64. Кооперация – понятие, произход, видове, образуване.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

64. Кооперация – понятие, произход, видове, образуване.

от atanassoff » Пет Апр 23, 2010 5:24 pm

64. Кооперация – понятие, произход, видове, образуване.
от разработки на Теодор Тотев

1. Произход.

Кооперацията е организационна форма, която обединява дребни производители и търговци. Първата кооперация е създадена от Р. Оуен през 1828 г. в Англия, а първият закон е в Германия от 1868 г. В българското право кооперациите традиционно са уреждани в самостоятелни закони, като първият е от началото на ХХ в., след 1991 г. е създаден нов режим, а през 1999 г. е приет и новият Закон за кооперациите.

2. Понятие.

Чл. 1 ЗК дава легално определение: Кооперацията е доброволно сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност. Кооперацията е юридическо лице. Въз основа на това определение могат да се изведат и различията между кооперациите и ТД:
1) Дейността, която кооперацията извършва, изисква взаимопомощ и сътрудничество, т.е. кооперацията цели не е само извличането на печалба, но има и социални цели – подпомагане на членовете и т.н.
2) Кооперацията има променлив капитал, всъщност тя няма капитала в смисъла, който има това понятие при капиталовите ТД. Капиталът на кооперацията е като на персоналните ТД.
3) Кооперацията има променлив членски състав. Идеята е, че кооперацията има много членове – едни влизат, други излизат и т.н. Членовете на кооперацията не се вписват никъде. От гледна точка на членствения състав и във връзка с изискването за взаимопомощ, членове на кооперацията могат да са само физически лица.
4) За кооперациите е характерно наличие на трудови правоотношения между кооперацията и членовете. Това е по-скоро изключение при ТД. Наличието на трудови правоотношения е още едно доказателство, че кооперацията е обединение на дребни търговци и занаятчии.
5) Съществува и разлика в органите, която се провежда на няколко нива:
а) органите са различни;
б) лицата, които са членове на органите трябва и да са член-кооператори;
в) при кооперациите съществува 1 специфичен орган, който отсъства при ТД.

6) Законът третира по-благосклонно кооперациите отколкото ТД:
Делът на член-кооператора не подлежи на запор и принудително изпълнение.
Предвиждат се и някои данъчни и финансови облекчения за кооперациите – чл. 35: Кооперациите и кооперативните съюзи се освобождават от всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация.

3. Учредяване на кооперациите.
Става само по симултантната система. Фактическият състав има 2 елемента:
3.1. Провежда се учредително събрание. Кооперация могат да учредят най-малко 7 дееспособни физически лица. Учредителното събрание взима следните решения:
1. Решение за учредяване на кооперация
2. Решение за приемане на устава
3. Избор на управителен съвет и контролен съвет.
Управителният съвет избира своя председател.
3.2. Кооперацията се вписва в търговския регистър.Кооперациите се учредяват по нормативната система и вписването както при ТД се счита, че има конститутивно действие. На вписване в регистъра подлежат:
(->) преписи от протокола на учредителното събрание и от устава;
(->) наименованието, седалището, адреса на управление и предмета на дейност;
(->) размерът на отговорността на членовете на кооперацията над дяловите им вноски, когато такава отговорност е предвидена в устава.
(->) органите на кооперацията
(->) името и ЕГН на председателя на кооперацията;
(->) нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват кооперацията;
(->) декларации от председателя на кооперацията и от членовете на управителния и контролния съвет, че не са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност, както и че не се намират помежду си в брак или родство по права линия и не са братя и сестри;
(->) свидетелство за съдимост на председателя и на членовете на управителния и контролния съвет.

Законът от една страна толерира кооперациите, но от друга предвижда някои по-тежки правила:
(->) Ако кооперацията не започне дейност в 1-годишен срок след вписването, тя се заличава по иск на прокурора.
(->) Действията, който се извършват от името на кооперацията до деня на нейното възникване пораждат права и задължения за кооперацията, ако са извършени от учредителите или от упълномощени от тях лица. Ако кооперацията не се учреди, учредителите отговарят солидарно за задълженията.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта