер и проф. М. Павлова
Източник на правото са само тълкувателните решения на ВКС и ВАС
в/ Становището на проф.В. Мръчков и проф. В. Ганев
Съдебната практика и тълкувателните решения на висшите съдилища не са източник на правото.

2.2. Международни източници
а/ Договри на международните организации
- чл. 6 – 8 ПИСКП ( Международен пакт за икономически, социални и културни права на ООН от 1966г )
- чл. 8 МПГПП ( Международен пакт за граждански и политически права на ООН от 1966 г. )
- 187те конвенции и 198 препоръки на МОТ относно различни трудови отношения
- Договорите на Съвета на Европа
б/ Международни договори на регионално равнище
- Европейска Конвенция за правата на човека
- Европейска Социална Харта
в/ Директиви на ЕС


3.Съотношение между източниците на трудовото право
3.4. Йерархическа стълбица на източниците на трудовото право в България
- Конституцията
- Ратифицираните международни договори по чл. 5, ал. 4. Актове на първичното право на ЕС
- Регламенти на ЕС
- Закони
- Постановления, правилници и наредби на МС
- Правнилници, наредби и инструкции на министрите
- Наредби и инструкции на общинските съвети
- Недържавни източници

3.5. Конституцията като върховен закон
Въпреки че в литературата съществува мнението, че международните договори, ратифицирани по чл.5, ал. 4 и част от вътрешното право на страната, стоят по-високо от Конституцията, това мнение не може да бъде възприето. Аргументи в подкрепа на противното мнение са:
- международните договори се ратифицират по конституционно определен ред
- ако разпоредбите на международния договор са в противоречие с конституцията, преди ратифицирането му, може или договорът да не се ратифицира, или да се извърши промяна в Конституцията, за да може меджународният договор да бъде в съответствие с нея.
3.6. Право на ЕС
- Първично право на ЕС – учредителните договори за създаване на общността и всички договори за присъединяване на нови-държави членки и допълнения към тези договори.
- Вторично право на ЕС
• Регламент – основен нормативен източник на правото на ЕС. Задължителен за всички държави-членки. Има общо действие и директно приложение.
• Директива – задължителна за всяка държава-членка, до която е адресирана по отношение на резултата, но оставя свободен избора на формите и средствата за постигането й. Транспонира се във вътрешното право.
Решнието, Препоръката и Становището на ЕС не са източници на вътрешното право.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 116

Re: [Въпроси 1 - 5] Раздел 1: Обща част

от Josefinne » Съб Сеп 13, 2008 7:18 pm

Въпрос 4 Видове трудовоправни норми.


Използвана литература: Трудово право -6то изд./ Васил Мръчков/

План-конспект на въпроса

1. Обща характеристика на трудовоправните норми
2. Действие на трудовоправните норми
2.1. Действие във времето
2.2. Действие по място
2.3. Действие спрямо лицата
3. Видове трудовоправни норми
3.1. Според правната им сила
3.2. Според адресатите им
3.3. Според функциите им
3.4. Според степента на задължителност на предписанията им
3.5. Според съдържанието на правилото за поведение, което съдържат
3.6. Според характера на правилото за поведение, което съдържат
3.7. Правни фикции
3.8. Презумпции


1. Обща характеристика на трудовоправните норми
1.1. Понятие за трудовоправна норма
Общо правило за поведение, адресирано към персонално неопределен кръг от правни субекти, предназначени за постаянно и повтарящо се прилагане, докато правната норма действа.
1.2. Особености на трудовоправната норма
а/ Специфични адресати ( работници, служители и техните организации )
б/ Специфичен предмет на регулиране ( трудовите правоотношения)
в/ Социален диалог при изготвянето на проектозаконите – представители на работодателските и синдикалните организации участват в обсъждането на проектите за нормативните актове, които уреждат трудови правоотношения в рамките на тристранното сътрудничество ( вж. В. Мръчков „ Трудово право” с. 98 ).
г/ Наличие на недържавни правни норми – създавани от синдикати и/или работодатели или техните организации ( колективни трудови договори, вътрешни актове на работодателя и т.н. )
д/ Специфична структура – повечето трудовоправни норми съдържат само хипотеза и диспозиция. Санкционните норми представляват отделна и самостоятелна група от трудовоправни норми.

2. Действие на трудовоправните норми
2.1. Действие във времето
а/ Начален момент – поначало съвпада с влизането в сила на нормативния акт, в който правната норма се съдържа
- в деня, който е посочен в самия нормативен акт (може да бъде в следващ на обнародването ден или в по-редки случаи в предишен на обнародването ден)
- ако не е посочен друг срок – 3 дни след обнародването на нормативния акт в ДВ
б/ Краен момент – момент, в който целият или части от нормативния акт, губят юридическата си сила
- Отмяна по силата на самия нормативен акт ( ако в него има посочен определен срок за действие или че с постигането на определена цел, действието му се прекратява)
- Отмяна по силата на друг нормативен акт със същата или с по-висока юридическа сила
• Изрична – в новия нормативен акт изрично се посочват отменяните по-стари нормативни актове
• Мълчалива – новия нормативен акт е със същия характер като по-стария и урежда същата материя ( общ закон отменя общ закон; специален закон – специален закон )
- Отмяна на подзаконови нормативни актове –
• с отмяната или изменението на нормативния акт, въз основа на който или в изпълнение на който е издаден и подзаконовия нормативен акт ( освен ако изрично не е предвидено друго )
• Отмяна на подзаконов нормативен със съдебно решение ( в комептенцията на тричленен състав на ВАС )
в/ Действие
- Материалноправните трудови норми по начало действат за вбъдеще, освен ако изрично не е посочено друго
- Процесуалните трудови норми могат да имат както действие за напред, така и обратно действие по преценка на издаващия орган.

2.2. Действие спрямо лицата
Териториалното действие на трудовоправните норми обхваща трудовите отношения:
- с български работодатели, чието седалище е в страната
- с български работодатели с чуждестранно участие, които имат седалище в страната
- чуждестранните работодатели, които се намират в страната и при които работят бълграски работници и служители
- български предприятия със седалище в чужбина за българските работници и служители
- трудовите правоотношения на кораби и самолети под български флаг, както и в задграничните български представителства, които се ползват с екстериториалност

2.3. Действие спрямо лицата
Трудовоправните норми имат действие спрямо работниците и служителите, работодателите и техните организации, а в някои случаи - и към съответните държавни органи.
- някои трудовоправни норми се отнасят само до определен кръг служители и работници ( съдържат се в специални закони )
- ограничено лично действие имат и правните източници с отраслова диференциация при иреждането на трудови правоотношения.
- КТ съдържа както общи, така и специални правни норми
- За трудовите отношения на служителите в държавната администрация и за член-кооператорите са установени специани изисквания ( вж. В. Мръчков, Трудово право, с . 121 – 125 )


3. Видове трудовоправни норми
3.1. Според правната им сила
- Конституционни
- Законови
- Норми, съдържащи се подзаконови актове на МС
- Норми, съдържащо се в подзаконови актове на министри
- Норми, съдържащи се в актове на общинските съвети
- Норми, съдържащи се в колективните трудови договори, вътрешните актове на работодателите и актовете на общото събрание на работниците и служителите.

3.2. Според адресатите им
- Общи – отнасят се до всички работници, служители и работодатели
- Специални – адресирани към определена категория работници, служители и работодатели.

3.3. Според функциите им
- Регулативни ( правноустановяващи ) – уреждат трудовите отношения, установяват права и задължения
- Охранителни (санкционни ) – регулират юридическите отговорности и другите принудителни и санкционни мерки на субективните трудови права
- Дефиниционни – съдържат определения на правни понятия и категории

3.4. Според степента на задължителност за следване на предписанията им
- Повелителни
- Диспозитивни
• диспозитивни норми с неопределени граници
• диспозитивни норми с максимална граница
• диспозитивни норми с минимална граница
• диспозитивни норми с максимална и минимална граница

3.5. Според съдържанието на правилото за поведение, което предписват
- Задължаващи
- Забраняващи
- Позволяващи
- Санкционни

3.6. Според характера на съдържанието на правилото за поведение
- Материални
- Процесуални

3.7. Правни Фикции
Правни норми, с които законодателят съзнателно се отклонява от реални съществуващото и приема за установено нещо, което реално не съществува или обявява за несъществуващо нещо, което фактически съществова.Този подход се възприема от законодателя за постигане на по-съвършени и задоволителни правни резултати, за да се внесе повече справедливост в обществените отношения и да морализира правните отношения.

3.8. Презумпции
Правни норми, които съдържат предположение, изведено от един известен факт за друг неизвестен факт. Биват:
- Човешки
- Законови
• Оборими – разместват доказателствената тежест
• Необорими
Аватар
Администратор
 
Мнения: 116

Re: [Въпроси 1 - 5] Раздел 1: Обща част

от Josefinne » Съб Сеп 13, 2008 7:18 pm

Въпрос 5 Основни принципи на трудовото право

Използвана литература: Трудово право -6то изд./ Васил Мръчков/

План-конспект на въпроса

1. Понятие и правно значение
2. Видове основни принципи на трудовото право

1. Понятие и правно значение
а/ Понятие за правен принцип
- Л. Радоулски : ръководни положения, които се конкретизират в отделните правни институти;
- Ж. Сталев : ръководни правни норми,
- В. Таджер : отправна точка на законодателя, които не са направо изразени като правни норми, а трябва да се извлекат от тях;
- Р. Ташев : ръководни идеи, които са изрично закрепени в нормативните актове или се извличат по тълкувателен път от техните разпоредби.

б/ Основни принципи на трудовото право
Основните принципи на трудовото право се определят от предмета му на регулиране и от основните функции на правния отрасъл. Основните принципи се характеризират с широта на приложното си поле и със стабилност на тяхното действие, която се изразява в продължителната им валидоност. Те се съдържат в Конституцията, Кодекса на труда, Закона за уреждане на колективните трудови спорове и др.

в/ Правно значение
- Научно - теоретично
• Основа за изграждане и развитие на трудовото право
• Отправна точка за осмисляне на неговите разрешения в конкретните правни норми
• Основа за създаване на общи правни разрешения и конструкции
- Практическо
• В нормотворческата дейност
• В правораздаването
• В тълкуването ( чл. 46, ал. 1 ЗНА )

2. Основни правни принципи на трудовото право
- Право на труд и грижите на държавата за неговото осъществяване ( чл. 16 от Конст., чл. 1 ал. 3 КТ )
- Свободен избор на работа и забрана на принудителния труд ( чл. 48, ал. 3 и 4 от Конст. , чл. 1, ал. 3 КТ )
- Равенство във възможностите и премахване на дискриминацията в труда
- Осъществяване на социален дуалог ( тристранен – държавата, синдикатите, работодателите, двустранен – работодателите, синдикатите, участие на работниците и служителите в управлението на предприятието)
- Равнопоставеност на субектите на трудовото правоотношение
- Добросъвестност при осъществяване на трудовите права и задължения
- Личен характер на трудовите отношения
- Право на безопасни и здравословни условия на труд
- Право на минимално трудово възнаграждение и заплащане на труда, съответстващо на извършената работа
- Право на почивка и отдих
- Право на засилена защита на жената-майка
- Право на защите на социално-икономическите интереси на работните и служителите чрез тяхното свободно сдружаване
- Право на стачка
- Право на свободно сдружаване на работодателите
- Право на обществено и здраво осигуряване
Аватар
Администратор
 
Мнения: 116


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта