58. Защита на кредиторите, акционерите и съдружниците.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

58. Защита на кредиторите, акционерите и съдружниците.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:37 pm

58. Защита на кредиторите, акционерите и съдружниците.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Защита на кредиторите.

1.1. Общи правила. Общите правила важат за всички форми на преобразуване. Правилата за защита на кредиторите ккато цяло служат на необезпечените кредитори, т.к. обезпеченията поначало не се засягат от преобразуването.
1.1.1. Кредиторите, които са наложили запор или имат залог върху дялове или акции в старото ТД получават запор респ. залог върху дялове или акции в новото ТД на този съдружник или акционер, чиито дялове или акции са били заложени респ. запорирани в старото ТД. Залогът следва да се впише.
1.1.2. Кредиторът има залог върху старото ТД (чл. 21 ЗОЗ). В зависимост от формата на преобразуване:
При разделяне, отделяне и промяна на правната форма премнава върху две или повече новоучредени ТД, тогава кредиторът има залог върху всяко едно от търг. предприятия на преобразуващото ТД.
Ако преобразуването е чрез вливане, сливане, разделяне чрез придобиване, отделяне чрз придобиване и чрез прехвърляне на имуществото върху едно лице собственик, залогът върху търг. предприятие преминава само върху съвкупността, която е принадлежала на залогодателя. Срокът на отделно управление е 6 месеца, в който заложният кредитор може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането му не бъде удовлетворено в едномесечен срок, кредиторът може да продаде съвкупността, принадлежала на залогодатея като ТД. С изтичане на срока на отделно упрвление залогът се погасява.
1.2. Правила при сливане и вливане (чл. 263к ТЗ). При сливане и вливане настъпва конкуренция между кредиторите на повече от едно предприятие. За да се балансират техните интереси законът въвежда отделно управление за срок от 6 месеца от момента на вписването на преобразуването (това ще рече отделно счетоводно записване). Тази защита ползва „старите” кредитори (преди вписването), които имат парични вземания и са необезпечени. Те могат в 6-месечен срок да поискат изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането му не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, които е имал неговия длъжник – следователно, той придобива една обща привилегия по отношение на кредиторите на другото ТД, която има ред след общите привилегии по чл. 136 ЗЗД.
1.3. Защита при разделяне и отделяне (чл. 263л ТЗ). За „старите” задължения отговарят солидарно всички участващи в преобразуването дружества освен прекратените. Отговорността на всяко ТД е до размера на получените от него права освен на дружеството, на което задължението е разпределено с договора или плана за преобразуване – то отговаря с цялото си имущество. Ако задължението не е разпределено с договора или плана всички ТД отговарят солидарно и неограничено. Платеното на кредитора се понася от тях пропорционално на припадащата им се според договора/плана чиста стойност на имуществото.
При отделяне няма правила, но би следвало ако едно задължение не е разпределено за него да отговаря старото ТД, новите ТД – не.
Ако при разделяне или отделяне, когато част от имуществото преминава върху едно или повече съществуващи ТД, за всяко от приемащите ТД се прилагат съответно и правилата за отделно управление.
Когато при разделяне чрез учредяване и при отделяне чрез учредяане размерът на капитала на преобразуващото се ТД е бил по-голям от общия размер на капитала на всички новоучредени дружества, кредиторите със „стари” вземания могат да поискат обезпечение до размера на разликата в капитала. Това важи и когато някое или всички някое или всички новоучредени дружества са персонални. За определяне на обезпечението меродавна ще е чистата стойност на активите.
1.4. Неограничена отговорност при преобразуване (чл. 263м ТЗ). Неограничено отговорните съдружници в преобразуващите се ТД продължават да отговарят пред кредиторите за задължения, възникнали до датата на преобразуването неограничено и солидарно, дори и ако в новото ТД са ограничено отговорни. Когато едно лице става неограничено отговорен съдружник в приемащото ТД, то не отговаря за задълженията на това ТД, възникнали до датата на преобразуването.
Съдружници или акционери не се освобождават от задължението за вноски, които не са изплатили изцяло. След датата на преобразуването тези вноски се дължат към приемащото или новоучреденото ТД при вливане или сливане, а при разделяне и отделяне – съобразно предвиденото в договора или плана за преобразуване.

2. Защита на съдружниците и акционерите.

2.1. Четири иска.
2.1.1. Установителен иск за установяване недействителността на преобразуването (чл. 263о ТЗ).
Ищец по иска е всеки съдружник или акционер в участващо в преобразуването ТД и всички участващи в преобразуването ТД. Ответник са всички участващи стари ТД. Компетентен е съдърт по седалището на новото ТД при сливане и вливане, а при разделяне и отделяне на стартото ТД.
Основания са липсата на договор, проект за договор или план за преобразуване или те са недействителни; не са спазени различните изисквания, към които препраща чл. 263о, ал. 2 ТЗ; решението за преобразуване противоречи на императивна норма на закона или на дружествения договор респ. устава.
Не може да се предяви иск по чл. 74 ТЗ. Нееквивалентното съотношение на замяна не е основание за предявяване на този иск, т.к. по отношение на замяната има друг иск.
Предявяването на иска по чл. 263о ТЗ спира вписването. Искът трябва да се предяви най-късно до датата на преобразуването.
2.1.2. Конститутивен иск за обявяване недействителността на новоучредено ТД (чл. 263п ТЗ).
Искът е подобен на този по чл. 70 ТЗ, правилата за който се прилагат субсидиарно. Искът се предявява само от съдружник или акционер. Прилагат се съответно основанията по чл. 70 ТЗ, към които се прибавя едно допълнително основание – чл. 263п, ал. 2 (когато ОС, на което е взето решението за преобразуване, не е свикано по установения в закона или в дружествения договор респ. устава ред и съдружникът/акционерът не е присъствал.
Този иск не мож да бъде преявен от съдружник или акционер, който е участвал в производството по иск за оспорване на преобразуването и искът е бил отхвърлен.
2.1.3. Осъдителен иск за парично уравняване (чл. 263р ТЗ).
Искът се предявява срещу приемащото или новоучреденото ТД при вливане и сливане; а при отделяне и разделяне срещу ТД, в което съдружникът или акционерът участва след преобразуването. Срокът за прекратяването му е преклузиван – 3 месеца от датата на преобразуването. Това е един осъдителен иск за разликата между старите дялове/акции на един съдружник/акционер и тези, които е получил в новото ТД.
2.1.4. Право на напускане (едностранно волеизявление) (чл. 263с ТЗ).
За да възникне това право са необходими две предпоставки:
Съдружник в ООД или акционер в старото ТД, чието правно положение се променя след преобразуването.
Този съдружник или акционер да е гласувал против преобразуването.
За да напусне е необходимо нотариално заверено уведомление до ТД в срок от три мееца от датата на преобразуването. Съдружникът/акционерът има право на паричната равностойност на дяловете/акциите си отпреди преобразуването. Възможно е същият да предяви иск за парично уравняване в срок от 3 месеца от уведомлението (ал. 2). Неговите дялове могат да се поемат от останалите съдружници, да се предложат на трети лица или с тях да се намали капитала. Акциите на напусналия акционер се придобиват от ТД и за тях се прилагат правилата за придобиване на собсвтени акции освен чл. 187а, ал. 4 ТЗ (относно общата номинална стойност на акциите.

3. Специални правила. (чл. 263т ТЗ)

Когато всички участващи в преобразуването ТД са персонални редица защитни правила не се прилагат, т.к. е необходимо съгласие на всички ТД и следователно не се иготвя доклад от управителния орган и не се извършва проверка на договора, съдружниците няма правото на информация по чл. 262к и 262и ТЗ (т.к. всеки съдружник може да блокира решението и да иска да му се разясни това, което не му е ясно). Може все пак да се назначи проверител по искане на съдружник с право на управление в едно от участващите ТД. Проверителят извършва проверката за всички участващи в преобразуването ТД.
Когато в преобразуването участват само еднолични ТД на един и същи едноличен собсвтеник на капитала, тогава е достатъчно да се вземе решение на едноличния собсвтеник – не се съставя доклад на управителния орган, не важат задълженията за информация, не се извършва проверка, няма ги четирите иска за оспорване на преобразуването.

4. Отделяне на ЕТД.

Отделянето на ЕТД представлява смесен фактически състав, при който част от имуществото на едно ТД преминава върху едно или повече еднолични ТД, при което дружеството-майка става собсвтеник на капитала. Това не е преобразуване в същинския смисъл на думата, защото не настъпва промяна в членствените правоотношения.
Правоприемството е частно. Възможно е да се извърши едновременно с отделяне по общия ред. Процедурата е по-облекчена, т.к. няма нужда да се определя съотношение на замяна, не се извършва проверка от проверители, не се изготвя докла на проверител. Субсидиарно приложение намират правилата за отделяне.
Новото ТД се учредява с вписването (тогава настъпва правоприемството). ТД-майка става едноличен собсвтеник на новообразуваното дружество.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта