59. Преобразуване чрез промяна в правната форма.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

59. Преобразуване чрез промяна в правната форма.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:38 pm

59. Преобразуване чрез промяна в правната форма. Преобразуване с международен елемент.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Преобразуване чрез промяна в правната форма – фактически състав, правни последици.

1.1. Фактически състав. Фактическият състав на този вид преобразуване е смесен. При него едно ТД от един вид се прекратява без ликвидация, като на негово място се учредява ТД от друг вид при условия на универсално правоприемство. Членствените правоотношения се прекратяват и членовете придобиват членствени права в новото ТД. Законът предвижда едно огранчиение – не могат да се приемат нови членове (чл. 264, ал. 2 ТЗ).
Фактческият състав на преобразуването чрез промяна в правната форма обхваща:
Съставяне на план за преобразуване. Законът определя минималното съдържание на плана в чл. 264а, ал. 2 ТЗ. Той трябва да бъде съставен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, които управляват дружеството.
Проект за нов дружествен договор респ. устав.
Представяне на плана в търг. рег. Ако преоразуващото се дружество е капиталово, представеният план се обявява не по-късно от 30 дни преди датата на ОС за вземане на решението за преобразуване.
Ако новообразуваното ТД е капиталово: планът подлежи на проверка от нарочен проверител, който съставя доклад (чл. 264в, ал. 2 ТЗ). Проверката може да бъде поискана и от съдружник или акционер, както и по решение на управителен или контролен орган на дружеството (ал. 4).
Когато преобразуващото се дружеството е капиталово в срок от 30 дни преди датата на ОС на съдружниците и акционерите се предоставят: планът за преобразуване заедно с проекта за нов дружествен договор; счетоводният баланс (или ГФО – до 6 месеца от приключването на финансовата година); данни за проверителя и депозитаря. Копията от тези документи са безплатни.
Приемане на решение за преобразуване – с него се одобрява или изменя плана. С решението се приема дружественият договор или устава на новообразуваното ТД. Когато даден съдружник става неограничено отговорен се прилагат правилата на чл. 262р. Капиталът на новообразуваното ТД не може да е по-голям от чистата стойност на прекратяваното ТД (чл. 262д ТЗ).
Вписване в търг. рег. То се извършва не по-рано от 14 дни след заявлението за вписване. Задължението за подаване на заявление тежи върху управителния орган на новоучреденото дружество. Не се изготвя доклад на управителния орган.
При промяна в правната форма на еднолично ТД процедурата е опростена – не се съставя план, проверителят проверява само капитала, едноличният собственик на капитала няма защитните права по чл. 264и.
1.2. Правни последици. Преобразуващото ТД се прекратява и цялото му имущество преминава към едно ново ТД. Съдружниците респ. акционерите, изгубили членствените си права в старото ТД, придобиват членствени права в новоучреденото дружество в съотношение на замяна. Вещните права върху недвижими имоти се вписват в имотния регистър. Концесии, разрешения и лицензии преминават върху новото ТД, ако в устава не е предвидено друго. Съставят се заключителен и встъпителен баланс. Прилагат се защитните права на притежалите на акциите на приносител по чл. 262ч ТЗ.
1.3. Защтни средства на кредиторите.
- Ако преобразуващото се ТД е имало неограничено отговорен съдружник той продължава да отговаря неограничено за „старите” задължения. Нов неограничено отговорен съдружник отговаря само за новите дългове (чл. 262и, ал. 1 ТЗ).
- Продължават да важат задълженията за вноски, които не са били изплатени изцяло към преобразуващото се ТД.
- Ако преобразуващото се дружество е капиталово, а новоучреденото – персонално или ако новото е с по-малък капитал от този на преобразуващото се дружество, кредиторите имат право на обезпечение до размера на разликата в капитала. Ако новото ТД е персонално размерът на обезпечението ще бъде еквивалентен на разликата в имуществото.
1.4. Защита на съдружника и акционера.
1) Преди вписването той има иск за установяване на недействителност на преобразуването. Искът е установителе, т.к. фактическият състав на преобразуването още не е завършен. Искът е основателен при няколко груи нарушения:
- Липса респ. недействителност на план за преобразуване;
- Не са спазени изискванията на чл. 264а, ал. 1 и ал. 2, т. 1,2,6, чл. 264б – 264д и чл. 264ц, ал. 1 ТЗ.
- Решението за преобразуване противоречи на императивни разпоредби на закона или учредителния договор, съответно на устава на преобразуващото се дружество.
2) Иск за обявяване на новоучреденото ТД за недействително – конститувен иск.
3) Иск за парично уравняване – осъдителен иск (ответник е новоучреденото ТД).
4) Право на напускане и евентуален иск за изплащане на дяловете или акциите. Член 263с ТЗ намира съответно приложение.

2. Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собсвтеник.

Не става въпрос за преобразуване в класическия смисъл на думата, защото правоприемник е едноличен търговец (ЕТ). Тази фигура е подобна на вливането. Необходимо е да има ЕТД и негов едноличен собсвтеник на капитала да е ЕТ, който да е вписан в търг. рег. Настъпва прекратяване на едно ЕТД, а цялото му имущество преминава върху ЕТ при условията на универсално правоприемство.
Такова преобразуване не може да се извърши ако дялове или акции в преобразуващото се ТД са заложени или запорирани (чл. 265, ал. 2 ТЗ).
Фактическият състав е смесен. Той включва: решение на едноличния собственик на капитала, вписване. Настъпват последователно прекратяване на ЕТД, общо правоприемство, вписване на вещни права върху недвижими имоти, прехвърляне на разрешения, концесии и лицензии.
С цел защита на кредиторите чл. 265в предвижда отделно управление на двата имуществени комплекса в рамките на шест месеца. Всеки стар кредитор с необезпечено вземане може да поиска обезпечение или изпълнение. Ако искането му не бъде удовлетворено кредиторът придобива една обща привилегия преди кредиторите на другия имуществен комплекс.
До изтичането на шестмесечния срок ЕТ не може да иска заличаване от търг. рег.

3. Преобразуване с международен елемент.

3.1. Специален режим (чл. 265г ТЗ). Този режим се прилага само за вливане и сливане на капиталови ТД с изключение на инвестиционните дружества от отворен тип. Преобразуване не може да се извърши ако седалището на ТД е извън Европейския съюз или правото на държавата членка не допуска такова проебразуване. Съществува едно ограничение за ТД, които притежават земя в Р. България (вж. ал. 3). Тези правила не се прилагат, когато в преобразуването не участва ТД със седалище в Р. България. Когато новоучреденото или приемащото ТД е със седалище в Р. България се прилага режимът на чл. 261б ТЗ.
3.2. Извършване на преобразуването.
3.2.1. Общ план за преобразуване. Съставя се в писмена форма и е подобен на обикновения план за преобразуване (чл. 265д ТЗ). Неразделна част от общия план са проектът за дружествен договор или устав на новоучреденото дружество при сливане респ. измененията им при вливане; както и ГФО и доклада за дейността или счетоводния баланс на преобразуващите се дружества и на приемащото ТД, въз основа на които е съставен планът за преобразуване.
3.2.2. Доклад на управителния орган (чл. 265е ТЗ).
3.2.3. Представяне на плана и доклада в търг. рег. (до 1 месец преди датата на ОС) (чл. 265ж ТЗ). Заедно с тях се обявява списък, който съдържа информация за всяко дружество относно правилата за защита на кредиторите и малцинствените акционери на всяко от дружествата. Прилагат се и становища на представителите на работниците и служителите.
3.2.4. Доклад на проверителя (чл. 265з, 265и ТЗ). Общият план за преобразуване се провярява от нарочен проверител за всяко преобразуващо се или приемащо ТД със седалище в Р. България, който се назначава от управителния орган на съответното дружество.
По общо искане на всички дружества може да бъде назначен и общ проверител (включително и за чуждестранните ТД).
Проверка не се извършва ако всички съдружници и акционери в преобразуващите се и приемащите дружества са изразили съгласие за това.
Докладът на проверителя и докладът на управителния орган се предоставят в седалището и на адреса на съответното преобразуващо се и/или приемащо дружество със седалище в Р.България в срок от 1 месец преди датата на ОС.
3.2.5. Приемане на решение за преобразуване на всяко отделно ТД.
3.2.6. Допълнителен елемент на ФС: Удостоверение от съдебен или административен орган на съответната държава, че преобразуването съответства на законодателството й. У нас такова удостоверение се издава от търг. рег.
3.2.7. Вписване в търг. рег. Към заявлението се прилагат общия план за преобразуване, решенията на всички участващи ТД и удостоверенията по чл. 10 от Директива 2005/56/ЕО. Преобразуването се вписва по всички партиди на всички участващи български дружества не по-рано от 14 дни от заявлението при условията описани в чл. 265м ТЗ.
3.3. Действие на преобразувнето (чл. 265о ТЗ). То е аналогично на вливането и сливането ако новоучреденото дружество е българско. Последиците са същите. Винаги настъпва универсално правоприемство.
Ако преобразуващо се ТД със седалище в Р. България има вещно право върху недвижим имот, движима вещ или др. право, сделките, с които подлежат на вписване в специален регистър – удостоверението за вписване и уведомлението за вписване от регистъра на държава членкаа, се представя за вписване в съответния регистър Аналогични са правилата за разрешения, лицензии или концесии.
3.4. Оспорване на преобразуването (чл. 265п ТЗ). Оспорването се извършва само с установителен иск за оспорване преди вписването на решението по реда на чл. 265о ТЗ. Искът може да се предяви най-късно до издаване на удостоверението, ако седалището на новото ТД е в друга държава, а ако новото ТД има седалище в Р.България – най-късно до вписването.
3.5. Особени правила.
3.5.1. За единоличен собсвтеник на капитала (чл. 265р ТЗ). Когато приемащото дружество е едноличен соственик на капитала на всички преобразуващи се дружества, преобразуването се извършва по опростен режим – без проверка и доклад на проверител.
3.5.2. За участие на работниците и служителите (чл. 265с ТЗ). Създава се специален орган за преговори във връзка с преобразуването. Подписва се споразумение. Когато новото ТД или приемащото ТД е със седалище в Р. България се създава специален орган на работниците и служителите след вписването, който трябва да бъде информиран и консултиран.

Новоучреденото респ. приемащото ТД се смята за европейско дружество.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта