65. Имущество на кооперацията. Членствено правоотношение.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

65. Имущество на кооперацията. Членствено правоотношение.

от atanassoff » Пет Апр 23, 2010 5:30 pm

65. Имущество на кооперацията. Членствено правоотношение.
от разработки на Теодор Тотев

1. Имущество на кооперацията.

В ЗКима текст (чл. 29), който казва кои обекти може да включва в имуществото си кооперацията:
(->) право на собственост
(->) други вещни права
(->) вземания
(->) права върху обектите на интелектуална собственост
(->) ценни книги
(->) дялови участия в дружества
(->) други права и задължения

Извод – имуществото на кооперацията се състои от всички обекти без ограничения.

Относно имуществото обаче има няколко специални правила, които имат различна цел:
1. Не може да се придобие по давност вещ на кооперацията – няма основание за съществуването на такова правило. То по-скоро е остатък от положението преди 1989 г. Според Калайджиев това ограничение е противоконституционно.
2. В кооперацията не може да се апортира собственост и вещни права върху земеделски земи. Кооперацията може да ползва земеделска земя на членовете само по договори за аренда и наем (в писмена форма за действителност). Според Калайджиев това правило е въведено за ограничаване на “орсовките” и също е противоконституционно. Извън това ограничение източниците на приходи са различни – вноски, заеми, приходи от самостоятелна дейност и т.н..

В закона е уреден капиталът (дяловия капитал). Този капитал е променлив (не е като при ТД) и по същество това е имуществото на кооперацията. Капиталът е разделен на дялове между членовете. Особеното е, че както капитала така и дяловете са променливи величини и се изменят непрекъснато.
При учредяването капиталът е равен на имуществото и на дяловете. След това капиталът не е равен на сбора от дяловете. Всяка година капиталът и имуществените дялове се актуализират – съобразно заделените средства за инвестиции, амортизации, дивиденти, ликвидационни дялове и т.н. За кооперацията съотношение основен дял-дружествен дял не съществува.

Имуществото и капиталът се формират на базата на вноски, които са няколко вида:
1) встъпителни вноски – правят се, за да се покрият разходите по учредяването и не се включват в капитала;
2) дялова вноска – формира капитала и определя дяловото участие на всеки член-кооператор (дяловата вноска в зависимост от изменението и във времето). В устава може да се определи минимален и максимален размер на дяловите вноски. Размерът на встъпителната вноска също се определя свободно. При непаричните вноски в кооперациите не се спазват правилата на чл. 72 и 73 ТЗ.
3) Друг източник за формиране на имуществото са заемите от член-кооператорите. Заеми се поемат с решение на ОС, който определя и лихвите по заемите.

2. Имуществена отговорност.

Законът казва, че кооперацията отговаря със собственото си имущество за задълженията си.
Има правило, че член-кооператорите отговарят до размера на дяловете си – според Калайджиев това означава, че те не отговарят пряко към кредиторите. Има ново правило, че в устава може да се предвиди, че член-кооператорите ще отговарят до определен размер по-голям от дела. Това дава възможност да се поеме лична, гаранционна отговорност към кредиторите в размер по-голям от дяловете.
Счетоводство – има изменения в уредбата. Кооперацията трябва да води счетоводство като всеки търговец. Кооперациите трябва да изготви годишен счетоводен отчет, който да се завери от дипломиран експерт-счетоводител или одиторско предприятие. Кооперацията подлежи на контрол по линията на държавния финансов контрол. Според Калайджиев това изискване е прекалено.
Общото събрание на кооперацията съобразно с устава разпределя печалбата и загубите и определя вида на паричните фондове и размера на отчисленията за тях, реда и начина за набирането и разходването им. Размерът на печалбата се намалява с размера на отчисленията за фондовете на кооперацията. Остатъкът от печалбата се разпределя по решение на общото събрание за дивиденти на членовете.
Кооперациите задължително формират фонд “Резервен”, чийто размер не може да е по-малък от 20% от капитала (т.е. имуществото). Размерът на фонда се определя от ОС. Когато кооперацията приключи календарната година със загуба, тя се покрива по решение на общото събрание на кооперацията със средства от фонд "Резервен" или остава за погасяване през следващите години.
Кооперациите задължително формират фонд “ "Инвестиции", чийто размер не може да бъде по-малък от 10 % от размера на дяловия капитал

3. Членствени правоотношения.

Членове на кооперацията могат да бъдат само физически лица. Те трябва да бъдат дееспособни. Законът допуска лица, които са навършили 16 години да са член-кооператори. Ненавършилите пълнолетие лица и поставените под ограничено запрещение могат да членуват в кооперация с предварително писмено съгласие на родител или попечител. За да членува едно лице в кооперацията, то трябва де приеме устава й. Минимално необходими са 7 лица, за да се формира капитала на кооперацията. Едно лице може да членува в повече от 1 кооперация
Членственото правоотношение може да възникне по 2 начина:
(->) при учредяването (оригинерно);
(->) при приемане на нови членове (деривативно):
1. Необходимо е кандидат-членът да подаде писмена молба до управителния съвет на кооперацията. Молбата се разглежда се разглежда на първото заседание на УС или най-късно на второто, ако първото се е състояло, преди 14 дни от подаването на молбата.
2. Управителният съвет взима решение. Ако решението на УС е положително, смята се че членственото правоотношение възниква от решението.
3. Във всички случаи ОС трябва да утвърди решението и ако не го одобри, то отпада, а ако го одобри – остава.
4. Ако УС откаже, ОС може да одобри молбата и членственото правоотношение възниква от деня на решението на ОС. Това обжалване трябва да се извърши в 14дневен срок от писменото уведомяване за отказа на УС. Срокът е преклузивен и ако бъде изпуснат или ОС потвърди отказа нова молба за членуване може да се подаде след една година.
Приетите членове с вписват в книгата на кооператори, но това не е елемент от фактическия състав.

4. Права на член-кооператорите.

Имуществени права:
1. Право на дивидент. Особена е по-кратката давност за дивидента – 3 години вместо 5 години.
2. Всеки член-кооператор има право да получи дела си при прекратяване на членството. Това е вземане подобно на ликвидационния дял при ТД.
3. Всеки член-кооператор има право на социално и здравно осигуряване.

Неимуществени права
Управителни:
1. Всеки член-кооператор може да участва в работата на ОС, лично или чрез пълномощник. Новият закон предвиди, че пълномощникът не може да представлява повече от 3-ма кооператори и формата за действителност на пълномощното е нотариална заверка на подписа. Според Калайджиев и това изискване е прекалено.
2. Всеки член-кооператор има право на 1 глас, т.е. правото на глас се формира по глави като при персоналните ТД, въпреки че дяловете може да са неравни.
3. Всеки член-кооператор може да бъде избран в управителните органи на кооперацията.
Контролни:
1. Всеки член-кооператор може да иска информация от за изпълнението на приетите решения, както и по въпроси, които засягат неговите интереси.
2. Всеки кооператор има право на постоянен достъп до книгата за регистриране на кооператори.
3. Всеки член-кооператор може да иска отмяна на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на управителните органи. Това право е по-широко от правото по чл. 74 ТЗ.
Други права:
1. Общо право на всеки кооператор да участва в дейността на кооперацията и да се ползва от нея.
2. Особено право за членовете на кооперации, които имат за предмет на дейност производство на стоки с цел продажба – право на работа. Те могат да сключват трудови договори според възрастта си, квалификацията и т.н.

5. Задължения на кооператорите.

1) Задължение за вноски – встъпителна и дялова.
2) Задължение да спазват устава
3) Задължение да изпълняват решенията на кооперацията.
Неизпълнението е основание за налагане на санкции. Законът предвижда 3 вида санкции: 1) бележка; 2) предложение за изключване и 3) изключване. Първите две санкции са с морален характер и се налагат по ред определен в ЗКооп.

Прекратяване на членството – законът предвижда 4 хипотези:

1) Напускане на кооперацията – с едностранно волеизявление на член-кооператор с едномесечно предизвестие до управителния съвет.
2) Изключване – за да бъде изключен член-кооператор, той трябва да е нарушил закона, устава или решение на орган на кооперацията. Би следвало нарушението да е тежко. Изключването изисква приемане на решение от ОС, т.е. само ОС може да изключи член-кооператор. Ако се налага до свикването на ОС УС при условията и по реда определен в устава може да отстрани кооператора (да суспендира правата му). Член-кооператорът се кани с писмена покана на да присъства на ОС, на което ще се взима решение за изключването му.
3) Смърт.
4) Прекратяване на кооперацията (при ликвидация или несъстоятелност).
Последици от прекратяване на членственото правоотношение. На член-кооператора, чието членствено правоотношение е прекратено, се връща равностойността на дела. Това обаче не става веднага, а след приемането на годишния счетоводен отчет за съответната година. Ако членът има непогасени задължения към кооперацията те могат да се прихванат с равностойността на дела.
В случай на напускане вземането за ликвидационен дял може да се разсрочи за срок от 5 години. Вземането за ликвидационен дял се погасява с 5-годишна давност (за разлика от 3-те години при вземането за дивидент).
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта